Ιδρύθηκε η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Ιδρύθηκε η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Με σχετική καταχώρηση στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών δημοσιεύτηκε η σύσταση της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.), ως Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με τη νομική μορφή Αστικής Εταιρίας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και με ΑΜ 489179.
Μέλη της ΕΛΕΤΕΑ αποτελούν τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) που λειτουργούν στο πλαίσιο του Ν.3029/2002 και πρωταρχικός της σκοπός είναι η προώθηση του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης.
Πιο αναλυτικά, βασικοί σκοποί της ΕΛΕΤΕΑ, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η προβολή και η ανάπτυξη του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης ως δεύτερου πυλώνα ασφάλισης του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, η ανάδειξη της σημασίας του θεσμού μέσα από το πρίσμα των πλεονεκτημάτων που παρέχονται στα μέλη των ΤΕΑ βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, η ανάπτυξη – βελτίωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού, κανονιστικού, επενδυτικού και διοικητικού πλαισίου λειτουργίας του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης και η εκπροσώπηση των μελών της σε θεσμικά όργανα, ευρωπαϊκούς θεσμούς και φόρα.
Επιπλέον, η δημιουργία, διατήρηση και ανάπτυξη δεσμών ενότητας, συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της, καθώς και η συμβολή στη διαμόρφωση κοινής και ενιαίας στρατηγικής για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων και η εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων στα θέματα που αφορούν τα μέλη της.

Η Ένωση διοικείται, με βάση το καταστατικό της, από εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου είναι η εξής:

Πρόεδρος Χρήστος Νούνης, πρόεδρος ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ
Α΄ αντιπρόεδρος Ευάγγελος Θωμόπουλος, πρόεδρος ΤΕA-INTERAMERICAN
B΄ αντιπρόεδρος Χαράλαμπος Φύτρος, εκπρόσωπος ΤΕΑ-JOHNSON & JOHNSON
Γενικός γραμματέας Ιωάννης Τζανάκος, διευθυντής ΤΕΑ-ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ
Ταμίας Κοσμάς Τσακιρίδης, ταμίας ΤΕΑ-ΙΣΘ.
Να ξαναθυμίσουμε πως τα Επαγγελματικά Ταμεία είναι αυτοδιαχειριζόμενα, δηλαδή τα διευθύνουν, τα λειτουργούν και αποφασίζουν γι’ αυτά, αυτοί που τα ιδρύουν (μια ομάδα προσώπων ομοειδούς επαγγέλματος -για παράδειγμα γιατροί-, μια εταιρία, ένας κλάδος. Απαιτείται η συμμετοχή κατ΄ελάχιστον 100 ατόμων. Είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικά και προαιρετικής συμμετοχής.

.asfalistiko.gr/