ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ Η ΕΣΤΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ – ΚΑΝΕΝΑΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΟΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ

ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ Η ΕΣΤΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ – ΚΑΝΕΝΑΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΟΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ

  • |

Αντί η κυβέρνηση να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να δώσει χρηματοδότηση, ούτως ώστε να προφυλαχθούν οι εστιακοί από την νέα πανδημία, επιλέγει την εύκολη λύση, να πετάξει χιλιάδες εστιακούς έξω από τα σπίτια τους.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ (ΥΔ) ΕΜΠ

Οι  Υπο­ψή­φιοι Δι­δά­κτο­ρες του ΕΜΠ, κα­ταγ­γέλ­λου­με απε­ρί­φρα­στα την από­φα­ση της κυ­βέρ­νη­σης να κλεί­σει τις φοι­τη­τι­κές εστί­ες όλης της χώρας εν μέσω παν­δη­μί­ας.

Αντί η κυ­βέρ­νη­ση να πάρει όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα και να δώσει χρη­μα­το­δό­τη­ση, ούτως ώστε να προ­φυ­λα­χθούν οι εστια­κοί από την νέα παν­δη­μία, επι­λέ­γει την εύ­κο­λη λύση, να πε­τά­ξει χι­λιά­δες εστια­κούς έξω από τα σπί­τια τους. Μά­λι­στα, πολ­λοί από αυ­τούς δεν μπο­ρούν να γυ­ρί­σουν πίσω στις οι­κο­γέ­νειες τους, είτε επει­δή μέ­νουν σε άλλη χώρα (πολ­λές από τις οποί­ες έχουν κλεί­σει τα σύ­νο­ρά τους λόγω της επι­δη­μί­ας), είτε επει­δή δεν μπο­ρούν να κα­λύ­ψουν τα έξοδα με­τα­κί­νη­σης, είτε λόγω οι­κο­γε­νεια­κής κα­τά­στα­σης το μόνο σπίτι που έχουν είναι στην εστία. Επι­πλέ­ον, πολ­λοί ερ­γά­ζο­νται για να μπο­ρούν να αντα­πο­κρι­θούν στα έξοδα των σπου­δών τους. Οι εστια­κοί φοι­τη­τές είναι με­ρι­κοί από τους deliverά­δες και τους ερ­γα­ζό­με­νους στα super market, που ΔΟΥ­ΛΕΥΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙ­ΞΟ­ΕΣ ΣΥΝ­ΘΗ­ΚΕΣ για να μπο­ρέ­σει να μεί­νει δυ­να­τός ο λαός. Αυ­τούς αφή­νει άστε­γους η κυ­βέρ­νη­ση! Ακόμα, όσοι ΥΔ μέ­νουν στην εστία θα αντι­με­τω­πί­σουν ακόμα πε­ρισ­σό­τε­ρα εμπό­δια στην διε­ξα­γω­γή της έρευ­νάς τους και στην ερ­γα­σία τους αν ερ­γά­ζο­νται σε ερευ­νη­τι­κά προ­γράμ­μα­τα, αν επι­βλη­θεί η με­τα­κί­νη­σή τους στον τόπο κα­τα­γω­γής τους.

Είναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό της υπο­κρι­σί­ας της κυ­βέρ­νη­σης, ότι επι­κα­λεί­ται συ­νε­χώς την «ατο­μι­κή ευ­θύ­νη» για να κρύ­ψει την δική της και όλων των προη­γού­με­νων κυ­βερ­νή­σε­ων για την διά­λυ­ση του δη­μό­σιου συ­στή­μα­τος υγεί­ας. Ενώ απα­γο­ρεύ­ει την κυ­κλο­φο­ρία λόγω του κύ­μα­τος εξό­δου προς τα χωριά, ταυ­τό­χρο­να απο­φα­σί­ζει το κλεί­σι­μο των εστιών και την υπο­χρε­ω­τι­κή με­τα­κί­νη­ση χι­λιά­δων φοι­τη­τών προς τους τό­πους κα­τα­γω­γής τους. Ρω­τά­με αλή­θεια, ποιος παίρ­νει την ευ­θύ­νη εάν τις επό­με­νες μέρες χι­λιά­δες οι­κό­τρο­φοι , που δεν έχουν κάνει το τεστ και δεν ξέ­ρου­με αν είναι φο­ρείς του ιού, κα­τευ­θυν­θούν προς όλα τα μέρη της χώρας; Ποιος παίρ­νει την ευ­θύ­νη για την πι­θα­νή δια­σπο­ρά του ιού σε μέρη που δεν έχει ήδη φτά­σει; Τι θα γίνει με τους φοι­τη­τές-υδ που ανή­κουν οι ίδιοι ή οι οι­κο­γέ­νειές τους σε ευ­πα­θείς ομά­δες ή έχουν τεθεί σε κα­ρα­ντί­να; Με βάση τα πα­ρα­πά­νω, εγεί­ρο­νται ση­μα­ντι­κά ερω­τη­μα­τι­κά γύρω από τις πραγ­μα­τι­κές προ­θέ­σεις της κυ­βέρ­νη­σης σχε­τι­κά με αυτήν την από­φα­ση.

Κα­λού­με κάθε εστια­κό τις επό­με­νες ώρες να ση­κώ­σει ανά­στη­μα, να μην αφή­σει κα­νέ­ναν βάλει χέρι στα σπί­τια μας, να ορ­γα­νώ­σου­με όλοι μαζί τον αγώνα!

Αυτό που έχου­με ανά­γκη σή­με­ρα είναι εστί­ες ανοι­χτές που να πλη­ρούν τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις προ­φύ­λα­ξης από την επι­δη­μία. Η κα­τά­στα­ση είναι κρί­σι­μη, είναι όμως εύ­φο­ρο πιο ποτέ το έδα­φος κάθε εστια­κός να βγά­λει συ­μπέ­ρα­σμα. Έχου­με πείρα και θα τα κα­τα­φέ­ρου­με! Δεν θα τους πε­ρά­σει!

Η από­φα­ση της κυ­βέρ­νη­σης για κλεί­σι­μο των εστιών να μεί­νει στα χαρ­τιά! Απαι­τού­με:

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΙ­ΤΙΑ ΜΑΣ – ΟΥΤΕ ΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΚΛΕΙ­ΣΙ­ΜΟ ΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ
Επαρ­κή κα­θα­ριό­τη­τα στα κτί­ρια. Κα­θα­ρι­σμός κτι­ρί­ων 2 φορές την ημέρα. Για το λόγο αυτό, απαι­τού­με άμεση πρό­σλη­ψη προ­σω­πι­κού με πλήρη ερ­γα­σια­κά και ασφα­λι­στι­κά δι­καιώ­μα­τα.
Απο­λύ­μαν­ση όλων των κτι­ρί­ων εδώ και τώρα! Να παρ­θούν όλα τα μέτρα φι­λο­ξε­νί­ας των οι­κο­τρό­φων για το χρο­νι­κό διά­στη­μα που πρέ­πει τα κτί­ρια να μεί­νουν κενά μετά την απο­λύ­μαν­ση.
Άμεση και δω­ρε­άν διά­θε­ση όλων των απα­ραί­τη­των υλι­κών προ­φύ­λα­ξης (σα­πού­νια, αλ­κο­ο­λού­χα αντι­ση­πτι­κά κλπ) σε κάθε όροφο κάθε κτη­ρί­ου και ατο­μι­κά σε όλους τους οι­κό­τρο­φους για την προ­σω­πι­κή τους υγιει­νή.
Δω­ρε­άν εκτέ­λε­ση του τεστ για τον Covid-19 στα πλαί­σια του Ια­τρι­κού Τμή­μα­τος ΕΜΠ
Το προ­σω­πι­κό των εστιών να εφο­δια­στεί δω­ρε­άν με όλο τον απα­ραί­τη­το εξο­πλι­σμό για τη δια­σφά­λι­ση της υγιει­νής (σκου­φιά, γά­ντια, μά­σκες, κλπ).
Στη­ρί­ζου­με τις δί­καιες διεκ­δι­κή­σεις των ερ­γα­ζό­με­νων στα νο­σο­κο­μεία της χώρας. Στε­κό­μα­στε αλ­λη­λέγ­γυοι στα αι­τή­μα­τα και τους αγώ­νες των υγειο­νο­μι­κών!

/rproject.gr/