Μονιµοποιήσεις των συµβασιούχων, µαζικές προσλήψεις στους Δήµους

Μονιµοποιήσεις των συµβασιούχων, µαζικές προσλήψεις στους Δήµους

  • |

Εργασιακή ανασφάλεια και γυµνές από προσωπικό υπηρεσίες

Οι κυ­βερ­νή­σεις την τε­λευ­ταία 15ε­τία έχουν απο­φα­σί­σει να χτυ­πή­σουν ρι­ζι­κά τη µό­νι­µη και στα­θε­ρή ερ­γα­σία και ταυ­τό­χρο­να να πα­ρα­δώ­σουν κάθε δη­µό­σια υπη­ρε­σία στο κε­φά­λαιο. Στους Ορ­γα­νι­σµούς Το­πι­κής Αυ­το­διοί­κη­σης (ΟΤΑ) µά­λι­στα η σχέση οµη­ρί­ας των ερ­γα­ζο­µέ­νων που δεν δου­λεύ­ουν ως µό­νι­µο προ­σω­πι­κό ή ως προ­σω­πι­κό µε σχέση ερ­γα­σί­ας αο­ρί­στου χρό­νου είναι µια ιστο­ρία που κρα­τά­ει πάρα πολλά χρό­νια.

Ελένη Χριστοπούλου, Γρηγόρης Δεμέστιχας

Είναι ιστο­ρι­κές οι πο­λυ­ή­µε­ρες απερ­γί­ες του κλά­δου από τα τέλη της δε­κα­ε­τί­ας του 1970-80 ως και τις αρχές της δε­κα­ε­τί­ας 1990-2000 µε στόχο να µο­νι­µο­ποι­η­θούν και να απο­κτή­σουν στα­θε­ρή σχέση ερ­γα­σί­ας οι ερ­γα­ζό­µε­νοι των ΟΤΑ. Αλλά και στην τε­λευ­ταία δε­κα­ε­τία υπήρ­ξαν αγώ­νες που υπο­χρέ­ω­σαν τις κυ­βερ­νή­σεις να προ­χω­ρή­σουν σε µο­νι­µο­ποι­ή­σεις ερ­γα­ζο­µέ­νων έστω και µέσα από την άθλια δια­δι­κα­σία της αυ­ξη­µέ­νης µο­ριο­δό­τη­σης στους δια­γω­νι­σµούς για προ­σλή­ψεις προ­σω­πι­κού.

Η κυ­βέρ­νη­ση της Νέας Δη­µο­κρα­τί­ας έδει­ξε αξιο­ζή­λευ­τη σπον­δή ώστε δε­κά­δες συ­µβα­σιού­χοι ερ­γα­ζό­µε­νοι στους δή­µους και στο δη­µό­σιο συ­νο­λι­κά να συ­νε­χί­σουν να δου­λεύ­ουν σε κα­θε­στώς οµη­ρί­ας. Άσχε­τα αν αυτοί οι ερ­γα­ζό­µε­νοι είναι απο­δε­δει­γµέ­να υπε­ρα­πα­ραί­τη­τοι για να µπο­ρέ­σουν οι δήµοι να προ­σφέ­ρουν στοι­χειώ­δεις υπη­ρε­σί­ες και ποιό­τη­τα ζωής στους δη­µό­τες τους.

Ψή­φι­σε µε­τα­ξύ άλλων κα­θο­ρι­στι­κών νόµων και άρ­θρων σε βάρος των ερ­γα­ζο­µέ­νων και το άρθρο 37 του Νόµου 4915/2022 µε το οποίο υπο­χρε­ώ­νει τις δη­µο­τι­κές αρχές να ασκούν εφέ­σεις σε απο­φά­σεις δικών που αφο­ρούν τον προσ­διο­ρι­σµό ή την µε­τα­τρο­πή της ερ­γα­σια­κής σχέ­σης µε­τα­ξύ ερ­γα­ζο­µέ­νων και Δήµων. Δε φτά­νει που δεν κά­νουν προ­σλή­ψεις µό­νι­µου προ­σω­πι­κού στους δή­µους δε θέ­λουν να υπάρ­ξει ούτε µια πε­ρί­πτω­ση να απο­κτή­σουν οι ερ­γα­ζό­µε­νοι οποιο­δή­πο­τε δι­καί­ω­µα. Πως αλ­λιώς θα µπο­ρούν οι δή­µαρ­χοι να πα­ρα­χω­ρή­σουν αν θε­λή­σουν ολό­κλη­ρες υπη­ρε­σί­ες και ει­δι­κά υπη­ρε­σί­ες όπως η κα­θα­ριό­τη­τα και το πρά­σι­νο για πα­ρά­δει­γµα σε ιδιώ­τες αν δεν υπάρ­χει προ­σω­πι­κό κα­κο­πλη­ρω­µέ­νο και χωρίς δι­καιώ­µα­τα.

Άλ­λω­στε η ίδια η κυ­βέρ­νη­ση είναι αυτή που για να µπο­ρέ­σει να ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σει τις υπη­ρε­σί­ες των δήµων επέ­βα­λε διά νόµου τη µε­τα­φο­ρά κα­θο­ρι­στι­κών και µε οι­κο­νο­µι­κό αντι­κεί­µε­νο αρµο­διο­τή­των των Δη­µο­τι­κών Συ­µβου­λί­ων στις Οι­κο­νο­µι­κές Επι­τρο­πές.

Και όλα αυτά ενώ το προ­σω­πι­κό που δου­λεύ­ει στους δή­µους δεν επαρ­κεί για να κα­λυ­φθούν οι ανά­γκες τους. Αν το προ­σω­πι­κό επαρ­κού­σε δεν θα βλέ­πα­µε προ­γρά­µµα­τα κοι­νω­φε­λούς ερ­γα­σί­ας όπου 20.000 και πλέον άνερ­γοι δου­λεύ­ουν µε µι­σθούς πεί­νας (614 ευρώ) ως προ­σω­πι­κό µε συ­µβά­σεις ορι­σµέ­νου χρό­νου που µά­λι­στα ακρι­βώς επει­δή κα­λύ­πτει πά­γιες και διαρ­κείς ανά­γκες οι συ­µβά­σεις τους που έλη­γαν τον Φλε­βά­ρη στις 31 Μάρτη ανα­νε­ώ­θη­καν ως τον Ιούνη του 2023.

Με βάση λοι­πόν το άρθρο 37 του Νόµου 4915/2022 η Απο­κε­ντρω­µέ­νη Διοί­κη­ση Ατ­τι­κής κά­λε­σε σε απο­λο­γία τη δη­µο­τι­κή αρχή του Δήµου Αγίου Δη­µη­τρί­ου µε την κα­τη­γο­ρία της µε δόλο πα­ρά­βα­σης κα­θή­κο­ντος επει­δή αρ­νή­θη­κε να ασκή­σει έφεση σε 2 πρω­τό­δι­κες απο­φά­σεις που δι­καί­ω­ναν 34 ερ­γα­ζό­µε­νους µε συ­µβά­σεις ορι­σµέ­νου χρό­νου και µε­τέ­τρε­παν τις συ­µβά­σεις αυτές σε αο­ρί­στου χρό­νου. Η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη άφησε ανε­ξέ­λεγ­κτη την κα­κο­πλη­ρω­µέ­νη ερ­γα­σία στους δή­µους και κάθε µορ­φής σύ­µβα­ση που υπάρ­χει και αυτή τη στι­γµή υπάρ­χουν δήµοι που σχε­δόν το µισό προ­σω­πι­κό τους σε κρί­σι­µες υπη­ρε­σί­ες είναι συ­µβα­σιού­χοι. Αυτή η πο­λι­τι­κή είχε και άλλες συ­νέ­πειες. Να µειώ­νο­νται συ­νε­χώς τα µέτρα υγιει­νής και ασφά­λειας για την προ­στα­σία των ερ­γα­ζο­µέ­νων. Σε ένα κλάδο που την τε­λευ­ταία δε­κα­ε­τία µε­τρά­ει σχε­δόν 70 νε­κρούς.

Οι ελ­λεί­ψεις προ­σω­πι­κού στους δή­µους δη­µιουρ­γούν µια σειρά κιν­δύ­νους εκτός από τη ζωή των ερ­γα­ζο­µέ­νων στους ΟΤΑ. Κιν­δύ­νους για τη Δη­µό­σια Υγεία, για τα παι­διά στους παι­δι­κούς στα­θµούς, στις ευαί­σθη­τες και ευά­λω­τες οµά­δες των δη­µο­τών κάθε δήµου. Στους Παι­δι­κούς στα­θµούς, στις κοι­νω­νι­κές δοµές, στην κα­θα­ριό­τη­τα και το πρά­σι­νο, σε διοι­κη­τι­κές υπη­ρε­σί­ες αν απο­λυ­θούν οι συ­µβα­σιού­χοι τότε δε θα λει­τουρ­γούν και τα απο­τε­λέ­σµα­τα θα είναι οδυ­νη­ρά. Θα δούµε πάρκα που θα γί­νο­νται αντί για ανάσα ζωής µι­κρές ζού­γκλες για όλους µας. Θα δούµε σχο­λεία χωρίς κα­θα­ριό­τη­τα. Θα δούµε ερ­γα­ζό­µε­νους γο­νείς που δεν θα έχουν που να αφή­σουν τα παι­διά τους. Θα δούµε ηλι­κιω­µέ­νους να χά­νουν τη µο­να­δι­κή βο­ή­θεια που µπο­ρεί να έχουν και πάει λέ­γο­ντας.

Κι­νη­το­ποι­ή­σεις

Η κι­νη­το­ποί­η­ση που έγινε έξω από το Υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών µε πρω­το­βου­λία του Συλ­λό­γου Ερ­γα­ζο­µέ­νων του Δήµου Αγίου Δη­µη­τρί­ου και τη στή­ρι­ξη της ΠΟΕ ΟΤΑ (Πα­νελ­λή­νια Οµο­σπον­δία Ερ­γα­ζο­µέ­νων στους ΟΤΑ) στις 30/3 ήταν πολύ µα­ζι­κή και έδωσε ώθηση στους ερ­γα­ζό­µε­νους να δια­δη­λώ­σουν τη θέ­λη­σή τους να αγω­νι­στούν για µό­νι­µη και στα­θε­ρή ερ­γα­σία για όλους. Για µο­νι­µο­ποι­ή­σεις και µα­ζι­κές προ­σλή­ψεις προ­σω­πι­κού για να κα­λυ­φθούν όλες οι ανά­γκες. Να δε­σµευ­τούν όλα τα κό­µµα­τα ότι θα κα­ταρ­γή­σουν το αντερ­γα­τι­κό πλαί­σιο Βο­ρί­δη και το άρθρο 37 του Ν. 4915/2022 και κάθε διά­τα­ξη που απα­γο­ρεύ­ει τις µα­ζι­κές προ­σλή­ψεις µό­νι­µου προ­σω­πι­κού στους δή­µους. Για όλα αυτά η ΠΟΕ ΟΤΑ καλεί σε πα­νελ­λα­δι­κή απερ­γία και συ­γκέ­ντρω­ση τη Με­γά­λη Δευ­τέ­ρα 10 Απρί­λη, στις 10, στην πλα­τεία Κα­ραϊ­σκά­κη και δια­δή­λω­ση στα γρα­φεία της ΚΕΔΕ και στο Υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών µε αι­τή­µα­τα:

– Να κα­ταρ­γη­θεί τώρα η υπο­χρέ­ω­ση εξά­ντλη­σης κάθε έν­δι­κου µέσου που αφορά σε διεκ­δι­κή­σεις ερ­γα­ζο­µέ­νων.

– Την µο­νι­µο­ποί­η­ση των Ερ­γα­ζο­µέ­νων-Συ­µβα­σιού­χων, που κα­λύ­πτουν απο­δε­δει­γµέ­να πά­γιες και διαρ­κείς ανά­γκες και ερ­γά­ζο­νται µε επα­να­λα­µβα­νό­µε­νες συ­µβά­σεις στην Το­πι­κή Αυ­το­διοί­κη­ση.

– Να ανα­κλη­θεί κάθε πει­θαρ­χι­κή δίωξη σε Δη­µο­τι­κά Συ­µβού­λια και Αι­ρε­τούς που απο­φά­σι­σαν την µη άσκη­ση έν­δι­κων µέσων κατά ερ­γα­ζο­µέ­νων, στη­ρί­ζο­ντας τις υπη­ρε­σί­ες των Δήµων και το συ­µφέ­ρον των Δη­µο­τών που τους εξέ­λε­ξαν!!!

– Προ­σλή­ψεις µό­νι­µου προ­σω­πι­κού στο σύ­νο­λο των υπη­ρε­σιών της Το­πι­κής Αυ­το­διοί­κη­σης, ενά­ντια στην πο­λι­τι­κή της απα­ξί­ω­σης και των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων.

rproject.gr

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος