Επικίνδυνη εµπλοκή στην Ερυθρά Θάλασσα – Πανάκριβοι εξοπλισµοί

Επικίνδυνη εµπλοκή στην Ερυθρά Θάλασσα – Πανάκριβοι εξοπλισµοί

  • |

Να σταµατήσουµε τα πολεµοχαρή σχέδια ΝΑΤΟ-ΕΕ-Μητσοτάκη

Ακόµα πιο ενερ­γό ρόλο στους ιµπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σµούς στην Ερυ­θρά Θά­λασ­σα επι­διώ­κει η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη, την ώρα που η επι­ση­µο­ποί­η­ση της αγο­ράς των40 F35α­πο­τε­λεί µία ακόµα προ­κλη­τι­κή ενέρ­γεια για τους ερ­γα­ζό­µε­νους που στε­νά­ζουν από την ακρί­βεια, αυ­ξά­νο­ντας πα­ράλ­λη­λα τους κιν­δύ­νους για την ει­ρή­νη.

Σπύρος Αντωνίου

Δια στό­µα­τος Δέν­δια, αφού πρώτα έσπευ­σε να δη­λώ­σει συ­µµε­το­χή στην αµε­ρι­κα­νι­κής ηγε­σί­ας επι­χεί­ρη­ση «Prosperity Guardian» στην Ερυ­θρά Θάλ­λασ­σα, η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση διεκ­δι­κεί να ανα­λά­βει τη διοί­κη­ση της αντί­στοι­χης επι­χεί­ρη­σης της ΕΕ, «Ασπί­δες». Εκτός από τη φρε­γά­τα «ΥΔΡΑ» που -παρά τα προ­βλή­µα­τα στε­λέ­χω­σης λόγω πα­ραι­τή­σε­ων και της αδυ­να­µί­ας της να αµυν­θεί σε επί­θε­ση drone- θα ανα­χω­ρή­σει µέχρι τις 19/2, οι πο­λε­µο­χα­ρείς κυ­βερ­νώ­ντες ζή­τη­σαν και πήραν συ­µµε­το­χή στο στρα­τη­γείο της επι­χεί­ρη­σης  κατά των ανταρ­τών Χούθι της Υε­µέ­νης, που στέ­κο­νται αλ­λη­λέγ­γυοι στη σφαγή των Πα­λαι­στι­νί­ων.

Το στρα­τη­γείο της Λά­ρι­σας, το οποίο προ­σφέ­ρουν στην επι­χεί­ρη­ση «Ασπί­δες», δεν είναι άλλο από το Στρα­τη­γείο Επι­χει­ρή­σε­ων της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης µε διοι­κη­τή έλ­λη­να υπο­ναύ­αρ­χο που εδρεύ­ει στην Α’ Στρα­τιά.Η ΕΕ το έχει χρη­σι­µο­ποι­ή­σει και στο πα­ρελ­θόν, το 2014 σε µι­κρής κλί­µα­κας στρα­τιω­τι­κές απο­στο­λές. Πέρα από τη διοί­κη­ση στην ξηρά, θα υπάρ­χει­και εν πλω διοί­κη­ση. Δύο βα­σι­κοί διεκ­δι­κη­τές της εν πλω διοί­κη­σης είναι η Γαλ­λία και η Ιτα­λία. Μο­ντέ­λο και για τις «Ασπί­δες» είναι η επι­χεί­ρη­ση «Ει­ρή­νη» για την τή­ρη­ση του εµπάρ­γκο όπλων στη Λιβύη, µε τα γνω­στά τρα­γι­κά απο­τε­λέ­σµα­τα και τους πνι­γµούς εκα­το­ντά­δων προ­σφύ­γων στη Με­σό­γειο.

Η κυ­βερ­νη­τι­κή από­φα­ση είναι το απο­κο­ρύ­φω­µα της επι­λο­γής που θέλει την Ελ­λά­δα χώρα ορµη­τή­ριο, στο πλευ­ρό των ΗΠΑ-ΝΑ­ΤΟ και ΕΕ, έτοι­µη να συν­δρά­µει σε κάθε ιµπε­ρια­λι­στι­κή επέ­µβα­ση, στο τόξο από την Ου­κρα­νία έως τη Μ. Ανα­το­λή. Με στρα­τη­γι­κό στόχο την ανα­βά­θµι­ση του ελ­λη­νι­κού κα­πι­τα­λι­σµού. Ήδη υπάρ­χει ελ­λη­νι­κή πυ­ρο­βο­λαρ­χία Patriot στη Σα­ου­δι­κή Αρα­βία, ενώ η  Ελ­λά­δα έχει στεί­λει ήδη φρε­γά­τες σε απο­στο­λές µε ιµπε­ρια­λι­στι­κό χα­ρα­κτή­ρα στη ΝΑ Με­σό­γειο, προς υπο­στή­ρι­ξη της γε­νο­κτο­νί­ας του Ισ­ρα­ήλ στη Γάζα και στη Δυ­τι­κή Όχθη και των αµε­ρι­κα­νι­κών πλη­γµά­των µε στόχο ιρα­νι­κές θέ­σεις στη Συρία και το Ιράκ.

Ταυ­τό­χρο­να, το ελ­λη­νι­κό κρά­τος προ­α­σπί­ζει τα συ­µφέ­ρο­ντα του ισχυ­ρό­τα­του ελ­λη­νι­κού εφο­πλι­στι­κού κε­φα­λαί­ου, όπως ωµά οµο­λό­γη­σε και ο Δέν­διας, κατά την πα­ρου­σί­α­ση της ελ­λη­νι­κής συν­δρο­µής: «η Ελ­λά­δα θα είναι πα­ρού­σα σε κάθε ενέρ­γεια που θα εξα­σφα­λί­σει την ελεύ­θε­ρη ναυ­σι­πλο­ΐα και για συ­µβο­λι­κούς αλλά και για λό­γους ου­σί­ας, καθώς δεν µπο­ρεί να εγκα­τα­λεί­ψει τον εµπο­ρι­κό της στόλο».

Κα­νό­νια αντί για βού­τυ­ρο

Στην ελ­λη­νι­κή συ­µµε­το­χή στα επι­κίν­δυ­να ιµπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια των ΗΠΑ-ΝΑ­ΤΟ και ΕΕ στην Ανα­το­λι­κή Με­σό­γειο και στην Ερυ­θρά θά­λασ­σα, ήρθε να προ­στε­θεί και η αµε­ρι­κα­νι­κή έγκρι­ση πώ­λη­σης 20+20 µα­χη­τι­κών F35, στην Ελ­λά­δα. Για το πρα­γµα­τι­κό κό­στος της αγο­ράς επι­κρα­τεί η γνω­στή ασά­φεια, όταν οι κρα­τού­ντες µι­λούν για εξο­πλι­στι­κές δα­πά­νες, αλλά οι αµε­ρι­κα­νοί µι­λούν για πε­ρί­που 9 δισ. ευρώ. Το κό­στος των F-35 είναι τε­ρά­στιο, ακόµα και αν µεί­νει σε αυτό το «λο­γι­κό» ποσό (ήδη έχου­µε τις υψη­λό­τε­ρες στρα­τιω­τι­κές δα­πά­νες στο ΝΑΤΟ, ως πο­σο­στό επί του ΑΕΠ, µετά τις ΗΠΑ).Όσον αφορά το πα­κέ­το της δω­ρε­άν στρα­τιω­τι­κής βο­ή­θειας είναι κυ­ρί­ως στρα­τιω­τι­κό υλικό, που έχει απο­συρ­θεί στις ΗΠΑ, ή προ­βλέ­πε­ται να κα­λύ­ψει στρα­τιω­τι­κό υλικό που δώ­σα­µε στην Ου­κρα­νία ή θα στεί­λου­µε στην Ου­κρα­νία.

Στο δια­χρο­νι­κό ερώ­τη­µα «βού­τυ­ρο ή κα­νό­νια;» η κυ­βέρ­νη­ση (µε τη συ­ναί­νε­ση των ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΠΑ­ΣΟΚ και φυ­σι­κά της ακρο­δε­ξιάς) δια­λέ­γει εύ­κο­λα τα κα­νό­νια, ιε­ραρ­χώ­ντας την πο­λε­µι­κή προ­ε­τοι­µα­σία και την πρω­το­κα­θε­δρία στον ελ­λη­νο­τουρ­κι­κό αντα­γω­νι­σµό, πάνω από τις κοι­νω­νι­κές ανά­γκες. Συ­γκρι­τι­κά και µόνο, τα συ­νο­λι­κά κον­δύ­λια που προ­βλέ­πει ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σµός για την Υγεία για το 2024 φτά­νουν τα 12,9 δισ. και για την Παι­δεία 6,5 δισ. Το µόνο βέ­βαιο είναι ότι οι ερ­γα­ζό­µε­νοι θα πλη­ρώ­νουν για πολ­λές δε­κα­ε­τί­ες το όργιο εξο­πλι­σµών της ΝΔ, όπως είχε συ­µβεί και µε τις προη­γού­µε­νες «αγο­ρές του αιώνα», µε τις µίζες να κά­νουν πάρτι.

Πέρα από την αδια­φά­νεια, το µεί­ζον ζή­τη­µα µε την αγορά των F-35 είναι ότι ση­µα­το­δο­τούν την κλι­µά­κω­ση της κούρ­σας των εξο­πλι­σµών µε την Τουρ­κία. Άλ­λω­στε µε το επι­χεί­ρη­µα του «επι­θε­τι­κού» γεί­το­να προ­σπα­θεί να δι­καιο­λο­γη­θεί το εξω­φρε­νι­κό ποσό που δίνει η Ελ­λά­δα για επι­θε­τι­κά όπλα. Η Τουρ­κία δια­πρα­γµα­τεύ­τη­κε έξυ­πνα την έντα­ξη της Σου­η­δί­ας στο ΝΑΤΟ, που προ­έ­κυ­ψε µετά την ει­σβο­λή της Ρω­σί­ας στην Ου­κρα­νία, για να απο­σπά­σει την συ­µφω­νία για την αγορά 40 νέων F16.

Η ταυ­τό­χρο­νη απο­στο­λή στο Κο­γκρέ­σο, από το Υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ, των επι­στο­λών για την έγκρι­ση πώ­λη­σης σε Ελ­λά­δα και Τουρ­κία, τω­νF-35 και των F-16 αντί­στοι­χα, φα­νε­ρώ­νει πως οι ΗΠΑ βγά­ζουν κέρ­δος από τον αντα­γω­νι­σµό στις δύο πλευ­ρές του Αι­γαί­ου,ενι­σχύ­ο­ντας συγ­χρό­νως και την νο­τιο­α­να­το­λι­κή πτέ­ρυ­γα του ΝΑΤΟ στην Ευ­ρώ­πη, σε µια πε­ρί­ο­δο όξυν­σης των εν­δοϊ­µπε­ρια­λι­στι­κών αντι­θέ­σε­ων. Στόχο που επι­βε­βαιώ­νει και η επι­στο­λή του ΥΠΕΞ Α. Μπλίν­κεν προς το Κο­γκρέ­σο: «Με την πώ­λη­ση των F-35 στην Ελ­λά­δα, ενι­σχύ­ε­ται η Ελ­λά­δα και το ΝΑΤΟ στην πε­ριο­χή. Η Ελ­λά­δα θα µπο­ρεί να βοη­θή­σει, αν κιν­δυ­νέ­ψει κά­ποια χώρα του ΝΑΤΟ στην πε­ριο­χή». Παρά το θε­τι­κό­τε­ρο κλίµα των τε­λευ­ταί­ων µηνών ανά­µε­σα στην Άγκυ­ρα και την Αθήνα και τις σχε­τι­κές συ­ζη­τή­σεις σε ανώ­τε­ρα κλι­µά­κια, ο αντα­γω­νι­σµός των δύο αστι­κών τά­ξε­ων πα­ρα­µέ­νει ενερ­γός και µοιά­ζει µε παι­χνί­δι µε τη φωτιά. Αφε­νό­ςστε­ρεί πο­λύ­τι­µους οι­κο­νο­µι­κούς πό­ρους για τις ζωές των δύο λαών, αφε­τέ­ρου αυ­ξά­νει τις πι­θα­νό­τη­τες ενός «θε­ρµού» επει­σο­δί­ου στη γει­το­νιάς µας, σε µια πε­ριο­χή που ήδη κιν­δυ­νεύ­ει µε γε­νι­κή ανά­φλε­ξη.

Το βάρος των δι­σε­κα­το­µµυ­ρί­ων των εξο­πλι­στι­κών δα­πα­νών στο πλαί­σιο του ελ­λη­νο­τουρ­κι­κού αντα­γω­νι­σµού και της ελ­λη­νι­κής εµπλο­κής στις ιµπε­ρια­λι­στι­κές πε­ρι­πέ­τειες, µε πρό­σχη­µα την «εθνι­κή άµυνα», θα πέσει στις πλά­τες των ερ­γα­ζό­µε­νων και της νε­ο­λαί­ας.Δια­χρο­νι­κά άλ­λω­στε, η εθνι­κι­στι­κή προ­πα­γάν­δα χρη­σι­µο­ποιεί­ται ως το τέ­λειο προ­κά­λυ­µµα για την υπο­κί­νη­ση του πο­λέ­µου. Για αυτό και ηα­ντι­πο­λε­µι­κή πα­ρέ­µβα­ση του κι­νή­µα­τος και της Αρι­στε­ράς, χρειά­ζε­ται να στα­µα­τή­σει αυτά τα πο­λε­µο­χα­ρή σχέ­δια.Ξε­κι­νώ­ντας από την κά­θε­τη ενα­ντί­ω­ση στους εξο­πλι­σµούς και την ελ­λη­νι­κή συ­µµε­το­χή στα ιµπε­ρια­λι­στι­κά εγκλή­µα­τα, κό­ντρα στη λο­γι­κή της «εθνι­κής ενό­τη­τας», τον αντι­τουρ­κι­σµό και το µι­λι­τα­ρι­σµό.

https://rproject.gr/article/epikindyni-euploki-stin-erythra-thalassa-panakrivoi-exoplisuoi

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος