Θεσσαλονίκη: «Η πόλη στα χέρια των κατοίκων της»

Θεσσαλονίκη: «Η πόλη στα χέρια των κατοίκων της»

  • |

Bρισκόμαστε μερικά βήματα πριν το τέλος της μάχης των δημοτικών εκλογών. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης, η μάχη έχει ξεκινήσει 5 χρόνια πριν με τη δημιουργία του ενωτικού, ριζοσπαστικού σχήματος «Η Πόλη Ανάποδα», που ανεξάρτητα από προεκλογική περίοδο ή μη αγωνίζεται για την ζωή μας στην πόλη μας και μετράει ήδη νίκες εντός κι εκτός του δημοτικού συμβουλίου.

Κατερίνα Καλλέργη, Ρόζα Δασκάλου-Χριστάκη

Πρώτη στάση ήταν το οι­κό­πε­δο στην Χα­ρι­λά­ου, στην πε­ριο­χή της αλυ­σί­δας. Η διοί­κη­ση με την πρώτη ευ­και­ρία έσπευ­σε να πα­ρα­δώ­σει το προ­ο­ρι­σμέ­νο για νη­πια­γω­γείο οι­κό­πε­δο στους ιδιώ­τες δι­καιού­χους του. Με πρω­το­βου­λία της «Πόλη Ανά­πο­δα» ο κό­σμος της πε­ριο­χής αντέ­δρα­σε και προ­χώ­ρη­σε σε συλ­λο­γή υπο­γρα­φών και το­πι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις ανα­τρέ­πο­ντας τα σχέ­δια της διοί­κη­σης και, πα­ράλ­λη­λα, εμπνέ­ο­ντας κα­τοί­κους και σε άλλες γει­το­νιές στα ανα­το­λι­κά του δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης να ανοί­ξουν αγώ­νες για την υπε­ρά­σπι­ση των δη­μό­σιων χώρων και πάρ­κων.

Αντί­στοι­χο πα­ρά­δειγ­μα, η γει­το­νιά του Κρυο­νε­ρί­ου που σε συ­νερ­γα­σία με τους/τις κα­τοί­κους, το σχήμα μας πέ­τυ­χε την απο­τρο­πή της τσι­με­ντο­ποί­η­σης του ρέ­μα­τος με ομό­φω­νη από­φα­ση του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου. Αλλά και στα Τρο­χιο­δρο­μι­κά, οι κά­τοι­κοι με τη βο­ή­θεια της ΠΑ μπό­ρε­σαν να μπλο­κά­ρουν την ανέ­γερ­ση πο­λυ­κα­τοι­κί­ας σε ελεύ­θε­ρο χώρο που προ­ο­ρι­ζό­ταν για χώρο αθλη­τι­σμού.

Ανοί­γο­ντας, επί­σης, τη συ­ζή­τη­ση γύρω από την πλα­τεία Ελευ­θε­ρί­ας και ανα­δει­κνύ­ο­ντας το αί­τη­μα να γίνει πάρκο μνή­μης υπέρ της Εβραϊ­κής Κοι­νό­τη­τας, η Πόλη Ανά­πο­δα ενέ­πνευ­σε τους/τις κα­τοί­κους να ενερ­γο­ποι­η­θούν και να πα­λέ­ψουν μαζί της.

Σε μια πόλη με ελά­χι­στους ελεύ­θε­ρους χώ­ρους, σε ένα δήμο με πε­ριο­ρι­σμέ­νες δη­μό­σιες δομές, η διοί­κη­ση Ζέρβα, χωρίς καμία έν­στα­ση το δη­μο­τι­κό συμ­βού­λιο, επι­τρέ­πει τα οι­κό­πε­δα της εκ­κλη­σί­ας να γί­νουν ξε­νο­δο­χεία, ανά­με­σα σε αυτά και οι­κό­πε­δα στο κέ­ντρο της πόλης, όπως αυτό στην συμ­βο­λή Εθνι­κής Αμύ­νης και Τσι­μι­σκή. Απέ­να­ντι στη στάση της διοί­κη­σης που στο­χεύ­ει στη με­τα­τρο­πή κάθε ελεύ­θε­ρου χώρου σε χώρο οι­κο­νο­μι­κής εκ­με­τάλ­λευ­σης από το ιδιω­τι­κό κε­φά­λαιο, η Πόλη Ανά­πο­δα στά­θη­κε και θα συ­νε­χί­σει να στέ­κε­ται ανά­χω­μα.

Ανοι­χτές μάχες

Σε ό,τι αφορά τις ανοι­χτές μάχες, η ΠΑ συ­νε­χί­ζει να πα­λεύ­ει εδώ και 4 χρό­νια ενά­ντια στους ρύ­πους από την δήθεν ανά­πτυ­ξη και τα έργα που αυτή συ­νε­πά­γε­ται.

Πρώτο ζή­τη­μα που άνοι­ξε είναι αυτό της καύ­σης των σκου­πι­διών από το ερ­γο­στά­σιο του Τιτάν. Παρά τις επι­στη­μο­νι­κές με­λέ­τες, που απο­δει­κνύ­ουν τις βλα­βε­ρές συ­νέ­πειες της καύ­σης απορ­ριμ­μά­των στην υγεία ή και τη ζωή των κα­τοί­κων, παρά το γε­γο­νός ότι το ερ­γο­στά­σιο της «ΤΙΤΑΝ» στη Θεσ­σα­λο­νί­κη βρί­σκε­ται σε κα­τοι­κη­μέ­νη πε­ριο­χή, στην ήδη επι­βα­ρυ­μέ­νη πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά Ευ­καρ­πία και τη Δυ­τι­κή Θεσ­σα­λο­νί­κη, προ­τε­ραιό­τη­τα φαί­νε­ται να είναι ξανά η εξυ­πη­ρέ­τη­ση του με­γά­λου κε­φα­λαί­ου.

Κατά τη διάρ­κεια της προ­ε­κλο­γι­κής πε­ριό­δου, που ο δη­μό­σιος διά­λο­γος πε­ρι­στρά­φη­κε αρ­κε­τά γύρω από τις πλημ­μύ­ρες και την κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή, ως Πόλη Ανά­πο­δα θέ­σα­με επι­τα­κτι­κά το ζή­τη­μα της αξιο­ποί­η­σης του χώρου της ΔΕΘ. Το κέ­ντρο είναι υψηλά φορ­τω­μέ­νο με ρύ­πους ενώ η Θεσ­σα­λο­νί­κη πρό­κει­ται για την Ευ­ρω­παϊ­κή πόλη με το λι­γό­τε­ρο πρά­σι­νο ανά κά­τοι­κο. Η πρό­τα­ση της πα­ρού­σας διοί­κη­σης απέ­να­ντι σε αυτό είναι η ανά­πλα­σης του χώρου της ΔΕΘ σε 20ό­ρο­φο ξε­νο­δο­χείο. Αντί­θε­τα, ως Πόλη Ανά­πο­δα υπο­στη­ρί­ζου­με την με­τα­φο­ρά της ΔΕΘ στα δυ­τι­κά και τη με­τα­τρο­πή του χώρου σε μη­τρο­πο­λι­τι­κό πάρκο που θα δώσει ανάσα στις κα­τοί­κους του κέ­ντρου. Σε αυτό το πλαί­σιο η Πόλη Ανά­πο­δα συ­νερ­γά­στη­κε με τους πο­λί­τες μέσω της πρω­το­βου­λί­ας «Η ΔΕΘ Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Πάρκο για μια Βιώ­σι­μη Θεσ­σα­λο­νί­κη» ορ­γα­νώ­νο­ντας ενη­με­ρω­τι­κές εκ­δη­λώ­σεις και δρώ­με­να.

Τρίτο πολύ ση­μα­ντι­κό επί­δι­κο με το οποίο ανα­με­τριέ­ται η Πόλη Ανά­πο­δα είναι η δη­μιουρ­γία του σταθ­μού με­τα­φόρ­τω­σης LNG. Πρό­κει­ται για μια Πλωτή Μο­νά­δα Απο­θή­κευ­σης και Αε­ριο­ποί­η­σης Υγρο­ποι­η­μέ­νου Φυ­σι­κού Αε­ρί­ου LNG εντός του όρμου της Θεσ­σα­λο­νί­κης, σε από­στα­ση μόλις τριών χι­λιο­μέ­τρων πε­ρί­που από τις ακτές. Το έργο προ­βλέ­πε­ται να έχει κα­τα­στρο­φι­κό πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κό απο­τύ­πω­μα για την πόλη. Αρ­χι­κά, η καύση και η με­τα­φο­ρά LNG, συ­νε­πά­γε­ται τη διαρ­ροή με­θα­νί­ου (CH4), το οποίο είναι πιο επι­βλα­βές ως αέριο θερ­μο­κη­πί­ου σε σύ­γκρι­ση με το διο­ξεί­διο του άν­θρα­κα (CO2) κατά σχε­δόν 80 φορές. Ει­δι­κά στην πόλη μας, η θα­λάσ­σια αύρα θα με­τα­φέ­ρει κα­θη­με­ρι­νά τους ρύ­πους αυ­τούς από σε ολό­κλη­ρη την πόλη, με επι­πτώ­σεις στην υγεία και την ποιό­τη­τα ζωής. Ακόμη, η λει­τουρ­γία της μο­νά­δας θα επι­φέ­ρει κα­τα­στρο­φι­κές αλ­λα­γές στη θα­λάσ­σια ζωή με απο­τέ­λε­σμα την πλήξη της αλιεί­ας και των μυ­δο­καλ­λιερ­γειών, αλλά και των βιό­το­πων, στις εκ­βο­λές των πο­τα­μών Αξιού, Λου­δία, Γαλ­λι­κού και Αλιάκ­μο­να. Επί­σης, το έργο απει­λεί και την ασφά­λεια τόσο των ερ­γα­ζο­μέ­νων, όσο και των κα­τοί­κων της πε­ριο­χής. Εν­δε­χό­με­νο ατύ­χη­μα μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε έκρη­ξη και πυρ­κα­γιά. Στην πε­ρί­πτω­ση ανά­φλε­ξης του αε­ρί­ου, οι ατμοί LNG μπο­ρεί να με­τα­τρα­πούν σε ακα­τά­σβε­στη φλε­γό­με­νη «πύ­ρι­νη λίμνη» με εξαι­ρε­τι­κά υψηλή θερ­μο­κρα­σία, η οποία μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει εγκαύ­μα­τα και σε από­στα­ση ενά­μι­σι χι­λιο­μέ­τρου, ενώ το φλε­γό­με­νο νέφος θα με­τα­κι­νεί­ται ώσπου να εξα­ντλη­θεί το αέριο. Απέ­να­ντι σε αυτό, ως σχήμα συμ­με­τέ­χου­με σε όλες τις συ­νε­λεύ­σεις που έχουν δη­μιουρ­γη­θεί και επι­διώ­κου­με τη σύν­δε­ση με αντί­στοι­χους αγώ­νες που γί­νο­νται ήδη στον Βόλο και την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, αλλά και με το πα­γκό­σμιο κί­νη­μα ενά­ντια στην κλι­μα­τι­κή κρίση.

Flyover

Τέλος, μια άλλη συ­ζή­τη­ση που έχει ανοί­ξει επι­τα­κτι­κά στην το­πι­κή κοι­νω­νία είναι η κα­τα­σκευή του flyover, ενός αυ­το­κι­νη­το­δρό­μου, δη­λα­δή, πάνω από τον ήδη υπάρ­χο­ντα. Ενώ η κυ­κλο­φο­ρια­κό στην Εσω­τε­ρι­κή Πε­ρι­φε­ρεια­κή, είναι ήδη ένα σο­βα­ρό πρό­βλη­μα της πόλης, η αφαί­ρε­ση μίας από τις τρεις λω­ρί­δες για ένα απροσ­διό­ρι­στο χρο­νι­κό διά­στη­μα είναι σί­γου­ρο πως θα το επι­δει­νώ­σει δυ­σκο­λεύ­ο­ντας την κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Ενώ ακόμα και η ολο­κλή­ρω­ση του έργου, δε θα λύσει το κυ­κλο­φο­ρια­κό. Η απά­ντη­ση στο πρό­βλη­μα δεν είναι να αυ­ξη­θεί ο χώρος που κα­τα­λαμ­βά­νουν τα ΙΧ αλλά, αντί­θε­τα, αυτά να μειω­θούν. Γι΄αυτό και Η Πόλη Ανά­πο­δα διεκ­δι­κεί τα 500 εκα­τομ­μύ­ρια που θα στοι­χί­σει ο Flyover, δα­πα­νη­θούν για ένα δί­κτυο δη­μό­σιας συ­γκοι­νω­νί­ας που θα απο­τρέ­πει τη χρήση του ΙΧ ενώ ταυ­τό­χρο­να προ­τεί­νει την ανά­πτυ­ξη μια πο­λι­τι­κής προ­ώ­θη­σης της χρή­σης του πο­δη­λά­του.

Είναι φα­νε­ρό πως τα ανα­πτυ­ξια­κά σχέ­δια του Ζέρβα ση­μαί­νουν ΙΧ στη θέση των δέ­ντρων (όπως εί­δα­με και με τις μα­ζι­κές κοπές πριν το Κα­λο­καί­ρι), ση­μαί­νουν μια πόλη απο­πνι­κτι­κή, γε­μά­τη καυ­σα­έ­ρια, δύ­σκο­λη να κυ­κλο­φο­ρή­σεις και γε­μά­τη ρύ­πους από τα αέρια του­LNG. Για να αντι­τα­χθού­με πραγ­μα­τι­κά σε αυτό το δυ­στο­πι­κό εν­δε­χό­με­νο, για να συ­νε­χί­σου­με να έχου­με νίκες χρεια­ζό­μα­στε ένα σχήμα αρι­στε­ρό, ρι­ζο­σπα­στι­κό και ενω­τι­κό όπως η Πόλη Ανά­πο­δα που απέ­δει­ξε ότι συλ­λο­γι­κά και με τους αγώ­νες μας μπο­ρού­με να νι­κά­με.Στις 8 Οκτώ­βρη, γυ­ρί­ζου­με την πόλη ανά­πο­δα, την κά­νου­με αν­θρώ­πι­νη για εμάς που δου­λεύ­ου­με, που σπου­δά­ζου­με που ζούμε σε αυτήν! Κά­νου­με πράξη το «Η πόλη στα χέρια των κα­τοί­κων της»!

rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.