Αποχή των ασκουμένων στο ΔΣΑ

Αποχή των ασκουμένων στο ΔΣΑ

  • |

Εδώ και έναν περίπου μήνα οι ασκούμενες δικηγόροι που απασχολούνται στις υπηρεσίες του ΔΣΑ έχουν ξεκινήσει αποχή από τα καθήκοντά τους στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου έχουν τοποθετηθεί από το Σύλλογο προς κάλυψη κενών μόνιμων δικαστικών υπαλλήλων.

Την αποχη των ασκου­μέ­νων στη­ρί­ζει το Σω­μα­τείο Μι­σθω­τών Δι­κη­γό­ρων (https://​somatio-​misthoton-​dikigoron.​gr/​askisi-​kin​itop​oiis​i-​dsa/)

Οι ασκού­με­νες κα­τα­γέλ­λουν εδώ και καιρό τις συν­θή­κες απα­σχό­λη­σής τους στη συ­γκε­κρι­μέ­νη υπη­ρε­σία, όπου έχουν γίνει επα­νει­λημ­μέ­να απο­δέ­κτριες απα­ξιω­τι­κών συ­μπε­ρι­φο­ρών, απει­λών και επι­θέ­σε­ων, ενώ εκτε­λούν κα­θή­κο­ντα γραμ­μα­τεια­κά που καμία σχέση δεν έχουν με το επι­στη­μο­νι­κό τους αντι­κεί­με­νο.

Ο ΔΣΑ έχει επί χρό­νια συ­ναι­νέ­σει στη σο­βα­ρή υπο­στε­λέ­χω­ση των υπη­ρε­σιών δι­κα­στη­ρί­ων και ει­σαγ­γε­λιών και έχει επι­λέ­ξει να κα­λύ­πτει τα λει­τουρ­γι­κά κενά που ανα­κύ­πτουν με ανα­λώ­σι­μους ασκου­μέ­νους, χωρίς ερ­γα­σια­κά δι­καιώ­μα­τα, εκ­θέ­το­ντάς τους συχνά σε απα­ρά­δε­κτες συν­θή­κες ερ­γα­σί­ας. Είναι απο­κα­λυ­πτι­κό ότι στην ίδια συ­νε­δρί­α­ση του ΔΣ ΔΣΑ που συ­νο­δεύ­τη­κε από πα­νη­γυ­ρι­κούς για τη “ρύθ­μι­ση” του κα­θε­στώ­τος της άσκη­σης, η πλειο­ψη­φία του ΔΣ αντι­με­τώ­πι­σε με πλήρη απα­ξί­ω­ση τα αι­τή­μα­τα των ασκου­μέ­νων/ερ­γα­ζο­μέ­νων του ίδιου του Συλ­λό­γου.

Ανα­δη­μο­σιεύ­ου­με ανα­κοί­νω­ση στή­ρι­ξης του αγώνα των ασκου­μέ­νων του ΔΣΑ που δη­μο­σί­ευ­σε η πα­ρά­τα­ξη Εναλ­λα­κτι­κή Πα­ρέμ­βα­ση – Δι­κη­γο­ρι­κή Ανα­τρο­πή.

—-

Η Εναλ­λα­κτι­κή Πα­ρέμ­βα­ση στη­ρί­ζει τον αγώνα και την αποχή των ασκου­μέ­νων στο ΔΣΑ
Στην συ­νε­δρί­α­ση στις 19.10.2022 του ΔΣΑ, στην οποία συ­ζη­τή­θη­κε το ζή­τη­μα της κα­το­χύ­ρω­σης δι­καιω­μά­των των ασκού­με­νων συ­να­δελ­φισ­σών, τέ­θη­κε και το ζή­τη­μα των συν­θη­κών ερ­γα­σί­ας των ασκού­με­νων δι­κη­γό­ρων του ΔΣΑ στην Ει­σαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών. Δυ­στυ­χώς οι συ­να­δέλ­φισ­σες αντι­με­τώ­πι­σαν αδια­φο­ρία και άρ­νη­ση του Προ­έ­δρου και της πλειο­ψη­φί­ας του ΔΣ να συ­ζη­τη­θούν τα αι­τή­μα­τά τους.

Όπως κα­ταγ­γέλ­λουν εδώ και μακρό διά­στη­μα, οι ασκού­με­νες του ΔΣΑ που έχουν το­πο­θε­τη­θεί στις υπη­ρε­σί­ες της Ει­σαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών στο γρα­φείο 3 ερ­γά­ζο­νται υπό συν­θή­κες τρο­με­ρής πί­ε­σης και απα­ξί­ω­σης.

Επι­τε­λούν κα­θή­κο­ντα αμι­γώς γραμ­μα­τεια­κά που καμία σχέση δεν έχουν με την ου­σια­στι­κή άσκη­ση του επαγ­γέλ­μα­τος, ενώ μά­λι­στα χει­ρί­ζο­νται κα­θη­με­ρι­νά πλη­ρο­φο­ρί­ες που αφο­ρούν σε προ­σω­πι­κά δε­δο­μέ­να, ανα­λαμ­βά­νο­ντας ατο­μι­κά δια της υπο­γρα­φής τους τη σχε­τι­κή ευ­θύ­νη χωρίς να φέ­ρουν την ιδιό­τη­τα των δι­κα­στι­κών υπαλ­λή­λων και χωρίς κά­ποια εγ­γύ­η­ση προ­στα­σί­ας εκ μέ­ρους του Συλ­λό­γου.

Είναι προ­φα­νές ότι η απα­σχό­λη­ση ασκού­με­νων δι­κη­γό­ρων με αυτές τις υπη­ρε­σί­ες επι­χει­ρεί να κα­λύ­ψει το γνω­στό πρό­βλη­μα των πά­γιων και τε­ρά­στιων ελ­λεί­ψε­ων προ­σω­πι­κού που υπάρ­χουν στα Δι­κα­στή­ρια σε σχέση με τον με­γά­λο όγκο υπο­θέ­σε­ων και υπη­ρε­σιών που κα­λύ­πτει το Πρω­το­δι­κείο Αθη­νών. Ελ­λεί­ψεις που οδη­γούν, όπως είναι γνω­στό, σε συν­θή­κες ασφυ­κτι­κής πί­ε­σης, ατέ­λειω­τες ουρές, διαρ­κή εκνευ­ρι­σμό και αβί­ω­τες συν­θή­κες ερ­γα­σί­ας για δι­κη­γό­ρους και δι­κα­στι­κούς υπαλ­λή­λους.

Οι ασκού­με­νες συ­να­δέλ­φισ­σές μας έχουν ξε­κι­νή­σει αποχή από τη συ­γκε­κρι­μέ­νη υπη­ρε­σία, ζη­τώ­ντας από τη Διοί­κη­ση του Συλ­λό­γου να ει­σα­κού­σει το αί­τη­μά τους να μην υπο­χρε­ώ­νο­νται να απα­σχο­λού­νται στη συ­γκε­κρι­μέ­νη υπη­ρε­σία.

Ο ΔΣΑ έχει υπο­χρέ­ω­ση να ει­σα­κού­σει και να συμ­βά­λει στην επί­λυ­ση του προ­βλή­μα­τος, όχι μόνο ως αρ­μό­διος φο­ρέ­ας, πολλώ μάλ­λον σε αυτήν την πε­ρί­πτω­ση που οι εν λόγω συ­να­δέλ­φισ­σες έχουν συμ­βλη­θεί με τον ίδιο το Σύλ­λο­γο.

Αλλά οφεί­λει και να αυ­ξή­σει τη διεκ­δί­κη­ση για πραγ­μα­τι­κή ενί­σχυ­ση των υπη­ρε­σιών του δι­κα­στι­κού συ­στή­μα­τος με προ­σω­πι­κό και υπο­δο­μές, που υπο­βαθ­μί­ζει συ­νο­λι­κά το επάγ­γελ­μά μας αλλά και την ποιό­τη­τα της πρό­σβα­σης στη δι­καιο­σύ­νη.

/rproject.gr