Αγώνες για το περιβάλλον σε όλη τη χώρα

Αγώνες για το περιβάλλον σε όλη τη χώρα

  • |

Σημαντικές “τοπικές” μάχες στο δρόμο για την 5η Ιούνη

Σε Θεσ­σα­λο­νί­κη και Βόλο ο κό­σμος ξε­ση­κώ­νε­ται: Όχι στην καύση των σκου­πι­διών!
Του Θο­δω­ρή Πα­τσα­τζή

Νέα μα­ζι­κή κι­νη­το­ποί­η­ση πραγ­μα­το­ποί­η­σε το Σάβ­βα­το 30 Μάη η Πρω­το­βου­λία 128 Συλ­λό­γων, Σω­μα­τεί­ων και Φο­ρέ­ων ενά­ντια στην καύση απορ­ριμ­μά­των στο ΤITAN Ευ­καρ­πί­ας. Η κι­νη­το­ποί­η­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε έξω από το δη­μαρ­χείο Παύ­λου Μελά, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Πάνω από 300 κά­τοι­κοι απαί­τη­σαν να ζουν ποιο­τι­κά στις γει­το­νιές τους χωρίς να κιν­δυ­νεύ­ουν ανά πάσα στιγ­μή να βρε­θούν μο­λυ­σμέ­νοι και άρ­ρω­στοι ακόμη και μετά από χρό­νια.

Τα μέλη της Πρω­το­βου­λί­ας ενη­μέ­ρω­σαν με φυλ­λά­δια τους πε­ρα­στι­κούς και στη συ­νέ­χεια πραγ­μα­το­ποί­η­σαν πο­ρεία σε κε­ντρι­κούς δρό­μους του δήμου Παύ­λου Μελά. Ο ΤΙΤΑΝ έχει ζη­τή­σει τρο­πο­ποί­η­ση της άδειας του, με στόχο να μπο­ρεί να καίει RDF SRF και όλα δεί­χνουν ότι η κυ­βέρ­νη­ση θα δώσει το πρά­σι­νο φως για να μπει η υπο­γρα­φή από το Υπουρ­γείο Πε­ρι­βάλ­λο­ντος. Τα RDF  SRF είναι απορ­ρίμ­μα­τα πρά­σι­νων και μπλε κάδων που μετά από ει­δι­κή επε­ξερ­γα­σία γί­νο­νται καύ­σι­μο υλικό με ει­δι­κή πο­σό­στω­ση σε πλα­στι­κό, χαρτί και ορ­γα­νι­κά.

Η καύση αυτών των σκου­πι­διών πα­ρά­γει τέφρα γε­μά­τη από βαρέα μέ­ταλ­λα και επι­κίν­δυ­νους ρύ­πους, ενώ δη­μιουρ­γεί επί­σης φου­ρά­νια, διο­ξί­νες και άλλα επι­κίν­δυ­να μι­κρο­σω­μα­τί­δια. Όλα αυτά μπο­ρούν να έχουν άμεσα ή και σε βάθος χρό­νου επι­πτώ­σεις στην υγεία των κα­τοί­κων (καρ­κι­νο­γε­νέ­σεις κ.λπ.). Αυτός ο κίν­δυ­νος είναι που ξε­σή­κω­σε τους κα­τοί­κους των δήμων που είναι κοντά στο ΤΙΤΑΝ Ευ­καρ­πί­ας και που οδή­γη­σε στη συμ­με­το­χή στην Πρω­το­βου­λία 128 (ως τώρα) συλ­λό­γων, σω­μα­τεί­ων και φο­ρέ­ων.

Όπως το­νί­ζει σε συ­νέ­ντευ­ξή του στο Rproject.gr ο Μι­χά­λης Σπά­σος,  εκ­παι­δευ­τι­κός και πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Γο­νέ­ων του 1ου Δη­μο­τι­κού Ευ­καρ­πί­ας “η Πρω­το­βου­λία προ­σπα­θεί να ανα­δεί­ξει τις τε­ρά­στιες συ­νέ­πειες της καύ­σης απορ­ριμ­μά­των, να πιέ­σει πο­λι­τι­κά τους υπευ­θύ­νους για την από­φα­ση, αλλά με τον αγώνα της και τις δρά­σεις της, να ξε­ση­κώ­σει τον λαό να φω­νά­ξει όχι στην καύση απορ­ριμ­μά­των RDF SRF στο ΤΙΤΑΝ Ευ­καρ­πί­ας και όλοι μαζί να απαι­τή­σου­με το στα­μά­τη­μα της δια­δι­κα­σί­ας αδειο­δό­τη­σης”. Επό­με­νος σταθ­μός είναι μια με­γά­λη μου­σι­κή συ­ναυ­λία στην κε­ντρι­κή πλα­τεία Ευ­καρ­πί­ας και πο­ρεία στους δρό­μους της Ευ­καρ­πί­ας, την πα­γκό­σμια μέρα πε­ρι­βάλ­λο­ντος στις 5/6. Ενώ θα ακο­λου­θή­σει και πα­ρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο ΤΙΤΑΝ Ευ­καρ­πί­ας μέσα στον Ιού­νιο.

Συλ­λα­λη­τή­ριο στο Βόλο

Στο Βόλο η καύση  απορ­ριμ­μά­των  RDF SRF έχει ξε­κι­νή­σει στην ΑΓΕΤ με τις ευ­λο­γί­ες του δη­μάρ­χου Αχ. Μπέου, που επι­μέ­νει στη δη­μιουρ­γία μο­νά­δας SRF, και τις πλά­τες της νυν και της προη­γού­με­νης κυ­βέρ­νη­σης που δεν έκα­ναν τί­πο­τα για να στα­μα­τή­σουν το έγκλη­μα. Αυτοί που αγω­νί­στη­καν σκλη­ρά και συ­νε­χί­ζουν να αγω­νί­ζο­νται είναι οι κά­τοι­κοι της πε­ριο­χής. Έτσι το συλ­λα­λη­τή­ριο που είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί για τα τέλη Μάρτη και ακυ­ρώ­θη­κε λόγω παν­δη­μί­ας θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το Σάβ­βα­το 13 Ιούνη. Η συ­γκέ­ντρω­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται στις 6 το από­γευ­μα στο Νο­σο­κο­μείο του Βόλου με στόχο να βρο­ντο­φω­νά­ξουν οι κά­τοι­κοι όχι στο θά­να­το, ναι στη ζωή, ναι στην οι­κο­λο­γι­κή δια­χεί­ρι­ση των σκου­πι­διών. Νω­ρί­τε­ρα θα προη­γη­θεί την Πα­ρα­σκευή 5 Ιούνη με αφορ­μή την Πα­γκό­σμια μέρα για το Πε­ρι­βάλ­λον συ­γκέ­ντρω­ση στην πα­ρα­λία του Βόλου και πο­δη­λα­το­πο­ρεία!

 

Κάτω τα χέρια από το παρ­κά­κι της Λ. Ριαν­κούρ
Του Θάνου Λυ­κουρ­γιά

Την ώρα που γρά­φο­νταν αυτές οι γραμ­μές ανα­με­νό­ταν η από­φα­ση του δη­μο­τι­κού συμ­βου­λί­ου του Δήμου Αθη­ναί­ων, σχε­τι­κά με το ανω­τέ­ρω ανα­φερ­θέν παρ­κά­κι. Η αξία του αγώνα που ξε­κί­νη­σε  για την υπε­ρά­σπι­ση του ο Πο­λι­τι­στι­κός Σύλ­λο­γος Άνω Αμπε­λο­κή­πων είναι πολύ ευ­ρύ­τε­ρη του ίδιου του χώρου. Λέ­γε­ται ότι καμιά φορά χρειά­ζε­ται να πας σε πολύ μι­κρής κλί­μα­κας ανά­λυ­ση για να βγά­λεις με­γά­λα συ­μπε­ρά­σμα­τα και αυτό ισχύ­ει από­λυ­τα εν προ­κει­μέ­νω.

Το παρ­κά­κι της Ριαν­κούρ , ένας μι­κρός χώρος πρα­σί­νου με πα­γκά­κια που προ­σφε­ρό­ταν για την ανα­ψυ­χή των πε­ριοί­κων , ξη­λώ­θη­κε πριν ένα χρόνο για να λει­τουρ­γή­σει ως απο­θη­κευ­τι­κός χώρος για τα οι­κο­δο­μο­τε­χνι­κά υλικά της κα­τα­σκευ­ής του κτι­ρί­ου Orbit. Ένα χρόνο αρ­γό­τε­ρα και μετά από δια­δο­χι­κά δια­βή­μα­τα του Πολ. Συλ­λό­γου προς τον Δήμο, εξε­τά­ζε­ται μια λύση όπου ο ερ­γο­λά­βος δη­λώ­νει πρό­θυ­μος να ανα­λά­βει το κό­στος ανα­κα­τα­σκευ­ής του πάρ­κου, διεκ­δι­κώ­ντας όμως να δια­μορ­φω­θεί μια λω­ρί­δα ει­σό­δου προς το εμπο­ρι­κής χρή­σης κτί­ριο. Ο Δήμος Αθη­ναί­ων, δια του αρ­μό­διου στε­λέ­χους του, έκανε πως δεν κα­τα­λά­βαι­νε το τι θα σή­μαι­νε αυτή η κί­νη­ση. Οι δη­μό­σιοι χώροι ανή­κουν στους κα­τοί­κους και τους πε­ρί­οι­κους, δεν είναι βι­τρί­να επιχ. συμ­φε­ρό­ντων, ούτε χώρος προς αξιο­ποί­η­ση από υστε­ρό­βου­λους, δήθεν «ευ­ερ­γέ­τες». Ο Σύλ­λο­γος καλεί σε κι­νη­το­ποί­η­ση έξω από τον 9,84 όπου θα συ­νε­δριά­σει το δη­μο­τι­κό συμ­βού­λιο σχε­τι­κά με το θέμα. Ταυ­τό­χρο­να και στο ίδιο μήκος κύ­μα­τος, η  Επι­τρο­πή Αγώνα για το μη­τρο­πο­λι­τι­κό πάρκο Γουδή  καλεί σε πε­ρί­πα­το στον σχε­τι­κό χώρο την ερ­χό­με­νη Πα­ρα­σκευή 5/6, στο πλαί­σιο της πα­γκό­σμιας ημέ­ρας πε­ρι­βάλ­λο­ντος. Οι το­πι­κές συλ­λο­γι­κό­τη­τες με τους αδιά­κο­πους αγώ­νες τους είναι τα κύτ­τα­ρα πάνω στα οποία μπο­ρούν να χτι­στούν οι νέες διεκ­δι­κή­σεις για τους ελεύ­θε­ρους δη­μό­σιους χώ­ρους που η  παν­δη­μία ανέ­δει­ξε πόσο πολύ φά­νη­κε ότι χρεια­ζό­μα­στε.

 

Όχι ανε­μο­γεν­νή­τριες για τα κέρδη των επι­χει­ρη­μα­τιών
Η πα­γκό­σμια μέρα πε­ρι­βάλ­λο­ντος (5/6) μαζί με την πρό­σφα­τη ψή­φι­ση του νο­μο­σχε­δί­ου που σκο­τώ­νει στην κυ­ριο­λε­ξία το πε­ρι­βάλ­λον σε κάθε γωνιά της χώρας έχει ανα­δεί­ξει ξανά την ανα­γκαιό­τη­τα να δο­θούν μάχες για να μπο­ρέ­σου­με να ζή­σου­με με τρόπο που να μην επι­βα­ρύ­νε­ται το πε­ρι­βάλ­λον και να ανα­βαθ­μί­ζε­ται η ποιό­τη­τα ζωής των αν­θρώ­πων. Ο κα­πι­τα­λι­σμός σκο­τώ­νει αλλά μόνο αν του το επι­τρέ­ψου­με εμείς. Αυτή την πε­ρί­ο­δο σε μια σειρά πε­ριο­χές της χώρας ο κό­σμος ξε­ση­κώ­νε­ται ενά­ντια στην το­πο­θέ­τη­ση με­γά­λων αιο­λι­κών πάρ­κων.

Η πραγ­μα­τι­κή ανά­γκη να υπάρ­ξουν εναλ­λα­κτι­κές μορ­φές ενέρ­γειας δε ση­μαί­νει ότι αυτό μπο­ρεί να γίνει με τον τρόπο που προ­σπα­θούν να το επι­βάλ­λουν η ΝΔ και το κε­φά­λαιο. Βά­ζο­ντας δη­λα­δή πάνω από όλα τα κέρδη των επι­χει­ρη­μα­τιών με την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της ενέρ­γειας και όχι τις ανά­γκες των αν­θρώ­πων και την προ­στα­σία του πε­ρι­βάλ­λο­ντος. Σε μια σειρά πε­ριο­χές (Άγρα­φα, Αι­τω­λο­α­καρ­να­νία, Ανα­το­λι­κή Ατ­τι­κή κ.α.) έχουν ξε­πη­δή­σει φλό­γες αντί­στα­σης.

Οι πιο χα­ρα­κτη­ρι­στι­κοί αγώ­νες είναι όμως αυτοί που δό­θη­καν το τε­λευ­ταίο διά­στη­μα κυ­ρί­ως στις Κυ­κλά­δες αλλά και στα άλλα νησιά του Αι­γαί­ου, με κυ­ριό­τε­ρο επί­κε­ντρο την Τήνο (αντί­στοι­χα ζη­τή­μα­τα υπάρ­χουν ακόμη σε Πάρο, Άνδρο, Νάξο κ.α.). Η απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα των κα­τοί­κων είναι τέ­τοια που δεν τους έχει στα­μα­τή­σει ούτε η άγρια κα­τα­στο­λή με τα χη­μι­κά και τα γκλομπ των ΜΑΤ, τρόπο που αρ­χι­κά έχει επι­λέ­ξει η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη για να απα­ντή­σει στους αγώ­νες τους. Η τε­λευ­ταία κι­νη­το­ποί­η­ση στο νησί πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Κυ­ρια­κή 31 Μάη, ενώ μπρο­στά υπάρ­χει η κι­νη­το­ποί­η­ση στην Αθήνα, στο Σύ­νταγ­μα την Πα­ρα­σκευή 5 Ιούνη, όπου οι κά­τοι­κοι της Τήνου θα συ­να­ντη­θούν και με άλλες πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κές ορ­γα­νώ­σεις από την Αθήνα για να φω­νά­ξουν για μια ακόμη φορά δυ­να­τά ότι δεν θα πε­ρά­σει η κα­τα­σκευή αιο­λι­κού πάρ­κου στο νησί.

rproject.gr