Παγκόσμια εβδομάδα δράσης ενάντια στην κλιματική κρίση: ο φονιάς με το θύμα αγκαλιά;

Παγκόσμια εβδομάδα δράσης ενάντια στην κλιματική κρίση: ο φονιάς με το θύμα αγκαλιά;

  • |

Την Παρασκευή 27 Σεπτέμβρη, την ώρα που ολοκληρώνεται η έκτακτη Σύνοδος του ΟΗΕ, κορυφώνονται σε όλο τον κόσμο η απεργία και οι δράσεις ενάντια στην κλιματική αλλαγή.

Από τη μια, εκα­τομ­μύ­ρια δια­δη­λω­τές, από την άλλη, οι ηγέ­τες του κό­σμου που «μοι­ρά­ζο­νται την αγω­νία μας». H Μέρ­κελ που «ακού­ει με προ­σο­χή» την Γκρέ­τα Τούν­μπεργ, ο Μα­κρόν που νοιά­ζε­ται για τον μα­κρι­νό Αμα­ζό­νιο, οι εται­ρεί­ες που κα­λούν τους ερ­γα­ζό­με­νούς τους να απερ­γή­σουν και ετοι­μά­ζο­νται να ανοί­ξουν νέες δου­λειές στο εμπό­ριο ρύπων και τις βιο­μη­χα­νι­κές ΑΠΕ.

Η Πόλη Ανάποδα

Όλοι ενω­μέ­νοι λοι­πόν; Σχε­δόν, γιατί για να ολο­κλη­ρω­θεί σωστά το πα­ρα­μύ­θι θέ­λου­με και κα­να-δυο κα­κούς, τους ρό­λους των οποί­ων ανέ­λα­βαν με χαρά ο Τραμπ κι ο Μπολ­σο­νά­ρο.

Εμείς δεν μοι­ρα­ζό­μα­στε αυτή την ωραία αφή­γη­ση. Όχι γιατί εί­μα­στε γε­νι­κά ενά­ντια στο σύ­στη­μα ή απλώς επει­δή μας ενο­χλεί η υπο­κρι­σία, αλλά γιατί πι­στεύ­ου­με ότι η κλι­μα­τι­κή κρίση δεν είναι φυ­σι­κή κα­τα­στρο­φή. Έχει συ­γκε­κρι­μέ­νους ενό­χους, αυ­τούς που βά­ζουν τα κέρδη τους πάνω από οτι­δή­πο­τε άλλο, και αν θέ­λου­με πραγ­μα­τι­κά να τη στα­μα­τή­σου­με, δεν πρέ­πει να αγω­νι­ζό­μα­στε μαζί τους, αλλά ενα­ντί­ον τους.

Γιατί, για να πε­ριο­ρι­στεί η κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή πρέ­πει πρώτα από όλα να στα­μα­τή­σουν τώρα όλες οι νέες εξο­ρύ­ξεις υδρο­γο­ναν­θρά­κων -αυ­τές για τις οποί­ες η πρώην κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ έδωσε όλες τις ανα­γκαί­ες άδειες για έρευ­νες και τώρα ο πρά­σι­νος κ. Τσί­πρας τουι­τά­ρει «αλ­λάξ­τε το σύ­στη­μα, όχι το κλίμα». Πρέ­πει επί­σης να στα­μα­τή­σει η τσι­με­ντο­ποί­η­ση και η διαρ­κής εξα­φά­νι­ση ελεύ­θε­ρων χώρων, όπως το Ελ­λη­νι­κό, που ο κ. Μη­τσο­τά­κης το χα­ρί­ζει στον Λάτση, την ίδια ώρα που «ανη­συ­χεί» για τις επι­πτώ­σεις της κλι­μα­τι­κής αλ­λα­γής.

Αλή­θεια, έχει με­τρή­σει ποτέ κα­νείς πόσα εκα­τομ­μύ­ρια τό­νους CO2 θα ση­μά­νει η οι­κο­πε­δο­ποί­η­ση του Ελ­λη­νι­κού; Ή η πε­ρί­φη­μη «ανά­πλα­ση» της ΔΕΘ; Πόσο οι­κο­λο­γι­κό κι ευαί­σθη­το είναι να χτί­ζου­με τε­ρά­στια ξε­νο­δο­χεία στο κέ­ντρο μιας τόσο επι­βα­ρυ­μέ­νης πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά πόλης;

Για εμάς λοι­πόν, ο αγώ­νας ενά­ντια στην κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή δί­νε­ται εδώ και τώρα, στους δρό­μους της πόλης μας. Δί­νε­ται μέσα από την κι­νη­το­ποί­η­ση για αν­θρώ­πι­νες, φθη­νές, ποιο­τι­κές δη­μό­σιες με­τα­φο­ρές, που θα πε­ριο­ρί­σουν το ενερ­γο­βό­ρο ΙΧ. Δί­νε­ται μέσα από την υπε­ρά­σπι­ση των ελεύ­θε­ρων χώρων στην Πα­ρα­λία, τη ΔΕΘ, τα πρώην στρα­τό­πε­δα. Δί­νε­ται μέσα από τη διεκ­δί­κη­ση ενός άλλου μο­ντέ­λου ανα­κύ­κλω­σης, μα­κριά από την κερ­δο­σκο­πία των απο­τυ­χη­μέ­νων εται­ρειών ή τις εφιαλ­τι­κές προ­ο­πτι­κές της καύ­σης απορ­ριμ­μά­των. Δί­νε­ται μέσα από την αντί­στα­ση στο μο­ντέ­λο του μα­ζι­κού, βιο­μη­χα­νο­ποι­η­μέ­νου του­ρι­σμού. Και πρώτα και κύρια, δί­νε­ται μέσα από το κί­νη­μα των κα­τοί­κων της Χαλ­κι­δι­κής ενά­ντια στην κα­τα­στρο­φή της γης τους από τους πα­γκό­σμιους χρυ­σο­θή­ρες.

Για όλα αυτά, τα μικρά και τα με­γά­λα, σας κα­λού­με να ενώ­σου­με τις φωνές μας την Πα­ρα­σκευή 27 Σε­πτέμ­βρη με τα εκα­τομ­μύ­ρια των δια­δη­λω­τών σε όλο τον κόσμο, διεκ­δι­κώ­ντας πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή δι­καιο­σύ­νη. Για να πούμε τα πράγ­μα­τα με το όνομά τους και να στα­θού­με απέ­να­ντι στο πα­γκό­σμιο κε­φά­λαιο, στο μικρό και το με­γά­λο, στην BP και στον ερ­γο­λά­βο της ανα­κύ­κλω­σης, σε όλους αυ­τούς που εδώ και δε­κα­ε­τί­ες ορ­γά­νω­σαν συ­νει­δη­τά την κλι­μα­τι­κή και οι­κο­λο­γι­κή κρίση για να κερ­δί­σουν από τη δου­λειά μας. Για να ζη­τή­σου­με να πλη­ρώ­σουν αυτοί την απε­ξάρ­τη­ση από τον άν­θρα­κα και ταυ­τό­χρο­να να προ­στα­τευ­θούν αυτοί και αυτές που τώρα πνί­γο­νται -στην κυ­ριο­λε­ξία- στα από­νε­ρα της κε­φα­λαιο­κρα­τι­κής ανά­πτυ­ξης.

Δεν τα φά­γα­με μαζί τους, δεν θα τα πλη­ρώ­σου­με μαζί τους και -κυ­ρί­ως- δεν θα δια­δη­λώ­σου­με μαζί τους, αλλά ενα­ντί­ον τους. Για να κά­νου­με το κί­νη­μα ενά­ντια στην κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή ένα κί­νη­μα διεκ­δι­κη­τι­κό, απο­τε­λε­σμα­τι­κό και συ­γκε­κρι­μέ­νο.

Όλοι και όλες λοι­πόν την Πα­ρα­σκευή 27/9 στις 18:30 στον Λευκό Πύργο για να διεκ­δι­κή­σου­με:

Να στα­μα­τή­σουν τώρα οι έρευ­νες υδρο­γο­ναν­θρά­κων σε Αι­γαίο, Ιόνιο, Ήπει­ρο, Ανα­το­λι­κή Με­σό­γειο
Να στα­μα­τή­σει κάθε σχέ­διο για εξό­ρυ­ξη χρυ­σού στη Χαλ­κι­δι­κή ή τη Θράκη
Να ενι­σχυ­θούν οι δη­μό­σιες με­τα­φο­ρές και να πε­ριο­ρι­στεί η πα­ντο­κρα­το­ρία του ΙΧ
Να κα­ταρ­γη­θούν οι συ­σκευα­σί­ες μιας χρή­σης
Να ανα­διορ­γα­νω­θεί η ανα­κύ­κλω­ση με δια­χω­ρι­σμό στην πηγή και χωρίς την εμπλο­κή ιδιω­τών
Να στα­μα­τή­σουν τα σχέ­δια για την «ανά­πλα­ση» της ΔΕΘ και να προ­στα­τευ­θούν όλοι οι ελεύ­θε­ροι, δη­μό­σιοι χώροι της πόλης
Να απο­συρ­θεί το ανα­πτυ­ξια­κό νο­μο­σχέ­διο που πα­ρα­δί­δει το πε­ρι­βάλ­λον στην ασυ­δο­σία των οι­κο­νο­μι­κών συμ­φε­ρό­ντων
Γιατί όσοι δεν υπε­ρα­σπί­ζο­νται τα πα­ρα­πά­νω, στην πράξη είναι απο­λο­γη­τές της κλι­μα­τι­κής αλ­λα­γής, ό,τι και να λένε μπρο­στά στις κά­με­ρες.

rproject.gr