Ευρωεκλογές 2024. Αποζημίωση Δικαστικών Αντιπροσώπων, γραμματέων, εφορευτικής

Ευρωεκλογές 2024. Αποζημίωση Δικαστικών Αντιπροσώπων, γραμματέων, εφορευτικής

  • |

Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων Εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, των αναπληρωτών αυτών, των γραμματέων και των μελών των εφορευτικών επιτροπών καθώς και των διερμηνέων της τουρκικής γλώσσας για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναλογούν στην Ελλάδα, της 9ης Ιουνίου 2024, καθώς και του τρόπου καταβολής τους.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι Αποζημίωσης και Οδοιπορικών εξόδων

1. Στους διοριζόμενους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, και αναπληρωτές αυτών, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών, διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναλογούν στην Ελλάδα, της 9ης Ιουνίου 2024, καταβάλλεται αποζημίωση και οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.

2. Για τον καθορισμό του χρόνου, για τον οποίο καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής κ.λπ., λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των ημερών απασχόλησης που είναι απαραίτητες:

α) Για τη μετάβαση και επιστροφή τους μέσω της συντομότερης οδού και

β) για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

3. Τα καταβαλλόμενα ποσά είναι ακατάσχετα, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση, φόρο εισφορά ή κράτηση υπέρ τρίτων, δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος και δεν συμψηφίζονται με οφειλές των δικαιούχων προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία.

Άρθρο 2
Αποζημίωση μελών εφορευτικών επιτροπών

1. Στα διοριζόμενα μέλη των εφορευτικών επιτροπών του άρθρου 58 του π.δ. 26/2012, που θα εκτελέσουν καθήκοντα, για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναλογούν στην Ελλάδα, της 9ης Ιουνίου 2024, καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.

2. Το καταβαλλόμενο ποσό είναι ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οφειλές των δικαιούχων προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία.

Άρθρο 3
Καθορισμός Αποζημίωσης

Στους δικαιούχους αποζημίωσης των άρθρων 1 και 2 της παρούσας που θα εκτελέσουν καθήκοντα την Κυριακή 9 Ιουνίου 2024 καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, ως ακολούθως:

α. Στους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό εκατόν σαράντα ευρώ (140,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.

β. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό εκατόν είκοσι ευρώ (120,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.

γ. Στους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους, που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας και στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών καταβάλλεται ποσό εκατόν είκοσι ευρώ (120,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.

δ. Στα διοριζόμενα μέλη των εφορευτικών επιτροπών καταβάλλεται ποσό σαράντα ευρώ (40,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.

Άρθρο 4
Καθορισμός Ημερών Αποζημίωσης

Α. ΕΦΟΡΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

• Στους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής καθορίζονται επτά (7) ημέρες απασχόλησης.
• Στους αναπληρωτές Εφόρους καθορίζονται έξι (6) ημέρες απασχόλησης.

Β. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

β1. Για τους τακτικούς αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής καθορίζονται ημέρες αποζημίωσης ως εξής:

i. Εννέα (9) ημέρες απασχόλησης:
• Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους σε προορισμούς με συγκοινωνιακές δυσχέρειες, ήτοι στα νησιωτικά συμπλέγματα των Νομών Δωδεκανήσου (εκτός των νησιών Ρόδου και Κω) και Κυκλάδων (εκτός των νησιών Σύρου και Νάξου), καθώς και στα νησιά Ικαρία της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας, Κύθηρα και Αντικύθηρα της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, Γαύδος της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Θάσος της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου, Ψαρά και Οινούσσες της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Λήμνος και Άγιος Ευστράτιος της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου, στα νησιά των Βορείων Σποράδων (Αλόννησος, Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος) και των άγονων γραμμών του Ιονίου Πελάγους.

ii. Οκτώ (8) ημέρες απασχόλησης:
• Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους εκτός της Περιφερειακής Ενότητας όπου υπηρετούν.
• Στους αντιπρόσωπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους στις εκλογικές περιφέρειες Α’ Αθηνών, Β1’ Αθηνών (Βορείου Τομέα), Β2’ Αθηνών (Δυτικού Τομέα) και Β3’ Αθηνών (Νοτίου Τομέα) Α’ Ανατολικής Αττικής και Β’ Δυτικής Αττικής, Α’ Πειραιώς και Β’ Πειραιώς, Α’ Θεσσαλονίκης και Β’ Θεσσαλονίκης.

iii. Επτά (7) ημέρες απασχόλησης:
– Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους εντός της Περιφερειακής Ενότητας όπου υπηρετούν. Στην εν λόγω κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής που υπηρετούν στα νησιά Ρόδο, Κω, Σύρο και Νάξο και θα διοριστούν να εκτελέσουν καθήκοντα εντός της έδρας τους.

β2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

i. Πέντε (5) ημέρες απασχόλησης:
• Στους αναπληρωτές αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους σε προορισμούς με συγκοινωνιακές δυσχέρειες ήτοι στα νησιωτικά συμπλέγματα των Νομών Δωδεκανήσου (εκτός των νησιών Ρόδου και Κω) και Κυκλάδων (εκτός των νησιών Σύρου και Νάξου), καθώς και στα νησιά Ικαρία της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας, Κύθηρα και Αντικύθηρα της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, Γαύδος της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Θάσος της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου, Ψαρά και Οινούσσες της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Λήμνος και Άγιος Ευστράτιος της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου, στα νησιά των Βορείων Σποράδων (Αλόννησος, Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος) και των άγονων γραμμών του Ιονίου Πελάγους.

ii. Τέσσερις (4) ημέρες απασχόλησης:
• Στους αναπληρωτές αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους εκτός της Περιφερειακής Ενότητας όπου υπηρετούν.
• Στους αναπληρωτές αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους στις εκλογικές περιφέρειες Α’ Αθηνών, Β1’ Αθηνών (Βορείου Τομέα), Β2’ Αθηνών (Δυτικού Τομέα) και Β3’ Αθηνών (Νοτίου Τομέα) Α’ Ανατολικής Αττικής και Β’ Δυτικής Αττικής, Α’ Πειραιώς και Β’ Πειραιώς, Α’ Θεσσαλονίκης και Β’ Θεσσαλονίκης, αλλά δεν υπηρετούν σε αυτές τις Περιφερειακές Ενότητες. iii. Τρεις (3) ημέρες απασχόλησης:
• Στους αναπληρωτές αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους εντός της Περιφερειακής Ενότητας όπου υπηρετούν.
• Στους αναπληρωτές αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους στις εκλογικές περιφέρειες Α’ Αθηνών, Β1’ Αθηνών (Βορείου Τομέα), Β2’ Αθηνών (Δυτικού Τομέα) και Β3’ Αθηνών (Νοτίου Τομέα) Α’ Ανατολικής Αττικής και Β’ Δυτικής Αττικής, Α’ Πειραιώς και Β’ Πειραιώς, Α’ Θεσσαλονίκης και Β’ Θεσσαλονίκης.

β3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

i. Μία (1) ημέρα απασχόλησης:
• Στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και στους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας.
• Στα διοριζόμενα μέλη των εφορευτικών επιτροπών που θα εκτελέσουν καθήκοντα.

Άρθρο 5
Δικαιούχοι προκαταβολής αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων

Η ορισθείσα, σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα αποζημίωση, καθώς και τα οδοιπορικά έξοδα προκαταβάλλονται στους Έφορους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, στους αντιπρόσωπους της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών στις κάτωθι περιπτώσεις:

α. Στους δικαιούχους που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους εκτός της Περιφερειακής Ενότητας όπου υπηρετούν.

β. Στους δικαιούχους που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους στα νησιωτικά συμπλέγματα της περ. i των παρ. β1. και β2. του άρθρου 4 και θα μετακινηθούν εκτός της έδρας όπου υπηρετούν.
Διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι που υπηρετούν στα νησιά Ρόδο, Κω, Σύρο και Νάξο και θα διοριστούν να εκτελέσουν καθήκοντα εντός της έδρας τους, δεν δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα και προκαταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης.

γ. Στους δικαιούχους που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους εντός της Περιφερειακής Ενότητας όπου υπηρετούν στην περίπτωση που για τη μετάβαση στο εκλογικό τμήμα απαιτείται χρήση ακτοπλοϊκού μέσου με καταβολή χρηματικού ποσού για εισιτήριο.

Άρθρο 6
Έκδοση απόφασης αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων για δικαιούχους προκαταβολής (ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΗ)

Τα οδοιπορικά έξοδα καλύπτουν τη μετάβαση από την έδρα του δικαιούχου στο εκλογικό τμήμα στο οποίο καθένας διορίζεται και από εκεί στο αρμόδιο ή στο πλησιέστερο πρωτοδικείο ή εφετείο για την παράδοση του σάκου με τα εκλογικά έγγραφα, καθώς και τα έξοδα επιστροφής στις έδρες τους.

