Σε κατάσταση πολιορκίας εκατοντάδες εργαζόμενες/οι στην έρευνα

Σε κατάσταση πολιορκίας εκατοντάδες εργαζόμενες/οι στην έρευνα

  • |

Την τελευταία ημέρα του Σεπτέμβρη εξέπνευσε η προθεσμία υποστήριξης διατριβής για τις εργαζόμενες και εργαζόμενους στην έρευνα οι οποίες είχαν λάβει «τροφεία» από Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών στα πλαίσια του «’Β κύκλου διδακτορικών υποτροφιών».

Δημήτρης Μπάρκας*

Πα­ράλ­λη­λα, στις 31 Οκτω­βρί­ου λήγει η αντί­στοι­χη προ­θε­σμία για όσες και όσους υπά­γο­νταν στις υπο­τρο­φί­ες «ώρι­μων δι­δα­κτο­ρι­κών» του ΙΚΥ. Εκα­το­ντά­δες ερευ­νη­τές/τριες, οι οποί­οι δεν κα­τά­φε­ραν να ολο­κλη­ρώ­σουν έγκαι­ρα την δια­τρι­βή τους βρί­σκο­νται εδώ και πάνω από ένα χρόνο υπό συ­νε­χείς απει­λές από το ΙΚΥ, ότι αν ξε­πε­ρά­σουν τις προ­θε­σμί­ες θα πρέ­πει να επι­στρέ­ψουν τα ποσά των υπο­τρο­φιών, αλ­λιώς θα κι­νη­θούν νο­μι­κές και φο­ρο­λο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες! Πρό­κει­ται για ποσά τα οποία μπο­ρεί να φτά­νουν και τα 30.000 ευρώ, ενώ δυ­στυ­χώς δεν είναι λίγοι όσοι διέ­κο­ψαν τα δι­δα­κτο­ρι­κά τους και δα­νεί­στη­καν για να επι­στρέ­ψουν τα χρή­μα­τα της υπο­τρο­φί­ας. Στην ουσία το ΙΚΥ ζητά από τους υπό­τρο­φους να επι­στρέ­ψουν δε­δου­λευ­μέ­να έως και 36 μηνών!

Σε όλη την πε­ρί­ο­δο κα­τα­βο­λής των υπο­τρο­φιών υπήρ­χαν ήδη με­γά­λες κω­λυ­σιερ­γί­ες από την πλευ­ρά του ΙΚΥ. Όπως ανέ­φε­ραν σε κοινή τους ανα­κοί­νω­ση σω­μα­τεία των ερευ­νη­τών το κα­λο­καί­ρι:

«Με­γά­λες κα­θυ­στε­ρή­σεις σε πλη­ρω­μές, υπο­βάθ­μι­ση των κοι­νω­νι­κών κρι­τη­ρί­ων στη χο­ρή­γη­ση υπο­τρο­φιών, μη χο­ρή­γη­ση ανα­βο­λών σε συ­να­δέλ­φισ­σες εγκύ­ους, υπο­στή­ρι­ξη διορ­γά­νω­σης συ­νε­δρί­ων με απα­ρά­δε­κτο και ανα­χρο­νι­στι­κό πε­ριε­χό­με­νο, διεύ­ρυν­ση των πε­ριο­ρι­σμών των όρων λήψης υπο­τρο­φιών μετά την αρ­χι­κή προ­κή­ρυ­ξή τους, επι­βο­λή της υπο­χρέ­ω­σης σε συ­να­δέλ­φους/ισσες να πα­ρέ­χουν επι­κου­ρι­κό χωρίς σύμ­βα­ση λόγω ασυμ­βί­βα­στου με τους όρους της υπο­τρο­φί­ας. Η κω­λυ­σιερ­γία μπο­ρεί να δια­πι­στω­θεί ακόμη και στο γε­γο­νός ότι η προ­κή­ρυ­ξη των “ώρι­μων δι­δα­κτο­ρι­κών” δια­φη­μι­ζό­ταν ήδη από τον Οκτώ­βριο του 2020 με την προ­κή­ρυ­ξη να γί­νε­ται εν τέλει 2,5 χρό­νια μετά.»

Εί­μα­στε ερ­γα­ζό­με­νοι και ερ­γα­ζό­με­νες και όχι «ξε­χα­σιά­ρι­κα παι­διά»

Τόσο το ΙΚΥ, όσο και μια σειρά άλλοι φο­ρείς οχυ­ρώ­νο­νται κυ­ρί­ως γύρω από τις ασφυ­κτι­κές προ­θε­σμί­ες που θέτει το πλαί­σιο του ΕΣΠΑ – ολο­κλή­ρω­ση μέχρι τον Δε­κέμ­βρη του 2023 – αλλά κυ­ρί­ως γύρω από το ότι «αυτοί ήταν οι όροι από την αρχή και το ξέ­ρα­τε». Προ­σπερ­νώ­ντας την κα­τά­στα­ση που πα­ρα­θέ­σα­με πα­ρα­πά­νω σχε­τι­κά με την κα­τά­στα­ση στο ΙΚΥ όλα αυτά τα χρό­νια, πρέ­πει να το­νί­σου­με ότι τα χρή­μα­τα αυτά δεν χα­ρί­στη­καν, απο­τε­λούν δε­δου­λευ­μέ­να. Μια δια­τρι­βή περ­νά­ει από διά­φο­ρα κο­πιώ­δη στά­δια:

βι­βλιο­γρα­φι­κή έρευ­να, δια­μόρ­φω­ση θε­ω­ρη­τι­κού πλαι­σί­ου, έρευ­να πε­δί­ου ή ερ­γα­στη­ρί­ου, πα­ρου­σία σε επι­στη­μο­νι­κά συ­νέ­δρια, επι­στη­μο­νι­κές δη­μο­σιεύ­σεις και πολ­λές άλλες δια­δι­κα­σί­ες ανά­λο­γα με τις ιδιαί­τε­ρες απαι­τή­σεις των επι­στη­μο­νι­κών πε­δί­ων.

Η εκτέ­λε­ση των κα­θη­κό­ντων ελέγ­χε­ται από τα πα­νε­πι­στη­μια­κά τμή­μα­τα, η πλειο­ψη­φία των οποί­ων έχει προ­χω­ρή­σει ή προ­χω­ρά σε εντα­τι­κο­ποί­η­ση των δι­δα­κτο­ρι­κών σπου­δών και ασφυ­κτι­κό έλεγ­χο υλο­ποί­η­σης για κάθε βήμα. Ου­σια­στι­κά, οι υπο­ψή­φιοι δι­δά­κτο­ρες πα­ρά­γουν ερ­γα­σία, ακόμη κι αν αυτή δεν οδη­γή­σει ποτέ σε δι­δα­κτο­ρι­κό. Ακόμα κι έτσι, όμως, η διε­ξα­γω­γή πρω­τό­τυ­πης έρευ­νας δεν μπο­ρεί να μπαί­νει σε αυ­στη­ρά χρο­νο­δια­γράμ­μα­τα. Είναι αδύ­να­το να προ­βλε­φθεί με ακρί­βεια, πότε και πώς θα ολο­κλη­ρω­θούν οι εκά­στο­τε πει­ρα­μα­τι­κές,  ανα­λυ­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες ή έρευ­νες πε­δί­ου, πόσο μάλ­λον σε συν­θή­κες πο­λύ­μη­νων λο­κντά­ουν.

Επι­πλέ­ον, οι ερευ­νη­τές επι­φορ­τί­ζο­νται με άλλα κα­θή­κο­ντα, κατά κα­νό­να χωρίς αμοι­βή: επι­κου­ρι­κό δι­δα­κτι­κό έργο, επι­τη­ρή­σεις, διοι­κη­τι­κά και ερ­γα­στη­ρια­κά κα­θή­κο­ντα άσχε­τα με τη δια­τρι­βή τους κ.α. Η μόνη υπο­χώ­ρη­ση που έκανε το ΙΚΥ, ήταν να ανα­γνω­ρί­σει μια ολι­γό­μη­νη πα­ρά­τα­ση λόγω της παν­δη­μί­ας, φυ­σι­κά αμι­σθί και μόνο για τους υπό­τρο­φους του ΄Β κύ­κλου.

Τον τε­λευ­ταίο ενά­μι­ση χρόνο, οι υπό­τρο­φοι μέσα από τα σω­μα­τεία και τους συλ­λό­γους τους ζη­τού­σαν:

α) την ορι­ζό­ντια πα­ρά­τα­ση της ημε­ρο­μη­νί­ας υπο­βο­λής του τε­λι­κού πα­ρα­δο­τέ­ου (της δια­τρι­βής), β) τον επα­να­προσ­διο­ρι­σμό του τε­λι­κού πα­ρα­δο­τέ­ου ούτως ώστε αυτό να μην είναι η δι­δα­κτο­ρι­κή τους δια­τρι­βή και γ) την κα­τάρ­γη­ση του όρου της επι­στρο­φής των “τρο­φεί­ων” (δη­λα­δή των δε­δου­λευ­μέ­νων τους).

Ο πρό­ε­δρος του ΙΚΥ στις απα­ντη­τι­κές επι­στο­λές απέρ­ρι­ψε όλα τα αι­τή­μα­τα.

Η μόνη απο­δε­κτή λύση δεν μπο­ρεί να είναι άλλη από το κα­τε­ξο­χήν αρ­μό­διο Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας να πάρει την πο­λι­τι­κή από­φα­ση κα­τάρ­γη­σης της απα­ρά­δε­κτης διά­τα­ξης επι­στρο­φής δε­δου­λευ­μέ­νων.

*Μέλος ΔΣ Πα­νελ­λα­δι­κού Σω­μα­τεί­ου Ερ­γα­ζο­μέ­νων στην Έρευ­να και στην Τρι­το­βάθ­μια Εκ­παί­δευ­ση (ΣΕ­ΡΕ­ΤΕ)

rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.