Οι νεοναζί, οι επικίνδυνες τροπολογίες και η Αριστερά

Οι νεοναζί, οι επικίνδυνες τροπολογίες και η Αριστερά

  • |

Έχουν περάσει περίπου δέκα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και περίπου τρία χρόνια από την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης. Όμως, πολιτικά δεν έχουμε ξοφλήσει με τα κάθε λογής παρακλάδια της, που με νέα ταμπέλα και νέο προσωπείο επιχειρούν να αναβαπτισθούν στο πολιτικό σκηνικό.

Νικόλας Κολυτάς

Κε­κα­λυμ­μέ­νοι νε­ο­να­ζί

Ο νε­ο­να­ζί Ηλίας Κα­σι­διά­ρης και το κόμμα του είναι η χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό­τε­ρη πε­ρί­πτω­ση που έχει απα­σχο­λή­σει έντο­να το δη­μό­σιο διά­λο­γο στο παρά πέντε των εκλο­γών. Όμως προ­κύ­πτει το ερώ­τη­μα: Τώρα ξαφ­νι­κά ξε­φύ­τρω­σε ο Κα­σι­διά­ρης; Η απά­ντη­ση είναι γνω­στή. Ο Κα­σι­διά­ρης, αφού έδρα­σε ως ηγε­τι­κό στέ­λε­χος της νε­ο­να­ζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής για πάνω από μία δε­κα­πε­ντα­ε­τία, λίγο πριν την κα­τα­δι­κα­στι­κή από­φα­ση εις βάρος της, φρό­ντι­σε να δια­φο­ρο­ποι­η­θεί προ­κει­μέ­νου να σώσει το κε­φά­λι του και να εξα­σφα­λί­σει το πο­λι­τι­κό του μέλ­λον. Δια­βλέ­πο­ντας την από­φα­ση του δι­κα­στη­ρί­ου, αυ­το­νο­μή­θη­κε δη­μιουρ­γώ­ντας το πο­λι­τι­κό κόμμα «Έλ­λη­νες για την Πα­τρί­δα». Σε μια αλή­στου μνή­μης πο­λι­τι­κή δή­λω­ση, ο ξυ­ρι­σμέ­νος νε­ο­να­ζί, με άσπρους πλέον κρο­τά­φους, ακρι­βό κου­στού­μι, ήρεμο τόνο της φωνής και φόντο μια βι­βλιο­θή­κη, πα­ρου­σί­α­ζε ένα κόμμα που έλεγε τα ίδια με τη Χρυσή Αυγή αλλά με με­ταλ­λαγ­μέ­νη ρη­το­ρι­κή και φρα­σε­ο­λο­γία. Η κα­τα­δι­κα­στι­κή από­φα­ση εις βάρος του δεν απο­τέ­λε­σε τρο­χο­πέ­δη στα σχέ­διά του. Ο Κα­σι­διά­ρης συ­νέ­χι­σε ανε­νό­χλη­τος να προ­πα­γαν­δί­ζει τις ιδέες του μέσα από τη φυ­λα­κή. Η σε­λί­δα του στο δια­δί­κτυο συ­σπεί­ρω­σε όλο τον ακρο­δε­ξιό βούρ­κο και τα βί­ντεο με τις δη­λώ­σεις του συ­γκε­ντρώ­νουν δε­κά­δες χι­λιά­δες προ­βο­λές. Τη στιγ­μή που μέλη του αντι­φα­σι­στι­κού κι­νή­μα­τος και της Αρι­στε­ράς στο­χο­ποιού­νται με το πα­ρα­μι­κρό από την αστυ­νο­μία και μια σειρά κρα­τού­με­νοι στε­ρού­νται των πλέον αυ­το­νό­η­των δι­καιω­μά­των τους, ο Κα­σι­διά­ρης απο­λάμ­βα­νε ιδιαί­τε­ρη με­τα­χεί­ρι­ση μέσα στη φυ­λα­κή.

Αστι­κή υπο­κρι­σία

Κάπως έτσι, δια­νύ­σα­με μια τριε­τία, κατά την οποία, το ηγε­τι­κό στέ­λε­χος μιας εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης, φό­ρε­σε άλλο κομ­μα­τι­κό κο­στού­μι για να εξυ­πη­ρε­τή­σει τον ίδιο εγκλη­μα­τι­κό πο­λι­τι­κό σκοπό. Τον Μάη του 2021 ει­σή­χθη­κε το άρθρο 92 του ν.4804/2021. Αυτή η ρύθ­μι­ση απέ­κλειε μεν τους κα­τα­δι­κα­σθέ­ντες για αδι­κή­μα­τα όπως αυτά της Χρυ­σής Αυγής από τη συμ­με­το­χή σε εκλο­γές, εφό­σον όμως είναι πρό­ε­δροι, αρ­χη­γοί ή νό­μι­μοι εκ­πρό­σω­ποι των κομ­μά­των τους. Αυτή η τρο­πο­ποί­η­ση, ου­σια­στι­κά άνοι­ξε το δρόμο στον Κα­σι­διά­ρη και στον κάθε Κα­σι­διά­ρη, να αλ­λά­ξει κομ­μα­τι­κό κο­στού­μι και να επα­νεμ­φα­νι­στεί στην πο­λι­τι­κή αρένα βά­ζο­ντας ει­κο­νι­κές ηγε­σί­ες στο νέο πο­λι­τι­κό του σχη­μα­τι­σμό.

Στο παρά πέντε των εκλο­γών, η κυ­βέρ­νη­ση «θυ­μή­θη­κε» να ενερ­γο­ποι­η­θεί, με το βλέμ­μα στη διευ­κό­λυν­ση της αυ­το­δυ­να­μί­ας της στις ερ­χό­με­νες κάλ­πες. Η ΝΔ επι­χει­ρεί να μπλο­κά­ρει την κά­θο­δο του Κα­σι­διά­ρη στις εκλο­γές, ει­σά­γο­ντας προς ψή­φι­ση μια νέα τρο­πο­λο­γία που είναι επι­κίν­δυ­νη και προ­βλη­μα­τι­κή. Η τρο­πο­λο­γία αυτή θέτει ως προ­ϋ­πό­θε­ση εκλο­γι­κής ανα­κή­ρυ­ξης «η ορ­γά­νω­ση και η δράση του κόμ­μα­τος να εξυ­πη­ρε­τεί την ελεύ­θε­ρη λει­τουρ­γία του δη­μο­κρα­τι­κού πο­λι­τεύ­μα­τος», κατά το πε­ριε­χό­με­νο του άρ­θρου 29 του Συ­ντάγ­μα­τος. Όπως ση­μειώ­νει ο συ­νή­γο­ρος πο­λι­τι­κής αγω­γής στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής, Θα­νά­σης Κα­μπα­γιάν­νης, «η τρο­πο­λο­γία δίνει την εξου­σία στον Άρειο Πάγο να προ­χω­ρά σε ου­σια­στι­κό έλεγ­χο των προ­γραμ­μά­των, των δια­κη­ρύ­ξε­ων και των σκο­πών πο­λι­τι­κών κομ­μά­των που κα­ταρ­τί­ζουν εκλο­γι­κούς συν­δυα­σμούς». Η νο­μο­θέ­τη­ση της εξου­σί­ας του Αρεί­ου Πάγου να προ­βαί­νει από τον τυ­πι­κό σε ου­σια­στι­κό πλέον έλεγ­χο ανοί­γει έναν επι­κίν­δυ­νο δρόμο, καθώς η δι­κα­στι­κή εξου­σία απο­κτά τη δυ­να­τό­τη­τα να αξιο­λο­γεί το πο­λι­τι­κό και ιδε­ο­λο­γι­κό πλαί­σιο των κομ­μά­των που ανα­με­τρώ­νται στην πο­λι­τι­κή και εκλο­γι­κή αρένα.

Στη συ­νέ­χεια η προ­τει­νό­με­νη ρύθ­μι­ση, το­νί­ζει ότι «για την αξιο­λό­γη­ση της συν­δρο­μής της προ­ϋ­πό­θε­σης αυτής λαμ­βά­νε­ται, ιδίως, υπό­ψιν τυχόν κα­τα­δί­κη μελών του κόμ­μα­τος ή της πραγ­μα­τι­κής ηγε­σί­ας του στα αδι­κή­μα­τα του προη­γού­με­νου εδα­φί­ου». Αυτό σύμ­φω­να με τον Κώστα Πα­πα­δά­κη, επί­σης συ­νή­γο­ρο πο­λι­τι­κής αγω­γής στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής, ενι­σχύ­ει τη θε­σμο­ποί­η­ση της απα­γό­ρευ­σης με φρο­νη­μα­τι­κά κρι­τή­ρια καθώς η απα­γό­ρευ­ση δεν προ­κύ­πτει δε­σμευ­τι­κά από την κα­τα­δί­κη για αδι­κή­μα­τα, η οποία είναι απλώς ένας πα­ρά­γο­ντας που «λαμ­βά­νε­ται υπό­ψιν».

Με λίγα λόγια υπάρ­χει με­τα­κύ­λη­ση εξου­σί­ας στον Άρειο Πάγο, καθώς ο τε­λευ­ταί­ος κα­λεί­ται να αξιο­λο­γή­σει -με άγνω­στα κρι­τή­ρια- το κατά πόσον ένας πο­λι­τι­κός σχη­μα­τι­σμός μέσα από τις θέ­σεις του και τη λει­τουρ­γία του, εξυ­πη­ρε­τεί τη λει­τουρ­γία του δη­μο­κρα­τι­κού πο­λι­τεύ­μα­τος. Αξί­ζει να ση­μειω­θεί ότι επ’ αυτού αντί­στοι­χα προ­βλή­μα­τα έχει και η τρο­πο­λο­γία που έχει φέρει ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στη βουλή.

Θε­σμι­κή και κι­νη­μα­τι­κή θω­ρά­κι­ση

Μπρο­στά στη συ­ζή­τη­ση που έχει ανοί­ξει η ρι­ζο­σπα­στι­κή Αρι­στε­ρά πρέ­πει να πάρει θέση χωρίς από τη μία να απα­ξιώ­νει την ση­μα­σία μιας αντι­φα­σι­στι­κής νο­μο­θε­σί­ας, ούτε από την άλλη να εν­σω­μα­τώ­νε­ται στη θε­σμι­κή θω­ρά­κι­ση που προ­ω­θεί ο αστι­σμός σε όλες τις εκ­φάν­σεις του. Ο μπού­σου­λας θα πρέ­πει να είναι τα συ­μπε­ρά­σμα­τα από την πο­λυ­ε­τή αντι­φα­σι­στι­κή πάλη της προη­γού­με­νης δε­κα­ε­τί­ας που είχε ως απο­τέ­λε­σμα τόσο την πο­λι­τι­κή ήττα και υπο­χώ­ρη­ση της Χρυ­σής Αυγής όσο και την κα­τα­δί­κη της. Μια πο­λυ­ε­πί­πε­δη πάλη που σφυ­ρο­κο­πού­σε πολ­λα­πλώς τους φα­σί­στες, έχο­ντας ως κοινή αφε­τη­ρία τη μα­ζι­κό­τη­τα, την ενό­τη­τα και τον ρι­ζο­σπα­στι­σμό. Πάνω σε αυτή την εμπει­ρία πρέ­πει να πα­τή­σου­με για να χα­ρά­ξου­με γραμ­μές στις νέες προ­κλή­σεις που ανοί­γο­νται απέ­να­ντι στους Κα­σι­διά­ρη­δες.

