Έπεσε και το τελευταίο «φύλλο συκής» της κ. Δούρου

Έπεσε και το τελευταίο «φύλλο συκής» της κ. Δούρου

Δελτίο τύπου του ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ που αφορά την χτεσινή απαράδεκτη απόφαση της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ ​ για την επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής -στην εξαντλημένη α΄ φάση-, ώστε να μπορεί να υποδεχτεί 1.600.000 κ.μ. σκουπιδιών και να παρατείνει για λίγους μήνες ακόμη τη ζωή του προβληματικού ΧΥΤΑ.

Τον αθώο τίτλο «Ενη­μέ­ρω­ση για την εξέ­λι­ξη των ερ­γα­σιών στο ΧΥΤΑ Δυι­κής Ατ­τι­κής και λήψη από­φα­σης» είχε το πρώτο θέμα της ημε­ρή­σιας διά­τα­ξης της συ­νε­δρί­α­σης της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, την Τε­τάρ­τη 27/6/2018. Από πίσω κρύ­βο­νταν ένα τε­ρα­τούρ­γη­μα: η επέ­κτα­ση του ΧΥΤΑ Φυλής -στην εξα­ντλη­μέ­νη α΄ φάση-, ώστε να μπο­ρεί να υπο­δε­χτεί 1.600.000 κ.μ. σκου­πι­διών και να πα­ρα­τεί­νει για λί­γους μήνες ακόμη τη ζωή του προ­βλη­μα­τι­κού ΧΥΤΑ. Χωρίς καμιά ει­σή­γη­ση ή τε­χνι­κή με­λέ­τη και με στα­θε­ρά απού­σα από τις συ­νε­δριά­σεις την κ. Δού­ρου, πάρ­θη­κε μια εγκλη­μα­τι­κή από­φα­ση, που κάνει «σκόνη και θρύ­ψα­λα» τις υπο­σχέ­σεις της για κλεί­σι­μο του ΧΥΤΑ Φυλής.

Οι λε­κτι­κοί ακρο­βα­τι­σμοί και ο ισχυ­ρι­σμός ότι δεν πρό­κει­ται για επέ­κτα­ση στην γ΄ φάση, αλλά για μια «προ­σω­ρι­νή» λύση αντι­με­τώ­πι­σης της επερ­χό­με­νης κρί­σης είναι επιει­κώς αστεί­οι. Αφε­νός, επει­δή δεν υπάρ­χει καμία ου­σια­στι­κή δια­φο­ρά επέ­κτα­σης από επέ­κτα­ση και, αφε­τέ­ρου, επει­δή δε φαί­νε­ται που­θε­νά στον ορί­ζο­ντα η «μό­νι­μη» λύση, που θα δια­σφα­λί­σει δια πα­ντός τη μη προ­σφυ­γή σε μια ακόμη «προ­σω­ρι­νή» λύση, στο χώρο της γ΄ φάσης. Οι υπο­λο­γι­σμοί ότι η χω­ρη­τι­κό­τη­τα του αδειο­δο­τη­μέ­νου ΧΥΤΑ θα επαρ­κού­σε μέχρι το τέλος του 2019 δια­ψεύ­στη­καν με πά­τα­γο. Οι προει­δο­ποι­ή­σεις μας, εδώ και δύο χρό­νια, δεν ει­σα­κού­στη­καν. Οι πρό­σφα­τες βρο­χο­πτώ­σεις και αυτές του πε­ρα­σμέ­νου Νο­έμ­βρη επέ­τει­ναν το πρό­βλη­μα, με απο­τέ­λε­σμα η κ. Δού­ρου και η διοί­κη­ση του ΕΔΣΝΑ να κα­τα­φεύ­γουν σε τυ­χο­διω­κτι­σμούς, για να προ­λά­βουν να ολο­κλη­ρώ­σουν τη θη­τεία τους, προ­τού σκά­σει μια πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή και υγειο­νο­μι­κή βόμβα στα χέρια τους. Μπρο­στά στην οποία, τα φαι­νό­με­να των τε­λευ­ταί­ων ημε­ρών θα φα­ντά­ζουν ανά­ξια λόγου.

Έτσι εξη­γεί­ται γιατί η κ. Δού­ρου δεν ανη­συ­χού­σε μήπως μεί­νουν τα σκου­πί­δια στους δρό­μους και γίνει η  Ατ­τι­κή Νά­πο­λη. Ήταν γιατί είχε δρο­μο­λο­γή­σει τη νέα επέ­κτα­ση στο ΧΥΤΑ Φυλής. Έτσι εξη­γεί­ται γιατί η κ. Δού­ρου προ­στα­τεύ­ει, με κάθε τρόπο, το δή­μαρ­χο της Φυλής για το σκάν­δα­λο των κρυμ­μέ­νων με­λε­τών κα­τα­γρα­φής των ρυ­πα­ντι­κών φορ­τί­ων του ΧΥΤΑ. Ήταν γιατί είχε δρο­μο­λο­γή­σει τη νέα επέ­κτα­ση στο ΧΥΤΑ  Φυλής. Έτσι εξη­γεί­ται γιατί η κ. Δού­ρου δεν απο­φά­σι­ζε εδώ και 3 χρό­νια να κάνει νέους ΧΥΤΥ στην Ατ­τι­κή. Ήταν γιατί σκό­πευε να κάνει και νέα επέ­κτα­ση στη Φυλή. Έτσι εξη­γεί­ται γιατί η κ. Δού­ρου απο­φά­σι­σε να επι­βά­λει νέο χα­ρά­τσι  5 ευρώ/τόνο στους δή­μους και στους δη­μό­τες της Ατ­τι­κής, αντί να κόψει από τα υπέ­ρο­γκα αντι­σταθ­μι­στι­κά που δίνει στο δήμο Φυλής. Ήταν γιατί σκό­πευε να κάνει και νέα επέ­κτα­ση στη Φυλή.

