Να μείνει ζωντανή η ελπίδα της ρήξης και της ανατροπής

Να μείνει ζωντανή η ελπίδα της ρήξης και της ανατροπής

  • |

Η τρέχουσα περίοδος σφραγίστηκε από τις μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για το μαζικό έγκλημα στα Τέμπη.

Αυτές απο­τέ­λε­σαν μία συλ­λο­γι­κή κι­νη­μα­τι­κή διέ­ξο­δο στη συσ­σω­ρευ­μέ­νη λαϊκή οργή και αγα­νά­κτη­ση ενά­ντια στις αντι­κοι­νω­νι­κές πο­λι­τι­κές της κυ­βέρ­νη­σης Μη­τσο­τά­κη, με σαφή κρι­τι­κή και σε ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και ΠΑΣΟΚ, και οδή­γη­σαν σε αρι­στε­ρό­στρο­φη ρι­ζο­σπα­στι­κο­ποί­η­ση τμή­μα­τα της νε­ο­λαί­ας.

Δημήτρης Στρατούλης*

Οι δυ­νά­μεις της ανυ­πό­τα­κτης Αρι­στε­ράς μπο­ρούν να είναι πραγ­μα­τι­κά χρή­σι­μες σή­με­ρα στο λαό και τη νε­ο­λαία, εάν συμ­με­τέ­χουν και στη­ρί­ζουν τις λαϊ­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις, και, κυ­ρί­ως, εάν συ­νερ­γα­στούν εκλο­γι­κά. Αφού, βέ­βαια, δια­σφα­λί­σουν την ορ­γα­νω­τι­κή, πο­λι­τι­κή και ιδε­ο­λο­γι­κή αυ­το­τέ­λεια τους και συμ­φω­νή­σουν σε ένα εναλ­λα­κτι­κό πρό­γραμ­μα αντι­με­τώ­πι­σης των άμε­σων λαϊ­κών προ­βλη­μά­των, ρήξης με το οι­κο­νο­μι­κό και πο­λι­τι­κό κα­τε­στη­μέ­νο, ανα­τρο­πής και εναλ­λα­κτι­κής διε­ξό­δου.

Μία τέ­τοια πρό­τα­ση συ­νερ­γα­σί­ας των ΚΚΕ, ΜΕΡΑ 25 και της ρι­ζο­σπα­στι­κής – αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κής αρι­στε­ράς, απεύ­θυ­νε η ΛΑΕ ΑΑ με ομό­φω­νη από­φα­ση της συν­διά­σκε­ψής της τον Οκτώ­βρη του 2022.

Από αυτές τις δυ­νά­μεις απά­ντη­σε δη­μό­σια θε­τι­κά το ΜΕΡΑ 25, που είχε κλεί­σει τον κύκλο της τα­κτι­κής απεύ­θυν­σής του για προ­ο­δευ­τι­κή δια­κυ­βέρ­νη­ση και επι­δεί­κνυε διά­θε­ση συ­νερ­γα­σί­ας με τις δυ­νά­μεις της ανυ­πό­τα­κτης Αρι­στε­ράς, με τις οποί­ες, ήδη, συ­μπο­ρευό­ταν στη νέα ενιαία συν­δι­κα­λι­στι­κή κί­νη­ση της ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς (ΜΑΧΗ) και σε κοι­νές αυ­το­διοι­κη­τι­κές κι­νή­σεις.

Η ρι­ζο­σπα­στι­κο­ποί­η­ση του ΜΕ­ΡΑ­25 και η πο­λι­τι­κή συ­γκυ­ρία, κα­τέ­στη­σαν εφι­κτή την εκλο­γι­κή συ­νερ­γα­σία του με τη ΛΑΕ ΑΑ, σε προ­γραμ­μα­τι­κή βάση με όρους ισο­τι­μί­ας πάνω στους εξής άξο­νες:

-Εκλο­γι­κή συ­νερ­γα­σία για τη δια­μόρ­φω­ση πο­λι­τι­κού ρεύ­μα­τος ρήξης και ανα­τρο­πής, ανοι­κτό και σε άλλες αρι­στε­ρές πο­λι­τι­κές δυ­νά­μεις και ανέ­ντα­χτους αγω­νι­στές, με απο­τύ­πω­ση και στον τίτλο της ως ΜΕ­ΡΑ­25 – ΣΥΜ­ΜΑ­ΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ.

-Δια­σφά­λι­ση ορ­γα­νω­τι­κής, ιδε­ο­λο­γι­κής και πο­λι­τι­κής αυ­το­τέ­λειας των επι­μέ­ρους δυ­νά­με­ων, που θα συμ­με­τέ­χουν σε αυτή.

-Πε­ραι­τέ­ρω απεύ­θυν­ση για συ­νερ­γα­σία προ­ε­κλο­γι­κά και με­τε­κλο­γι­κά στις δυ­νά­μεις της αντι­μνη­μο­νια­κής αρι­στε­ράς και στους ανέ­ντα­χτους της Αρι­στε­ράς.

-ΟΧΙ ψήφο εμπι­στο­σύ­νης, στή­ρι­ξης ή ανο­χής σε μνη­μο­νια­κή κυ­βέρ­νη­ση ΝΔ ή ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – ΠΑΣΟΚ ή σε όποια πα­ραλ­λα­γή τους. Αυτό απο­τε­λεί όριο της κοι­νο­βου­λευ­τι­κής συ­νερ­γα­σί­ας μας. Το εκλο­γι­κό μας σχήμα θα απο­τε­λέ­σει με­τε­κλο­γι­κά έναν αγω­νι­στι­κό αντι­πο­λι­τευ­τι­κό πόλο συμ­με­το­χής και στή­ρι­ξης των αγώ­νων του λαού και της νε­ο­λαί­ας απέ­να­ντι στις αντι­κοι­νω­νι­κές νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρες πο­λι­τι­κές από όποια κυ­βέρ­νη­ση κι αν εφαρ­μό­ζο­νται.

-Κοι­νή εκλο­γι­κή δια­κή­ρυ­ξη ρήξης, ανα­τρο­πής και ελ­πί­δας, που θα εμπλέ­κει στην τε­λι­κή δια­μόρ­φω­σή του και όποιες άλλες αρι­στε­ρές δυ­νά­μεις συμ­με­τά­σχουν στην εκλο­γι­κή συμ­μα­χία. Στο επί­κε­ντρό της έχει τα άμεσα λαϊκά προ­βλή­μα­τα (ακρί­βεια, ενερ­γεια­κή κρίση, λαϊκή κα­τοι­κία, διά­λυ­ση ΕΣΥ κλπ) και ρι­ζο­σπα­στι­κές, απο­τε­λε­σμα­τι­κές και πει­στι­κές λύ­σεις για αυτά. Λύ­σεις, που συν­δέ­ο­νται με την αμ­φι­σβή­τη­ση του δόγ­μα­τος της ΤΙΝΑ και του νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρου υπο­δείγ­μα­τος και με ρή­ξεις με τη λι­τό­τη­τα, τον ευ­ρω­μο­νό­δρο­μο, την μο­νο­με­ρή πρόσ­δε­ση στον Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κό ιμπε­ρια­λι­σμό.

Αιχ­μές αυτού του κοι­νού πλαι­σί­ου συ­νερ­γα­σί­ας είναι:

-Ανά­κτη­ση από το δη­μό­σιο των ιδιω­τι­κο­ποι­η­μέ­νων δη­μό­σιων επι­χει­ρή­σε­ων και υπο­δο­μών στρα­τη­γι­κής και κοι­νω­νι­κής ση­μα­σί­ας.

-Εθνι­κο­ποί­η­ση του τρα­πε­ζι­κού συ­στή­μα­τος.

-Διεκ­δί­κη­ση βα­θιάς δια­γρα­φής δη­μο­σί­ου χρέ­ους.

-Προ­ε­τοι­μα­σία για έξοδο από την ευ­ρω­ζώ­νη και ρήξη με την ολι­γαρ­χι­κή, αντι­δη­μο­κρα­τι­κή ΕΕ που δεν με­ταρ­ρυθ­μί­ζε­ται, δεν αλ­λά­ζει, αλλά ανα­τρέ­πε­ται.

-Τερ­μα­τι­σμός της ΝΑ­ΤΟϊ­κής πρόσ­δε­σης της χώρας.

Εκλο­γι­κοί μας στό­χοι είναι να ητ­τη­θεί η ΝΔ για τις αντι­κοι­νω­νι­κές και αυ­ταρ­χι­κές πο­λι­τι­κές της κυ­βέρ­νη­σης Μη­τσο­τά­κη. Όχι ψήφος σε ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και ΠΑΣΟΚ, γιατί οδη­γεί σε συ­νέ­χι­ση των μνη­μο­νια­κών πο­λι­τι­κών λι­τό­τη­τας. Ισχυ­ρή κοι­νο­βου­λευ­τι­κή εκ­προ­σώ­πη­ση της εκλο­γι­κής συμ­μα­χί­ας ΜΕ­ΡΑ­25 – ΣΥΜ­ΜΑ­ΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ, στην οποία  η ΛΑΕ ΑΑ, συμ­με­τέ­χει με υπο­ψη­φί­ους/ες της σε όλη τη χώρα.

Η εκλο­γι­κή συ­νερ­γα­σία ΜΕ­ΡΑ­25, ΛΑΕ ΑΑ, άλλων αρι­στε­ρών δυ­νά­με­ων και ανέ­ντα­χτων σε ένα μέ­τω­πο Ρήξης, ανα­τρο­πής και αλ­λα­γής, είναι ένα πρώτο βήμα σε ενω­τι­κή κα­τεύ­θυν­ση. Επι­διώ­κει να στη­ρι­χτεί εκλο­γι­κά από τα αγω­νι­ζό­με­να τμή­μα­τα του λαού και της νε­ο­λαί­ας. Για να γεν­νη­θεί ξανά η ελ­πί­δα ότι υπάρ­χει πο­λι­τι­κή διέ­ξο­δος, εναλ­λα­κτι­κή λύση ενά­ντια στο νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμό, δυ­να­τό­τη­τα των κοι­νω­νι­κών κι­νη­μά­των και της Αρι­στε­ράς να νι­κούν.

Η ΛΑΕ ΑΑ θα συ­νε­χί­σει και με­τε­κλο­γι­κά την προ­σπά­θεια ενό­τη­τας της ρι­ζο­σπα­στι­κής αρι­στε­ράς, που πα­ρα­μέ­νει στρα­τη­γι­κός στό­χος μας. Κα­λού­με όλες τις δυ­νά­μεις της ρι­ζο­σπα­στι­κής αρι­στε­ράς και τους ανέ­ντα­χτους αγω­νι­στές/στιες, που αντι­λαμ­βά­νο­νται την ανά­γκη για τη συ­γκρό­τη­ση ενός ισχυ­ρού πόλου κοι­νω­νι­κής και πο­λι­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης, να συ­στρα­τευ­θούν εκλο­γι­κά μαζί μας. Για να μεί­νει ζω­ντα­νή η ελ­πί­δα της ρήξης, της ανα­τρο­πής και της αλ­λα­γής με σο­σια­λι­στι­κή κα­τεύ­θυν­ση.

*Γραμ­μα­τέ­ας ΛΑΕ-Ανυ­πό­τα­κτη Αρι­στε­ρά

rproject.gr

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος