Κούρσα εξοπλισμών: Μεγαλώνει η απειλή για την ειρήνη

Κούρσα εξοπλισμών: Μεγαλώνει η απειλή για την ειρήνη

  • |

Σε μια χρονιά πολεμικών συγκρούσεων, όξυνσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και μόνιμης έντασης στις δύο πλευρές του Αιγαίου, αναπόφευκτα ακολουθεί και η κατακόρυφη αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών. Γεγονός που δημιουργεί μια συνθήκη διαρκούς απειλής για την ειρήνη.

Στο φόντο της ιμπε­ρια­λι­στι­κής σύ­γκρου­σης στην Ου­κρα­νία με­τα­ξύ ΗΠΑ-ΝΑ­ΤΟ-ΕΕ και Ρω­σί­ας ανα­μέ­νο­νται γε­ω­πο­λι­τι­κές ανα­κα­τα­τά­ξεις, στους συ­σχε­τι­σμούς δύ­να­μης των ισχυ­ρών κα­πι­τα­λι­σμών. Προ­φα­νώς όχι μόνο μέσω «συμ­φω­νιών» και «δι­πλω­μα­τί­ας», αλλά και με ένο­πλα, στρα­τιω­τι­κά μέσα.

Σπύρος Αντωνίου

Ο πο­λι­τι­κός προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του NATO το 2023 θα αυ­ξη­θεί κατά σχε­δόν 28%, στα 370,8 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, ενώ ο στρα­τιω­τι­κός προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός ορί­στη­κε πως θα αυ­ξη­θεί κατά σχε­δόν 26% για να φθά­σει τα 1,96 δισεκ. ευρώ. Για το 2022, η Ελ­λά­δα δα­πά­νη­σε το 3,76% του ΑΕΠ της για στρα­τιω­τι­κές δα­πά­νες, κα­τα­λαμ­βά­νο­ντας την πρώτη θέση με­τα­ξύ των χωρών του ΝΑΤΟ, με δεύ­τε­ρη τις ΗΠΑ στο 3,47%. Η Τουρ­κία δα­πά­νη­σε την ίδια πε­ρί­ο­δο το 1,22% του ΑΕΠ της.

Πω­λή­σεις όπλων

Παρά τα προ­βλή­μα­τα στις εφο­δια­στι­κές αλυ­σί­δες που επέ­τει­νε η παν­δη­μία, οι πω­λή­σεις όπλων συ­νέ­χι­σαν να αυ­ξά­νο­νται σε πα­γκό­σμια κλί­μα­κα. Οι εκατό με­γα­λύ­τε­ρες εται­ρεί­ες όπλων πού­λη­σαν βαριά όπλα και υπη­ρε­σί­ες αξίας 592 δι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δο­λα­ρί­ων (562 δισεκ. ευρώ) το 2021, σύμ­φω­να με την έκ­θε­ση του Διε­θνούς Ιν­στι­τού­του Έρευ­νας για την Ει­ρή­νη της Στοκ­χόλ­μης (SIPRI). Σε αυτό το πλαί­σιο, το SIPRI δια­πι­στώ­νει ότι ο κίν­δυ­νος πυ­ρη­νι­κής κλι­μά­κω­σης βρί­σκε­ται σή­με­ρα στο υψη­λό­τε­ρο επί­πε­δο από οποια­δή­πο­τε άλλη πε­ρί­ο­δο εδώ και 35 χρό­νια, μετά τον «ψυχρό πό­λε­μο».

Οι πο­λε­μι­κές συ­γκρού­σεις και ο στρα­τός είναι από τους με­γα­λύ­τε­ρους ρυ­πα­ντές στον κόσμο. Πε­ρί­που το 60% των πα­γκό­σμιων εκ­πο­μπών διο­ξει­δί­ου του άν­θρα­κα προ­έρ­χε­ται από δέκα μόλις χώρες: Κίνα, ΗΠΑ, Ινδία, Ιν­δο­νη­σία, Ρωσία, Βρα­ζι­λία, Ια­πω­νία, Ιράν, Κα­να­δάς και Σα­ου­δι­κή Αρα­βία και όλες τους – εκτός από την Ιν­δο­νη­σία – είναι με­τα­ξύ των 20 χωρών με τις με­γα­λύ­τε­ρες στρα­τιω­τι­κές δα­πά­νες.

Οι συ­νο­λι­κές στρα­τιω­τι­κές δα­πά­νες για το 2023 στις ΗΠΑ θα φτά­σουν το αστρο­νο­μι­κό ποσό των 858 δισ. δο­λα­ρί­ων, ση­μειώ­νο­ντας αύ­ξη­ση 10% σε σχέση με πέ­ρυ­σι, οπότε είχαν δια­τε­θεί 778 δισ. δο­λά­ρια. Πέρα από τα στρα­τιω­τι­κά κον­δύ­λια για την στή­ρι­ξη της Ου­κρα­νί­ας και την «απο­τρο­πή» της Ρω­σί­ας, με­γά­λο μέ­ρους του πο­λε­μι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού θα κα­τευ­θυν­θεί στην αντι­πα­ρά­θε­ση με την Κίνα στο «καυτό» μέ­τω­πο του Ει­ρη­νι­κού (ση­μα­ντι­κή ενί­σχυ­ση ναυ­τι­κών δυ­νά­με­ων, χρη­μα­το­δό­τη­ση Ταϊ­βάν για την αγορά όπλων κλπ.). Η Ια­πω­νία, η οποία απαρ­νή­θη­κε το δι­καί­ω­μά της να διε­ξά­γει πο­λέ­μους μετά την ήττα της στο Δεύ­τε­ρο Πα­γκό­σμιο Πό­λε­μο, σχε­διά­ζει να δι­πλα­σιά­σει τις στρα­τιω­τι­κές δα­πά­νες στο 2% του ΑΕΠ της μέσα σε διά­στη­μα πέντε ετών, με το βλέμ­μα στραμ­μέ­νο στην Κίνα και τη Β. Κορέα.

Για πρώτη φορά, οι «αμυ­ντι­κές» δα­πά­νες στην Ευ­ρώ­πη ξε­πέ­ρα­σαν το 2021 (πριν τον πό­λε­μο στην Ου­κρα­νία) τα 214 δισ. ευρώ, όπως ανα­κοί­νω­σε ο Ευ­ρω­παϊ­κός Ορ­γα­νι­σμός Άμυ­νας (EDA). Η Φιν­λαν­δία, η Ελ­λά­δα και η Σλο­βε­νία ​​είναι οι τρεις χώρες που αύ­ξη­σαν πε­ρισ­σό­τε­ρο τις στρα­τιω­τι­κές τους δα­πά­νες, κατά 42%, 33% και 27% αντί­στοι­χα. Σύμ­φω­να με τον επι­κε­φα­λής της ευ­ρω­παϊ­κής δι­πλω­μα­τί­ας, Ζοζέπ Μπο­ρέλ, τα κρά­τη-μέ­λη της ΕΕ σχε­διά­ζουν να αυ­ξή­σουν τις στρα­τιω­τι­κές τους δα­πά­νες κατά 70 δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ έως το 2025.

Ελ­λη­νι­κό πρό­γραμ­μα

Με βάση τα στοι­χεία που πα­ρου­σί­α­σε πριν από με­ρι­κές μέρες στη Βουλή ο αρ­μό­διος υπουρ­γός «Άμυ­νας» Ν. Πα­να­γιω­τό­που­λος, η κυ­βέρ­νη­ση προ­χώ­ρη­σε σε αύ­ξη­ση του Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του Υπουρ­γεί­ου Εθνι­κής Άμυ­νας από τα 3,35 δισ. συ­νο­λι­κά το 2020, στα 5,44 δισ. για το 2021, στα 6,39 δισ. το 2022 λόγω κυ­ρί­ως των εμπρο­σθο­βα­ρών ως προς την πλη­ρω­μή συμ­βά­σε­ων από­κτη­σης των τριών φρε­γα­τών «Belh@​rra» αλλά και των 24 αε­ρο­σκα­φών «Rafale».

Ποσά αδια­νό­η­τα την ώρα που γί­νο­νται πε­ρι­κο­πές σε υγεία, παι­δεία, κοι­νω­νι­κές πα­ρο­χές και η κυ­βέρ­νη­ση εμ­φα­νί­ζε­ται «δη­μο­σιο­νο­μι­κά πει­θαρ­χη­μέ­νη» στα αι­τή­μα­τα για αυ­ξή­σεις μι­σθών, συ­ντά­ξε­ων και αρ­νεί­ται τη λήψη ου­σια­στι­κών μέ­τρων κατά της ακρί­βειας. Μόνο για την υλο­ποί­η­ση συ­νεκ­παι­δεύ­σε­ων στο πλαί­σιο των αντι­δρα­στι­κών συμ­μα­χιών του ελ­λη­νι­κού κρά­τους (με ΗΠΑ, Γαλ­λία, Ισ­ρα­ήλ, Σ. Αρα­βία, Αί­γυ­πτο και λοιπά διε­θνή κα­θάρ­μα­τα), προ­βλέ­πο­νται 20 εκατ. ευρώ.

Το σύμ­φω­νο πο­λε­μι­κής συν­δρο­μής που συ­νυ­πέ­γρα­ψε ο Μη­τσο­τά­κης με τον Μα­κρόν, η ανα­βάθ­μι­ση της «στρα­τη­γι­κής συμ­φω­νί­ας» (MDCA) με τις ΗΠΑ, που με­τα­τρέ­πει την Ελ­λά­δα σε επι­θε­τι­κό προ­γε­φύ­ρω­μα του ΝΑΤΟ στη ΝΑ Ευ­ρώ­πη, είναι προ­φα­νές ότι υπη­ρε­τούν και την ανα­βάθ­μι­ση του ελ­λη­νι­κού κα­πι­τα­λι­σμού στον αντα­γω­νι­σμό του με τον αντί­στοι­χο τουρ­κι­κό. Η Ελ­λά­δα μόνο τα τε­λευ­ταία 3 χρό­νια προ­χώ­ρη­σε σε εξο­πλι­στι­κά προ­γράμ­μα­τα πάνω από 10 δισ. ευρώ.

Οι απο­κα­λύ­ψεις που ανέ­φε­ραν ότι το σύ­στη­μα πα­ρα­κο­λου­θή­σε­ων είχε στο­χο­ποι­ή­σει και τον γε­νι­κό διευ­θυ­ντή εξο­πλι­σμών, αντι­ναύ­αρ­χο ε.α. Άρη Αλε­ξό­που­λο, είναι μια καλή υπεν­θύ­μι­ση ότι τα εξο­πλι­στι­κά προ­γράμ­μα­τα είναι ένα πεδίο δια­μά­χης (με θη­ριώ­δεις μίζες) με­τα­ξύ πο­λυ­ε­θνι­κών εται­ρειών της πο­λε­μι­κής βιο­μη­χα­νί­ας και τε­χνο­λο­γιών αιχ­μής, το­πι­κών με­σα­ζό­ντων, ομά­δων αξιω­μα­τι­κών και στε­λε­χών της πο­λι­τι­κής ηγε­σί­ας. Τόσο που μπο­ρεί να οδη­γή­σει στην ενί­σχυ­ση φι­λο­μι­λι­τα­ρι­στι­κών δι­κτύ­ων μέσα και έξω από το στρα­τό, προ­ο­πτι­κή που μόνο αρ­νη­τι­κές συ­νέ­πειες μπο­ρεί να έχει για τις δη­μο­κρα­τι­κές ελευ­θε­ρί­ες.

Συ­νέ­πειες

Το βάρος των δι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ων των εξο­πλι­στι­κών δα­πα­νών στο πλαί­σιο του ελ­λη­νο­τουρ­κι­κού αντα­γω­νι­σμού, τα οποία κλι­μα­κώ­νο­νται με τη ρη­το­ρι­κή της «εθνι­κής ασφά­λειας», θα πέ­σουν στις πλά­τες των ερ­γα­ζό­με­νων. Δια­χρο­νι­κά, η εθνι­κι­στι­κή προ­πα­γάν­δα χρη­σι­μο­ποιεί­ται ως το τέ­λειο προ­κά­λυμ­μα για την υπο­κί­νη­ση του μι­λι­τα­ρι­σμού και του πο­λέ­μου. Το με­γά­λο μέ­γε­θος των εξο­πλι­σμών «φω­τί­ζει» την ελ­λη­νι­κή εμπλο­κή στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές πε­ρι­πέ­τειες στην πε­ριο­χή και την αύ­ξη­ση της πι­θα­νό­τη­τας ενός «θερ­μού» επει­σο­δί­ου με την Τουρ­κία.

Το εξο­πλι­στι­κό πρό­γραμ­μα-μα­μούθ του Μη­τσο­τά­κη, αφορά πρώτα και κύρια στη λεία και τη μοι­ρα­σιά αγω­γών και ΑΟΖ. Κέρδη που θα μοι­ρα­στούν ανά­με­σα σε εγ­χώ­ριες και πο­λυ­ε­θνι­κές εται­ρί­ες, ενώ ο κό­σμος μας θα υπο­στεί το κό­στος. Και μα­κά­ρι αυτό να «πε­ριο­ρι­στεί» στα χρή­μα­τα και στην «αι­μορ­ρα­γία» του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού. Γιατί μπο­ρεί να επε­κτα­θεί και σε ζωές. Οι πο­λε­μι­κοί εξο­πλι­σμοί στα χέρια δυο αντι­δρα­στι­κών αστι­κών τά­ξε­ων είναι η τέ­λεια συ­ντα­γή για αι­μα­το­κύ­λι­σμα. Η στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση των συ­νό­ρων και οι δο­λο­φο­νί­ες των προ­σφύ­γων στον Έβρο και το Αι­γαίο άλ­λω­στε, είναι ένας διαρ­κές έγκλη­μα για την Αθήνα, την Άγκυ­ρα και την ΕΕ.

Η ανε­ξάρ­τη­τη πα­ρέμ­βα­ση του κι­νή­μα­τος και της Αρι­στε­ράς, χρειά­ζε­ται να ξε­κι­νά από την κά­θε­τη ενα­ντί­ω­ση στους εξο­πλι­σμούς, κό­ντρα στη λο­γι­κή της «εθνι­κής ενό­τη­τας», τον αντι­τουρ­κι­σμό και το μι­λι­τα­ρι­σμό. Προ­ω­θώ­ντας, απέ­να­ντι στην υπε­ρά­σπι­ση των «κυ­ριαρ­χι­κών δι­καιω­μά­των», τον διε­θνι­σμό και την αλ­λη­λεγ­γύη των λαών. Τη ρήξη με το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Μια πο­λι­τι­κή δη­λα­δή που θα συμ­βά­λει κα­θο­ρι­στι­κά στο να υπε­ρα­σπι­στού­με τε­λι­κά την ει­ρή­νη, αλλά και τα ερ­γα­τι­κά και δη­μο­κρα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα και το πε­ρι­βάλ­λον.

rproject.gr