Δημόσιο: Εισπράττει από όλους… χρωστάει σε όλους

Δημόσιο: Εισπράττει από όλους… χρωστάει σε όλους

  • |

Θανάσης Κουκάκης

Σημαντική στήριξη στον κρατικό προϋπολογισμό παρέχει η «άτυπη στάση πληρωμών», δηλαδή το πάγωμα των κρατικών δαπανών κατά 3,1 δισ. ευρώ στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016. Συνέβαλε, όμως, και στην αύξηση των ληξιπροθέσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016, το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 5,440 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 3,07 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,90 δισ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 37,82 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 514 εκατ. ευρώ ή 1,4% έναντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 35,24 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.483 εκατ. ευρώ ή 4,4% έναντι του στόχου.

Μπορεί τα έσοδα του Σεπτεμβρίου να εκτινάχθηκαν συγκυριακά λόγω της μεταχρονολογημένης είσπραξης του ΕΝΦΙΑ, ωστόσο στο σύνολο του 9μηνου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016 οι εισπράξεις από τους φόρους στην περιουσία υστέρησαν κατά 109 εκατ. ευρώ ή κατά 4,7% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 32 εκατ. ευρώ ή 0,5%

β) Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 346 εκατ. ευρώ ή 18,4%

γ) Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 191 εκατ. ευρώ ή 16,0%,

δ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 100 εκατ. ευρώ ή 4,8%,

ε) ΦΠΑ καπνού κατά 36 εκατ. ευρώ ή 7,3%,

στ) ΦΠΑ λοιπών κατά 435 εκατ. ευρώ ή 4,9%,

ζ) Φόρος ασφαλίστρων κατά 23 εκατ. ευρώ ή 7,9%,

η) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 48 εκατ. ευρώ ή 59,8%,

θ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 106 εκατ. ευρώ ή 5,0%,

ι) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 16,4%,

ια) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 303 εκατ. ευρώ ή 92,4%,

ιβ) Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 179 εκατ. ευρώ ή 128,4%,

ιγ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 608 εκατ. ευρώ ή 23,5%,

ιδ) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 32 εκατ. ευρώ.

 

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 83 εκατ. ευρώ ή 8,4%,

β) Φόροι στην περιουσία κατά 109 εκατ. ευρώ ή 4,7%.

γ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 154 εκατ. ευρώ ή 11,8%,

δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 0,5%,

ε) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 168 εκατ. ευρώ ή 44,3%,

στ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 32 εκατ. ευρώ ή 11,1%,

ζ) Τα έσοδα του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 117 εκατ. ευρώ ή 58,5%,

η) Τα έσοδα από ANFAs & SMPs κατά 225 εκατ. ευρώ, ή 37,5%.

θ) Τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 73 εκατ. ευρώ, ή 50,9%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2,14 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 18 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016 (2,167 δισ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016 ανήλθαν στα 37,23 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3,101 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (40,332 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 34,550 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 2,472 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1,903 δισ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 525 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 315 εκατ. ευρώ για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, 119 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 66 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 49 εκατ. ευρώ για επιδόματα πολυτέκνων, 28 εκατ. ευρώ για τις μεταναστευτικές ροές και 46 εκατ. ευρώ για τα εξοπλιστικά προγράμματα του ΥΠΕΘΑ.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2,576 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 969 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 2.681 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 629 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

.cnn.gr