Αγώνας για την υπεράσπιση της ειρήνης και του περιβάλλοντος

Αγώνας για την υπεράσπιση της ειρήνης και του περιβάλλοντος

  • |

Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία έχει φέρει τα πάνω κάτω στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Μετά την ει­σβο­λή της Ρω­σί­ας, μία από τις κύ­ριες οι­κο­νο­μι­κές απει­λές του δυ­τι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού, είναι η δια­κο­πή εμπο­ρι­κών σχέ­σε­ων με τη Ρωσία για την αγορά φυ­σι­κού αε­ρί­ου, υγρο­ποι­η­μέ­νου αε­ρί­ου NLG και πε­τρε­λαί­ου. Οι χώρες της ΕΕ προ­μη­θεύ­ο­νται πε­ρί­που το 40% του φυ­σι­κού αε­ρί­ου που  χρειά­ζο­νται και πε­ρί­που το 25% του πε­τρε­λαί­ου από τη Ρωσία. Στην Ελ­λά­δα το 2021, το ρω­σι­κό φυ­σι­κό αέριο κά­λυ­ψε το 45% πε­ρί­που των συ­νο­λι­κών ανα­γκών. Το με­γα­λύ­τε­ρο πο­σο­στό αυτών βέ­βαια δεν προ­ο­ρί­ζε­ται για την κα­τα­νά­λω­ση των νοι­κο­κυ­ριών και των επι­χει­ρή­σε­ων αλλά για τις ανά­γκες της πα­ρα­γω­γής ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας, άρα κα­τευ­θύ­νε­ται στις εται­ρεί­ες ηλε­κτρο­πα­ρα­γω­γής.

Η απει­λή αυτή δεν έχει μεί­νει στα χαρ­τιά, αλλά πλέον έχει δρο­μο­λο­γη­θεί με βάση την τε­λευ­ταία συ­νε­δρί­α­ση της συ­νό­δου κο­ρυ­φής της ΕΕ για πλήρη απε­ξάρ­τη­ση από το ρω­σι­κό φυ­σι­κό αέριο, σε συμ­φω­νία και συ­νερ­γα­σία με τις ΗΠΑ. Για ακόμη μια φορά, η ενέρ­γεια και τα ορυ­κτά καύ­σι­μα είναι στο κέ­ντρο του ιμπε­ρια­λι­στι­κού αντα­γω­νι­σμού. Οι αντα­γω­νι­σμοί για τον έλεγ­χο των ροών ενέρ­γειας είναι μία από τις αι­τί­ες του ιμπε­ρια­λι­στι­κού αντα­γω­νι­σμού Ρω­σί­ας και Δύσης και ταυ­τό­χρο­να πα­ρά­γω­γο αυτού.

Η προ­σπά­θεια της ΕΕ, με τη βο­ή­θεια των ΗΠΑ, για απε­ξάρ­τη­ση από το ρω­σι­κό φυ­σι­κό αέριο και πε­τρέ­λαιο θα ανα­κα­τέ­ψει ανα­γκα­στι­κά την τρά­που­λα των συ­σχε­τι­σμών και των συμ­μα­χιών διε­θνώς. Σχε­δόν «εν μία νυκτί» οι ΗΠΑ προ­σέγ­γι­σαν δι­πλω­μα­τι­κά τη Βε­νε­ζου­έ­λα για να συ­ζη­τή­σουν για θέ­μα­τα ενέρ­γειας, τη στιγ­μή που τα προη­γού­με­να χρό­νια ήταν η βα­σι­κή δύ­να­μη υπο­κί­νη­σης και χρη­μα­το­δό­τη­σης πρα­ξι­κο­πη­μά­των ενά­ντια στον Μα­δού­ρο αλλά και τον προ­κά­το­χό του Τσά­βες. Η Τουρ­κία αλ­λά­ζει στάση προς την ΕΕ αλλά και την Ελ­λά­δα, ευ­ελ­πι­στώ­ντας να μπει και αυτή δυ­να­μι­κά στην υπό­θε­ση πα­ρα­γω­γής ενέρ­γειας (αξιο­ποιώ­ντας μά­λι­στα και το νέο πυ­ρη­νι­κό ερ­γο­στά­σιο στο Ακου­γιού) αλλά και με­τα­φο­ράς αε­ρί­ου και πρά­σι­νου υδρο­γό­νου, κα­θι­στώ­ντας την ένα «ση­μα­ντι­κό ενερ­γεια­κό κόμβο», επι­δί­ω­ξη όμοια και αντα­γω­νι­στι­κή με αυτή του ελ­λη­νι­κού κρά­τους.

Εξο­ρύ­ξεις

Παρά το ναυά­γιο του σχε­δί­ου για τον αγωγό EastMed και το πά­γω­μα των προ­γραμ­μά­των έρευ­νας και εξό­ρυ­ξης υδρο­γο­ναν­θρά­κων στην Ελ­λά­δα, η νέα συ­γκυ­ρία που δια­μορ­φώ­νε­ται, οδη­γεί και την κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη να ξα­να­βά­λει μπρο­στά τα σχέ­δια εξο­ρύ­ξε­ων. Ο ίδιος ο πρω­θυ­πουρ­γός ανα­κοί­νω­σε ότι η ενερ­γεια­κή αυ­τάρ­κεια της χώρας είναι κομ­βι­κός στό­χος και ότι για την επί­τευ­ξή του θα επι­τα­χυν­θούν οι επεν­δύ­σεις στις ανα­νε­ώ­σι­μες πηγές ενέρ­γειας και θα επα­νε­κιν­νή­σουν οι έρευ­νες για κοι­τά­σμα­τα υδρο­γο­ναν­θρά­κων ξε­περ­νώ­ντας κάθε «γρα­φειο­κρα­τι­κό εμπό­διο». Αυτό ση­μαί­νει ότι θα πα­ρα­βια­στεί κάθε πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή νο­μο­θε­σία, δω­ρί­ζο­ντας -ξα­νά- γη και ύδωρ στους «πε­τρε­λαιά­δες» αλλά και στις ανα­νε­ώ­σι­μες πηγές ενέρ­γειας και κυ­ρί­ως στις ανε­μο­γεν­νή­τριες. Βέ­βαια, οι πε­τρε­λαϊ­κές εται­ρεί­ες που τους είχαν πα­ρα­χω­ρη­θεί τε­ρά­στιες εκτά­σεις γης από το Ιόνιο μέχρι την Κρήτη, έχουν απο­χω­ρή­σει είτε γιατί δεν έβλε­παν να μπο­ρούν να δια­σφα­λί­σουν ση­μα­ντι­κά κέρδη είτε γιατί συ­νά­ντη­σαν «γρα­φειο­κρα­τι­κά εμπό­δια», όπως η εκ­δί­κα­ση προ­σφυ­γών στο ΣτΕ από πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κές ορ­γα­νώ­σεις για τις με­λέ­τες πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών επι­πτώ­σε­ων που είχαν κα­τα­τε­θεί για τις έρευ­νες στην Κρήτη.

Ταυ­τό­χρο­να, μέσω του ΔΕΣΦΑ, η κυ­βέρ­νη­ση «προ­ε­τοι­μά­ζε­ται» για την ει­σα­γω­γή LNG και φυ­σι­κού αε­ρί­ου ανα­βαθ­μί­ζο­ντας των πλωτό σταθ­μό στη Ρε­βυ­θού­σα, ενώ σχε­διά­ζει συμ­φω­νί­ες με την Ιτα­λία για τη δυ­να­τό­τη­τα δια­τή­ρη­σης στρα­τη­γι­κών απο­θε­μά­των φυ­σι­κού αε­ρί­ου σε υπό­γειες απο­θή­κες. Επί­σης ενι­σχύ­ει την πα­ρα­γω­γή ρεύ­μα­τος από λι­γνί­τη, με νέες εξο­ρύ­ξεις, παρά την υπο­λει­τουρ­γία των λι­γνι­τι­κών μο­νά­δων και παρά τις γνω­στές κα­τα­στρο­φι­κές συ­νέ­πειες που έχει η εξό­ρυ­ξη λι­γνί­τη και η πα­ρα­γω­γή ρεύ­μα­τος από αυτόν για το πε­ρι­βάλ­λον.

Τη στιγ­μή που η κα­θο­λι­κή πρό­σβα­ση στην ενέρ­γεια για την πλειο­ψη­φία των ερ­γα­ζο­μέ­νων είναι ζη­τού­με­νο, τη στιγ­μή που στη γει­το­νιά μας τα κα­νό­νια του πο­λέ­μου βα­ρά­νε ακα­τά­παυ­στα εδώ και ενά­μι­ση μήνα, οι κα­πι­τα­λι­στές βρί­σκουν την ευ­και­ρία να αυ­ξή­σουν τα κέρδη τους, είτε κερ­δο­σκο­πώ­ντας (όπως κά­νουν οι πα­ρα­γω­γοί ενέρ­γειας στην Ελ­λά­δα) είτε «τρέ­χο­ντας» να προ­βάλ­λουν να πλα­σα­ρι­στούν στη νέα κα­τά­στα­ση.

