Σήμα ΕΟΤ και στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Σήμα ΕΟΤ και στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, «Κοιν.Σ.Επ.», συγκαταλέγονται στις μορφές επιχειρήσεων που δικαιούνται απόκτηση του νόμιμου σήματος ΕΟΤ για την άσκηση τουριστικών δραστηριοτήτων, διευκρίνισε η υπουργός Τουρισμού, κ. Έλενα Κουντουρά.

Η κ. Κουντουρά, απαντώντας σε σχετική Ερώτηση του βουλευτή Αναστάσιου Μεγαλομύστακα, διευκρινίζει ότι το νομοθετικό πλαίσιο για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, ως μορφή εναλλακτικής οργάνωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων ( ν. 4430/2016), εκσυγχρονίστηκε αναλόγως.

Έτσι, δεδομένου ότι η έκδοση του νόμου 4430/2016 ακολούθησε χρονικά τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν τις διαδικασίες αδειοδότησης των τουριστικών επιχειρήσεων, γίνεται δεκτό ότι, παρ’ ότι δεν αναφέρονται ρητώς στη σχετική νομοθεσία, οι φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας δύνανται να δραστηριοποιούνται νομίμως στον τομέα του τουρισμού και ως εκ τούτου δύναται σε αυτές να χορηγείται το ειδικό σήμα λειτουργίας.

Σκοπός του νομοθετήματος, όπως επισημαίνει η κ. Κουντουρά, είναι, μεταξύ άλλων, η διάχυση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε όλους τους δυνατούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.), οι Εργαζομένων καθώς και οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο, εφόσον έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα και πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις.

Ως δραστηριότητες βιώσιμης ανάπτυξης προσδιορίζονται από το νόμο, μεταξύ άλλων, ο εναλλακτικός, θεματικός και ήπιος τουρισμός.


tornosnews