Οι 245 υποψήφιοι/ες της Ανατρεπτικής Συμμαχίας για την Αθήνα

Οι 245 υποψήφιοι/ες της Ανατρεπτικής Συμμαχίας για την Αθήνα

 • |

Οριστικοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 31 Αυγούστου, η υποβολή του ψηφοδελτίου «Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα», με την συνεργασία τριών κινήσεων της πόλης Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας – Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα / Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ Κεφάλαιο – Ανυπότακτη Αθήνα και συνεργαζόμενων αγωνιστών/στριών.

Στο ψη­φο­δέλ­τιο συμ­με­τέ­χουν 107 υπο­ψή­φιοι και υπο­ψή­φιες για το δη­μο­τι­κό συμ­βού­λιο και 138 για τα επτά κοι­νο­τι­κά συμ­βού­λια της πόλης. Η πρω­τό­γνω­ρη αυτή συμ­με­το­χή δεί­χνει την αντα­πό­κρι­ση που βρί­σκει η συλ­λο­γι­κή προ­σπά­θεια για μια ρι­ζι­κή αλ­λα­γή στην πόλη,  κό­ντρα στην κα­τα­στρο­φι­κή πο­λι­τι­κή της δη­μαρ­χί­ας Μπα­κο­γιάν­νη και της κυ­βέρ­νη­σης της ΝΔ, για τη ρήξη και ανα­τρο­πή του πλαι­σί­ου που δια­μορ­φώ­νουν κυ­βέρ­νη­ση, κε­φά­λαιο και ΕΕ στην πόλη και γε­νι­κό­τε­ρα.

Η Ανα­τρε­πτι­κή Συμ­μα­χία για την Αθήνα, με επι­κε­φα­λής τον τον αγω­νι­στή δι­κη­γό­ρο Κώστα Πα­πα­δά­κη, τολμά να υψώ­σει ενω­τι­κό τεί­χος αντί­στα­σης και απευ­θύ­νει αγω­νι­στι­κό κά­λε­σμα ρήξης και ανα­τρο­πής των πο­λι­τι­κών κα­τα­στρο­φής, της λε­η­λα­σί­ας του χώρου, ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων και εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης της φύσης, του πε­ρι­βάλ­λο­ντος, της τέ­χνης, της υγεί­ας, του πο­λι­τι­σμού, της σύν­θλι­ψης των ανα­γκών μας, τνς ακρο­δε­ξιάς, ρα­τσι­στι­κής και να­ζι­στι­κής πα­νού­κλας που δη­λώ­νει πα­ρού­σα και στις επερ­χό­με­νες εκλο­γές με επι­κε­φα­λής των Κα­σι­διά­ρη.

Με την εκλο­γι­κή και τη γε­νι­κό­τε­ρη πα­ρέμ­βα­σή της, η Ανα­τρε­πτι­κή Συμ­μα­χία φι­λο­δο­ξεί να απο­τε­λέ­σει μια δύ­να­μη που δρα μέσα και κυ­ρί­ως έξω από το δη­μο­τι­κό συμ­βού­λιο, συλ­λο­γι­κά και κι­νη­μα­τι­κά για την υπε­ρά­σπι­ση όλων των κοι­νών αγα­θών απέ­να­ντι στους αδη­φά­γους της μειο­ψη­φί­ας του πλού­του, την κα­τα­στο­λή, τον σε­ξι­σμό, την ακρί­βεια, την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση των δη­μό­σιων ελεύ­θε­ρων χώρων.

Τη Δευ­τέ­ρα 4 Σε­πτεμ­βρί­ου η Ανα­τρε­πτι­κή Συμ­μα­χία για την Αθήνα πα­ρου­σιά­ζει τις θέ­σεις και τους στό­χους της για την εκλο­γι­κή ανα­μέ­τρη­ση σε συ­νέ­ντευ­ξη Τύπου στο Τε­χνι­κό Επι­με­λη­τή­ριο στις 12 π.μ.

Για την ανα­τρο­πή, για μιά κοι­νω­νία όπου οι ανά­γκες μας είναι πάνω από τα κέρδη τους!

Για την ζωή που μας αξί­ζει, για την Αθήνα που μας ανή­κει!

Ακο­λου­θούν τα ονό­μα­τα υπο­ψη­φί­ων με την Ανα­τρε­πτι­κή Συμ­μα­χία για την Αθήνα – 

Ανταρ­σία στις γει­το­νιές της Αθή­νας

Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή Ανα­τρο­πή στην Αθήνα / Ανταρ­σία σε Κυ­βέρ­νη­ση ΕΕ Κε­φά­λαιο 

Ανυ­πό­τα­κτη Αθήνα

και συ­νερ­γα­ζό­με­νες/οι αγω­νίστ(ρι)ες

Υπο­ψή­φιες/οι για το δη­μο­τι­κό συμ­βού­λιο

 1. Αγα­πά­κη Ελένη, Συ­ντο­νι­στι­κό Συμ­βα­σιού­χων covid δήμου Αθή­νας
 2. Αγ­γε­λής Αλέ­ξαν­δρος – Ρω­μα­νός, ερ­γά­της απο­θή­κης, ρα­διο­φω­νι­κός πα­ρα­γω­γός
 3. Αδα­μί­δης Γε­ώρ­γιος, συ­ντα­ξιού­χος
 4. Αδα­μό­που­λος Δη­μή­τριος, εκλεγ­μέ­νο μέλος με τη «Λάν­τζα» στο Δ.Σ. του Συν­δι­κά­του Επι­σι­τι­σμού-Του­ρι­σμού Ατ­τι­κής, τε­λειό­φοι­τος φυ­σι­κού
 5. Αθα­να­σο­πού­λου Πα­να­γιώ­τα (Γιόλα), Οδο­ντί­α­τρος
 6. Αλε­ξά­τος Γιώρ­γος,    συγ­γρα­φέ­ας-ιστο­ρι­κός
 7. Αμπε­λιώ­τη Μαρία, ερ­γα­ζό­με­νη δήμου Αθή­νας, Κί­νη­ση για την απερ­για­κή 8 Μάρτη
 8. Αντω­νό­που­λος Βα­σί­λειος, αυ­τα­πα­σχο­λού­με­νος
 9. Αρ­βα­νί­τη Ελένη (Έλενα), ηθο­ποιός
 10. Αρ­γύ­ρη Νίκη, Συ­ντο­νι­σμός Ερ­γα­τι­κής Αντί­στα­σης
 11. Αρ­γύ­ρης Χρή­στος,για­τρός, μέλος ΓΣ ΑΔΕΔΥ, μέλος ΔΣ σω­μα­τεί­ου ερ­γα­ζο­μέ­νων νο­σο­κο­μεί­ου Γεν­νη­μα­τάς
 12. Αχ­μέντ Αφ­ζά­αλ, λι­θο­γρά­φος, Πα­κι­στα­νι­κή Κοι­νό­τη­τα Ελ­λά­δος “η Ενό­τη­τα”
 13. Βα­λω­μέ­νου Γε­ωρ­γία,αρ­χι­τέ­κτο­νας μη­χα­νι­κός, εκ­παι­δευ­τι­κός
 14. Βα­ρε­λά Τρι­σεύ­γε­νη, συ­ντα­ξιού­χος, στέ­λε­χος ΕΕΚ
 15. Βάσ­σου Αθηνά, πο­λι­τι­κός μη­χα­νι­κός, μέλος Σω­μα­τεί­ου Μι­σθω­τών Τε­χνι­κών-ΣΜΤ, Αρι­στε­ρή Πρω­το­βου­λία Τε­χνι­κών
 16. Βα­τι­κιώ­της Λε­ω­νί­δας, οι­κο­νο­μο­λό­γος, δη­μο­σιο­γρά­φος
 17. Βερδέ Λένα, δη­μο­σιο­γρά­φος στην Ερ­γα­τι­κή Αλ­λη­λεγ­γύη
 18. Γιαγά Αγ­γε­λι­κή, Συ­ντα­ξιού­χος (πρ. πρό­ε­δρος ερ­γα­ζο­μέ­νων στα Κ.Ε.Κ.)
 19. Βου­τσι­νά Πε­τσι­μέ­ρη Νε­φέ­λη, ποι­ή­τρια
 20. Γιαν­νό­που­λος Γιάν­νος, πο­λι­τι­κός μη­χα­νι­κός, ενερ­γός στην πρω­το­βου­λία «Εμείς στο Πε­δί­ον του Άρεως», συν­δι­κα­λι­στής
 21. Γιώτη Θεόνη, Πρω­το­βου­λία με­τα­να­στών/τριών σχο­λι­κών κα­θα­ρι­στριών δήμου Αθή­νας
 22. Γκα­ρα­νέ Ντίνα, συ­ντα­ξιού­χος εκ­παι­δευ­τι­κός
 23. Γκο­λα­μί Ρεζά, συγ­γρα­φέ­ας
 24. Δαρ­γά­κης Νε­κτά­ριος, δη­μο­σιο­γρά­φος
 25. Δε­μέ­στι­χας Γρη­γό­ρης, συμ­βα­σιού­χος στον Δήμο Νέας Ιω­νί­ας, υπεύ­θυ­νος σύ­ντα­ξης της εφη­με­ρί­δας «Ερ­γα­τι­κή Αρι­στε­ρά»
 26. Δωρή Κα­τε­ρί­να, αρ­χι­τέ­κτο­νας εσω­τε­ρι­κών χώρων, πρώην αντι­δή­μαρ­χος Αθη­ναί­ων
 27. Ερω­το­κρί­του Αρ­γυ­ρή, για­τρός, μέλος ΓΣ ΟΕΝΓΕ, Κί­νη­ση για την Απερ­για­κή 8 Μάρτη
 28. Ζαρ­κα­δού­λας Άκης,πο­λι­τι­κός μη­χα­νι­κός, αντι­προ­σω­πεία του Τε­χνι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου της Ελ­λά­δος
 29. Ζώτος Δη­μή­τρης, δι­κη­γό­ρος θυ­μά­των ρα­τσι­στι­κής βίας και οι­κο­γέ­νειας Λουκ­μάν
 30. Ηλιά­δη Εύα, εκ­παι­δευ­τι­κός, μέλος ΔΣ Ε’ ΕΛΜΕ
 31. Ηλίας Ορέ­στης, Πρω­το­βου­λία ενά­ντια στην πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή κα­τα­στρο­φή και την κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή
 32. Θα­νο­πού­λου Κα­τε­ρί­να, εκ­παι­δευ­τι­κός ει­δι­κής αγω­γής, πρώην αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Ατ­τι­κής
 33. Κα­βα­κλής Νι­κό­λα­ος, ερ­γα­ζό­με­νος στην πλη­ρο­φο­ρι­κή, μέλος του «Radical I.T.»
 34. Κα­λο­φω­λιά Γιού­λη, συ­ντα­ξιού­χος τρα­πε­ζο­ϋ­πάλ­λη­λος
 35. Κα­νελ­λο­πού­λου Κα­τε­ρί­να, λο­γί­στρια, Πρω­το­βου­λία Κα­τοί­κων Εξαρ­χεί­ων
 36. Κα­τα­ρα­χιάς Κώ­στας για­τρός, μέλος ΔΣ σω­μα­τεί­ου νο­σο­κο­μεί­ου  Έλενα
 37. Κα­τε­ρί­νη Τόνια, αρ­χι­τέ­κτο­νας μη­χα­νι­κός, μέλος της Ενω­τι­κής Πρω­το­βου­λί­ας κατά των πλει­στη­ρια­σμών
 38. Κα­τσα­ρός Θωμάς, ερ­γα­ζό­με­νος στο Βυ­ζα­ντι­νό Μου­σείο
 39. Καττή Λυδία, νο­ση­λεύ­τρια, μέλος «Επι­τρο­πή Αλ­λη­λεγ­γύ­ης για την 12χρο­νη», Σε­πό­λια
 40. Καυ­κα­λά Ελε­ά­να, ηθο­ποιός, μέλος Σω­μα­τεί­ου Ελ­λή­νων Ηθο­ποιών, Εξάρ­χεια
 41. Κα­ψά­λης Απο­στό­λης, ερευ­νη­τής ερ­γα­σια­κών σχέ­σε­ων, Πά­ντειο Πα­νε­πι­στή­μιο
 42. Κε­φαλ­λη­νός Πα­να­γιώ­της, δη­μο­τι­κός σύμ­βου­λος με την Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή Ανα­τρο­πή στην Αθήνα/Ανταρ­σία σε κυ­βέρ­νη­ση-ΕΕ-κε­φά­λαιο, συ­ντα­ξιού­χος ΟΤΑ, Λαϊκή Συ­νέ­λευ­ση Κο­λω­νού-Ακ.Πλά­τω­να -Σε­πο­λί­ων
 43. Κλεί­τσα Όλγα , ερ­γα­ζό­με­νη στην πλη­ρο­φο­ρι­κή
 44. Κο­σμάς Πάνος, δη­μο­σιο­γρά­φος, Κόκ­κι­νο Νήμα
 45. Κοτ­τί­κα Βα­νέ­σα (Βε­νέ­τη), τρανς γυ­ναί­κα, ακτι­βί­στρια, φε­μι­νί­στρια, αρ­θρο­γρά­φος
 46. Κου­κα­λά­νι Βα­σί­λης, σκη­νο­θέ­της-ηθο­ποιός, μέλος του ΣΕΗ
 47. Κου­ρά­κης Νίκος, εκ­παι­δευ­τι­κός
 48. Κούρ­κου­λας Αθα­νά­σιος, εκ­παι­δευ­τι­κός, ΔΣ Γ’ ΕΛΜΕ Αθή­νας, μέλος Κί­νη­σης «Απε­λά­στε τον Ρα­τσι­σμό»
 49. Κούρ­το­βικ Γιάν­να, δι­κη­γό­ρος, Δί­κτυο για τα Κοι­νω­νι­κά και Πο­λι­τι­κά Δι­καιώ­μα­τα
 50. Κου­τσού­κος Κω­στής,ερ­γα­ζό­με­νος στην πλη­ρο­φο­ρι­κή, ρα­διο­φω­νι­κός πα­ρα­γω­γός
 51. Κρα­σά­κης Νι­κό­λα­ος, αυ­το­α­πα­σχο­λού­με­νος, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ
 52. Κων­στα­ντί­νου Πέ­τρος, δη­μο­τι­κός σύμ­βου­λος Αθή­νας με την Ανταρ­σία στις Γει­το­νιές της Αθή­νας, συ­ντο­νι­στής ΚΕ­ΕΡ­ΦΑ
 53. Λαυ­τσής-Σκρέ­τας Πάρις, radical IT, ΣΕΤΗΠ
 54. Λε­βι­σιά­νος-Λα­μπρό­που­λος Γιάν­νος, ιδιω­τι­κός υπάλ­λη­λος, ΛΟ­ΑΤ­ΚΙ+, ακτι­βι­στής
 55. Λια­νός Αλέ­ξαν­δρος, ερ­γα­ζό­με­νος στις τη­λε­πι­κοι­νω­νί­ες, μέλος συ­νέ­λευ­σης Υπε­ρά­σπι­σης Πάρκο Δρα­κο­πού­λου
 56. Λι­ναρ­δά­τος Φοί­βος, μα­θη­μα­τι­κός, Κλα­δι­κό Σω­μα­τείο Ερ­γα­ζο­μέ­νων στην Ιδιω­τι­κή Εκ­παί­δευ­ση-ΣΕΦΚ, στέ­λε­χος νε­ο­λαία Κομ­μου­νι­στι­κή Απε­λευ­θέ­ρω­ση (νΚΑ)
 57. Λυ­κού­δης Αλέ­ξης, τρα­πε­ζι­κός υπάλ­λη­λος
 58. Λυ­σι­κά­του Ζαν­νέ­τα, για­τρός, μέλος ΓΣ ΠΟ­Ε­ΔΗΝ
 59. Μαν­τζού­κας Δη­μή­τριος, δι­κη­γό­ρος
 60. Μαρ­τζού­κος Αλέ­ξαν­δρος, ηθο­ποιός, μέλος ΔΣ ΣΕΗ με την Ανα­τρε­πτι­κή Συ­σπεί­ρω­ση Ηθο­ποιών
 61. Μαρ­τί­νη Αλε­ξάν­δρα, ηθο­ποιός
 62. Μάτσα Κα­τε­ρί­να, ψυ­χί­α­τρος, στέ­λε­χος ΕΕΚ, μέλος στο Δί­κτυο Αλ­λη­λεγ­γύ­ης Κοι­νω­νι­κών Ια­τρεί­ων, Πρό­ε­δρος του Σω­μα­τεί­ου Υπο­στή­ρι­ξης του Επι­στη­μο­νι­κού και Κοι­νω­νι­κού Έργου του 18 Άνω, πρώην επι­στη­μο­νι­κά υπεύ­θυ­νη του 18 Άνω
 63. Με­γα­λο­οι­κο­νό­μου Θε­ό­δω­ρος, ψυ­χί­α­τρος, μέλος της Πρω­το­βου­λί­ας για ένα πο­λύ­μορ­φο κί­νη­μα στην Ψυ­χι­κή υγεία, Κοι­νω­νι­κό Ια­τρείο Ιλίου
 64. Μένου Κυ­ρια­κή (Κική),ερ­γα­ζό­με­νη στο προ­σφυ­γι­κό, μέλος «Όχι Μετρό στην Πλα­τεία Εξαρ­χεί­ων», Εξάρ­χεια
 65. Μη­να­κά­κης Βα­σί­λειος, επι­με­λη­τής εκ­δό­σε­ων, μέλος συ­ντα­κτι­κής επι­τρο­πής Τε­τρα­δί­ων Μαρ­ξι­σμού
 66. Μι­χα­λο­πού­λου Μπού­λι­κα, δη­μο­σιο­γρά­φος
 67. Μπαλί Τζα­γκίρ Χου­σεϊν, Σύλ­λο­γος Ερ­γα­ζο­μέ­νων Μπα­γκλα­ντές
 68. Μπο­λο­βί­να Μαρία, κοι­νω­νι­κή λει­τουρ­γός, μέλος ΔΣ σω­μα­τεί­ου νο­σο­κο­μεί­ου Δρο­μο­καϊ­τειο
 69. Να­σό­που­λος Κυ­ριά­κος, δη­μο­σιο­γρά­φος, μέλος συ­ντα­κτι­κής επι­τρο­πής της εφη­με­ρί­δας ΠΡΙΝ
 70. Πα­να­γο­πού­λου Γιώτα, σύλ­λο­γος ερ­γα­ζο­μέ­νων ΚΕΘΕΑ, μέλος της φε­μι­νι­στι­κής συλ­λο­γι­κό­τη­τας «Συ­νέ­λευ­ση 8 Μάρτη»
 71. Πα­ντα­ζο­πού­λου Έλλη, Πρω­το­βου­λία “Στη φυ­λα­κή οι δο­λο­φό­νοι της Zackie-oh”
 72. Πα­πα­γε­ωρ­γί­ου Ράνια, ερ­γα­ζό­με­νη στη ΓΓ Εμπο­ρί­ου, συ­ντο­νι­στι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κής Κί­νη­σης ΜΑΧΗ, φε­μι­νί­στρια, μέλος της φε­μι­νι­στι­κής συλ­λο­γι­κό­τη­τας «Συ­νέ­λευ­ση 8 Μάρτη»
 73. Πα­πα­γκί­κας Γε­ώρ­γιος,αρ­χι­τέ­κτο­νας, μέλος ΔΣ Συλ­λό­γου Αρ­χι­τε­κτό­νων, μέλος Σω­μα­τεί­ου Μι­σθω­τών Τε­χνι­κών-ΣΜΤ
 74. Πα­πα­δη­μη­τρί­ου Ξε­νο­φών, μι­σθω­τός λο­γι­στής, μέλος ΔΣ ΕΛΕΠΑ (Σω­μα­τείο Λο­γι­στών)
 75. Πα­πα­παύ­λου Εφη, ερ­γα­ζό­με­νη στο φάρ­μα­κο, μέλος φε­μι­νι­στι­κής συλ­λο­γι­κό­τη­τας «Sabbat»
 76. Πα­πα­χρι­στού­δη Στα­μα­τού­λα (Μα­τί­να), δη­μο­σιο­γρά­φος, μέλος Πρω­το­βου­λί­ας για το Πάρκο Ακα­δη­μί­ας Πλά­τω­να
 77. Πα­τρι­κί­ου Κα­τε­ρί­να, πρό­ε­δρος σω­μα­τεί­ου ερ­γα­ζο­μέ­νων νο­σο­κο­μεί­ου Αγ. Σαβ­βας
 78. Πε­τρο­κόκ­κι­νος Λου­κάς, Δρ. Φυ­σι­κός/Ακτι­νο­φυ­σι­κός, ΕΚΠΑ, ΔΣ Συλ­λό­γου ΕΤΕΠ ΕΚΠΑ, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ
 79. Πίτ­τας Γιώρ­γος, δη­μο­σιο­γρά­φος στην Ερ­γα­τι­κή Αλ­λη­λεγ­γύη
 80. Πο­λι­τά­κος Κώ­στα­ντί­νος (Κώ­στας) ιδιω­τι­κός υπάλ­λη­λος
 81. Πρέπη Άλ­κη­στις, αρ­χι­τέ­κτων μη­χα­νι­κός, Υπο­ψή­φια Δι­δά­κτωρ ΕΜΠ
 82. Ρέππα Κων­στα­ντί­να, δα­σκά­λα, ΔΣ ΔΟΕ, ΣΕΠΕ «Αρι­στο­τέ­λης», στέ­λε­χος ΝΑΡ για την Κομ­μου­νι­στι­κή Απε­λευ­θέ­ρω­ση
 83. Ρίζος Μι­χα­ήλ για­τρός, πρό­ε­δρος Σω­μα­τεί­ου Ερ­γα­ζο­μέ­νων Ατ­τι­κού Νο­σο­κο­μεί­ου, στέ­λε­χος Νέου Αρι­στε­ρού Ρεύ­μα­τος (ΝΑΡ) για την Κομ­μου­νι­στι­κή Απε­λευ­θέ­ρω­ση
 84. Σα­κα­λή Όλγα , αρ­χαιο­λό­γος – μου­σειο­λό­γος, πρώην πρό­ε­δρος Συλ­λό­γου Ελ­λή­νων Αρ­χαιο­λό­γων
 85. Ση­φα­κά­κης Γιάν­νης  ΚΣΕ ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ, Πρω­το­βου­λία ενά­ντια στην πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή κα­τα­στρο­φή και την κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή
 86. Σια­τερ­λή Βέρα, κε­ρα­μί­στρια
 87. Σκα­μνά­κης Θα­νά­σης, δη­μο­σιο­γρά­φος
 88. Σουρ­τζής Φώτης, κα­θη­γη­τής ηλ/γος μηχ/κός, πρ. ΔΣ ΟΛΜΕ
 89. Σταθά Γιώτα, μέλος ΔΣ συλ­λό­γου δι­πλω­μα­τού­χων μη­χα­νι­κών ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ
 90. Στρα­βε­λά­κης Νίκος, οι­κο­νο­μο­λό­γος, πα­νε­πι­στη­μια­κός – δι­δά­σκων Τμήμα Οι­κο­νο­μι­κών Επι­στη­μών ΕΚΠΑ
 91. Συ­κια­νά­κης Μα­νώ­λης, χει­ρο­τέ­χνης
 92. Σω­τη­ρο­πού­λου Μάνια, υποψ. διδ. Πο­λι­τι­κής Επι­στή­μης, Γραμ­μα­τεία ΔΣ Σω­μα­τεί­ου Ερ­γα­ζο­μέ­νων στην Έρευ­να και την Τρι­το­βάθ­μια Εκ­παί­δευ­ση
 93. Τάσ­σου Δή­μη­τρα,Νη­πια­γω­γός Ει­δι­κής Αγω­γής, πρό­ε­δρος ΣΕΠΕ “Αρι­στο­τέ­λης”
 94. Τε­ντό­μας Λά­ζα­ρος, δι­δά­σκων Τμή­μα­τος Κοι­νω­νι­κής Πο­λι­τι­κής Πά­ντειου Πα­νε­πι­στη­μί­ου
 95. Τζιου­βά­ρα Ολύ­μπια Πα­ρα­σκευή (Ολύ­βια), μέλος Σω­μα­τεί­ου Ερ­γα­ζο­μέ­νων στην Έρευ­να και την Τρι­το­βάθ­μια Εκ­παί­δευ­ση-ΣΕ­ΡΕ­ΤΕ
 96. Τσι­κα­λου­δά­κη Χρύσα, ασκού­με­νη δι­κη­γό­ρος, μέλος της φε­μι­νι­στι­κής συλ­λο­γι­κό­τη­τας “Συ­νέ­λευ­ση 8 Μάρτη”, μέλος του Σω­μα­τεί­ου Μι­σθω­τών Δι­κη­γό­ρων
 97. Τσι­μπλής Χα­ρί­λα­ος (Χάρης), συμ­βα­σιού­χος, μέλος Συλ­λό­γου Ερ­γα­ζο­μέ­νων Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης Ατ­τι­κής
 98. Τύ­μπας Τέλης, κα­θη­γη­τής ΕΚΠΑ
 99. Φα­ρά­ντος Γιώρ­γος  πρό­ε­δρος σω­μα­τεί­ου ερ­γο­λα­βι­κών ερ­γα­ζό­με­νων ΔΕΣΦΑ
 100. Φε­λέ­κης Ιω­άν­νης      συ­ντα­ξιού­χος, Πρό­ε­δρος του Δι­κτύ­ου Κοι­νω­νι­κής Υπο­στή­ρι­ξης Προ­σφύ­γων και Με­τα­να­στών
 101. Φύ­τρος Πέ­τρος, μέλος ΔΣ ΟΛΜΕ
 102. Φω­τει­νού Μαρία,ψυ­χο­λό­γος
 103. Χαι­ρό­που­λος Κώ­στας, ιδιω­τι­κός υπάλ­λη­λος
 104. Χα­λι­κιά Ανα­στα­σία (Τα­τιά­να), Δα­σκά­λα ει­δι­κής αγω­γής, ΣΕΠΕ Αρι­στο­τέ­λης, μέλος επι­τρο­πής αλ­λη­λεγ­γύ­ης στη 12χρο­νη
 105. Χα­λιο­ρή Ιου­λία, αι­μα­το­λό­γος – διευ­θύ­ντρια ΕΣΥ
 106. Χαρ­χα­ρί­δου Μαρία, νο­ση­λεύ­τρια, μέλος ΔΣ ερ­γα­ζό­με­νων νο­σο­κο­μεί­ου Γεν­νη­μα­τά
 107. Χα­σά­πη Αθα­να­σία (Σάσα), συν­δι­κα­λί­στρια εκ­παι­δευ­τι­κός ΔΕ, μέλος “Πρω­το­βου­λί­ας για το Πάρκο Ακα­δη­μί­ας Πλά­τω­νας”

Υπο­ψή­φιες/οι για το κοι­νο­τι­κό συμ­βού­λιο του 1ου Δια­με­ρί­σμα­τος

 1. Βα­σι­λεί­ου Σπύ­ρος,αντι­πρό­ε­δρος σω­μα­τεί­ου ερ­γα­ζο­μέ­νων νο­σο­κο­μεί­ου Αγ. Σάββα
 2. Βλάση Ανα­στα­σία,αρ­χι­τέ­κτο­νας μη­χα­νι­κός, μέλος της φε­μι­νι­στι­κής συλ­λο­γι­κό­τη­τας «Συ­νέ­λευ­ση 8 Μάρτη»
 3. Βωβού Σίσσυ συ­ντα­ξιού­χος, αντι­πρό­ε­δρος γυ­να­κεί­ας ορ­γά­νω­σης “ΤΟ ΜΩΒ”
 4. Δη­μη­τριά­δη Δανάη φοι­τή­τρια στο ΕΚΠΑ, (ΤΕΑΠΗ), τμήμα εκ­παί­δευ­σης και αγω­γής στην προ­σχο­λι­κής ηλι­κί­ας
 5. Διο­νυ­σί­ου Μα­ρί­να, ΚΕ­ΕΡ­ΦΑ Εξαρ­χεί­ων
 6. Κα­να­τά Βα­σι­λι­κή (Βίκυ), φοι­τή­τρια Πο­λι­τι­κών Επι­στη­μών Πα­ντεί­ου, μέλος Δι­κτύ­ου Αλ­λη­λεγ­γύ­ης Κοι­νω­νι­κών Ια­τρεί­ων
 7. Κα­τσα­νού­λη Πέρσα ηθο­ποιός, μέλος ΣΕΗ
 8. Κο­τζα­μάν Αχ­μέτ-Τζε­μίλ, πο­λι­τι­κός πρό­σφυ­γας από την Τουρ­κία, ερ­γα­ζό­με­νος στον επι­σι­τι­σμό
 9. Κρι­τσο­τά­κης Αν­δρέ­ας, συ­ντα­ξιού­χος
 10. Μαυ­ρο­μά­τη Μαρία, Κί­νη­ση για την απερ­για­κή 8 Μάρτη
 11. Μπά­νος Λευ­τέ­ρης, προ­γραμ­μα­τι­στής
 12. Μπέ­κος – Ρόκος Σω­κρά­της  πο­λι­τι­κός μη­χα­νι­κός, ενερ­γός στα συλ­λο­γι­κά όρ­γα­να των μη­χα­νι­κών
 13. Μπου­κε­τσί­δης Συ­ριό­που­λος Οδυσ­σέ­ας Έλειος, φοι­τη­τής Ψυ­χο­λο­γί­ας ΕΚΠΑ
 14. Μυρ­σι­νιάς Βα­σί­λης, ερ­γα­ζό­με­νος στον επι­σι­τι­σμό
 15. Πα­πα­γε­ωρ­γί­ου Χρυ­σού­λα, Ιδ. υπάλ­λη­λος, συμ­με­το­χή στο το­πι­κό κί­νη­μα των Εξαρ­χεί­ων μέσω συ­νε­λεύ­σε­ων, μέλος του ΔΣ Συλ­λό­γου Γο­νέ­ων 36ου, του ΔΣ της ένω­σης γο­νέ­ων και εκ­πρό­σω­πος της ένω­σης στη σχο­λι­κή επι­τρο­πή πρωτ. εκπ. 1ης δ.κ.
 16. Πρα­σα­νά­κη Μαρία,  οι­κο­νο­μο­λό­γος, εκ­παι­δευ­τι­κός, Β΄ ΕΛΜΕ Αθή­νας.
 17. Ρά­πτης Πάνος, Φυ­σι­κός Πε­ρι­βάλ­λο­ντος – Ερευ­νη­τής, Γε­ρα­νί­δες – Κί­νη­ση για τη διά­σω­ση του δάσος, ΣΕ­ΡΕ­ΤΕ
 18. Τα­γκό­που­λος Σω­κρά­της, σύμ­βου­λος  στην 1η κοι­νό­τη­τα με την Ανταρ­σία στις Γει­το­νιές της Αθή­νας
 19. Τσέ­λιου Μαρία, ιδ. Υπάλ­λη­λος
 20. Φραν­τζε­σκά­κη Ευ­τυ­χία, ηθο­ποιός, γυ­ναί­κα δια­νο­μέ­ας

Υπο­ψή­φιες/οι για το κοι­νο­τι­κό συμ­βού­λιο του 2ου Δια­με­ρί­σμα­τος

 1. Βέρ­γος Κων­στα­ντί­νος, αρ­χι­τέ­κτο­νας μη­χα­νι­κός
 2. Βούλ­τσος Νίκος, ερ­γα­ζό­με­νος στον επι­σι­τι­σμό
 3. Βρι­ζά­κη Τάνια , σύμ­βου­λος στη 2η κοι­νό­τη­τα με την Ανταρ­σία στις Γει­το­νιές της Αθή­νας
 4. Γρη­γο­ριά­δη Μα­ρί­να, ηθο­ποιός, μέλος «Συ­νέ­λευ­ση Αγω­νι­ζό­με­νων Ηθο­ποιών»
 5. Δα­σκα­λά­κης Κων­στα­ντί­νος Πά­τρικ, με­τα­πτυ­χια­κός φοι­τη­τής
 6. Ζα­χα­ρό­που­λος Αχιλ­λέ­ας, ερ­γα­ζό­με­νος στο Τρό­φι­μο – Ποτό, αγω­νι­στής του αντι­φα­σι­στι­κού κι­νή­μα­τος
 7. Ιορ­δά­νου Γα­ρο­φάλ­λου Εβίτα, σπου­δά­στρια ΙΕΚ
 8. Λίτος Βα­σί­λης, Φοι­τη­τής
 9. Μα­ρι­δά­κη Τσά­λιτς Μαρία, Iδιω­τι­κή υπάλ­λη­λος, πρώην πρό­ε­δρος ΔΣ Συλ­λό­γου Γο­νέ­ων και Κη­δε­μό­νων 17ου Γυ­μνα­σί­ου Αθή­νας
 10. Μπρού­ζος Γιάν­νης, εκ­παι­δευ­τι­κός Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκ­παί­δευ­σης, Φυ­σι­κός,  μέλος ΔΣ Πα­νελ­λή­νιας Ένω­σης Ανα­πλη­ρω­τών Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας
 11. Ντου­ρά­κη Στέλ­λα, Δη­μό­σια Υπάλ­λη­λος, υπουρ­γείο πο­λι­τι­σμού
 12. Ονν Μαϊσά , ερ­γα­ζό­με­νη στον επι­σι­τι­σμό
 13. Πά­ντος Βλα­χο­γε­ωρ­γί­ου Σω­κρά­της , Ερ­γα­ζό­με­νος στις Τη­λε­πι­κοι­νω­νιες
 14. Πα­πα­δό­που­λος Χάρης, ποι­η­τής-συγ­γρα­φέ­ας
 15. Πα­πα­δο­πού­λου Ακρι­βή, χει­ρο­τέ­χνισ­σα
 16. Πι­πε­ρί­δη Έλλη, Φοι­τή­τρια Νο­μι­κή ΕΚΠΑ, μέλος ΕΑΑΚ
 17. Ραυ­τό­που­λος Κο­σμάς, συ­ντα­ξιού­χος
 18. Σου­μί­λα Σοφία, Από­φοι­τη Ιστο­ρί­ας και Αρ­χαιο­λο­γί­ας
 19. Στού­μπου Εύη, Σύμ­βου­λος στρα­τη­γι­κής επι­κοι­νω­νί­ας και ει­δι­κός digital marketing

Υπο­ψή­φιες/οι για το κοι­νο­τι­κό συμ­βού­λιο του 3ου Δια­με­ρί­σμα­τος

 1. Βε­λε­γρά­κης Γιώρ­γος, ερευ­νη­τής με­τά-δι­δά­κτο­ρας, ενερ­γός στο πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κό οι­κο­λο­γι­κό κί­νη­μα
 2. Βι­κά­του Να­τά­σα, ιδιω­τι­κή υπάλ­λη­λος
 3. Βου­ρα­ζέ­ρης Ευ­στρά­τιος, Γε­ω­πο­νος, ιδιωτ. Υπαλ­λη­λος
 4. Βω­βός-Του­μπά­νης Πα­να­γιώ­της, Τε­χνι­κός τύπου, μέλος ΕΣΗΕΑ, Πρω­το­βου­λία Κα­τοί­κων Φι­λο­πάπ­που
 5. Γιαν­νά­κης Νι­κό­λα­ος, εκ­παι­δευ­τι­κός, ΣΕΠΕ «Αρι­στο­τέ­λης»
 6. Γιώ­της Δη­μή­τρης, οι­κο­δό­μος
 7. Δη­μη­τρού Γε­ωρ­γία, Αυ­το­α­πα­σχο­λού­με­νη
 8. Δού­ρος Από­στο­λος ,υγειο­νο­μι­κός, πρ. ΔΣ σω­μα­τεί­ου Ερ­γα­ζο­μέ­νων Δρο­μο­κα­ΐ­τειου
 9. Ζαρ­κά­δη Δάφνη, ιδιω­τι­κή υπάλ­λη­λος
 10. Θη­βαί­ος Γιώρ­γος, Συμ­βα­σιού­χος Μί­σθω­σης Έργου
 11. Κα­λυ­βιώ­τη Αρετή, κοι­νω­νι­κή λει­τουρ­γός στο δήμο Αθή­νας
 12. Κα­τσι­βέ­λης Παύ­λος, Ηλε­κτρο­λό­γος μη­χα­νι­κός, Συν­θέ­της
 13. Κουρ­νο­πού­λου Αντω­νία, Ερευ­νη­τρια
 14. Λού­βρου Σοφία Άννα, Μη­χα­νο­λό­γος Μη­χα­νι­κός, μέλος Σω­μα­τεί­ου Μι­σθω­τών Τε­χνι­κών
 15. Μα­ρα­βε­λά­κης Γιάν­νης, βι­βλιο­πώ­λης
 16. Μπα­λά­σκας Γρη­γό­ριος, ερ­γα­ζό­με­νος στην εστί­α­ση
 17. Ξα­γο­ρά­ρης Χρή­στος, δι­κη­γό­ρος, μέλος του ΔΣ του Σω­μα­τεί­ου Μι­σθω­τών και Ασκου­μέ­νων Δι­κη­γό­ρων Ατ­τι­κής
 18. Πα­πα­στα­μό­που­λος Βα­σί­λης, μου­σι­κός, εκ­παι­δευ­τι­κός σε ΕΠΑΛ
 19. Σε­ρέ­τη Μαρία , αρ­χι­τέ­κτο­νας μη­χα­νι­κός, μέλος ΣΜΤ
 20. Τσώλη Ελε­άν­να, ιδιω­τι­κός υπάλ­λη­λος
 21. Χρο­νο­πού­λου Μα­ριάν­να, εκ­παι­δευ­τι­κός
 22. Ψυ­χο­γιο­πού­λου Σταυ­ρού­λα, ερ­γα­ζό­με­νη στο ΥΠΠΟ

Υπο­ψή­φιες/οι για το κοι­νο­τι­κό συμ­βού­λιο του 4ου Δια­με­ρί­σμα­τος

 1. Βα­σι­λειά­δης Κώ­στας, μέλος Δ.Σ. Πα­νελ­λή­νιας Ένω­σης Συ­ντη­ρη­τών Αρ­χαιο­τή­των
 2. Βα­σι­λεί­ου Θεανώ, Γε­ω­πό­νος, εκ­παι­δευ­τι­κός ΕΠΑΛ
 3. Κα­κα­ντού­ση Πα­να­γιώ­τα (Γιώτα), ερ­γα­ζό­με­νη σε φαρ­μα­κείο, «Λαϊκή Συ­νέ­λευ­ση Κο­λω­νού»
 4. Κά­ντα­ρος Ηλίας, Γε­ω­πό­νος, Μέλος Λαϊ­κής Συ­νέ­λευ­σης Κο­λω­νού Σε­πο­λί­ων Ακ. Πλά­τω­να
 5. Κατ­τής Ορέ­στης, φοι­τη­τής, μέλος Λαϊ­κής συ­νέ­λευ­σης Κο­λω­νου-Σε­πο­λιων-Ακ.Πλα­τω­να
 6. Κι­τσά­κη Αγ­γε­λι­κή, Διευ­θύ­ντρια Ια­τρι­κών Δρα­στη­ριο­τή­των στους  Για­τρούς Χωρίς Σύ­νο­ρα
 7. Κων­στα­ντο­πού­λου Ελευ­θε­ρία, Ηθο­ποιός
 8. Μπα­μπα­τσιάς Νίκος, χει­ρο­τε­χνης ΑΣΚΤ, Πρω­το­βου­λια κα­τοι­κων Κα­ρό­λου
 9. Μπά­νος Κυ­ριά­κος, Παν­να­τι­κό Συ­ντο­νι­στι­κό Συμ­βα­σιού­χων covid
 10. Μπαρ­δά­νη Άννα, ερ­γα­ζό­με­νη στον επι­σι­τι­σμό, μέλος «Πρω­το­βου­λί­ας για το Πάρκο Ακα­δη­μί­ας Πλά­τω­να»
 11. Μπε­νά­του Ελένη, Ιδ. υπάλ­λη­λος, εθε­λό­ντρια στο Κυ­ρια­κά­τι­κο Σχο­λείο Με­τα­να­στών
 12. Ξένου Κυ­ρια­κή, συ­ντα­ξιού­χος-δι­δά­σκου­σα ΤΕΙ, μέλος της Λαϊ­κής Συ­νέ­λευ­σης Κο­λω­νού – Σε­πο­λί­ων – Ακα­δη­μί­ας Πλά­τω­να
 13. Πα­πα­θα­να­σί­ου Λά­μπρος,  Αρ­χι­τέ­κτο­νας
 14. Πα­ρα­σκευό­που­λος Χα­ρά­λα­μπος, Αρ­χι­τέ­κτο­νας
 15. Σκλα­βε­νί­της Νίκος, σύμ­βου­λος στην 4η κοι­νό­τη­τα με την Ανταρ­σία στις Γει­το­νιές της Αθή­νας, ει­κα­στι­κός, κα­θη­γη­τής ΠΑΔΑ
 16. Σου­μπά­σης Γιάν­νης, ελεύ­θε­ρος επαγ­γελ­μα­τί­ας
 17. Φά­κα­ρος Ελι­σαί­ος, εκ­παι­δευ­τι­κός, ΔΣ ΣΕΠΕ “Αρι­στο­τέ­λης”

Υπο­ψή­φιες/οι για το κοι­νο­τι­κό συμ­βού­λιο του 5ου Δια­με­ρί­σμα­τος

 1. Αλε­ξά­κη Ανα­στα­σία βιο­λό­γος, ερ­γα­ζό­με­νη στην έρευ­να
 2. Αν­δρειω­μέ­νου Κα­λιό­πη, αι­σθη­τι­κός
 3. Γιαν­νού­λης Βα­σί­λης,ιδιω­τι­κός υπάλ­λη­λος
 4. Κα­κα­μα­νού­δης Φοί­βος Θε­ό­δω­ρος, Φοι­τη­τής
 5. Κα­τσού­λη Αθα­να­σία, σύμ­βου­λος στην 5η κοι­νό­τη­τα με την Ανταρ­σία στις Γει­το­νιές της Αθή­νας, κα­θη­γή­τρια, Α’ ΕΛΜΕ
 6. Κο­ντε­λές Λου­κάς, ερ­γα­ζό­με­νος στην εστί­α­ση – φοι­τη­τής στο τμήμα Μη­χα­νι­κών Μου­σι­κής Τε­χνο­λο­γί­ας
 7. Κο­ρο­μπί­λης Ηλίας, ερ­γα­ζό­με­νος στην πλη­ρο­φο­ρι­κή
 8. Μι­χαη­λί­δης Στέ­λιος, δη­μο­σιο­γρά­φος στην Ερ­γα­τι­κή Αλ­λη­λεγ­γύη
 9. Μπαρ­δά­νη Θά­λεια, ψυ­χο­λό­γος
 10. Μπι­τσά­νης Γε­ώρ­γιος, φοι­τη­τής ΠΑΔΑ, ερ­γα­ζό­με­νος στις υδραυ­λι­κές εγκα­τα­στά­σεις
 11. Νίκου Πα­να­γιώ­της (Πάνος), Οδη­γός-ερ­γα­ζο­με­νος σε ΜΚΟ
 12. Πα­πα­ευαγ­γε­λί­ου Νίκος, οπε­ρα­τέρ
 13. Πα­πα­να­στα­σί­ου Αφρο­δί­τη νο­ση­λεύ­τρια, συ­ντο­νι­στι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κής κί­νη­σης ΜΑΧΗ
 14. Πά­πα­ρη Ιω­άν­να, εκ­παι­δευ­τι­κός στην ιδιω­τι­κή εκ­παι­δευ­ση
 15. Πε­λε­βά­νη Μα­ριάν­θη , δη­μο­σιο­γρά­φος
 16. Στα­θάς Λευ­τέ­ρης,ιδ. υπάλ­λη­λος, μέλος του «Π» – χώρος κι­νη­μά­των, αλ­λη­λεγ­γύ­ης και πο­λι­τι­σμού
 17. Τζο­βά­ρα Ει­ρή­νη, Ια­τρός – Ει­δι­κευο­μέ­νη ΝΠΑ «Η Αγία Σοφία»
 18. Τζο­μπα­νά­κης Στέ­λιος, δι­κη­γό­ρος
 19. Τουρ­λί­δης Γε­ώρ­γιος Ιωσήφ , Φοι­τη­τής
 20. Χαλ­κιάς Χρή­στος, Ερ­γά­της

Υπο­ψή­φιες/οι για το κοι­νο­τι­κό συμ­βού­λιο του 6ου Δια­με­ρί­σμα­τος

 1. Ακρι­βού Βάσω, συ­ντα­ξιού­χος, πρώην σχο­λι­κή κα­θα­ρί­στρια στον Δήμο Αθή­νας
 2. Για­γάς Ιω­άν­νης, Συ­ντα­ξιού­χος Δη­μο­σί­ου
 3. Γιαν­να­κά­κης Πάνος, βι­βλιο­ϋ­πάλ­λη­λος στο Μαρ­ξι­στι­κό Βι­βλιο­πω­λείο
 4. Δα­σκά­λα Χρυ­σαυ­γή, Γρα­φί­στρια
 5. Δο­κα­νά­ρη Αθα­να­σία (Κα­τε­ρί­να), μέλος ΔΣ Ένω­σης Γο­νέ­ων 6ης ΔΚ, ΔΣ Συλ­λό­γου Γο­νέ­ων 8ου Γυμν.
 6. Κα­ρα­κί­τσος Κων­στα­ντί­νος  Γε­ω­πό­νος, Υπο­ψή­φιος Δι­δά­κτωρ ΓΠΑ, Στέκι Αλ­λη­λεγ­γύ­ης «Μυρ­μή­γκι»
 7. Κα­ρί­μα­λη Έμμυ Ιφι­γέ­νεια, Υπο­ψή­φια Δι­δά­κτωρ ΕΜΠ (αρ­χι­τέ­κτων μη­χα­νι­κός, πο­λε­ο­δό­μος, κοι­νω­νι­κή γε­ω­γρά­φος)
 8. Λαυ­τσής-Σκρέ­τας Γιώρ­γος, μέλος Σω­μα­τεί­ου Μι­σθω­τών Τε­χνι­κών
 9. Μα­κα­ρώ­νας Γιαν­νης, προ­γραμ­μα­τι­στής
 10. Μάν­θιος Θωμάς, Οι­κο­νο­μο­λό­γος
 11. Μή­τρου-Ζα­ντού Φω­τει­νή, φοι­τή­τρια Φι­λο­σο­φι­κής Αθή­νας
 12. Ντούζ­γος-Μούρ­τζος Δη­μή­τρης, Μέλος πρω­το­βου­λί­ας αλ­λη­λεγ­γύ­ης ΣΕ ΒΙΟΜΕ Αθή­νας, Μέλος Σω­μα­τεί­ου Μι­σθω­τών Τε­χνι­κών
 13. Ξυ­ρα­φά Ευαγ­γε­λία (Λία),άνερ­γη
 14. Πα­νί­δου Σταυ­ρού­λα, συ­ντα­ξιού­χος εκ­παι­δευ­τι­κός
 15. Πυ­λα­ρι­νού Διο­νυ­σία συ­ντα­ξιού­χος, Σο­σια­λι­στι­κό Ερ­γα­τι­κό Κόμμα
 16. Ρα­δαί­ου Γλυ­κε­ρία, Ναυ­πη­γός Μη­χα­νι­κός
 17. Σκάν­τζας Πα­να­γιώ­της, φοι­τη­τής, μέλος Αρι­στε­ρής Ενό­τη­τας, Στέκι Αλ­λη­λεγ­γύ­ης «Μυρ­μή­γκι»
 18. Στό­για Ελένη, συ­ντα­ξιού­χος ΕΛΤΑ
 19. Φου­ντού­λης Γε­ώρ­γιος, μη­χα­νι­κός, μέλος Σω­μα­τεί­ου Μι­σθω­τών Τε­χνι­κών
 20. Χάν­τζιος Θα­νά­σης, υπο­ψή­φιος δι­δά­κτω­ρας Πλη­ρο­φο­ρι­κής
 21. Χου­βαρ­δάς Χα­ρά­λα­μπος (Μπά­μπης), Κι­νη­μα­το­γρα­φι­στής

Υπο­ψή­φιες/οι για το κοι­νο­τι­κό συμ­βού­λιο του 7ου Δια­με­ρί­σμα­τος

 1. Αγ­γε­λή Ρω­μί­να, ερ­γα­ζό­με­νη στην εστί­α­ση
 2. Αυ­γέ­ρη – Πε­πο­νή Καλ­λι­ρόη, δη­μο­σιο­γρά­φος
 3. Δα­να­κτσής Κων­στα­ντί­νος, ερ­γα­ζό­με­νος στον επι­σι­τι­σμό
 4. Ζα­χα­ρό­που­λος Κων­στα­ντί­νος, Φοι­τη­τής Βιο­λο­γί­ας ΕΚΠΑ, μέλος ΕΑΑΚ
 5. Κα­λού­ση Ευαγ­γε­λία (Εύα),  φοι­τή­τρια στο ΕΚΠΑ (ψυ­χο­λο­γία)
 6. Κα­φή­ρα Θε­ο­δώ­ρα,  φοι­τή­τρια
 7. Κλω­νι­ζά­κης Μάρ­κος, ελεύ­θε­ρος επαγ­γελ­μα­τί­ας, ψυ­χί­α­τρος, Γραμ­μα­τέ­ας συλ­λο­γου γο­νέ­ων 107 δη­μο­τι­κού σχο­λεί­ου Αθή­νας
 8. Κρα­νά­κης Χρί­στος Ηλίας,    μι­σθω­τός δη­μο­σιο­γρά­φος στον έντυ­πο τύπο
 9. Λέν­τζιου Δή­μη­τρα, Φυ­σι­κός, κα­θη­γή­τρια στην ιδιω­τι­κή εκ­παί­δευ­ση, Κλα­δι­κό Σω­μα­τείο Ερ­γα­ζο­μέ­νων στην Ιδιω­τι­κή Εκ­παί­δευ­ση-ΣΕΦΚ
 10. Λίλα Ιω­άν­να, με­τα­πτυ­χια­κή φοι­τή­τρια, με­τα­νά­στρια δεύ­τε­ρης γε­νιάς, μέλος ΛΣ Γκύ­ζη-Πο­λυ­γώ­νου
 11. Μά­ρα­ντος Βα­σί­λης, σύμ­βου­λος στην 7η κοι­νό­τη­τα με την Ανταρ­σία στις Γει­το­νιές της Αθή­νας, προ­γραμ­μα­τι­στής
 12. Μπαλ­τάς Μπά­μπης  εκ­παι­δευ­τι­κός, μέλος της παι­δα­γω­γι­κής ομά­δας «Το Σκα­σιαρ­χείο»
 13. Νο­μι­κός Οδυσ­σέ­ας  Άνερ­γος, μέλος ΛΣ Γκύ­ζη-Πο­λυ­γώ­νου,  συμ­με­τέ­χει στην πρω­το­βου­λία «Εμείς στο Πε­δί­ον του Άρεως»
 14. Πα­ντα­ζής Νι­κό­λα­ος  Ιδιω­τι­κός υπάλ­λη­λος, Μελος ΔΣ ένω­σης γο­νέ­ων 7ης Δ.Κ.
 15. Πο­λί­τη Πα­νώ­ρια, διορ­θώ­τρια κει­μέ­νων, πρό­ε­δρος Συλ­λό­γου Γο­νέ­ων 40ου Δη­μο­τι­κού Σχο­λεί­ου
 16. Σα­κελ­λά­ρης Αλέ­ξαν­δρος, λο­γο­θε­ρα­πευ­τής
 17. Σμπα­ρού­νης Νίκος,  συ­γκοι­νω­νιο­λό­γος, ερ­γα­ζό­με­νος στο Ατ­τι­κό Μετρό
 18. Φώ­σκο­λος Αντώ­νης, ερ­γα­ζό­με­νος στην Ακρό­πο­λη, ΥΠΠΟ
 19. Χα­ρι­τό­που­λος Δη­μή­τρης, ελεύ­θε­ρος επαγ­γελ­μα­τί­ας

rproject.gr