Η κ. Δού­ρου με την από­φα­σή της να κάνει νέα επέ­κτα­ση στο ΧΥΤΑ Φυλής απο­κα­λύ­πτε­ται πλή­ρως. Στην προη­γού­με­νη επέ­κτα­ση των 108 στρεμ­μά­των μας έλεγε πως δεν επε­κτεί­νει τον ΧΥΤΑ, απλώς γε­μί­ζει με σκου­πί­δια τους χώ­ρους που επρό­κει­το να γί­νουν τα ερ­γο­στά­σια επε­ξερ­γα­σί­ας του σχε­δί­ου του κ. Σγου­ρού. Τώρα τι πα­ρα­μύ­θι μπο­ρεί να μας πει;

Το ΔΥ­ΤΙ­ΚΟ ΜΕ­ΤΩ­ΠΟ, από τις 6 Μαΐου 2018, με επί­ση­μο δελ­τίο τύπου είχε προει­δο­ποι­ή­σει ότι ο ΕΔΣΝΑ ετοι­μά­ζε­ται να ρίξει σκου­πί­δια πάνω στα σκου­πί­δια και με τη χτε­σι­νή από­φα­ση της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ επα­λη­θεύ­τη­κε απο­λύ­τως. Είχε επι­ση­μά­νει πως δεν είναι τυ­χαίο το κου­κού­λω­μα του σκαν­δά­λου των με­λε­τών, για τη ρύ­παν­ση του ΧΥΤΑ, από την κυ­βέρ­νη­ση και από την κ. Δού­ρου.

Απο­δεί­χτη­κε πε­ρί­τρα­να πως αυτό που ήθε­λαν ήταν να προ­λά­βουν να πά­ρουν απο­φά­σεις για την επέ­κτα­ση του ΕΜΑΚ Φυλής και για τη νέα επέ­κτα­ση του ΧΥΤΑ, πριν μά­θουν οι «ιθα­γε­νείς» την αλή­θεια για την το­ξι­κή βόμβα που είναι δίπλα στα σπί­τια τους.

Τα υψη­λό­βαθ­μα κυ­βερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη, που τους τε­λευ­ταί­ους μήνες επι­δί­δο­νται σε απα­νω­τές συ­σκέ­ψεις για να βρε­θεί -υπο­τί­θε­ται- λύση στο ακαν­θώ­δες πρό­βλη­μα της δια­χεί­ρι­σης των απορ­ριμ­μά­των της Ατ­τι­κής, έχουν κα­τα­πιεί τη γλώσ­σα τους. Αντί­θε­τα, με πρω­το­στά­τη τον κ. Φά­μελ­λο, έχουν επι­δο­θεί σε αγώνα δρό­μου για να πεί­σουν την αυ­το­διοί­κη­ση και τους πο­λί­τες το πόσο ωφέ­λι­μες είναι οι ΣΔΙΤ και η καύση. Την ίδια ώρα που έχουν με­τα­τρέ­ψει σε κου­ρε­λό­χαρ­το την απο­κε­ντρω­μέ­νη δια­χεί­ρι­ση και το νέο εθνι­κό σχέ­διο δια­χεί­ρι­σης απο­βλή­των.

Η κ. Δού­ρου και η κυ­βέρ­νη­ση συ­νε­χί­ζουν να εγκλη­μα­τούν και αυτοί στη Φυλή, όπως -ακρι­βώς- έκα­ναν και οι προ­κά­το­χοί τους. Η χτε­σι­νή από­φα­ση της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ, που πάρ­θη­κε με την απου­σία της κ Δού­ρου, για να «μην λε­ρω­θεί» η ίδια, είναι απα­ρά­δε­κτη και πρέ­πει να ανα­τρα­πεί. Και για το σκοπό αυτό, θα πρέ­πει να εξα­ντλη­θούν όλα τα δια­θέ­σι­μα νο­μι­κά και κι­νη­μα­τι­κά μέσα.

Το ΔΥ­ΤΙ­ΚΟ ΜΕ­ΤΩ­ΠΟ καλεί τους κα­τοί­κους, τους φο­ρείς και τις συλ­λο­γι­κό­τη­τες της Δυ­τι­κής Αθή­νας και της Δυ­τι­κής Ατ­τι­κής να αντι­δρά­σουν άμεσα και δυ­να­μι­κά για να ακυ­ρω­θεί άμεσα η κα­τά­πτυ­στη και πα­ρά­νο­μη από­φα­ση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ.

ΔΥ­ΤΙ­ΚΟ ΜΕ­ΤΩ­ΠΟ

Συ­ντο­νι­σμός φο­ρέ­ων, συλ­λο­γι­κο­τή­των και πο­λι­τών Δ. Ατ­τι­κής – Δ. Αθή­νας

oxi.​xyta.​filis@​gmail.​com – f/b: ΔΥ­ΤΙ­ΚΟ ΜΕ­ΤΩ­ΠΟ

/rproject.gr