α. Αρμόδια όργανα

Ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλεται η ημερήσια αποζημίωση και τα κατ’ αποκοπή οδοιπορικά έξοδα καθορίζονται με απόφαση (ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΗ) που εκδίδεται ως εξής:

i. Για τους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, από τους Εισαγγελείς Εφετών.
ii. Για τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, από τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών.
iii. Για τους αναπληρωτές αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, σε περίπτωση χρησιμοποίησής τους:
• Από τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών, για την απόσταση από την έδρα του αντιπροσώπου μέχρι την έδρα του Εφόρου και αντίστροφα, και
• Από τους Εφόρους, για την απόσταση από την έδρα των Εφόρων μέχρι το εκλογικό τμήμα στο οποίο τοποθετήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, αν δεν εκδοθεί από τους Εφόρους η σχετική απόφαση, οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών δύνανται να εκδώσουν συμπληρωματική απόφαση.
iv. Για τους διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη της έδρας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

β. Υπολογισμός οδοιπορικών εξόδων Για τα οδοιπορικά έξοδα καταβάλλονται:

i. Προκειμένου για μετακίνηση με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, ποσό 0,20 ευρώ ανά χιλιόμετρο (άρθρο 26 του ν. 5045/2023).
ii. Προκειμένου για μετακίνηση με σιδηρόδρομο και λεωφορείο, το αντίτιμο του εισιτηρίου μειωμένο μετά την χορηγούμενη έκπτωση.
iii. Προκειμένου για Ε/Γ ακτοπλοϊκά πλοία όλης της χώρας, το αντίτιμο του εισιτηρίου επί του ισχύοντος ναυλολογίου επιβατών, μειωμένο μετά τη χορηγούμενη έκπτωση. Σε περίπτωση που μέρος της διαδρομής – ή και ολόκληρη η διαδρομή – δεν εξυπηρετείται με τα παραπάνω συγκοινωνιακά μέσα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε μέσο. Το ποσό που θα καθοριστεί από τις αρχές του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αντιτίμου εισιτηρίου ή ναύλου που συνήθως καταβάλλεται για το φθηνότερο χρησιμοποιούμενο μέσο της διαδρομής αυτής, συναρτήσει των τοπικών κατά περίπτωση συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του ποσού κάλυψης της διαδρομής αυτής. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση αεροπλάνου, όπου αυτό επιβάλλεται, κατά την εκτίμηση των αρχών του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται ποσό οδοιπορικών εξόδων ίσο με το αντίτιμο του εισιτηρίου του αεροπλάνου.

Άρθρο 7
Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης αντιπροσώπων δικαστικής αρχής και λοιπών δικαιούχων εντός της Περιφερειακής Ενότητας όπου υπηρετούν

1. Η καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους που θα εκτελέσουν καθήκοντα εντός της Περιφερειακής Ενότητας που υπηρετούν θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία:

α. Η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης θα πραγματοποιηθεί με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ αίτησης μέσω εφαρμογής στον δικτυακό τόπο

Ηλεκτρονική εφαρμογή πληρωμής Δικαστικών Αντιπροσώπων

χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet.

Η εν λόγω διαδικασία αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων:
α) Τους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και τους αναπληρωτές αυτών που διορίζονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας τους.
β) Τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους αναπληρωτές αυτών που διορίζονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας τους.
γ) Τους γραμματείς, διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας όλων των εκλογικών τμημάτων και τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών που εκτέλεσαν τα καθήκοντά τους.

β. ΠΡΟΣΟΧΗ. Προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης στους δικαιούχους του παρόντος άρθρου θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:
1) Η συμπλήρωση και η υποβολή από τους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής των παραρτημάτων Ι και ΙΙ, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 8 της παρούσας.
2) Η σύνδεση, από τον τακτικό Δικαστικό Αντιπρόσωπο ή τον αναπληρωτή που εκτέλεσε χρέη τακτικού με κωδικούς taxisnet στην «εφαρμογή καταχώρησης γραμματέων, διερμηνέων τουρκικής γλώσσας και μελών εφορευτικής επιτροπής» στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης: https://ekloges.gsis.gr και η συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων που ζητούνται και αφορούν:
i. Για τους γραμματείς και διερμηνείς όπου αυτοί έχουν οριστεί: το ονοματεπώνυμο, τον ΑΦΜ, το πατρώνυμο και το κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας.
ii. Για τα μέλη των τακτικών εφορευτικών επιτροπών που εκτέλεσαν τα καθήκοντά τους, και έως μέγιστο αριθμό τεσσάρων μελών: ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και τα στοιχεία του διορισμού τους από το οικείο Πρωτοδικείο, ήτοι την αρμόδια δικαστική αρχή που εξέδωσε τον διορισμό, αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία διορισμού.

γ. Σε συνέχεια της δήλωσης των ως άνω στοιχείων από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο και με την οριστικοποίηση αυτής, ο κάθε γραμματέας (ή διερμηνέας), τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής που εκτέλεσαν τα καθήκοντά τους, καθώς επίσης οι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι ή αναπληρωτές αυτών που δεν προπληρώθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, θα πρέπει να συνδεθούν στην «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής αίτησης πληρωμής της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης και καταχώρισης του ΙΒΑΝ» (https://ekloges.gsis.gr) με τους προσωπικούς τους κωδικούς taxisnet προκειμένου να εισάγουν Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), αποκλειστικά παρόχων υπηρεσιών πληρωμών του ν. 4537/2018, που είναι συμβεβλημένοι με την υπηρεσία διασταύρωσης ΙΒΑΝ-ΑΦΜ της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ./ΥΠΨΗΔ), στον οποίο ο αιτών πρέπει να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος και στον οποίο θα γίνει η κατάθεση της αποζημίωσης. Η πληρωμή της αποζημίωσης, πραγματοποιείται με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που δηλώθηκε, κατόπιν διασταύρωσης των δηλούμενων στην αίτηση στοιχείων από τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ/ΥΠΨΗΔ.
Μέσα από την ίδια εφαρμογή οι δικαιούχοι ενημερώνονται για τα στάδια επεξεργασίας και πληρωμής της αποζημίωσης.

2. Για την οριστική υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι τα δηλωθέντα στοιχεία είναι έγκυρα με την επιλογή σχετικής ένδειξης (check box) και να ενημερωθεί για την επεξεργασία, χρήση και αποθήκευση των δεδομένων του μόνο για τους σκοπούς της παρούσας επιλέγοντας πάλι το αντίστοιχο πεδίο (check box).

3. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ/ΥΠΨΗΔ) κατ’ εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών διενεργεί τις μηχανογραφικές διαδικασίες καταβολής της εκλογικής αποζημίωσης στους δικαιούχους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής κ.λπ. που διορίζονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας τους και δεν θεωρείται δημόσιος υπόλογος, ενώ ευθύνεται μόνο για τυχόν λάθη κατά την επεξεργασία από δική της υπαιτιότητα.

Άρθρο 8
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από τους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής των εντύπων του Παραρτήματος I και του Παραρτήματος II

1. Τα Παραρτήματα I και II υποβάλλονται από τους Εφόρους αντιπρόσωπων της δικαστικής αρχής μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής στον δικτυακό τόπο https://ekloges.gsis.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet ή κωδικούς δημόσιας διοίκησης, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024. Ύστερα από την οριστικοποίηση της υποβολής των παραπάνω δίνεται και η δυνατότητα εκτύπωσης των εντύπων αυτών.

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Η συμπλήρωση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι αφορά στις περιπτώσεις όπου οι τακτικοί αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής αντικαθίστανται από αναπληρωτές της εκλογικής Περιφέρειας στην οποία έχει διοριστεί ο Έφορος.

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
Η συμπλήρωση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ αφορά:
α) Στις περιπτώσεις που ο Έφορος κρίνει ότι ο αναπληρωτής Έφορος ή ο δικαστικός αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που εκτέλεσε μερικώς τα καθήκοντά του, δικαιούται μέρος της αποζημίωσης.
Στη στήλη 7 του Παραρτήματος ΙΙ ο Έφορος συμπληρώνει τον συνολικό αριθμό των ημερών αποζημίωσης, που κατά την κρίση του Εφόρου δικαιούνται να λάβουν οι δικαιούχοι των προηγούμενων εδαφίων, και θα αντιστοιχούν στις συνολικές ημέρες εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Οι ημέρες αποζημίωσης ανά δικαιούχο, όπως θα συμπληρωθούν στο Παράρτημα ΙΙ, δεν θα υπερβαίνουν τις ορισθείσες, κατά περίπτωση, ημέρες αποζημίωσης του άρθρου 4.
Στο Παράρτημα αυτό δεν συμπληρώνονται αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής που συνέδραμαν τακτικό δικαστικό αντιπρόσωπο ως βοηθοί και οι οποίοι δεν δικαιούνται διαφορετικής αποζημίωσης από τους λοιπούς αναπληρωτές δικαστικούς αντιπροσώπους.
β) Στις περιπτώσεις που ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος δεν δήλωσε παρουσία στον Έφορο της οικείας εκλογικής Περιφέρειας. Σε αυτή την περίπτωση ο Έφορος στη στήλη 7 του παραρτήματος συμπληρώνει τον αριθμό μηδέν (0).
Στις περιπτώσεις που καθήκοντα τακτικού Εφόρου θα εκτελέσει με ορισμό ο αναπληρωτής Έφορος, τότε τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ συμπληρώνει ο Έφορος που τελικά άσκησε καθήκοντα τακτικού.
Σε περίπτωση αναπλήρωσης Εφόρου, ο αναπληρωτής Έφορος που ορίστηκε και άσκησε καθήκοντα τακτικού, δύναται να συμπεριλάβει στο Παράρτημα ΙΙ τον τακτικό Έφορο που δεν εκτέλεσε πλήρως τα καθήκοντά του.
4. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πρόσωπα της αρμοδιότητας του οικείου Εφόρου που εμπίπτουν στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ υποβάλλονται υποχρεωτικά χωρίς περιεχόμενο μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής («ΟΥΔΕΝ»).
5. Η Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ/ΥΠΨΗΔ αναλαμβάνει την επεξεργασία των στοιχείων του περιεχομένου των υποβληθέντων Παραρτημάτων Ι, ΙΙ στο πληροφοριακό σύστημά της.
Η υποστήριξη των χρηστών των εφαρμογών από τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ/ΥΠΨΗΔ γίνεται με τους διατιθέμενους στην ενότητα «Επικοινωνία» τρόπους στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ekloges.gsis.gr.

Άρθρο 9
Περιπτώσεις μη καταβολής μέρους ή του συνόλου της αποζημίωσης στους δικαιούχους των άρθρων 1 και 2

1. Σε περίπτωση που σε κάποιο δικαιούχο δεν καταβληθεί μέρος ή το σύνολο της δικαιούμενης αποζημίωσης ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠ.ΕΣ. και καταθέτει, είτε ταχυδρομικά (στη διεύθυνση Σταδίου 27, 10559 Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (email: info@ ypes.gr) αίτηση ελέγχου του φακέλου με συνημμένα τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Για τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής:
αα) Aντίγραφο του διορισμού τους.
αβ) Αντίγραφο της απόδειξης παράδοσης του σάκου στο αρμόδιο Πρωτοδικείο.
αγ) Αντίγραφο διατακτικής για περιπτώσεις αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής που άσκησαν τα καθήκοντά τους εκτός της Περιφερειακής Ενότητας όπου υπηρετούν.

β) Για τους αναπληρωτές των αντιπροσώπων δικαστικής αρχής:
βα) Aντίγραφο διορισμού τους.
ββ) Αντίγραφο διατακτικής για περιπτώσεις αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής που άσκησαν τα καθήκοντά τους εκτός της Περιφερειακής Ενότητας όπου υπηρετούν.

γ) Για τους Εφόρους και τους αναπληρωτές αυτών:
γα) Αντίγραφο του διορισμού τους.
γβ) Αντίγραφο διατακτικής για περιπτώσεις εφόρων που άσκησαν τα καθήκοντά τους εκτός της Περιφερειακής Ενότητας όπου υπηρετούν.

δ) Για τους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών:
δα) Η βεβαίωση της εφορευτικής επιτροπής ή του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής, με την οποία βεβαιώνεται η πρόσληψή τους και η εκτέλεση των καθηκόντων τους.
δβ) Αντίγραφο εγγράφου από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου.

ε) Για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών.
εα) Aντίγραφο του διορισμού τους.
εβ) Βεβαίωση του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
εγ) Αντίγραφο εγγράφου από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου.

2. Σε περίπτωση που μετά από τον έλεγχο της παρ. 1. προκύψει υποχρέωση καταβολής αναδρομικών διαφορών ή επιπλέον ποσών από αυτά που καταβλήθηκαν αρχικά, η καταβολή πραγματοποιείται, για το τρέχον οικονομικό έτος, κατ’ εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών από τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ/ΥΠΨΗΔ και για τα επόμενα έτη από το ΥΠ.ΕΣ. είτε με ηλεκτρονική εντολή μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος είτε με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος.

3. Αρμόδια υπηρεσία για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών – όπου απαιτείται -και τη διενέργεια του ελέγχου της συνδρομής των δηλούμενων με την αίτηση προϋποθέσεων ορίζεται το ΥΠ.ΕΣ./Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης.

4. Το ΥΠ.ΕΣ. είναι επίσης αρμόδιο να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο της συνδρομής των δηλούμενων με την αίτηση στοιχείων.

5. Το ΥΠ.ΕΣ. μπορεί να ορίσει στον ενδιαφερόμενο προθεσμία ενός (1) μήνα για την υποβολή τυχόν αρχικών ή συμπληρωματικών δικαιολογητικών που θα του ζητηθούν. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, το ΥΠ.ΕΣ. επιλαμβάνεται της εξέτασης της υπόθεσης με βάση τα δικαιολογητικά που υπάρχουν στον φάκελο.

6. Σε περίπτωση παραπομπής, κατά τα ανωτέρω, αίτησης για έλεγχο κατόπιν υποβολής δικαιολογητικών, η καταβολή της αποζημίωσης δύναται να αναστέλλεται μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου.

7. Το ΥΠ.ΕΣ. μετά τον έλεγχο του φακέλου, καταρτίζει πόρισμα ελέγχου. Σε περίπτωση που κριθεί ότι η αίτηση πρέπει να γίνει αποδεκτή συμπληρώνεται το Έντυπο III προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταβολή της αποζημίωσης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στις ως άνω παραγράφους του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 10
Διαδικασία και δικαιολογητικά καταβολής αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων αντιπροσώπων και λοιπών δικαιούχων εκτός της Περιφερειακής Ενότητας όπου υπηρετούν

α) Η καταβολή της αποζημίωσης καθώς και των οδοιπορικών εξόδων στους έφορους, στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών που θα ασκήσουν καθήκοντα εκτός της Περιφερειακής Ενότητας που υπηρετούν, θα πραγματοποιηθεί με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ μέσω εφαρμογής στον δικτυακό τόπο: https://ekloges.gsis.gr.
Η σύνδεση των δικαιούχων στην εν λόγω εφαρμογή θα πραγματοποιείται με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών taxisnet.

Για να υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση, οι δικαιούχοι του παρόντος άρθρου θα πρέπει να προβούν στις κάτωθι ενέργειες:

1. Να συμπληρώσουν:
I. Το δικαιούμενο συνολικό ποσό της αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων όπως αυτό αναγράφεται στην πρωτότυπη διατακτική που έχει εκδοθεί από τα αρμόδια όργανα της παρ. α του άρθρου 6 της παρούσας.
II. Τον Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN),αποκλειστικά παρόχων υπηρεσιών πληρωμών του ν. 4537/2018 που είναι συμβεβλημένοι με την υπηρεσία διασταύρωσης ΙΒΑΝ ΑΦΜ της ΓΓΠΣΨΔ, στον οποίο ο αιτών πρέπει να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος και στον οποίο θα γίνει η κατάθεση της αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων.
III. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνο και διεύ-θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

2. Να επισυνάψουν στην ειδική εφαρμογή σαρωμένο αρχείο σε μορφή PDF της πρωτότυπης διατακτικής της παρ. α του άρθρου 6 της παρούσας.

β) Για την οριστική υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι τα δηλωθέντα στοιχεία είναι έγκυρα με την επιλογή σχετικής ένδειξης (check box) και να ενημερωθεί για την επεξεργασία, χρήση και αποθήκευση των δεδομένων του μόνο για τους σκοπούς της παρούσας επιλέγοντας πάλι το αντίστοιχο πεδίο (check box). ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι, οι αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής που ακολουθούν την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία, υποχρεούνται να υποβάλλουν μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, του άρθρου 7 της παρούσας, τα στοιχεία του γραμματέα, του διερμηνέα της τουρκικής γλώσσας όπου ο τελευταίος έχει οριστεί καθώς και των μελών της εφορευτικής επιτροπής που εκτέλεσαν τα καθήκοντά τους.

γ) Η καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που δηλώθηκε από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονική εντολή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Εσωτερικών, ύστερα από την οριστικοποίηση της αίτησης. Η ειδική εφαρμογή παραμένει ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την 16η Ιουνίου 2024 ημέρα Κυριακή και ώρα 23.59.
Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής η αποζημίωση, για το τρέχον οικονομικό έτος, κατ’ εντολή από το ΥΠ.ΕΣ. θα καταβληθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ/ΥΠΨΗΔ, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας.

Άρθρο 11
Διαδικασία καταβολής αποζημίωσης αναπληρωτών δικαστικών αντιπροσώπων που διορίζονται τακτικοί
(ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας)

Οι αναπληρωτές δικαστικοί αντιπρόσωποι, που εισέπραξαν την αποζημίωση και τα οδοιπορικά τους έξοδα και στη συνέχεια διορίστηκαν από τον Έφορο ως τακτικοί δικαστικοί αντιπρόσωποι δικαιούνται επιπλέον αποζημίωση η οποία θα καταβάλλεται με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 10 της παρούσας στον δικτυακό τόπο: https://ekloges.gsis.gr. Οι δικαιούχοι της επιπλέον αποζημίωσης θα πρέπει να επισυνάψουν στην εφαρμογή σαρωμένο αρχείο σε μορφή PDF της πρωτότυπης απόφασης που προβλέπεται στην παρ. α του άρθρου 6 της παρούσας στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς η φράση ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΗ.
Η καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που δηλώθηκε από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονική εντολή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Εσωτερικών, ύστερα από την οριστικοποίηση της αίτησης. Η ειδική εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή για την μέχρι την 16η Ιουνίου 2024 ημέρα Κυριακή και ώρα 23.59.
Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής η αποζημίωση, για το τρέχον οικονομικό έτος, κατ’ εντολή από το ΥΠ.ΕΣ. θα καταβληθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ/ΥΠΨΗΔ, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας.

Άρθρο 12
Διαδικασία και δικαιολογητικά καταβολής αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων αντιπροσώπων κ.λπ. εκτός της Περιφερειακής Ενότητας όπου υπηρετούν
(ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΑΘΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΩΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ)

Οι Έφοροι, δικαστικοί αντιπρόσωποι και αναπληρωτές αυτών, που εισέπραξαν την αποζημίωση και τα οδοιπορικά τους έξοδα και λόγω λάθος υπολογισμού της αρχικώς εκδοθείσας απόφασης της παρ. α του άρθρου 6 δικαιούνται επιπλέον αποζημίωση η οποία θα καταβάλλεται με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 10 της παρούσας στον δικτυακό τόπο https://ekloges.gsis.gr. Οι δικαιούχοι της επιπλέον αποζημίωσης θα πρέπει να επισυνάψουν στην ειδική εφαρμογή σαρωμένο αρχείο σε μορφή PDF της πρωτότυπης απόφασης που προβλέπεται στην παρ. α του άρθρου 6 στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς η φράση ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΗ.
Η καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που δηλώθηκε από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονική εντολή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Εσωτερικών, το αργότερο μέσα σε τρεις ημέρες ύστερα από την οριστικοποίηση της αίτησης. Η ειδική εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την 16η Ιουνίου 2024 ημέρα Κυριακή.
Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής η αποζημίωση, για το τρέχον οικονομικό έτος, κατ’ εντολή από το ΥΠ.ΕΣ. θα καταβληθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ/ΥΠΨΗΔ, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας.

Άρθρο 13
Βοηθός τακτικού Αντιπροσώπου

Σε περίπτωση, που κατόπιν παραγγελίας του οικείου Εφόρου, αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος κληθεί να συνδράμει τακτικό δικαστικό αντιπρόσωπο ως βοηθός, η αποζημίωση του τελευταίου δεν διαφοροποιείται από την ορισθείσα, κατά περίπτωση, στα άρθρα 3 και 4 αποζημίωση του αναπληρωτή δικαστικού αντιπροσώπου.

Άρθρο 14
Μη εκτέλεση καθηκόντων

α. Μη εκτέλεση καθηκόντων αντιπροσώπων δικαστικής αρχής κ.λπ. που έχουν προεισπράξει την αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα
Οι Έφοροι, οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, και οι αναπληρωτές αυτών, που θα προεισπράξουν την αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα που προβλέπονται με την παρούσα, και δεν θα εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, υποχρεούνται, εκτός από τη σχετική δήλωση που θα κάνουν στον αρμόδιο Έφορο ή Εισαγγελέα των Εφετών, να υποβάλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης), τα παρακάτω – κατά περίπτωση – δικαιολογητικά:

i. Μη μετάβαση – Μη εμφάνιση.
Σε περιπτώσεις που Δικαστικοί Αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής κ.λπ. δεν μεταβούν ή δεν εμφανιστούν για να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν το συνολικό ποσό που εισέπραξαν σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και να υποβάλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών-Τομέας Εσωτερικών (Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης) το διπλότυπο κατάθεσης με αναφορά τους μέσα σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο από την ημέρα διενέργειας των εκλογών.
Επίσης, όμοια αναφορά υποχρεούνται να υποβάλουν στον Εισαγγελέα που εξέδωσε την δικαστική αποζημίωση στην οποία θα αναφέρεται και ο αύξων αριθμός αυτής.
Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου θα καταλογίζεται σε βάρος τους το ποσό εντόκως.

ii. Μετάβαση και μη εκτέλεση καθηκόντων.
Σε περιπτώσεις που Δικαστικοί Αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής κ.λπ. μεταβούν στα εκλογικά τμήματα που διορίστηκαν αλλά δεν εκτελέσουν καθήκοντα υποχρεούνται να προσκομίσουν τα κάτωθι:

1. Τις αποδείξεις πληρωμής εισιτηρίων κ.λπ. μετάβασης και επιστροφής στην έδρα τους σύμφωνα με το ποσό που αναγράφεται στη διατακτική τους και,

2. Διπλότυπο κατάθεσης του υπολοίπου ποσού σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία μετά την αφαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί για (α) αποζημίωση δύο ημερών και (β) του παραπάνω αντιτίμου των εισιτηρίων.
iii. Μετάβαση και μερική εκτέλεση καθηκόντων λόγω ασθένειας.
Σε περιπτώσεις που Δικαστικοί Αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής κ.λπ. μεταβούν στα εκλογικά τμήματα που διορίστηκαν, πλην όμως λόγω ασθενείας τους εκτελέσουν μερικώς τα καθήκοντά τους υποχρεούνται να προσκομίσουν τα κάτωθι:
1. Γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού για το είδος της ασθένειας και τις απαιτούμενες ημέρες θεραπείας.
2. Απόδειξη πληρωμής των εισιτηρίων μετάβασης από την έδρα τους στο εκλογικό τμήμα στο οποίο διορίστηκαν και επιστροφής από αυτό στην έδρα τους.
Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέα Εσωτερικών, αφού λάβει και ελέγξει τα ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και σε συνδυασμό με τις αναφορές των Εφόρων της δικαστικής αρχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II), αποφαίνεται για το ύψος του ποσού που ο δικαιούχος θα πρέπει να επιστρέψει σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και εν συνεχεία να υποβάλει στο Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης) το τριπλότυπο είσπραξης με αναφορά τους μέσα σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο από την ημέρα διενέργειας των εκλογών.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που τα ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά δεν κατατεθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών, το ποσό θα καταλογίζεται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.

β. Μερική εκτέλεση καθηκόντων αντιπροσώπων δικαστικής αρχής κ.λπ. εντός της Περιφερειακής Ενότητας όπου υπηρετούν
Στους Εφόρους, δικαστικούς αντιπρόσωπους κ.λπ. που έχουν διορισθεί εντός της Περιφερειακής Ενότητας όπου υπηρετούν και εκτελέσουν μόνο μερικώς τα καθήκοντά τους λόγω ασθενείας ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, ο οικείος Έφορος, σύμφωνα με την κρίση του, συμπληρώνει την αίτηση του Παραρτήματος ΙΙ με τις ημέρες αποζημίωσης, που τους αναλογούν, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 8 της παρούσας.

Άρθρο 15
Αναφορά Εφόρων

Οι Έφοροι των δικαστικών αντιπροσώπων υποχρεούνται να αναρτήσουν στη σχετική εφαρμογή στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ekloges.gsis.gr, την αναφορά τους υπογεγραμμένη και σαρωμένη σε μορφή PDF προς το Υπουργείο Εσωτερικών-Τομέα Εσωτερικών (Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης), έως τις 12/06/2024 συνοδευόμενη από τα Παραρτήματα I και II που έχουν ήδη υποβληθεί, με σαφή διαχωρισμό των κατωτέρω περιπτώσεων:

α) Προκειμένου για τους δικαστικούς αντιπροσώπους, τακτικούς που δεν μετέβησαν, στα εκλογικά τμήματα στα οποία διορίστηκαν ή και αναπληρωματικούς που δεν δήλωσαν παρουσία στον Έφορο, το ονοματεπώνυμό τους, τον Α.Φ.Μ. τους και την ιδιότητά τους. Σε αυτή την περίπτωση ο τακτικός ή αναπληρωματικός δικαστικός αντιπρόσωπος θα πρέπει να έχει δηλωθεί με μηδέν «0» ημέρες αποζημίωσης στο Παράρτημα ΙΙ.

β) Προκειμένου για τους δικαστικούς αντιπροσώπους, τακτικούς ή αναπληρωματικούς, που μετέβησαν, στα εκλογικά τμήματα, στα οποία διορίστηκαν, αλλά λόγω ασθενείας τους ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, δεν εκτέλεσαν τα καθήκοντά τους, το ονοματεπώνυμό τους, τον Α.Φ.Μ. τους και την ιδιότητά τους. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής αντικατάστασής τους, αυτή θα πρέπει να έχει δηλωθεί στο Παράρτημα Ι. Ταυτόχρονα θα πρέπει να έχει δηλωθεί στο Παράρτημα ΙΙ και ο συνολικός αριθμός ημερών αποζημίωσης που δικαιούται ή ο μηδενισμός των ημερών.

γ) Προκειμένου για τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, που μετέβησαν, στα εκλογικά τμήματα, στα οποία διορίστηκαν, αλλά λόγω ασθενείας τους ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, εκτέλεσαν μερικώς τα καθήκοντά τους, το ονοματεπώνυμό τους, τον Α.Φ.Μ. τους και την ιδιότητά τους. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής αντικατάστασής του, αυτή θα πρέπει να έχει δηλωθεί στο Παράρτημα Ι. Στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να γίνει, μέσα στο έγγραφο της αναφοράς τους, και μία πιο λεπτομερής καταγραφή της κάθε περίπτωσης (ώρα απαλλαγής καθηκόντων κ.λπ.) σε συνδυασμό με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της παρούσας.

δ) Προκειμένου για τους αναπληρωτές δικαστικών αντιπροσώπων που δεν χρειάστηκε να ασκήσουν καθήκοντα, το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά τους, την ημέρα και ώρα που εμφανίστηκαν σ’ αυτούς και το λόγο της μη χρησιμοποίησής τους.

Άρθρο 16
Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και επιβολή προστίμων

α. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

β. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρο 17
Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.