Οι ανταγωνισμοί των ισχυρών εντείνουν την ενεργειακή φτώχεια

Οι ανταγωνισμοί των ισχυρών εντείνουν την ενεργειακή φτώχεια

  • |

Στη σκιά της ενεργειακής κρίσης οξύνονται οι ανταγωνισμοί μεταξύ των ισχυρών καπιταλισμών εντός και εκτός ΕΕ, με τους ευρωπαϊκούς λαούς να συνεχίζουν να βουλιάζουν στην ενεργειακή φτώχεια, τη στιγμή που η ακρίβεια λεηλατεί διαρκώς το εργατικό-λαϊκό εισόδημα.

Ο «οδι­κός χάρ­της» στον οποίο κα­τέ­λη­ξαν οι ευ­ρω­παί­οι ηγέ­τες στη σύ­νο­δο κο­ρυ­φής της 21ης Οκτω­βρί­ου είναι σχε­δόν βέ­βαιο ότι απλά δίνει μια κα­τεύ­θυν­ση και απέ­χει αρ­κε­τά από το να θε­ω­ρη­θεί «κοι­νός τόπος» των κρα­τών μελών της ΕΕ. Αυτό επι­βε­βαιώ­θη­κε και στην σύ­νο­δο των υπουρ­γών Ενέρ­γειας στο Λου­ξεμ­βούρ­γο λίγες μέρες αρ­γό­τε­ρα, που πα­ρέ­πεμ­ψαν τις όποιες απο­φά­σεις σε (ακόμα ένα) έκτα­κτο συμ­βού­λιο υπ. Ενέρ­γειας στις 24 Νο­εμ­βρί­ου. 

Σπύρος Αντωνίου

Κοι­νές αγο­ρές φυ­σι­κού αε­ρί­ου, πλα­φόν στο χρη­μα­τι­στή­ριο ενέρ­γειας που λει­τουρ­γεί στην Ολ­λαν­δία (TTF) και το ιβη­ρι­κό μο­ντέ­λο (πλα­φόν στην τιμή του φυ­σι­κού αε­ρί­ου που προ­ο­ρί­ζε­ται για την ηλε­κτρο­πα­ρα­γω­γή) τέ­θη­καν στο μι­κρο­σκό­πιο των συ­νο­μι­λιών με­τα­ξύ των πο­λι­τι­κών επι­τε­λεί­ων του ευ­ρω­παϊ­κού κε­φα­λαί­ου. Ο μη­χα­νι­σμός των κοι­νών αγο­ρών φυ­σι­κού αε­ρί­ου, με το 15% των απο­θε­μά­των φυ­σι­κού αε­ρί­ου να είναι υπο­χρε­ω­τι­κά από την κοινή αγορά, φαί­νε­ται να συ­γκε­ντρώ­νει την απα­ραί­τη­τη πλειο­ψη­φία.

Οι δυ­σκο­λί­ες στην κα­τά­λη­ξη των πο­λύ­μη­νων δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων, απη­χούν και τις δια­φο­ρε­τι­κές από­ψεις και αντι­θέ­σεις εντός ΕΕ, με γνώ­μο­να πάντα τις «εθνι­κές προ­τε­ραιό­τη­τες» κάθε κρά­τους μέ­λους. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πα­ρά­δειγ­μα είναι η σκλη­ρή κρι­τι­κή που δέ­χε­ται η Γερ­μα­νία για «έλ­λει­ψη αλ­λη­λεγ­γύ­ης», με αφορ­μή τα 200 δισ. ευρώ που δα­πα­νά για να θω­ρα­κί­σει την δική της οι­κο­νο­μία, τη στιγ­μή που τα όποια μέτρα στή­ρι­ξης για όλες τις υπό­λοι­πες χώρες, αν και εφό­σον εγκρι­θούν, θα είναι μόλις 40 δισ. ευρώ.

Δια­φω­νί­ες…

Ο πε­ρί­φη­μος γαλ­λο­γερ­μα­νι­κός άξο­νας, που εδώ και δε­κα­ε­τί­ες απο­τε­λεί την «ατμο­μη­χα­νή» που οδη­γεί την ΕΕ, έχει κλο­νι­στεί σο­βα­ρά. Η ενερ­γεια­κή κρίση, οι σχέ­σεις με τη Ρωσία και την Κίνα και ο αντα­γω­νι­σμός τους με τις ΗΠΑ, τα σχέ­δια για την ευ­ρω­παϊ­κή πο­λε­μι­κή συ­νερ­γα­σία στο φόντο του πο­λέ­μου στην Ου­κρα­νία, τα μέτρα που πρέ­πει να λη­φθούν για την αντι­με­τώ­πι­ση της επερ­χό­με­νης ύφε­σης που προ­ε­ξο­φλούν όλα τα αστι­κά επι­τε­λεία, εντεί­νουν τις κό­ντρες εντός της συμ­μα­χί­ας και ανα­τρέ­πουν τις βε­βαιό­τη­τες ενός προη­γού­με­νου χρο­νι­κού δια­στή­μα­τος. Η δια­φω­νία με­τα­ξύ των δύο κυ­βερ­νή­σε­ων ήταν επί­σης ορατή στη Σύ­νο­δο Κο­ρυ­φής της ΕΕ την πε­ρα­σμέ­νη εβδο­μά­δα στις Βρυ­ξέλ­λες, που εξε­λί­χτη­κε σε γαλ­λο­γερ­μα­νι­κό «καβγά» για το πλα­φόν στο πε­τρέ­λαιο και το αέριο.

Εν­δει­κτι­κή του κακού κλί­μα­τος με­τα­ξύ Γαλ­λί­ας και Γερ­μα­νί­ας είναι και η συμ­φω­νία που υπέ­γρα­ψαν την πε­ρα­σμέ­νη βδο­μά­δα Γαλ­λία, Πορ­το­γα­λία και Ισπα­νία για τη δη­μιουρ­γία υπο­θα­λάσ­σιου αγω­γού. Ο αγω­γός θα με­τα­φέ­ρει φυ­σι­κό αέριο και «πρά­σι­νο» υδρο­γό­νο, πα­ρα­με­ρί­ζο­ντας τα γερ­μα­νι­κά σχέ­δια για «ανα­βί­ω­ση» του αγω­γού «MidCat», για τη διο­χέ­τευ­ση LNG στη Γερ­μα­νία μέσω Γαλ­λί­ας.Την απο­μά­κρυν­ση της Γερ­μα­νί­ας από τη στενή συ­νερ­γα­σία με τη Γαλ­λία, ανα­γνώ­ρι­σε άλ­λω­στε προ ημε­ρών και ο Μα­κρόν, ο οποί­ος δή­λω­σε ότι «η Γερ­μα­νία βρί­σκε­ται σε μια εποχή αλ­λα­γής μο­ντέ­λου, ο απο­στα­θε­ρο­ποι­η­τι­κός χα­ρα­κτή­ρας του οποί­ου δεν πρέ­πει να υπο­τι­μά­ται».

Τα προ­βλή­μα­τα στις σχέ­σεις με­τα­ξύ των ισχυ­ρών παι­κτών της ηπεί­ρου, φά­νη­καν ανοι­χτά και στην πρό­σφα­τη συ­νά­ντη­ση Σολτς-Μα­κρόν, όπου πίσω από τις κλει­στές πόρ­τες ξε­δι­πλώ­θη­καν όλες οι δια­φω­νί­ες, κάτι που επι­βε­βαιώ­θη­κε και από την απου­σία δη­λώ­σε­ων πριν και μετά τη συ­νά­ντη­ση. Μά­λι­στα, ανα­γκά­στη­καν να ανα­βά­λουν για τον ερ­χό­με­νο Γε­νά­ρη το κοινό υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο των δύο χωρών που υπο­τί­θε­ται πως θα πραγ­μα­το­ποιού­νταν στη Γαλ­λία τέλος Οκτώ­βρη, καθώς οι δύο πλευ­ρές χρειά­ζο­νται πε­ρισ­σό­τε­ρο χρόνο για να λύ­σουν «κά­ποια δι­με­ρή ζη­τή­μα­τα», σύμ­φω­να με την επί­ση­μη ανα­κοί­νω­ση της ανα­βο­λής.

…και μια συμ­φω­νία

Σολτς και Μα­κρόν μπο­ρεί να δια­φω­νούν σε πολλά πράγ­μα­τα, όπως επι­ση­μαί­νει η επι­θε­ώ­ρη­ση Politico, ωστό­σο συμ­φω­νούν στην υιο­θέ­τη­ση κοι­νής γραμ­μής στο πλαί­σιο της ΕE για να αντι­με­τω­πί­σουν τον αθέ­μι­το αντα­γω­νι­σμό από τις ΗΠΑ, ακόμη και με την επι­βο­λή εμπο­ρι­κών αντι­ποί­νων.

Οι τιμές πώ­λη­σης του αμε­ρι­κα­νι­κού LNG στους ευ­ρω­παί­ους και οι αμε­ρι­κα­νι­κές κρα­τι­κές επι­δο­τή­σεις σε αντα­γω­νι­στι­κές βιο­μη­χα­νί­ες, όπως αυτές των αυ­το­κι­νή­των και των ηλε­κτρι­κών μπα­τα­ριών, προ­κα­λούν αντι­δρά­σεις στη Γερ­μα­νία, με τον Σολτς να ζη­τά­ει επα­να­δια­πραγ­μά­τευ­ση με τη Νορ­βη­γία, τις ΗΠΑ και άλλες προ­μη­θεύ­τριες χώρες για το πώς θα μειω­θεί η υψηλή τιμή του αε­ρί­ου. Ο Μα­κρόν, για να μην μεί­νει πίσω, κα­τη­γό­ρη­σε τις ΗΠΑ για «διπλά πρό­τυ­πα», επει­δή «το αμε­ρι­κα­νι­κό φυ­σι­κό αέριο είναι 3-4 φορές φθη­νό­τε­ρο στην εγ­χώ­ρια αγορά από την τιμή [του LNG] στην οποία το πα­ρέ­χουν στους Ευ­ρω­παί­ους».

Η Ευ­ρώ­πη είναι μία από τις ση­μα­ντι­κό­τε­ρες αγο­ρές για το εν λόγω φυ­σι­κό αέριο, αλλά δεν είναι οι εξα­γω­γείς υγρο­ποι­η­μέ­νου φυ­σι­κού αε­ρί­ου των ΗΠΑ ή οι αμε­ρι­κα­νοί πα­ρα­γω­γοί φυ­σι­κού αε­ρί­ου που «τσε­πώ­νουν» την με­γά­λη δια­φο­ρά από την αρ­χι­κή τιμή. Είναι οι εται­ρεί­ες «με­σά­ζο­ντες» που αγο­ρά­ζουν φυ­σι­κό αέριο ή LNG στις ΗΠΑ και πω­λούν LNG στην Ευ­ρώ­πη που ει­σπράτ­τουν τα κέρδη. Η ει­ρω­νεία στις φωνές δια­μαρ­τυ­ρί­ας Γαλ­λί­ας και Γερ­μα­νί­ας είναι ότι πολ­λές από αυτές τις εται­ρεί­ες είναι ευ­ρω­παϊ­κές…

Έχο­ντας ήδη φτά­σει στα μέσα του φθι­νο­πώ­ρου, με το βαρύ κρύο να είναι προ των πυλών, οι κρα­τού­ντες σε ευ­ρω­παϊ­κό επί­πε­δο είναι φα­νε­ρό ότι δεν έχουν κά­ποιο σαφές σχέ­διο για να δια­χει­ρι­στούν την ενερ­γεια­κή κρίση, απόρ­ροια των με­τα­ξύ τους αντα­γω­νι­σμών και των γε­νι­κό­τε­ρων αδιε­ξό­δων δια­χεί­ρι­σης της πο­λύ­πλευ­ρης συ­στη­μι­κής κρί­σης.

Σε κάθε πε­ρί­πτω­ση, τα μέτρα που βρί­σκο­νται στο τρα­πέ­ζι απο­τε­λούν άτολ­μες πα­ρεμ­βά­σεις στο πάρτι κερ­δο­φο­ρί­ας που έχει στή­σει ο ενερ­γεια­κός κλά­δος, πριν ακόμα και από τη ρω­σι­κή ει­σβο­λή στην Ου­κρα­νία, με την «απε­λευ­θέ­ρω­ση» της αγο­ράς ενέρ­γειας και τη με­τα­τρο­πή ενός κοι­νω­νι­κού αγα­θού σε χρη­μα­τι­στη­ρια­κό προ­ϊ­όν. Για αυτό το πάρτι κα­λού­μα­στε να δια­λέ­ξου­με ανά­με­σα σε «φα­γη­τό ή θέρ­μαν­ση» και οδη­γούν σε «νου­θε­σί­ες αναλ­γη­σί­ας» από τον Σόι­μπλε, που μας καλεί να φο­ρά­με δύο που­λό­βερ μέσα στο σπίτι!

Ακρί­βεια

Στην Ελ­λά­δα (που αρ­κε­τές μέρες μέσα στο μήνα δια­τη­ρεί την ευ­ρω­παϊ­κή πρω­τιά στην χον­δρι­κή τιμή ρεύ­μα­τος), το συ­νο­λι­κό πα­κέ­το κρα­τι­κής στή­ρι­ξης, για την αντι­με­τώ­πι­ση των πα­νά­κρι­βων λο­γα­ρια­σμών ρεύ­μα­τος και φυ­σι­κού αε­ρί­ου για τον Νο­έμ­βρη, θα ανέλ­θει στα 430 εκατ. ευρώ. Με τη γνω­στή μέ­θο­δο, που κα­τα­λή­γει σε ενί­σχυ­ση των τα­μεί­ων των εται­ρειών ενέρ­γειας, που δια­φο­ρε­τι­κά δεν θα μπο­ρού­σαν να ει­σπρά­ξουν τα εξω­φρε­νι­κά ποσά που χρε­ώ­νουν.

Μαζί φυ­σι­κά με τις πα­ραι­νέ­σεις για μεί­ω­ση της κα­τα­νά­λω­σης, μέσω πε­ριο­ρι­σμού στη χρήση ενερ­γο­βό­ρων συ­σκευών από τις 18.00-21.00. Και όλα αυτά όταν συ­νε­χί­ζο­νται να έρ­χο­νται στα νοι­κο­κυ­ριά λο­γα­ρια­σμοί χωρίς κα­τα­με­τρή­σεις, με υπέ­ρο­γκες χρε­ώ­σεις «ένα­ντι» και παρά το γε­γο­νός ότι συ­νε­χί­στη­κε και τον Σε­πτέμ­βριο η τάση μεί­ω­σης στη ζή­τη­ση ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας (-5,28%).

Την ίδια ώρα, ο επί­ση­μος πλη­θω­ρι­σμός πα­ρα­μέ­νει στο 12%. Σύμ­φω­να με τα τε­λευ­ταία στοι­χεία της ΕΛ­ΣΤΑΤ, υπε­τρι­πλα­σιά­στη­κε σε ένα χρόνο η τιμή του φυ­σι­κού αε­ρί­ου (+332%), το πε­τρέ­λαιο θέρ­μαν­σης αυ­ξή­θη­κε κατά 65% και το ηλε­κτρι­κό ρεύμα κατά 30%. Αυ­ξή­σεις από 5-20% εί­χα­με και στα πε­ρισ­σό­τε­ρα είδη δια­τρο­φής, με την κυ­βέρ­νη­ση να εμ­φα­νί­ζει ως λύση, τον εμπαιγ­μό με το «κα­λά­θι του νοι­κο­κυ­ριού». Σε αυτό, με τρόπο που θα διευ­κο­λύ­νει τις συ­μπρά­ξεις με­τα­ξύ προ­μη­θευ­τών και με­γά­λων αλυ­σί­δων, οι τιμές θα δια­μορ­φώ­νο­νται ελεύ­θε­ρα από τα ίδια τα σού­περ μάρ­κετ, τα οποία παρά τη μεί­ω­ση της κα­τα­νά­λω­σης, δια­τη­ρούν με­γά­λους τζί­ρους χάρη στις πλη­θω­ρι­στι­κές ανα­τι­μή­σεις (+4,9% το πρώτο εν­νε­ά­μη­νο του 2022, όπως ανα­φέ­ρει η έκ­θε­ση της εται­ρεί­ας Nielsen IQ).

Οι δυ­σκο­λί­ες της κυ­ρί­αρ­χης τάξης, εντεί­νουν την επί­θε­ση στον κόσμο μας, ώστε να πλη­ρώ­σου­με και αυτή την κρίση. Η ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, η πρό­σβα­ση στη στέ­γα­ση και την σωστή δια­τρο­φή δεν απο­τε­λούν κά­ποια πο­λυ­τέ­λεια, αλλά ζω­τι­κές ανά­γκες της κοι­νω­νί­ας. Δεν είναι ανα­πό­φευ­κτο να ζούμε χωρίς θέρ­μαν­ση το χει­μώ­να ή χωρίς μισθό μετά τις 20 κάθε μήνα. Στην Ελ­λά­δα, στην Ευ­ρώ­πη και πα­ντού, απέ­να­ντι στο φόβο της αστά­θειας και τη μοι­ρο­λα­τρία που καλ­λιερ­γούν οι «από πάνω», χρειά­ζε­ται άμεσα να αντι­τά­ξου­με τον ορ­γα­νω­μέ­νο αγώνα για ζωή με αξιο­πρέ­πεια. Ένα εναλ­λα­κτι­κό σχέ­διο που θα ξε­κι­νά­ει από τα να «πλη­ρώ­σουν οι πλού­σιοι» και το «κα­νείς/μια χωρίς στέγη, φα­γη­τό, θέρ­μαν­ση» και θα φτά­νει μέχρι τη σο­σια­λι­στι­κή απε­λευ­θέ­ρω­ση από τα δεινά του κέρ­δους, του πο­λέ­μου και της κλι­μα­τι­κής κα­τα­στρο­φής.  Οι ερ­γα­τι­κοί αγώ­νες που ξε­σπούν πα­νευ­ρω­παϊ­κά και οι μα­ζι­κές απερ­γί­ες, όπως ανα­μέ­νε­ται να είναι και η 9 Νο­έμ­βρη στην Ελ­λά­δα, είναι η πιο ελ­πι­δο­φό­ρα «μέ­θο­δος» για να βα­δί­σου­με σε αυτό το δρόμο.

 

Πα­γω­μέ­νοι μι­σθοί-Ζε­στά κέρδη
Μπο­ρεί οι μι­σθοί και οι συ­ντά­ξεις να πα­ρα­μέ­νουν «πα­γω­μέ­νοι», με τους κε­ντρι­κούς τρα­πε­ζί­τες να προ­κρί­νουν διε­θνώς την -αγα­πη­μέ­νη τους- λι­τό­τη­τα για τους πολ­λούς (ως μέσο τι­θά­σευ­σης του πλη­θω­ρι­σμού, που όμως κυ­ρί­ως οφεί­λε­ται στα αυ­ξη­μέ­να πε­ρι­θώ­ρια κέρ­δους), αλλά τα κέρδη των αφε­ντι­κών καλά κρα­τούν. Χάρη βέ­βαια και στις προ­κλη­τι­κές πα­ρο­χές των κυ­βερ­νή­σε­ων στον κόσμο της επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας και της απρο­θυ­μί­ας ή αδυ­να­μί­ας τους (μέσω των «νό­μι­μης» φο­ρο­α­πο­φυ­γής) να τους φο­ρο­λο­γή­σουν.

Είναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ότι σύμ­φω­να με στοι­χεία του Σε­πτέμ­βρη η Ευ­ρω­ζώ­νη έχει δώσει το 2,3% του ΑΕΠ της για μέτρα στή­ρι­ξης των επι­χει­ρή­σε­ων της ενέρ­γειας. Στην Ελ­λά­δα, με τις διά­φο­ρες «επι­δο­τή­σεις» στους λο­γα­ρια­σμούς που κα­τα­λή­γουν στα τα­μεία του καρ­τέλ της ενέρ­γειας, αυτό το πο­σο­στό ανε­βαί­νει στο 5,5%.

Τα κα­θα­ρά κέρδη που κα­τέ­γρα­ψαν οι 152 ει­σηγ­μέ­νες στο ΧΑΑ το πρώτο εξά­μη­νο του τρέ­χο­ντος έτους έφτα­σαν τα 5,46 δισ. ευρώ. Σε σχέση με το πρώτο εξά­μη­νο του 2021 η αύ­ξη­ση των κα­θα­ρών κερ­δών που κα­τα­γρά­φτη­κε έφτα­σε το 333,5%!

Ο χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κός κλά­δος πι­στώ­νε­ται την με­γα­λύ­τε­ρη αύ­ξη­ση κερ­δών, καθώς αυτά έφτα­σαν τα 3,18 δισ. ευρώ, έχο­ντας αυ­ξη­θεί κατά 89,5%. Η έκρη­ξη των κερ­δών οφεί­λε­ται κατά κύριο λόγο στις τρά­πε­ζες που από ζη­μιές 4,04 δισ. ευρώ το πρώτο εξά­μη­νο του 2021, κα­τέ­γρα­ψαν κέρδη ύψους 2,3 δισ. ευρώ. Η δια­με­σο­λά­βη­ση των τρα­πε­ζών στα κον­δύ­λια του Τα­μεί­ου Ανά­καμ­ψης, το «ξε­φόρ­τω­μα» των ισο­λο­γι­σμών από «κόκ­κι­να δά­νεια» και κυ­ρί­ως οι δια­χρο­νι­κές φο­ρο­α­παλ­λα­γές που απο­λαμ­βά­νει ο τρα­πε­ζι­κός το­μέ­ας, συ­νέ­βα­λαν στο καλό απο­τέ­λε­σμα.

Από τις ενερ­γεια­κές εται­ρεί­ες, που ακόμα πε­ρι­μέ­νου­με να φο­ρο­λο­γη­θούν σύμ­φω­να με τις κυ­βερ­νη­τι­κές εξαγ­γε­λί­ες, ξε­χω­ρί­ζουν τα Ελ­λη­νι­κά Πε­τρέ­λαια, που τα 205 εκ. ευρώ κα­θα­ρά κέρδη το πρώτο εξά­μη­νο του 2021, έναν χρόνο μετά τα υπερ­τρι­πλα­σί­α­σαν (+324%) για να φτά­σουν τα 869 εκ. ευρώ. Ξε­χω­ρί­ζει επί­σης η Μότορ Όιλ του ομί­λου Βαρ­δι­νο­γιάν­νη που από κέρδη ύψους 121 εκ. ευρώ το πρώτο εξά­μη­νο του 2021, έφτα­σε ένα χρόνο μετά στα 686 εκ. ευρώ, αύ­ξη­ση κατά 468%! Από κοντά και η ΤΕΡΝΑ που με­τέ­τρε­ψε ζημιά 65 εκ. ευρώ του πρώ­του εξα­μή­νου του 2021, σε κέρδη ύψους 34 εκ. ευρώ. Αύ­ξη­ση της τάξης του 116% στα κα­θα­ρά κέρδη μετά από δι­καιώ­μα­τα μειο­ψη­φί­ας, που ανήλ­θαν σε 166 εκατ. ευρώ ένα­ντι 77 εκατ. το α’ εξά­μη­νο του 2021, κα­τέ­γρα­ψε η Mυ­τι­λη­ναί­ος στο α› εξά­μη­νο του 2022.

Ει­δι­κό­τε­ρα, για τους 4 κύ­ριους πα­ρό­χους ενέρ­γειας, οι δου­λειές ευ­η­με­ρούν:

Protergia, ο το­μέ­ας ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας και φυ­σι­κού αε­ρί­ου της Μυ­τι­λη­ναί­ος ΑΕ είχε το α΄ εξά­μη­νο του 2022 κέρδη προ φόρων, τόκων και απο­σβέ­σε­ων (EBITDA) στα 125 εκα­τομ­μύ­ρια, αριθ­μός αυ­ξη­μέ­νος κατά 159% σε σχέση με τα 48 εκα­τομ­μύ­ρια το αντί­στοι­χο διά­στη­μα το 2021.

Elpedison, κοι­νο­πρα­ξία της «Ελ­λη­νι­κά Πε­τρέ­λαια» (συμ­φε­ρό­ντων Λάτση με μειο­ψη­φι­κή πλέον πα­ρου­σία του ελ­λη­νι­κού Δη­μο­σί­ου) με την ιτα­λι­κών συμ­φε­ρό­ντων Edison, τα EBITDA να ανέρ­χο­νται σε 94 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ από 44 το 2020 και τα EBIT σε 71 εκα­τομ­μύ­ρια από 16 εκα­τομ­μύ­ρια, το 2020.

ΗΡΩΝ, ο όμι­λος πα­ρα­γω­γής εμπο­ρί­ας και προ­μή­θειας ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας και φυ­σι­κού αε­ρί­ου, που προ­έ­κυ­ψε από την σύ­μπρα­ξη της GDF SUEZ με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (συμ­φε­ρό­ντων Γιώρ­γου Πε­ρι­στέ­ρη), βάσει του πο­ρί­σμα­τος της ΡΑΕ τον πε­ρα­σμέ­νο Μάιο: με­τα­ξύ Οκτω­βρί­ου 2021- Μαρ­τί­ου 2022 εμ­φά­νι­σε κέρδη προ φόρων της τάξης των 41,161 εκατ. ευρώ, ένα­ντι 7,9 εκατ. ευρώ το 2020.

ΔΕΗ, το πάλαι ποτέ κρα­τι­κό μο­νο­πώ­λιο στην πα­ρα­γω­γή και εμπο­ρία ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας, ανα­κοί­νω­σε στις 6/9/2022 κύκλο ερ­γα­σιών ενι­σχυ­μέ­νο κατά 100,2%, στα 2 δισ., κέρδη προ φόρων και απο­σβέ­σε­ων στα 429,3 εκατ. ευρώ (-9% σε σχέση με το α΄ εξά­μη­νο του 2021) και ζη­μί­ες 11,1 εκατ. ευρώ.

Εφο­πλι­στι­κή υπο­κρι­σία

Η ΕΕ μπο­ρεί να κάνει λόγο για κυ­ρώ­σεις στο ρω­σι­κό πε­τρέ­λαιο και στην απα­γό­ρευ­ση ει­σα­γω­γής του στην Ευ­ρώ­πη. Όμως αυτές θα ισχύ­σουν μετά τις 31 Δε­κεμ­βρί­ου του 2022. Στο με­τα­ξύ, η με­τα­φο­ρά του ρω­σι­κού πε­τρε­λαί­ου δια θα­λάσ­σης συ­νε­χί­ζε­ται, με τους Έλ­λη­νες εφο­πλι­στές να πρω­τα­γω­νι­στούν, αφού ελέγ­χουν το 30% του πα­γκό­σμιου στό­λου δε­ξα­με­νό­πλοιων και πλοί­ων με­τα­φο­ράς φυ­σι­κού αε­ρί­ου-LNG carriers. Ο αμε­ρι­κα­νι­κών συμ­φε­ρό­ντων οίκος S&P Global εκτι­μά το 51% του ρω­σι­κού πε­τρε­λαί­ου με­τα­φέ­ρε­ται από πλοία συμ­φε­ρό­ντων Ελ­λή­νων εφο­πλι­στών, το 19% από ρω­σι­κών συμ­φε­ρό­ντων δε­ξα­με­νό­πλοια και το 6% από κι­νε­ζι­κά. Την ώρα δη­λα­δή που τα κα­νά­λια των Βαρ­δι­νο­γιάν­νη, Αλα­φού­ζου, Μα­ρι­νά­κη στρέ­φο­νται κατά της Ρω­σί­ας για την ει­σβο­λή στην Ου­κρα­νία, οι ίδιοι συ­νε­χί­ζουν να με­τα­φέ­ρουν καύ­σι­μα από τα ρω­σι­κά λι­μά­νια.

Σύμ­φω­να με την έρευ­να των Reporters United, οι 10 πρώ­τοι Έλ­λη­νες πλοιο­κτή­τες που με­τέ­φε­ραν ορυ­κτά καύ­σι­μα από τη Ρωσία με­τα­ξύ 9/3/22 και 30/6/22 είναι οι Γιώρ­γος Οι­κο­νό­μου (64 δρο­μο­λό­για και 7.952.119 ΜΤ), Αν­δρέ­ας Μαρ­τί­νος (51 δρο­μο­λό­για και 5.345.798 ΜΤ), Νι­κό­λας Μαρ­τί­νος (47 δρο­μο­λό­για και 4.415.707 ΜΤ), Γιώρ­γου Προ­κο­πί­ου (39 δρο­μο­λό­για και 4.176.656 ΜΤ), Δη­μή­τρης Προ­κο­πί­ου (17 δρο­μο­λό­για και 2.274.832 ΜΤ), Δια­μα­ντής Δια­μα­ντί­δης (16 δρο­μο­λό­για και 2.218.013 ΜΤ), Νι­κό­λας Τσά­κος (33 δρο­μο­λό­για και 1.869.395 ΜΤ), Βαρ­δής Βαρ­δι­νο­γιάν­νης (15 δρο­μο­λό­για και 1.689.893 ΜΤ), οι­κο­γέ­νεια Αλα­φού­ζου (15 δρο­μο­λό­για και 1.319.725 ΜΤ).

Την ανο­δι­κή τρο­χιά του του­ρι­σμού, που ξε­πέ­ρα­σε ακόμα και τα επί­πε­δα προ παν­δη­μί­ας, κα­τα­γρά­φουν τα στοι­χεία της ΕΛ­ΣΤΑΤ για τις επι­χει­ρή­σεις κα­τα­λυ­μά­των και εστί­α­σης τον Αύ­γου­στο. Αθροι­στι­κά ο τζί­ρος των δυο κλά­δων ση­μειώ­νει άνοδο 24,3%, προ­σεγ­γί­ζο­ντας το 1,9 δισ. ευρώ, από 1,53 δισ. τον Αύ­γου­στο του 2021.

Κάθε φορά που τα κυ­βερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη και τα φε­ρέ­φω­νά τους στα ΜΜΕ ισχυ­ρί­ζο­νται ότι δεν υπάρ­χουν «λε­φτό­δε­ντρα», χρειά­ζε­ται να τους θυ­μί­ζου­με το «δάσος» με τον πα­ρα­πά­νω πα­κτω­λό κερ­δών.

/rproject.gr

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος