Κομμουνισμός ναι, πουτινισμός όχι!

Κομμουνισμός ναι, πουτινισμός όχι!

  • |

Το ΝΑΤΟ είναι μια ιμπεριαλιστική οργάνωση, στην οποία κυριαρχούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, υπεύθυνες για πάρα πολλούς επιθετικούς πολέμους.

Η διά­λυ­ση αυτού του πο­λι­τι­κο­στρα­τιω­τι­κού τέ­ρα­τος, που βγήκε γέν­νη­σε ο ψυ­χρός πό­λε­μος, απο­τε­λεί μια στοι­χειώ­δη δη­μο­κρα­τι­κή απαί­τη­ση. Η απο­δυ­νά­μω­σή του το τε­λευ­ταίο διά­στη­μα στά­θη­κε αιτία ο Εμ­μα­νου­ήλ Μα­κρόν, ο νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρος πρό­ε­δρος της Γαλ­λί­ας, να δη­λώ­σει το 2019 ότι η Συμ­μα­χία ήταν «εγκε­φα­λι­κά νεκρή». Δυ­στυ­χώς, η εγκλη­μα­τι­κή ει­σβο­λή της Ρω­σί­ας στην Ου­κρα­νία ανά­στη­σε το ΝΑΤΟ!

Μικαέλ Λεβί

Πολ­λές ου­δέ­τε­ρες χώρες (Σου­η­δία, Φιν­λαν­δία, κλπ.) σκέ­φτο­νται να προ­σχω­ρή­σουν στο ΝΑΤΟ, τα αμε­ρι­κα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα βρί­σκο­νται μα­ζι­κά στο ευ­ρω­παϊ­κό έδα­φος, η Γερ­μα­νία, η οποία πριν δυό χρό­νια αρ­νή­θη­κε να αυ­ξή­σει τις στρα­τιω­τι­κές της δα­πά­νες παρά τις ωμές πιέ­σεις του Ντό­ναλντ Τράμπ, απο­φά­σι­σε να επεν­δύ­σει 100 δις για τον επα­νε­ξο­πλι­σμό της. Και ούτω κα­θε­ξής. Ο Βλα­δί­μηρ Πού­τιν έσωσε το ΝΑΤΟ από την αργή πα­ρακ­μή του, αν όχι και από την εξα­φά­νι­σή του.

Γιατί λοι­πόν έγινε αυτή η ει­σβο­λή στην Ου­κρα­νία; Όσο ο Πού­τιν ήθελε να προ­στα­τέ­ψει τις ρω­σό­φω­νες μειο­νό­τη­τες της πε­ριο­χής του Ντο­νέσκ, υπήρ­χαν κά­ποια ορ­θο­λο­γι­κά στοι­χεία στην πο­λι­τι­κή του. Το ίδιο ισχύ­ει και για την αντί­θε­ση του στην επέ­κτα­ση του ΝΑΤΟ στην Ανα­το­λι­κή Ευ­ρώ­πη. Αλλά δεν υπάρ­χει καμιά δι­καιο­λο­γία για τη βίαιη ει­σβο­λή στην Ου­κρα­νία, με τους βομ­βαρ­δι­σμούς πό­λε­ων που τη συ­νό­δε­ψαν, με χι­λιά­δες θύ­μα­τα αμά­χους, ηλι­κιω­μέ­νους, γυ­ναί­κες και παι­διά.

Με ποια επι­χει­ρή­μα­τα προ­σπα­θεί ο Πού­τιν να νο­μι­μο­ποι­ή­σει αυτόν τον εγκλη­μα­τι­κό πό­λε­μο κατά του ου­κρα­νι­κού λαού; Tο επι­χεί­ρη­μα της «απο­να­ζι­στι­κο­ποί­η­σης» στε­ρεί­ται κάθε λο­γι­κής βάσης. Ο ου­κρα­νι­κός λαός εξέ­λε­ξε πρό­ε­δρο ένα Εβραίο, τον Ζε­λέν­σκι, ο οποί­ος είναι πε­ρή­φα­νος για τον παπ­πού του που πο­λέ­μη­σε στις γραμ­μές του Κόκ­κι­νου Στρα­τού κατά του να­ζι­σμού. Βε­βαί­ως, υπάρ­χουν νε­ο­να­ζι­στι­κά κόμ­μα­τα και ομά­δες νε­ο­να­ζί στην Ου­κρα­νία, αλλά στις τε­λευ­ταί­ες εκλο­γές δεν συ­γκέ­ντρω­σαν πάνω από το 3% των ψήφων. Υπάρ­χουν πα­ρό­μοιες ομά­δες και στη Ρωσία. Με ποιο δι­καί­ω­μα διεκ­δι­κεί ο Πού­τιν την ταυ­τό­τη­τα του αντι­φα­σί­στα, την ώρα που στη­ρί­ζει πο­λι­τι­κά και οι­κο­νο­μι­κά αρ­κε­τά νε­ο­φα­σι­στι­κά κόμ­μα­τα στην Ευ­ρώ­πη, όπως το Εθνι­κό Μέ­τω­πο της οι­κο­γέ­νειας Λεπέν στη Γαλ­λία, ή τη Λέγκα του Ματέο Σαλ­βί­νι στην Ιτα­λία; Η εφη­με­ρί­δα του γαλ­λι­κού ΚΚ “L’Humanité” δη­μο­σί­ευ­σε σχε­τι­κό αφιέ­ρω­μα στις 22/3/2002 με τίτλο «Η άκρα δεξιά του Πού­τιν».

Η άλλη «νο­μι­μο­ποί­η­ση» της ει­σβο­λής βρί­σκε­ται στο διάγ­γελ­μα που εκ­φώ­νη­σε ο Πού­τιν στις 22 Φε­βρουα­ρί­ου 2022. Σύμ­φω­να με τον Ρώσο πρό­ε­δρο, η Ου­κρα­νία «είναι δη­μιούρ­γη­μα της μπολ­σε­βί­κι­κης και κομ­μου­νι­στι­κής Ρω­σί­ας», γιατί «ο Λένιν και οι σύ­ντρο­φοί του άρ­πα­ξαν την Ου­κρα­νία από τη Ρωσία» ! Η Ου­κρα­νία αξί­ζει να ονο­μα­στεί «Ου­κρα­νία του Λένιν» γιατί εκεί­νος ήταν ο «δη­μιουρ­γός και ο αρ­χι­τέ­κτο­νας» αυτής της χώρας. Είναι εφεύ­ρη­μα του Λένιν το κα­τα­στρο­φι­κό «δι­καί­ω­μα των εθνών στην αυ­το­διά­θε­ση μέχρι της κρα­τι­κής από­σχι­σης στο οποίο βα­σί­ζε­ται το σο­βιε­τι­κό κρά­τος», μια πα­ρά­λο­γη πα­ρα­χώ­ρη­ση τους εθνι­κι­στές των δια­φό­ρων δη­μο­κρα­τιών που δη­μιουρ­γή­θη­καν μετά την επα­νά­στα­ση του 1917. Το να δοθεί στις δη­μο­κρα­τί­ες αυτές το δι­καί­ω­μα να απο­σχι­στούν από το ρω­σι­κό κρά­τος ήταν, σύμ­φω­να με τον Πού­τιν, «μια τρέλα, κάτι το εντε­λώς αδια­νό­η­το», μια πραγ­μα­τι­κή κα­τα­στρο­φή της «ιστο­ρι­κής Ρω­σί­ας» (δη­λα­δή της τσα­ρι­κής). Απευ­θυ­νό­με­νος στους Ου­κρα­νούς ηγέ­τες, ο Πού­τιν ισχυ­ρί­ζε­ται : μι­λά­τε για την απο­κομ­μου­νι­στι­κο­ποί­η­ση της Ου­κρα­νί­ας (δη­λα­δή να σπά­σε­τε τους δε­σμούς με το κομ­μου­νι­στι­κό της πα­ρελ­θόν), αλλά κολ­λή­σα­τε στη μέση του δρό­μου. «Θα σας δεί­ξου­με εμείς ποια είναι η πραγ­μα­τι­κή απο­κομ­μου­νι­στι­κο­ποί­η­ση», συ­μπε­ραί­νει ο Πού­τιν, ανα­φε­ρό­με­νος στο σχέ­διό του να επα­νεν­σω­μα­τώ­σει την Ου­κρα­νία, με τη βία εν­νο­εί­ται, στο ρω­σι­κό κρά­τος.

Αυτή είναι λοι­πόν η που­τι­νι­κή «νο­μι­μο­ποί­η­ση» της ει­σβο­λής στην Ου­κρα­νία: επι­χει­ρή­μα­τα αντι­κομ­μου­νι­στι­κά, επι­χει­ρή­μα­τα αντι­λε­νι­νι­στι­κά και η φι­λο­δο­ξία να πα­λι­νορ­θώ­σει την «ιστο­ρι­κή Ρωσία» όπως ήταν πριν την κα­τά­λη­ψη της εξου­σί­ας από τους μπολ­σε­βί­κους – δη­λα­δή την τσα­ρι­κή Ρωσία – προ­σαρ­τώ­ντας την Ου­κρα­νία. Δεν είναι τυ­χαίο ότι η με­γά­λη πλειο­ψη­φία των κομ­μου­νι­στι­κών κομ­μά­των του κό­σμου, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και εκεί­νων που νο­σταλ­γούν πε­ρισ­σό­τε­ρο το σο­βιε­τι­κό σο­σια­λι­σμό, όπως το ΚΚΕ και το ΚΚ της Χιλής, κα­τα­δί­κα­σαν τη ρω­σι­κή ει­σβο­λή στην Ου­κρα­νία.

Μπο­ρεί κα­νείς να ασκή­σει πολ­λών ειδών κρι­τι­κές στη ση­με­ρι­νή Ου­κρα­νία: δη­μο­κρα­τι­κό έλ­λειμ­μα, κα­τα­πί­ε­ση της ρω­σό­φω­νης μειο­νό­τη­τας, «δυ­τι­κι­σμός», κλπ. κλπ. Αλλά δεν μπο­ρού­με να αρ­νη­θού­με στον ου­κρα­νι­κό λαό το δι­καί­ω­μα να αμυν­θεί κατά της ρω­σι­κής ει­σβο­λής στο έδα­φός του, που συ­νι­στά ωμή και εγκλη­μα­τι­κή πε­ρι­φρό­νη­ση του δι­καιώ­μα­τος των εθνών στην αυ­το­διά­θε­ση.

Κομ­μου­νι­σμός ή που­τι­νι­σμός, ο Βλα­δί­μηρ Ίλιτς ή ο Βλα­δί­μηρ Πού­τιν, το δι­καί­ω­μα στην αυ­το­διά­θε­ση των εθνών ή το δι­καί­ω­μα των αυ­το­κρα­το­ριών να ει­σβά­λουν και να προ­σπα­θούν να προ­σαρ­τή­σουν άλλες χώρες: ο κα­θέ­νας μπο­ρεί να κάνει τις επι­λο­γές του, αλλά πρό­κει­ται για επι­λο­γές ασυμ­βί­βα­στες με­τα­ξύ τους.

Ας ελ­πί­σου­με ότι μια μέρα οι λαοί της Ευ­ρώ­πης και της Ρω­σί­ας θα απε­λευ­θε­ρω­θούν από τις πα­ρα­σι­τι­κές κα­πι­τα­λι­στι­κές τους ολι­γαρ­χί­ες. Αυτή ήταν η πρό­τα­ση των επα­να­στα­τών του Οκτώ­βρη του 1917.

rproject.gr