Νέα μέτρα από το 2017 και το 2018 και ψήφιση χωρίς ρύθμιση χρέους!

Νέα μέτρα από το 2017 και το 2018 και ψήφιση χωρίς ρύθμιση χρέους!

  • |

Πάνος Κοσμάς

Το γεγονός ότι θα ψηφιστεί ολόκληρο μνημόνιο χωρίς να έχει απαντηθεί αυτό το ζήτημα, είναι ενδεικτικό του μεγέθους της κυβερνητικής «νίκης».

Eίναι τόσο ευα­νά­γνω­στο, σαφές και μη επι­δε­χό­με­νο πα­ρερ­μη­νεί­ας ότι πρό­κει­ται για επι­μή­κυν­ση του τρέ­χο­ντος μνη­μο­νί­ου πολύ πέραν του 2018, μέχρι και το 2022, με υψηλά πλε­ο­νά­σμα­τα 3,5% για όλη αυτή την πε­ρί­ο­δο και νέα μέτρα όχι μόνο για το 2019 και το 2020, αλλά και για το 2018.

Ο υπουρ­γός Οι­κο­νο­μι­κών της Βαυα­ρί­ας κ. Μ. Σέ­ντερ το δια­τύ­πω­σε με αυτό το είδος βαυα­ρι­κής… γλα­φυ­ρό­τη­τας που δεν επι­τρέ­πει πα­ρερ­μη­νεί­ες: «Η Ελ­λά­δα δια­νύ­ει έναν μα­ρα­θώ­νιο. Βρί­σκε­ται ωστό­σο λίγο μετά την αφε­τη­ρία και όχι λίγο πριν από τον τερ­μα­τι­σμό»… Γιατί όμως ο συ­νο­μι­λη­τής του, κ. Ευ­κλεί­δης Τσα­κα­λώ­τος, «κα­τά­λα­βε» από τη συ­νά­ντη­σή τους ότι η Ελ­λά­δα βγαί­νει από τα μνη­μό­νια το 2018; Διότι αυτό επι­τάσ­σουν να ισχυ­ρι­στεί οι κυ­βερ­νη­τι­κές ανά­γκες να βα­φτι­στεί αυτός ο μα­ρα­θώ­νιος λι­τό­τη­τας… έξο­δος από τα μνη­μό­νια!

 

Τα νέα μέτρα, που αφο­ρούν το επό­με­νο χι­λιό­με­τρο του μνη­μο­νια­κού μα­ρα­θω­νί­ου λι­τό­τη­τας, θα ψη­φι­στούν δίκην «προ­κα­τα­βο­λής» πριν το Eurogroup της 22ας Μαΐου, όπου προ­ε­ξο­φλεί­ται ότι θα κλεί­σει η συ­νο­λι­κή συμ­φω­νία. Προ­φα­νώς η κυ­βέρ­νη­ση βα­σί­ζε­ται στην… μπέσα των δα­νει­στών, ακόμη κι αν αυτοί δεν έχουν ακόμη συμ­φω­νή­σει με­τα­ξύ τους για την τε­λι­κή φόρ­μου­λα ελά­φρυν­σης του χρέ­ους. Σε πλήρη αντί­θε­ση με την κυ­βερ­νη­τι­κή αμε­ρι­μνη­σία, το ΔΝΤ δη­λώ­νει ότι τα έως σή­με­ρα συμ­φω­νη­θέ­ντα απο­τε­λούν την «προ­κα­ταρ­κτι­κή» συμ­φω­νία και ότι «τε­λι­κή» συμ­φω­νία θα υπάρ­ξει μόνο υπό την προ­ϋ­πό­θε­ση ότι θα συμ­φω­νη­θεί φόρ­μου­λα ελά­φρυν­σης του ελ­λη­νι­κού χρέ­ους.

Η εκ­κρε­μό­τη­τα αυτή άρ­χι­σε να δια­περ­νά σαν ρίγος τη ρα­χο­κο­κα­λιά της Κ.Ο. του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Όχι λόγω… ηθι­κών ανα­στο­λών, αλλά διότι, όπως πα­ρα­δέ­χο­νται, χωρίς στι­βα­ρή λύση για το χρέος δεν υπάρ­χει έξο­δος στις αγο­ρές το 2018, οπότε θα τεθεί το σκλη­ρό δί­λημ­μα «χρε­ο­κο­πία ή 4ο Μνη­μό­νιο». Εμείς θα προ­σθέ­σου­με ότι σε τέ­τοια πε­ρί­πτω­ση είναι εξί­σου πι­θα­νό με τα προη­γού­με­να και ένα ακόμη εν­δε­χό­με­νο: Η πα­ρα­πο­μπή στον ESM, που στο με­τα­ξύ, σύμ­φω­να με την εξαγ­γε­λία του κ. Σόι­μπλε, θα έχει με­τα­τρα­πεί σε «ευ­ρω­παϊ­κό ΔΝΤ», για… τα πε­ραι­τέ­ρω.

Προ­φα­νώς με μια τέ­τοια νάρκη το­πο­θε­τη­μέ­νη κάπου στη δια­δρο­μή των επό­με­νων 15 μηνών, ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δεν πάει σε εκλο­γές παρά μόνο για να συ­ντρι­βεί –με ό,τι αυτό ση­μαί­νει για το στόχο της δια­τή­ρη­σης της κυ­βέρ­νη­σης, αλλά και τους στό­χους που συ­ναρ­τώ­νται με αυτό: την επι­βί­ω­ση του κόμ­μα­τος, την πο­λι­τι­κή επι­βί­ω­ση στε­λε­χών κλπ. κλπ.

Η ανη­συ­χία (για το εν­δε­χό­με­νο να μην υπάρ­ξει συμ­φω­νία για το χρέος ή για και για πι­θα­νές συ­νέ­πειες από την… ανα­τρι­χί­λα των βου­λευ­τών) έχει πά­ντως κα­τα­λά­βει και την κυ­βέρ­νη­ση, η οποία έκρι­νε σκό­πι­μο να διαρ­ρεύ­σει ότι, αν δεν υπάρ­ξει ελά­φρυν­ση του χρέ­ους, η σύ­γκρου­ση με τους δα­νει­στές θα είναι σφο­δρή. Ύστε­ρα και απ’ αυτό, η ανα­τρι­χί­λα δια­τρέ­χει πλέον και τον πα­γκό­σμιο ιμπε­ρια­λι­σμό…

Το ου­σια­στι­κό ζή­τη­μα εδώ είναι κα­ταρ­χήν αν η συμ­φω­νία για το χρέος θα υπάρ­ξει και στη συ­νέ­χεια ή θα είναι ικανή να λύσει το ζή­τη­μα της χρη­μα­το­δό­τη­σης ύστε­ρα από το 2018. Το γε­γο­νός ότι θα ψη­φι­στεί ολό­κλη­ρο μνη­μό­νιο χωρίς να έχει απα­ντη­θεί αυτό το ζή­τη­μα, είναι εν­δει­κτι­κό του με­γέ­θους της κυ­βερ­νη­τι­κής «νίκης».

 

Εγ­γυ­ή­σεις και μέτρα από το 2018 και το… 2017!

Όλα αυτά όμως δεν εμπό­δι­σαν τους δα­νει­στές να απαι­τή­σουν και την κυ­βέρ­νη­ση να δε­χθεί, όπως απο­κα­λύ­πτει το κεί­με­νο του μνη­μο­νί­ου που διέρ­ρευ­σε, νέες εγ­γυ­ή­σεις και μέτρα για το 2018, αλλά και το… 2017 –επι­πλέ­ον όσων έχουν ήδη διαρ­ρεύ­σει. Οι εγ­γυ­ή­σεις αφο­ρούν τη δέ­σμευ­ση ότι σε κάθε πε­ρί­πτω­ση δεν θα ακυ­ρω­θούν τα μέτρα για το αφο­ρο­λό­γη­το και τις συ­ντά­ξεις, ότι θα πα­ρου­σια­στούν νο­μι­κές εγ­γυ­ή­σεις, ότι οι πε­ρι­κο­πές στις συ­ντά­ξεις δεν αντι­βαί­νουν την ισχύ­ου­σα νο­μο­θε­σία, ώστε να μην κα­τα­πέ­σουν στα δι­κα­στή­ρια, ότι τα αντί­με­τρα θα ισχύ­σουν μόνο σε πε­ρί­πτω­ση επί­τευ­ξης υπερ-πλε­ο­νά­σμα­τος πάνω από το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ και ότι η τυχόν νέα δια­νο­μή «κοι­νω­νι­κού με­ρί­σμα­τος» θα πρέ­πει να έχει την προ­έ­γκρι­ση των δα­νει­στών! Επι­πλέ­ον, το ΔΝΤ φαί­νε­ται πως θα επι­μεί­νει στην απαί­τη­ση για δέ­σμευ­ση της ηγε­σί­ας της ΝΔ ότι θα εφαρ­μό­σει απα­ρέ­γκλι­τα τα συμ­φω­νη­θέ­ντα, αν τυχόν κερ­δί­σει τις εκλο­γές.

Όσο για τα μέτρα του 2018, αυτά πε­ρι­λαμ­βά­νουν:

– Πε­ρι­κο­πές επι­δο­μά­των και φο­ρο­α­παλ­λα­γών ύψους 259 εκατ. ευρώ.

– Επι­πλέ­ον πε­ρι­κο­πές στο χώρο της υγεί­ας ύψους 188 εκατ. το 2018 και 125 εκατ. ευρώ το… 2017.

– Φόρο στις βρα­χυ­χρό­νιες μι­σθώ­σεις κα­τοι­κιών με εκτι­μώ­με­να επι­πλέ­ον έσοδα 48 εκατ. ευρώ το 2018.

– Νέες πε­ρι­κο­πές στα ει­δι­κά μι­σθο­λό­για ύψους 33 εκατ. ευρώ, αλλά και «εξορ­θο­λο­γι­σμός» επι­δο­μά­των στον χώρο της άμυ­νας για επι­πλέ­ον 7 εκατ. ευρώ.

Από το κα­νέ­να νέο μέτρο μετά το τέλος του προ­γράμ­μα­τος, πε­ρά­σα­με σε νέα μέτρα 3,6 δισ. ευρώ μετά το 2018 και τώρα σε επι­πλέ­ον νέα μέτρα 528 εκατ. ευρώ το 2018 και το 2017! Σύ­νο­λο 4,128 δισ. ευρώ…

rproject.g