Στο θε­σμι­κό πεδίο, υπάρ­χει η πρό­τα­ση των συ­νη­γό­ρων πο­λι­τι­κής αγω­γής στη δική της Χρυ­σής Αυγής που πρέ­πει να ει­σα­κου­σθεί και να υπο­στη­ρι­χθεί από τη ρι­ζο­σπα­στι­κή Αρι­στε­ρά. Το θε­σμι­κό φρένο απέ­να­ντι στους νε­ο­να­ζί θα πρέ­πει να πα­τή­σει στον ση­μα­ντι­κό­τε­ρο καρπό της πο­λύ­χρο­νης δι­κα­στι­κής προ­σπά­θειας, που δεν είναι άλλος από την πρω­τό­δι­κη κα­τα­δι­κα­στι­κή από­φα­ση του Τρι­με­λούς Εφε­τεί­ου Κα­κουρ­γη­μά­των Αθη­νών. Συ­νε­πώς, σύμ­φω­να με τον Θα­νά­ση Κα­μπα­γιάν­νη, θα πρέ­πει να απο­κλεί­ο­νται από τη συμ­με­το­χή στις εκλο­γές κόμ­μα­τα των οποί­ων η ηγε­σία έχει κα­τα­δι­κα­σθεί για τα εγκλή­μα­τα των άρ­θρων 187 και 187Α του Ποι­νι­κού Κώ­δι­κα, καθώς και συ­να­σπι­σμοί κομ­μά­των στους οποί­ους συμ­με­τέ­χει τέ­τοιο κόμμα ή συν­δυα­σμοί ανε­ξαρ­τή­των στους οποί­ους συμ­με­τέ­χει τέ­τοιο φυ­σι­κό πρό­σω­πο. Ο απο­κλει­σμός αυτός όμως θα πρέ­πει να επι­βλη­θεί εφό­σον οι πρά­ξεις των ως άνω φυ­σι­κών προ­σώ­πων τε­λέ­σθη­καν στο πλαί­σιο δρά­σης κόμ­μα­τος που δι­ηύ­θυ­ναν ή εκ­προ­σώ­πη­σαν ή στο όνομα αυτού, με κί­νη­τρο να­ζι­στι­κό ή ρα­τσι­στι­κό.

Δυ­στυ­χώς, για μια ακόμη φορά βρι­σκό­μα­στε σε μια προ­σχη­μα­τι­κή και επι­κοι­νω­νια­κή αντι­πα­ρά­θε­ση ανά­με­σα σε κυ­βέρ­νη­ση και αξιω­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση. Στα τέσ­σε­ρα χρό­νια της δια­κυ­βέρ­νη­σης Μη­τσο­τά­κη η ακρο­δε­ξιά ατζέ­ντα έχει κα­νο­νι­κο­ποι­η­θεί δί­νο­ντας χώρο ακόμη και στον φυ­λα­κι­σμέ­νο Κα­σι­διά­ρη να κάνει πο­λι­τι­κή προ­πα­γάν­δα και συ­σπει­ρώ­σει το ακρο­α­τή­ριό του. Λίγες εβδο­μά­δες πριν τις εκλο­γές, το αστι­κό πο­λι­τι­κό σύ­στη­μα επι­χει­ρεί τε­λευ­ταία στιγ­μή να φρε­νά­ρει την εκλο­γι­κή κά­θο­δο των νε­ο­να­ζί, κα­θα­ρά για λό­γους ψη­φο­θη­ρι­κούς και όχι λόγω αντι­φα­σι­στι­κών ευαι­σθη­σιών. Ακόμα και αυτό, το κάνει πα­ρα­μέ­νο­ντας στο έδα­φος της θε­ω­ρί­ας των «δύο άκρων», ανοί­γο­ντας επι­κίν­δυ­νους δρό­μους -προς το παρόν ιδε­ο­λο­γι­κά, αλλά αύριο ίσως και πο­λι­τι­κά/«πρα­κτι­κά». Απέ­να­ντι σε αυτό το δυ­σοί­ω­νο πο­λι­τι­κό τοπίο, η ρι­ζο­σπα­στι­κή Αρι­στε­ρά πρέ­πει να δυ­να­μώ­σει ακόμη πε­ρισ­σό­τε­ρο, για να φρά­ξει το δρόμο στην ακρο­δε­ξιά, αλλά και να στα­θεί απο­τε­λε­σμα­τι­κά απέ­να­ντι σε κάθε από­πει­ρα πε­ραι­τέ­ρω σκλή­ρυν­σης του πο­λι­τι­κού κα­θε­στώ­τος.

project.gr/