«Για κάθε φλόγα που σβήνει ανάβουν άλλες δυο»

«Για κάθε φλόγα που σβήνει ανάβουν άλλες δυο»

  • |

Στην Θεσσαλονίκη ο αγώνας των καλλιτεχνών απέναντι στην υποβάθμιση των σπουδών τους ξεκίνησε με μια σειρά καταλήψεων και κινητοποιήσεων.

Συ­γκε­κρι­μέ­να οι σπου­δα­στές/ριες προ­χώ­ρη­σαν σε κα­τά­λη­ψη των τριών σκη­νών του ΚΘΒΕ, του Βα­σι­λι­κού Θε­ά­τρου, του Θέ­α­τρου της Μονής Λα­ζα­ρι­στών και της Εται­ρί­ας Μα­κε­δο­νι­κών Σπου­δών. Σε κα­τά­λη­ψη βρί­σκο­νται επί­σης και οι σχο­λές Θε­ά­τρου και Μου­σι­κού Τμή­μα­τος Σπου­δών του ΑΠΘ. Με το σύν­θη­μα «Σε εσάς που μας ακού­τε» οι σπου­δα­στές/τριες με τα καλ­λι­τε­χνι­κά σω­μα­τεία του κλά­δου προ­χώ­ρη­σαν σε εβδο­μα­διαί­ες κι­νη­το­ποι­ή­σεις με αί­τη­μα την από­συρ­ση του ΠΔ, τη δη­μιουρ­γία Ανώ­τα­του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Πα­ρα­στα­τι­κών Τε­χνών και φοι­τη­τι­κά δι­καιώ­μα­τα. 

Αλεξάνδρα Παναγιωτίδου

Η κα­τά­λη­ψη του Βα­σι­λι­κού Θε­ά­τρου έγινε γρή­γο­ρα όχι μόνο κέ­ντρο αγώνα αλλά και κέ­ντρο συ­νά­ντη­σης και συ­ζή­τη­σης της νε­ο­λαί­ας. Έξω από το Βα­σι­λι­κό πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν πο­λύ­μορ­φες δρά­σεις, δια­δη­λώ­σεις και συ­ναυ­λί­ες. Ιδιαί­τε­ρα ση­μα­ντι­κή στιγ­μή του αγώνα υπήρ­ξε το γε­γο­νός ότι δια­δη­λώ­σεις για άλλα ζη­τή­μα­τα, όπως αυτή για την υπε­ρά­σπι­ση της ΒΙΟΜΕ κα­τέ­λη­ξαν έξω από το Βα­σι­λι­κό, ως μία πράξη αλ­λη­λεγ­γύ­ης και σύν­δε­σης με τον αγώνα των καλ­λι­τε­χνών. Υπό κα­τά­λη­ψη τελεί επί­σης και το Θέ­α­τρο της Μονής Λα­ζα­ρι­στών, το οποίο μά­λι­στα άνοι­ξε τις πόρ­τες του στον κόσμο της Θεσ­σα­λο­νί­κης για να πα­ρα­κο­λου­θή­σει δω­ρε­άν πα­ρα­στά­σεις από τους αγω­νι­ζό­με­νους ηθο­ποιούς. Οι μα­ζι­κές δια­δη­λώ­σεις που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα συν­δυά­στη­καν με συ­ναυ­λί­ες και καλ­λι­τε­χνι­κές δρά­σεις, δί­νο­ντας μια ει­κό­να για το πώς θα θέ­λα­με να μοι­ρά­ζε­ται η τέχνη: ελεύ­θε­ρα για όλους/ες, στους δρό­μους, στις πλα­τεί­ες, έξω από κα­τα­λή­ψεις. Κα­λέ­στη­καν ανοι­χτές συ­ζη­τή­σεις και εκ­δη­λώ­σεις, στις οποί­ες συμ­με­τεί­χαν όχι μόνο καλ­λι­τέ­χνες αλλά μέλη όλων των κοι­νω­νι­κών κι­νη­μά­των της πόλης.

Ταυ­τό­χρο­να οι φοι­τη­τές/τριες που συμ­με­τεί­χαν στην κα­τά­λη­ψη, έδει­ξαν έμπρα­κτα την αλ­λη­λεγ­γύη τους στους σει­σμό­πλη­κτους στην Τουρ­κία, κα­λώ­ντας σε συλ­λο­γή ειδών πρώ­της ανά­γκης στις κα­τα­λή­ψεις. Στην ίδια λο­γι­κή, μετά το πο­λύ­νε­κρο ατύ­χη­μα στα Τέμπη, άλ­λα­ξαν το πε­ριε­χό­με­νο των κα­λε­σμά­των τους και συν­δέ­θη­καν με το κί­νη­μα που διεκ­δι­κεί δι­καιο­σύ­νη για τα θύ­μα­τα και ανα­γνώ­ρι­ση των πο­λι­τι­κών υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης και ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης των μέσων με­τα­φο­ράς ως υπευ­θύ­νους. Με αυτόν τον τρόπο προ­σπά­θη­σαν να δεί­ξουν πως δεν είναι εκεί μόνο για όσα τους αφο­ρούν «συ­ντε­χνια­κά», αλλά βρί­σκο­νται απέ­να­ντι σε ένα σύ­στη­μα που υπο­βαθ­μί­ζει τις σπου­δές και τις ζωές μας.

Μετά από δύο μήνες, ο αγώ­νας των καλ­λι­τε­χνών συ­νε­χί­ζε­ται. Όπως έχει φανεί και από τις μέχρι τώρα δρά­σεις, ο δρό­μος για την νίκη είναι το άνοιγ­μα προς όλα τα κι­νή­μα­τα και ολό­κλη­ρη την κοι­νω­νία. Μόνο με την υπο­στή­ρι­ξη όλης της πόλης κα­τά­φε­ραν και έμει­ναν ζω­ντα­νές και μα­ζι­κές οι κα­τα­λή­ψεις, και οι δρά­σεις των καλ­λι­τε­χνών. Για αυτό είναι πολύ ση­μα­ντι­κό να συ­νε­χι­στεί αυτή η προ­σπά­θεια σύν­δε­σης. Όχι μόνο κα­λώ­ντας τα κι­νή­μα­τα στις κα­τα­λή­ψεις των καλ­λι­τε­χνών, αλλά και με την συμ­με­το­χή των καλ­λι­τε­χνών στα υπό­λοι­πα κοι­νω­νι­κά κι­νή­μα­τα. Η αρχή που έγινε με την κι­νη­το­ποί­η­ση ενά­ντια στα Τέμπη πρέ­πει να συ­νε­χι­στεί και με τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις που έρ­χο­νται, είτε για την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των συ­γκοι­νω­νιών, είτε για την συ­νο­λι­κό­τε­ρη επί­θε­ση στην παι­δεία, είτε στις φε­μι­νι­στι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις για την 8η Μάρτη. Το ίδιο ισχύ­ει και για τον λόγο και τα αι­τή­μα­τα των καλ­λι­τε­χνών: πρέ­πει να ανοί­ξουν, να συν­δε­θούν με την συ­νο­λι­κή επί­θε­ση στην παι­δεία, τα δη­μό­σια αγαθά και τα δι­καιώ­μα­τα, καθώς η επί­θε­ση που δέ­χο­νται είναι κομ­μά­τι μίας συ­νο­λι­κό­τε­ρης νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρης επί­θε­σης.

rproject.gr

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος