Φεμινίστριες από όλο τον κόσμο δημοσιεύουν ένα αντιπολεμικό μανιφέστο με τίτλο: Φεμινιστική Αντίσταση Ενάντια στον Πόλεμο

Φεμινίστριες από όλο τον κόσμο δημοσιεύουν ένα αντιπολεμικό μανιφέστο με τίτλο: Φεμινιστική Αντίσταση Ενάντια στον Πόλεμο

  • |

Έχουν περάσει περισσότερες από είκοσι μέρες από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία και το κάλεσμα των Ρωσίδων φεμινιστριών σε αντίσταση κατά του Πολέμου.

Συ­νε­χί­ζο­ντας στα βή­μα­τα των φε­μι­νι­στριών που ιστο­ρι­κά κι­νη­το­ποιού­νταν πάντα ενά­ντια στους πο­λέ­μους, πάνω από εκατό φε­μι­νί­στριες ακτι­βί­στριες βάσης, ακα­δη­μαϊ­κοί ή εκλεγ­μέ­νες σε δη­μό­σια αξιώ­μα­τα από 21 χώρες του κό­σμου, υπο­γρά­φουν ένα αντι­πο­λε­μι­κό μα­νι­φέ­στο με τίτλο Φε­μι­νι­στι­κή Αντί­στα­ση Ενά­ντια στον Πό­λε­μο. Με αυτό το μα­νι­φέ­στο οι φε­μι­νί­στριες κα­τα­δι­κά­ζουν απε­ρί­φρα­στα τη στρα­τιω­τι­κή ει­σβο­λή στην Ου­κρα­νία, λένε όχι στον πό­λε­μο, τον ιμπε­ρια­λι­σμό,  τον μι­λι­τα­ρι­σμό και  την πα­τριαρ­χία  και υπεν­θυ­μί­ζουν ότι το ΝΑΤΟ είναι συ­νυ­πεύ­θυ­νο για την στρα­τιω­τι­κή ει­σβο­λή και την όξυν­ση της αντι­πα­ρά­θε­σης με­τα­ξύ των ιμπε­ρια­λι­στι­κών μπλοκ σε πα­γκό­σμιο επί­πε­δο. Με αυτό το μα­νι­φέ­στο,  ένα τμήμα του διε­θνούς φε­μι­νι­στι­κού κι­νή­μα­τος στέ­κε­ται αλ­λη­λέγ­γυο στον ου­κρα­νι­κό λαό, στο ρω­σι­κό φε­μι­νι­στι­κό κί­νη­μα και στέλ­νει μή­νυ­μα ει­ρή­νης και συ­νύ­παρ­ξης των λαών. Υπεν­θυ­μί­ζει έτσι ότι ο πό­λε­μος είναι ασυμ­βί­βα­στος με τις βα­σι­κές αξίες και τους στό­χους του φε­μι­νι­στι­κού κι­νή­μα­τος.

Ανά­με­σα στις υπο­γρά­φου­σες είναι και: η αμε­ρι­κα­νί­δα κα­θη­γή­τρια φι­λο­σο­φί­ας Nancy Fraser και συν-συγ­γρα­φέ­ας του Φε­μι­νι­στι­κού Μα­νι­φέ­στου για το 99%, η  ισπα­νί­δα ηθο­ποιός Alba Flores, η ΛΟ­ΑΤ­ΚΙ ακτι­βί­στρια Ailbhe Smyth από την Ιρ­λαν­δία,  η ισπα­νί­δα φε­μι­νί­στρια οι­κο­νο­μο­λό­γος Amaia Pérez Orozco, η ιτα­λί­δα συν-συγ­γρα­φέ­ας του φε­μι­νι­στι­κού μα­νι­φέ­στου Cinzia Arruza,  η μαύ­ρη-αμε­ρι­κα­νί­δα ακα­δη­μαϊ­κός Keeanga Yamahtta Taylor, η ηγέ­τι­δα-ιθα­γε­νής Lolita Chávez από την Γουα­τε­μά­λα, η Mme Fatoş από το Κουρ­δι­στάν, η ευ­ρω­βου­λευ­τί­να του Die Linke Özlem Demirel, η ιτα­λί­δα ακα­δη­μαϊ­κός Sara Farris, η κα­να­δή ακα­δη­μαϊ­κός Susan Ferguson, η αν­δα­λου­σια­νή βου­λεύ­τρια Teresa Rodríguez, η συν-συγ­γρα­φέ­ας του φε­μι­νι­στι­κού μα­νι­φέ­στου Tithi Bhattacharya, η αρ­γε­ντί­να ακα­δη­μαϊ­κός Verónica Gago, η ισπα­νί­δα οι­κο­φε­μι­νί­στρια Yayo Herrero. Ισχυ­ρό στίγ­μα στο μα­νι­φέ­στο δί­νουν και οι υπο­γρα­φές φε­μι­νι­στριών από την Λα­τι­νι­κή Αμε­ρι­κή,  ανά­με­σά τους και πολ­λών ακτι­βι­στριών για τα δι­καιώ­μα­τα των ιθα­γε­νών γυ­ναι­κών. Η πρω­το­βου­λία ξε­κί­νη­σε από φε­μι­νί­στριες στο Ισπα­νι­κό Κρά­τος.

Ανά­με­σα στις υπο­γρα­φές από την Ελ­λά­δα βρί­σκο­νται [ανα­φο­ρά με αλ­φα­βη­τι­κή σειρά]: η Σίσσυ Βωβού από το  Σω­μα­τείο Γυ­ναι­κεί­ων Δι­καιω­μά­των «Το Μωβ», η Άν­τζε­λα Δη­μη­τρα­κά­κη, μέλος της Συ­νέ­λευ­σης 8 Μάρτη, συγ­γρα­φέ­ας και ιστο­ρι­κός τέ­χνης, η Γιάν­να Γαϊ­τά­νη, μέλος της Συ­νέ­λευ­σης Γυ­ναι­κών 8 Μάρτη και  πρώην βου­λεύ­τρια του Ελ­λη­νι­κού Κοι­νο­βου­λί­ου, η Κα­τε­ρί­να Γιαν­νού­λια συ­ντο­νί­στρια ΜΕΤΑ και  μέλος Γραμ­μα­τεί­ας Ισό­τη­τας  της ΑΔΕΔΥ,  η δη­μο­σιο­γρά­φος και σε­να­ριο­γρά­φος  Μαρία Λούκα, η σύμ­βου­λος επι­κοι­νω­νί­ας και εξει­δι­κευ­μέ­νη σε ζη­τή­μα­τα φύλου στο Κέ­ντρο  Διο­τί­μα Να­τά­σα Κε­φαλ­λη­νού η ακτι­βί­στρια και καλ­λι­τέ­χνης Πάολα Ρε­βε­νιώ­τη και η  Κα­τε­ρί­να Σερ­γί­δου, μέλος της Συ­νέ­λευ­σης 8 Μάρτη και  ερευ­νή­τρια Σπου­δών Φύλου και Φε­μι­νι­σμού.

Εδώ μπο­ρεί­τε να δια­βά­σε­τε όλη την λίστα με τις αρ­χι­κές υπο­γρα­φές των φε­μι­νι­στριών που δη­μο­σί­ευ­σαν το μα­νι­φέ­στο καθώς και το ίδιο το κεί­με­νο στα ισπα­νι­κά, αγ­γλι­κά, γαλ­λι­κά και ελ­λη­νι­κά. Τις επό­με­νες μέρες θα ανα­κοι­νω­θούν και άλλες υπο­γρα­φές αφού η συλ­λο­γή υπο­γρα­φών συ­νε­χί­ζε­ται και θα ανα­κοι­νω­θούν τα επό­με­να βή­μα­τα της πρω­το­βου­λί­ας.

Ακο­λου­θεί το μα­νι­φέ­στο με­τα­φρα­σμέ­νο στα ελ­λη­νι­κά:

Μα­νι­φέ­στο φε­μι­νι­στι­κής αντί­στα­σης ενά­ντια στον πό­λε­μο

 

Όσες υπο­γρά­φου­με το ακό­λου­θο μα­νι­φέ­στο:

Κα­τα­δι­κά­ζου­με απε­ρί­φρα­στα τη στρα­τιω­τι­κή ει­σβο­λή στην Ου­κρα­νία της οποί­ας ηγεί­ται το κα­θε­στώς του Πού­τιν,  η οποία έχει οδη­γή­σει σε εκα­το­ντά­δες νε­κρούς και εκα­το­ντά­δες χι­λιά­δες εκτο­πι­σμέ­νες/ους και η οποία προ­κα­λεί την όξυν­ση της αντι­πα­ρά­θε­σης με­τα­ξύ των ιμπε­ρια­λι­στι­κών μπλοκ σε πα­γκό­σμιο επί­πε­δο.

Απορ­ρί­πτου­με τις θέ­σεις που δια­τυ­πώ­θη­καν τις τε­λευ­ταί­ες ημέ­ρες και οι οποί­ες μας ρί­χνουν πιο βαθιά στο σπι­ράλ της πο­λε­μο­κα­πη­λί­ας. Απορ­ρί­πτου­με τις απο­φά­σεις που κά­νουν λόγο για προ­σθή­κη πε­ρισ­σό­τε­ρων όπλων στη σύ­γκρου­ση και για  αύ­ξη­ση των πο­λε­μι­κών προ­ϋ­πο­λο­γι­σμών. Απορ­ρί­πτου­με τα αφη­γή­μα­τα περί ασφά­λειας που ενι­σχύ­ουν την αυ­ταρ­χι­κή λο­γι­κή και τον μι­λι­τα­ρι­σμό. Όχι στο όνομά μας.

Θα πρέ­πει να θυ­μό­μα­στε ότι το ΝΑΤΟ είναι συ­νυ­πεύ­θυ­νο για την κα­τά­στα­ση που δη­μιουρ­γή­θη­κε από τον πα­γκό­σμιο επε­κτα­τι­σμό του και το μι­λι­τα­ρι­στι­κό αφή­γη­μα περί ασφά­λειας. Τα όπλα διαιω­νί­ζουν τον πό­λε­μο, διαιω­νί­ζουν τη βαρ­βα­ρό­τη­τα και διαιω­νί­ζουν την οδύνη. Δεν υπάρ­χει με­γα­λύ­τε­ρη ασφά­λεια από την ει­ρή­νη.

Με αυτό το μα­νι­φέ­στο αντα­πο­κρι­νό­μα­στε στο κά­λε­σμα που απηύ­θυ­ναν οι ρω­σι­κές φε­μι­νι­στι­κές ομά­δες και συμ­με­τέ­χου­με στη Φε­μι­νι­στι­κή Αντί­στα­ση ενά­ντια στον Πό­λε­μο! Συ­νε­χί­ζου­με το φε­μι­νι­στι­κό νήμα της ιστο­ρί­ας και τη φε­μι­νι­στι­κή συμ­με­το­χή στους αγώ­νες ενά­ντια στους αντι­δρα­στι­κούς πο­λέ­μους, από το κί­νη­μα που ηγή­θη­κε η Ρόζα Λού­ξε­μπουργκ το 1914, τον απο­κλει­σμό του Greenham Common που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν γυ­ναί­κες κατά των πυ­ρη­νι­κών όπλων τη δε­κα­ε­τία του 1980  ή το κί­νη­μα Γυ­ναί­κες με τα Μαύρα ενά­ντια στον πό­λε­μο για να ανα­φέ­ρου­με μόνο με­ρι­κά από αυτά τα πα­ρα­δείγ­μα­τα.

Στε­κό­μα­στε στο πλευ­ρό του λαού της Ου­κρα­νί­ας που θέλει ει­ρή­νη στη ζωή του και απαι­τεί κα­τά­παυ­ση του πυρός. Στε­κό­μα­στε στο πλευ­ρό των κι­νη­το­ποι­η­μέ­νων Ρω­σί­δων και Ρώσων πο­λι­τών που, παρά την κα­τα­στο­λή και τις απει­λές του αυ­ταρ­χι­κού και κα­τα­πιε­στι­κού κα­θε­στώ­τος του Πού­τιν, απαι­τούν να στα­μα­τή­σει η στρα­τιω­τι­κή ει­σβο­λή.

Γι’ αυτό λέμε «Φε­μι­νι­στι­κή Αντί­στα­ση ενά­ντια στον Πό­λε­μο». Πίσω από το ΟΧΙ στον πό­λε­μο δεν υπάρ­χει καμία αφέ­λεια. Ο μόνος πραγ­μα­τι­κός δρό­μος προς την ει­ρή­νη είναι η απο­κλι­μά­κω­ση του πο­λέ­μου. Απαι­τού­με μια ρι­ζι­κή αλ­λα­γή πο­ρεί­ας  προ­κει­μέ­νου να σπά­σει το μι­λι­τα­ρι­στι­κό σπι­ράλ που ξε­κί­νη­σε από τη Ρωσία και υπο­στη­ρί­ζε­ται από το ΝΑΤΟ. Απαι­τού­με την άμεση δια­γρα­φή του εξω­τε­ρι­κού χρέ­ους των 125 δι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δο­λα­ρί­ων της Ου­κρα­νί­ας ως ένα συ­γκε­κρι­μέ­νο μέτρο στή­ρι­ξης του ου­κρα­νι­κού λαού και κα­ταγ­γέλ­λου­με τις με­ταρ­ρυθ­μί­σεις και τους όρους που επέ­βα­λε το ΔΝΤ τα τε­λευ­ταία χρό­νια.

Το μά­θη­μα από τις οδυ­νη­ρές εμπει­ρί­ες του πο­λέ­μου και των συ­γκρού­σε­ων στην Ευ­ρώ­πη τον πε­ρα­σμέ­νο αιώνα πρέ­πει να ση­μα­το­δο­τή­σει τη δέ­σμευ­ση και τη δράση μας. Ο πό­λε­μος είναι ασυμ­βί­βα­στος με τις βα­σι­κές αξίες και τους στό­χους του φε­μι­νι­στι­κού κι­νή­μα­τος. Για την ει­ρή­νη, τη συ­νύ­παρ­ξη των λαών και τη δη­μο­κρα­τι­κή επί­λυ­ση των συ­γκρού­σε­ων.

 

Εί­μα­στε πολ­λές και πολ­λοί και λέμε:

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟ­ΛΕ­ΜΟ, ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΙΜΠΕ­ΡΙΑ­ΛΙ­ΣΜΟ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑ­ΤΡΙΑΡ­ΧΙΑ, ΤΟΝ ΑΥ­ΤΑΡ­ΧΙ­ΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΙ­ΛΙ­ΤΑ­ΡΙ­ΣΜΟ

ΕΙ­ΜΑ­ΣΤΕ ΤΟ ΜΕΛ­ΛΟΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΕ­ΡΙ­ΣΧΥ­ΣΕΙ

 

Φε­μι­νι­στι­κή Αντι­πο­λε­μι­κή Αντί­στα­ση

(Feminist Anti-War Resistance)

rproject.gr/