ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

  • |

Την Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο,
για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Α) Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης με
τίτλο: «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της Αιτωλοακαρνανίας».
Β) Αποδοχή εξουσιοδότησης στο Δήμο Αγρινίου για την υποβολή της ανωτέρω
Στρατηγικής σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3533/26-08-2023 Πρόσκληση της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος «Δυτική Ελλάδα».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
με τίτλο: «Πλωτός Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
στη θέση “Κρεμαστά II” ισχύος 115,87968 MW των Δ.Ε. Φραγκίστας και
Παρακαμπυλίων των Δ. Αγράφων & Αγρινίου, Π.Ε. Ευρυτανίας &
Αιτωλοακαρνανίας, Περιφερειών Στερεάς & Δυτικής Ελλάδας». (ΠΕΤ:
2204762518).
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).
3. 4 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου
έτους 2024.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 172/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).
4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 89/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:
«Έγκριση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αγρινίου».
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 178/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ.
10/2024 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαρνέζος).
 Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ.
Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και
81 του Ν. 3852/2010).

5. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 179/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ.
12/2024 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
 Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ.
Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και
81 του Ν. 3852/2010).

6. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 180/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ.
13/2024 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
 Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ.
Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και
81 του Ν. 3852/2010).

7. Ονομασία και ονοματοθεσία ανώνυμων οδών της Κοινότητας Αγρινίου.
(Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 2 και 5/2023 αποφάσεις Επιτροπής Ονοματοθεσίας και οι
υπ’ αριθμ. 23 και 42/2023 αποφάσεις Κοινότητας Αγρινίου).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ονοματοθεσίας κ.
Ζώης).
 Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ.
Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και
81 του Ν. 3852/2010).

8. Ονομασία και ονοματοθεσία ανώνυμων οδών Κοινοτήτων Δήμου Αγρινίου.
(Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 3 και 7/2023 αποφάσεις Επιτροπής Ονοματοθεσίας και η
υπ’ αριθμ. 3/2023 απόφαση Κοινότητας Νέας Αβόρανης, η υπ’ αριθμ. 2/2023
απόφαση Κοινότητας Παντάνασσας και η υπ’ αριθμ. 2/2023 απόφαση Κοινότητας
Χούνης).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ονοματοθεσίας κ.
Ζώης).
9. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 62/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:
«Έγκριση προσχώρησης του Δήμου Αγρινίου στους όρους και συμφωνίες της
σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) για το έργο: “Ανάπλαση
των Ο.Τ. 63-64 και Ο.Τ. 66 Σχεδίου πόλης Αγρινίου” που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο
του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ”, έτους 2019».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
10. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 63/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:
“Λήψη απόφασης προκειμένου ο Δήμος Αγρινίου να προσχωρήσει στους όρους και
συμφωνίες της υπό σύναψη σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account)
στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο:
“ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016” και ειδικότερα του
Άξονα Προτεραιότητας 4 του Προγράμματος που αναφέρεται στην Αστική
Βιώσιμη Κινητικότητα”».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
11. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 64/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 42/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 421/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:
“Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή σύμβασης τροποποίησης
δεσμευμένου λογαριασμού “escrow account” στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού
προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού
2014”».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
12. Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 26517/10-4-2024 απόφασης Δημάρχου Αγρινίου με
θέμα: «Απολύμανση τοποθεσίας, με απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
13. Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 27660/17-4-2024 απόφασης Δημάρχου Αγρινίου με
θέμα: «Απολύμανση τοποθεσίας, με απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
14. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 7/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:
«Καθορισμός κωδικών αριθμών εξόδων προϋπολογισμού έτους 2024, δεκτικών
έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
15. Καθιέρωση εξαιρέσεων από το καθορισμένο ωράριο υπαλλήλων της Διεύθυνσης
της πρώην Κ.Ε.Δ.Α. Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
16. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 41/2024 απόφασης Δ.Σ. ΚΟΙ.Π.Α. με θέμα: «Αποτίμηση
σε χρήμα Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. Δ.
Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκαρτσάρης).
17. Έγκριση εγγραφών νηπίων και ωφελούμενων για τις Δομές της Διεύθυνσης
πρώην ΚΟΙ.Π.Α. Δήμου Αγρινίου, για το σχολικό έτος 2023-2024.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκαρτσάρης).
18. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας για αποζημίωση επικειμένων της περιοχής
που περικλείεται μεταξύ των οδών Πυλλήνης – Πανεπιστημίου – Εθνικής Οδού
Αντιρρίου Ιωαννίνων- Θουκυδίδη, σχ. πόλης Αγρινίου (Επέκταση 1991).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
19. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση
Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασιλείου).
20. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου, έτους 2023.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζώης).

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.