Όλοι οι όροι έκδοσης των 5ετών ομολόγων – Υπαγωγή στο Αγγλικό δίκαιο

Όλοι οι όροι έκδοσης των 5ετών ομολόγων – Υπαγωγή στο Αγγλικό δίκαιο

  • |

Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη: Εκδίδεται ομολογιακό κοινοπρακτικό δάνειο 5ετούς διάρκειας, οι τίτλοι του οποίου υπάγονται στο Αγγλικό δίκαιο-Ημερομηνία έκδοσης η 1η Αυγούστου 2017 και ημερομηνία λήξης η 1η Αυγούστου 2022-Στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ η αρχική ονομαστική αξία των ομολόγων
Γιώργος Παλαιτσάκης

Στο Αγγλικό δίκαιο υπάγεται η έκδοση των νέων πενταετών ομολόγων με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο επιχειρεί να δανειστεί από τις αγορές. Η έκδοση αποτελεί κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο, σε άυλη μορφή, αρχικής ονομαστικής αξίας 3 δισ. ευρώ και σταθερού επιτοκίου, το ύψος του οποίου θα καθοριστεί από το βιβλίο προσφορών. Για την έκδοση αυτή το Δημόσιο θα καταβάλει προμήθεια 1,5 εκατομμύριο ευρώ στην κοινοπραξία των αναδόχων τραπεζών και αμοιβή έως 400.000 ευρώ στα δικηγορικά γραφεία Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Allen & Overy LLP και στη Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της έκδοσης του ομολόγου περιγράφονται σε απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη η οποία δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

H απόφαση του κ. Χουλιαράκη προβλέπει αναλυτικά τα εξής:

Α. Το Ελληνικό Δημόσιο εκδίδει κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο, σε άυλη μορφή, αρχικής ονομαστικής αξίας τριών δισεκατομμυρίων ευρώ (€ 3.000.000.000,00), σταθερού επιτοκίου όπως αυτό θα προκύψει από βιβλίο προσφορών, διάρκειας 5 ετών με ημερομηνία έκδοσης 01/08/2017 και ημερομηνία λήξης στις 01/08/2022.

Β. Τα βασικά χαρακτηριστικά των ομολόγων είναι ενδεικτικά τα εξής:

1. Οι εκδιδόμενοι τίτλοι είναι ομόλογα του ελληνικού δημοσίου σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου, διάρκειας 5 ετών, με ημερομηνία λήξης την 1η Αυγούστου 2022.

2. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομερίδια, ένα για κάθε ετήσια τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται σε άυλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος με κωδικό αριθμό (ISIN) GR0114029540.

3. Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι χίλια ευρώ (€1.000).

4. Το αρχικό ποσό της έκδοσης (αρχική ονομαστική αξία) ορίζεται στο ποσό των τριών δισεκατομμυρίων ευρώ (€ 3.000.000.000,00).

5. Στη συγκεκριμένη ημερομηνία έκδοσης (01/08/2017), τα ομόλογα θα διατεθούν στην τιμή διάθεσης που θα προκύψει από βιβλίο προσφορών.

6. Για την έκδοση αυτή θα δοθεί προμήθεια ύψους € 1.500.000,00.

7. Το επιτόκιο των ομολόγων θα προκύψει από βιβλίο προσφορών και είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια των Ομολόγων.

8α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική αξία των χιλίων Ευρώ (€1.000), με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 ημερών (actual/actual ICMA) και καταβάλλεται δεδουλευμένος. Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 01/08/2018 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία μέχρι τη λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση.
β. Για την πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου θα υπολογιστεί τόκος από την 1η Αυγούστου 2017 (συμπεριλαμβανομένης) έως την 1η Αυγούστου 2018 (μη συμπεριλαμβανομένης).

9. Η εξόφληση των ομολόγων θα γίνει στην ονομαστική τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να πληρωθεί πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα Τ.Α.R.G.E.T.

10. Η αξίωση των κομιστών για το κεφάλαιο και τους τόκους υπόκειται σε πενταετή παραγραφή.

11. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί των τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

12. Το ελληνικό δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

13. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά (Ο.Τ.C.).

14. Μέρος της ονομαστικής αξίας της έκδοσης, ή των προσόδων αυτής, δύνανται να χρησιμοποιηθεί για την επαναγορά ομολόγων λήξεως 17/04/2019, επιτοκίου 4,75% με κωδικό αριθμό (ISIN) GR0114028534, που θα προσφερθούν τελικώς προς επαναγορά σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρότασης Ανταλλαγής (Tender Offer Memorandum), από επενδυτές που εξέφρασαν ενδιαφέρον για την κάλυψη ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που εκδίδονται δυνάμει της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση, το ελληνικό δημόσιο βαρύνεται τελικά να καλύψει κάθε δαπάνη, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής του ανταλλάγματος της επαναγοράς, για την ολοκλήρωση και τον τελικό διακανονισμό της ως άνω επαναγοράς. Η Τράπεζα της Ελλάδος, οι ελληνικές τράπεζες και τα λοιπά ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα συμμετάσχουν στην ως άνω έκδοση και το διακανονισμό της ως άνω επαναγοράς εκτός του πλαισίου της κοινοπραξίας.

15. Η καταβολή του αντιτίμου έκδοσης των ομολόγων (Settlement) θα γίνει στις 1 Αυγούστου 2017, ημερομηνία έκδοσης των ομολόγων.

16. Το ελληνικό δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς την έγκριση των κομιστών των ομολόγων ή των εντολέων ανάθεσης αυτής της κοινοπραξίας, να αυξάνει το ποσό της έκδοσης των ομολόγων, εκδίδοντας ομόλογα της ίδιας έκδοσης με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο τρόπο διάθεσης επιθυμεί.

17. Τα ομόλογα και το ομολογιακό δάνειο υπόκεινται στους Ενιαίους Κανόνες Τροποποίησης Τίτλων με Συλλογικές Διαδικασίες (Κανόνες Συλλογικής Δράσης) σύμφωνα με την υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 2/25248/0023Α (ΦΕΚ Β΄583/2013) ως ισχύει κατά την έκδοση της παρούσης.

Αγγλικό δίκαιο

18. Οι όροι των ομολόγων και του ομολογιακού δανείου διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, τυχόν δε σχετικές διαφορές θα επιλύονται από τα αγγλικά δικαστήρια, όπως ειδικότερα ορίζεται στους όρους 11 και 12 της ενότητας “Terms & Conditions of the Notes” του Πληροφοριακού Δελτίου, στo άρθρο 17 της Σύμβασης Κάλυψης και στον όρο 12 της πράξης δέσμευσης.

Γ. Το ομολογιακό δάνειο θα διατεθεί σε κοινοπραξία Τραπεζών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και στη Σύμβαση Κάλυψης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.

Δ. Για την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σχετικών με την υλοποίηση της έκδοσης θα καταβληθεί αμοιβή στα δικηγορικά γραφεία Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Allen & Overy LLP και Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη, η οποία δεν δύναται να υπερβεί το συνολικό ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 400.000,00).

Ε. Τέλος, με την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών εγκρίνονται:

(α) το περιεχόμενο, έκδοση και διάθεση του Πληροφοριακού Δελτίου στους υποψήφιους επενδυτές,

(β) το περιεχόμενο και η κατάρτιση της Σύμβασης Κάλυψης, της Πράξης Δέσμευσης, της Σύμβασης των Διαχειριστών της Ανταλλαγής και του Πληροφοριακού Δελτίου της Ανταλλαγής και εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. όπως υπογράψει τα ως άνω έγγραφα καθώς και όποιο άλλο έγγραφο κριθεί απαραίτητο προκειμένου να ολοκληρωθεί η έκδοση των ομολόγων και η επαναγορά σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα, καθώς και όπως ορίσει το επιτόκιο και την τιμή διάθεσης των Ομολόγων, όπως αυτά θα προκύψουν από το βιβλίο προσφορών και συμπεριλάβει αυτά στα ως άνω έγγραφα, όπου αρμόζει.

Κάλυψη δαπάνης

Από την έκδοση των ομολόγων προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017, η οποία θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους, ενώ προκαλείται δαπάνη και για τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα εγγράφεται στις κατ΄ έτος προβλέψεις δαπανών εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.

dikaiologitika.gr

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος