«Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» ή πώς να διαλύσετε το δημόσιο σχολείο

«Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» ή πώς να διαλύσετε το δημόσιο σχολείο

  • |

Συντριπτικά υπέρ της απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας είναι τα ποσοστά που αρχίζουν να γίνονται γνωστά από όλα τα σχολεία της χώρας, τόσο στην Πρωτοβάθμια, όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

100% στη Λήμνο και τον Αγ. Ευ­στρά­τιο, στο ΣΕΠΕ Χαϊ­δα­ρί­ου, στο ΣΕΠΕ Αρι­στο­τέ­λη, στο ΣΕΠΕ «Ηρώ Κων­στα­ντο­πού­λου», στο Ζ΄ ΣΕΠΕ Θεσ­σα­λο­νί­κης, ΣΕΠΕ «Έλλη Αλε­ξί­ου», ΕΛΜΕ Πρέ­βε­ζας. Στην Ευ­ρυ­τα­νία,  Αχαΐα, Κο­ριν­θία, στην Ε΄ ΕΛΜΕ Αθή­νας, στα Χανιά, στη Ζά­κυν­θο, στην Κέρ­κυ­ρα, στην Κε­φα­λο­νιά-Ιθά­κη, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, τα πο­σο­στά ξε­περ­νούν το 90%. Η ΕΛΜΕ Φω­κί­δας κα­τα­γρά­φει 17 από τα 19 σχο­λεία υπέρ της απερ­γί­ας – απο­χής (τα δύο δεν έχουν συ­νε­δριά­σει ακόμη) και κα­τα­φθά­νουν συ­νε­χώς στοι­χεία τα οποία ανε­βά­ζουν αυτά τα πο­σο­στά.

Έφη Καρανάσου*

Η πλειο­νό­τη­τα των συλ­λό­γων δι­δα­σκό­ντων στα δη­μο­τι­κά και τα νη­πια­γω­γεία της χώρας, στα γυ­μνά­σια και τα Λύ­κεια, δε­κά­δες χι­λιά­δες κα­θη­γη­τές, δά­σκα­λοι και νη­πια­γω­γοί, ακόμη και πολ­λοί Συ­ντο­νι­στές εκ­παι­δευ­τι­κού έργου και Πε­ρι­φε­ρεια­κά Κέ­ντρα Εκ­παι­δευ­τι­κού Σχε­δια­σμού (ΠΕΚΕΣ) καθώς και Διευ­θυ­ντές σχο­λεί­ων, αντι­δρούν και απορ­ρί­πτουν τα σχέ­δια απο­δό­μη­σης της δη­μό­σιας δω­ρε­άν εκ­παί­δευ­σης και δί­νουν ένα ακόμη ηχηρό μή­νυ­μα στο Υπουρ­γείο, μετά το 95% της απο­χής από τις ηλε­κτρο­νι­κές «εκλο­γές» – πα­ρω­δία.

Το Υπουρ­γείο μετά τις δη­λώ­σεις περί «υπη­ρε­σια­κής και ηθι­κής υπο­χρέ­ω­σης» -ποιος μι­λά­ει για ηθική, όταν είναι νωπές ακόμη οι ει­κό­νες της αστυ­νο­μί­ας στο ΑΠΘ να σέρ­νει τους φοι­τη­τές- με τις οποί­ες επε­δί­ω­ξε να εκ­φο­βί­σει και να τρο­μο­κρα­τή­σει του­ςεκ­παι­δευ­τι­κούς, ώστε να συμ­μορ­φω­θούν με τις επι­τα­γές του, μετά την επί­δει­ξη «πυγ­μής» με την ανα­ζή­τη­ση όσων εκ­παι­δευ­τι­κών δεν πα­ρέ­δω­σαν βαθ­μούς, μετά την προει­δο­ποί­η­ση και σε πολ­λές πε­ρι­πτώ­σεις την άσκη­ση ασφυ­κτι­κής πί­ε­σης από Διευ­θυ­ντές εκ­παί­δευ­σης και διευ­θυ­ντές σχο­λεί­ων για διοι­κη­τι­κές κυ­ρώ­σεις και απο­κλει­σμό από θέ­σεις ευ­θύ­νης σε πε­ρί­πτω­ση μη συμ­με­το­χής στην αξιο­λό­γη­ση, πα­νι­κό­βλη­το από τα τε­ρά­στια πο­σο­στά συμ­με­το­χής στην απερ­γία-απο­χή, στο παρά πέντε και «νύχτα» κατά τη συ­νή­θη τα­κτι­κή του, εκ­δί­δει από­φα­ση για πα­ρά­τα­ση στο χρο­νι­κό όριο των συ­νε­δριά­σε­ων των Συλ­λό­γων για την άσκη­ση, προ­φα­νώς, επι­πλέ­ον πιέ­σε­ων και τη δια­σπο­ρά κιν­δυ­νο­λο­γί­ας σε όσους συ­να­δέλ­φους δεν έχουν ακόμη υπο­γρά­ψει την δή­λω­ση συμ­με­το­χής στην απερ­γία.

Και όχι μόνο αυτό, αλλά «κα­τα­δέ­χε­ται», μάλ­λον εκ του πο­νη­ρού, μετά από αλ­λε­πάλ­λη­λες απορ­ρί­ψεις αντί­στοι­χων αι­τη­μά­των της ΟΛΜΕ, να απευ­θύ­νει πρό­σκλη­ση για συ­ζή­τη­ση σχε­τι­κά με την αποχή από την αξιο­λό­γη­ση, σύμ­φω­να με τον πρό­ε­δρο της ΟΛΜΕ, κάτι που ο ίδιος το βρί­σκει «θε­τι­κό».

Τί­πο­τα θε­τι­κό δεν έχει να πε­ρι­μέ­νει ο εκ­παι­δευ­τι­κός κλά­δος, οι γο­νείς και οι μα­θη­τές από το Υπουρ­γείο και την κυ­βέρ­νη­ση, καμία αυ­τα­πά­τη δεν μπο­ρεί να υπάρ­ξει ότι ξαφ­νι­κά απο­φά­σι­σε να αλ­λά­ξει το αυ­ταρ­χι­κό πρό­σω­πο που έχει ως τώρα επι­δεί­ξει και να κάνει διά­λο­γο με τους εκ­προ­σώ­πους των εκ­παι­δευ­τι­κών. Το υπουρ­γείο μετά την βαριά ήττα επι­θυ­μεί να κερ­δί­σει χρόνο. Η προ­σπά­θεια εφαρ­μο­γής της συ­γκε­κρι­μέ­νης Υ.Α. για την αξιο­λό­γη­ση της σχο­λι­κής μο­νά­δας είναι το πρώτο βήμα με άμεσο στόχο την εφαρ­μο­γή της «ατο­μι­κής αξιο­λό­γη­σης» των εκ­παι­δευ­τι­κών. Η κυ­βέρ­νη­ση της Ν.Δ. και το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας έχουν δη­μό­σια δη­λώ­σει ότι, το αμέ­σως επό­με­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα θα φέ­ρουν στη Βουλή σχε­τι­κό νόμο.

Τι θε­τι­κό έχει να πε­ρι­μέ­νει κά­ποιος από μια κυ­βέρ­νη­ση η οποία διό­ρι­σε μέσα στον Αύ­γου­στο σε μια βδο­μά­δα νέους ΔΙΔΕ, χωρίς κρί­σεις, και τώρα δια­τεί­νε­ται ότι θα κάνει «αντι­κει­με­νι­κή» αξιο­λό­γη­ση, μια κυ­βέρ­νη­ση η οποία χωρίς κα­νέ­να σχε­δια­σμό και σο­βα­ρό επι­χεί­ρη­μα εξα­φά­νι­σε από το πρό­γραμ­μα σπου­δών τις κοι­νω­νι­κές επι­στή­μες και τα καλ­λι­τε­χνι­κά μα­θή­μα­τα, μια κυ­βέρ­νη­ση η οποία εν μέσω παν­δη­μί­ας και κλει­στών σχο­λεί­ων προ­ω­θεί την Τρά­πε­ζα Θε­μά­των και νέους εξε­τα­στι­κούς φραγ­μούς στο Λύ­κειο, την τη­λεκ­παί­δευ­ση ως ισό­τι­μη της δια ζώσης, τη δρα­μα­τι­κή μεί­ω­ση των ει­σα­κτέ­ων στα ΑΕΙ, την Πα­νε­πι­στη­μια­κή Αστυ­νο­μία και το σχέ­διο δια­γρα­φής δε­κά­δων χι­λιά­δων φοι­τη­τών μέσω του πε­ρί­φη­μου ν+2.

Βα­σι­κός στό­χος που υπη­ρε­τούν όλα τα αντιεκ­παι­δευ­τι­κά μέτρα της κυ­βέρ­νη­σης είναι το φτηνό, αντα­γω­νι­στι­κό σχο­λείο της αγο­ράς, η με­τα­φο­ρά της ευ­θύ­νης για όλα τα προ­βλή­μα­τα στους ίδιους τους γο­νείς, τους μα­θη­τές και τους εκ­παι­δευ­τι­κούς, η ακόμα με­γα­λύ­τε­ρη κα­τη­γο­ριο­ποί­η­ση και τα­ξι­κή δια­φο­ρο­ποί­η­ση της εκ­παί­δευ­σης, η εκ­δί­ω­ξη των μα­θη­τών προς την κα­τάρ­τι­ση και την ει­δί­κευ­ση, η προ­σαρ­μο­γή του πε­ριε­χο­μέ­νου του σχο­λεί­ου στις δε­ξιό­τη­τες και την πλη­ρο­φο­ρία. Η αξιο­λό­γη­ση-αυ­το­α­ξιο­λό­γη­ση είναι ένας κρί­σι­μος κρί­κος σε αυτή την αλυ­σί­δα, καθώς απαι­τεί­ται η συμ­μόρ­φω­ση-πει­θάρ­χη­ση των εκ­παι­δευ­τι­κών για να υπη­ρε­τή­σουν τους στό­χους του απο­κλει­σμού με­γά­λου μέ­ρους του μα­θη­τι­κού πλη­θυ­σμού από το δη­μό­σιο αγαθό της μόρ­φω­σης.

Η  «αξιο­λό­γη­ση» θα οδη­γή­σει στο ακρι­βώς αντί­θε­το από αυτό που η κυ­βέρ­νη­ση ευαγ­γε­λί­ζε­ται! Θα αλ­λά­ξει προς το χει­ρό­τε­ρο, για την πλειο­ψη­φία, τη σχο­λι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα!

Θα οδη­γή­σει στη με­γα­λύ­τε­ρη υπο­βάθ­μι­ση και υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση του σχο­λεί­ου, θα προ­κα­λέ­σει κλίμα αντα­γω­νι­σμού και αλ­λη­λο­ε­ξό­ντω­σης με­τα­ξύ σχο­λεί­ων και εκ­παι­δευ­τι­κών. Αυτό δεί­χνει η διε­θνής πείρα των «αξιο­λο­γη­μέ­νων» σχο­λεί­ων σε πολ­λές χώρες (Ευ­ρώ­πη, Αμε­ρι­κή) όπου ο λει­τουρ­γι­κός αναλ­φα­βη­τι­σμός, η σχο­λι­κή διαρ­ροή, οι τα­ξι­κοί φραγ­μοί και η πο­λυ­κα­τη­γο­ριο­ποί­η­ση κυ­ριαρ­χούν! Το γε­γο­νός ότι η Ελ­λά­δα είναι μία από τις τε­λευ­ταί­ες χώρες στην οποία δεν έχει εφαρ­μο­στεί η αξιο­λό­γη­ση στην εκ­παί­δευ­ση δεν είναι το μεμ­πτό και αξιο­κα­τά­κρι­το, όπως θέ­λουν να μας το πα­ρου­σιά­σουν, είναι κάτι για το οποίο κα­μα­ρώ­νει ο εκ­παι­δευ­τι­κός κλά­δος, αφού δεν το έχει επι­τρέ­ψει εδώ και χρό­νια και είναι η πα­ρα­κα­τα­θή­κη για τους αγώ­νες του σή­με­ρα και αυ­τούς που έχου­με μπρο­στά μας.

Το μόνο θε­τι­κό των αλ­λε­πάλ­λη­λων αυ­ταρ­χι­κών κι­νή­σε­ων και των αντιεκ­παι­δευ­τι­κών μέ­τρων του Υπουρ­γεί­ου και της κυ­βέρ­νη­σης είναι ότι συ­σπει­ρώ­νουν τους εκ­παι­δευ­τι­κούς. Τα τε­ρά­στια πο­σο­στά, λοι­πόν, της συμ­με­το­χής στην απερ­γία-απο­χή καθώς και η ενερ­γο­ποί­η­ση ενός με­γά­λου αριθ­μού δα­σκά­λων και κα­θη­γη­τών, ώστε να φτά­σει το μή­νυ­μα της απόρ­ρι­ψης των σχε­δί­ων της Υπουρ­γού σε κάθε μέλος του συλ­λό­γου τους, οι συ­ζη­τή­σεις και οι εποι­κο­δο­μη­τι­κές αντι­πα­ρα­θέ­σεις με πο­λι­τι­κά επι­χει­ρή­μα­τα μέσα στους συλ­λό­γους ή και στις δια­δι­κτυα­κές συ­νε­λεύ­σεις, οι απευ­θύν­σεις στις το­πι­κές ΕΛΜΕ για την επί­λυ­ση απο­ριών σχε­τι­κά με τη δια­δι­κα­σία ή την αντι­με­τώ­πι­ση απει­λών και πιέ­σε­ων που ασκού­νταν από διευ­θυ­ντές, η άσκη­ση δρι­μεί­ας κρι­τι­κής βγαλ­μέ­νης μέσα από την κα­θη­με­ρι­νή σχο­λι­κή πρα­κτι­κή, με επι­στη­μο­νι­κά τεκ­μη­ριω­μέ­νες θέ­σεις αλλά και με συ­γκε­κρι­μέ­νες προ­τά­σεις απο­δει­κνύ­ει ότι η εκ­παι­δευ­τι­κή κοι­νό­τη­τα συ­σπει­ρώ­νε­ται στα σω­μα­τεία της και κι­νεί­ται ξανά δυ­να­μι­κά, μετά από μια πε­ρί­ο­δο σκε­πτι­κι­σμού και αδρα­νο­ποί­η­σης. Δη­μιουρ­γού­νται συν­θή­κες μιας συλ­λο­γι­κής αντί­στα­σης, ως τε­λευ­ταία γραμ­μή άμυ­νας στην επί­θε­ση που δέ­χε­ται η δη­μό­σια εκ­παί­δευ­ση, το εκ­παι­δευ­τι­κό λει­τούρ­γη­μα και σα­φέ­στα­τα το δι­καί­ω­μα των παι­διών σε μια ποιο­τι­κή εκ­παί­δευ­ση.

Οι εκ­παι­δευ­τι­κοί απο­φά­σι­σαν να στα­μα­τή­σουν την προ­σπά­θεια διά­λυ­σης του δη­μό­σιου σχο­λεί­ου. Η πρώτη μάχη δό­θη­κε νι­κη­φό­ρα, ο αγώ­νας συ­νε­χί­ζε­ται! Ας κρα­τή­σου­με ως επί­λο­γο από την ανα­κοί­νω­ση της Ομο­σπον­δί­ας Ενώ­σε­ων Γο­νέ­ων & Κη­δε­μό­νων Πε­ρι­φέ­ρειας Κε­ντρι­κής Μα­κε­δο­νί­ας την πα­ρα­κά­τω απο­στρο­φή προς το Υπουρ­γείο και την κυ­βέρ­νη­ση: σας αξιο­λο­γή­σα­με …«Μεί­να­τε στην ίδια τάξη»!

*Η Έφη Κα­ρα­νά­σου είναι τα­μί­ας ΔΣ ΕΛΜΕ Φω­κί­δας, απερ­χό­με­νο αι­ρε­τό μέλος ΠΥΣΔΕ Φω­κί­δας, εκλεγ­μέ­νη με την Αρι­στε­ρή Ενω­τι­κή Με­τω­πι­κή Πα­ρέμ­βα­ση

rproject.gr/