Εφο­πλι­στές

Με δε­δο­μέ­νη την πρό­θε­ση δια­κο­πής ει­σα­γω­γής φυ­σι­κού αε­ρί­ου και πε­τρε­λαί­ου από τη Ρωσία δη­μιουρ­γεί­ται μία τε­ρά­στια αγορά, μία τε­ρά­στια ευ­και­ρία κερ­δο­φο­ρί­ας για τη με­τα­φο­ρά φυ­σι­κού αε­ρί­ου και υγρο­ποι­η­μέ­νου αε­ρί­ου, μια ευ­και­ρία που οι έλ­λη­νες κα­πι­τα­λι­στές άρ­πα­ξαν αμέ­σως.

«[…]Το με­ρί­διο των ελ­λη­νι­κών πλοί­ων (που με­τα­φέ­ρει φυ­σι­κό αέριο από τη Ρωσία) ΑΥ­ΞΗ­ΘΗ­ΚΕ από 39% της συ­νο­λι­κής κυ­κλο­φο­ρί­ας δε­ξα­με­νό­πλοιων πριν από τον πό­λε­μο, σε 52% από την ει­σβο­λή της Ρω­σί­ας στην Ου­κρα­νία» σύμ­φω­να με όσα έγρα­ψε στο twitter o Ρό­μπιν Μπρουκς, ανα­λυ­τής του Διε­θνούς Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού Ιν­στι­τού­του. Με αυτό συμ­φω­νούν και στοι­χεία της Greenpeace, σύμ­φω­να με τα οποία ανά­με­σα σε αυτά τα πλοία βρί­σκο­νται του­λά­χι­στον δύο τάν­κερ συμ­φε­ρό­ντων Αλα­φού­ζου, ο οποί­ος τυγ­χά­νει να είναι και ιδιο­κτή­της τη­λε­ο­πτι­κού σταθ­μού που υπε­ρα­μύ­νε­ται της στά­σης ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑ­ΤΟ σε σχέση με τις κυ­ρώ­σεις στη Ρωσία.

Την ίδια στιγ­μή δια­φαί­νε­ται ότι θα υπάρ­ξει με­γα­λύ­τε­ρη πίεση για έντα­ση της εξό­ρυ­ξης πε­τρε­λαί­ου και φυ­σι­κού αε­ρί­ου, για να μπο­ρέ­σουν να κα­λυ­φθούν οι ενερ­γεια­κές ανά­γκες της ΕΕ και αυτή η έντα­ση πρέ­πει να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί σε σύ­ντο­μο χρόνο, ακρι­βώς λόγω της έκτα­κτης πο­λε­μι­κής συν­θή­κης. Οι κυ­βερ­νή­σεις και οι διε­θνείς ιμπε­ρια­λι­στι­κοί σχη­μα­τι­σμοί / συμ­μα­χί­ες θα δια­μορ­φώ­νουν το πλαί­σιο, θε­σμι­κό αλλά και στρα­τιω­τι­κής ισχύ­ος εάν χρεια­στεί, για να κά­νουν δου­λειές οι επι­χει­ρή­σεις και οι διε­θνείς όμι­λοι, με κό­στος την πρό­κλη­ση νέων πο­λε­μι­κών επει­σο­δί­ων αλλά και με­γά­λων πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών κα­τα­στρο­φών. Οι εκ­πο­μπές CO2, που είναι από τις κύ­ριες αι­τί­ες υπερ­θέρ­μαν­σης του πλα­νή­τη, θα αυ­ξη­θούν δρα­μα­τι­κά.

Αυτή η προ­ο­πτι­κή είναι εφιαλ­τι­κή για τους λαούς σε όλο τον κόσμο. Ο πλα­νή­της κιν­δυ­νεύ­ει να με­τα­τρα­πεί σε ένα αστα­μά­τη­το ερ­γο­στά­σιο εξό­ρυ­ξης ορυ­κτών καυ­σί­μων και πο­λε­μι­κών συ­γκρού­σε­ων, απει­λώ­ντας την ει­ρή­νη αλλά και λει­τουρ­γώ­ντας με κα­τα­λυ­τι­κό τρόπο για την επι­δεί­νω­ση των κλι­μα­τι­κών συν­θη­κών. Οι αγώ­νες για την ει­ρή­νη ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πό­λε­μο πρέ­πει να είναι και αγώ­νες ενά­ντια στον εξο­ρυ­κτι­κό πα­ρο­ξυ­σμό και την κερ­δο­φο­ρία των κα­πι­τα­λι­στών που κα­τα­στρέ­φουν τον πλα­νή­τη.

rproject.gr

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος