Η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτους τους εργαζόμενους στον Πολιτισμό

Η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτους τους εργαζόμενους στον Πολιτισμό

  • |

Στοχοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων αναφέρει η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ακροάματος-Θεάματος, μετά τη ματαίωσή τους τόσο από το Δήμο Αθηναίων όσο και από το Δήμο Θεσσαλονίκης αλλά και τη ματαίωση φεστιβάλ και συναυλιών σε όλη την Ελλάδα, ενώ σε επόμενο βήμα, ο Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε οριζόντιο μέτρο του μέγιστου των 100 ατόμων ανά εκδήλωση, ανεξάρτητα από τη χωρητικότητα του χώρου διεξαγωγής της.

Θοδωρής Πατσατζής

Τα μέτρα αυτά λή­φθη­καν χωρίς καμία προη­γού­με­νη δια­βού­λευ­ση με τους εμπλε­κό­με­νους φο­ρείς και σω­μα­τεία και χωρίς να εξε­τα­στεί κα­νέ­νας εναλ­λα­κτι­κός τρό­πος πραγ­μα­το­ποί­η­σής τους – με σε­βα­σμό φυ­σι­κά στα μέτρα προ­στα­σί­ας. Στην ανα­κοί­νω­σή της η Συ­νο­μο­σπον­δία κα­ταγ­γέλ­λει ότι την ίδια στιγ­μή που το άνοιγ­μα του του­ρι­σμού έγινε ασυ­ντό­νι­στα και με αντι­φα­τι­κά και ανε­φάρ­μο­στα μέτρα που άλ­λα­ζαν συ­νε­χώς, θέ­το­ντας σε κίν­δυ­νο την υγεία του­ρι­στών και ερ­γα­ζο­μέ­νων, η κυ­βέρ­νη­ση και τα ΜΜΕ προ­σπα­θούν να πεί­σουν τον κόσμο ότι φταί­νε οι συ­ναυ­λί­ες. Κα­τη­γο­ρεί το υπουρ­γείο ως αδιά­φο­ρο στην κα­λύ­τε­ρη πε­ρί­πτω­ση και εχθρι­κό στη χει­ρό­τε­ρη, ενώ ανα­φέ­ρει ότι, σύμ­φω­να με την ΕΛ­ΣΤΑΤ, ο πο­λι­τι­σμός συ­νε­χί­ζει να είναι ο πιο πλητ­τό­με­νος κλά­δος.

Στις αντι­δρά­σεις που προ­κλή­θη­καν από τη μα­ταί­ω­ση των εκ­δη­λώ­σε­ων, η Πε­ρι­φέ­ρεια Ατ­τι­κής απά­ντη­σε πε­ρι­παι­κτι­κά και χωρίς να δίνει λύ­σεις. Δή­λω­σε ότι ανα­μέ­νουν τα επι­δη­μιο­λο­γι­κά δε­δο­μέ­να του Σε­πτέμ­βρη, καθώς η Πε­ρι­φέ­ρεια δεν έχει αρ­κε­τό προ­σω­πι­κό για να ελέγ­χει αν τη­ρού­νται τα μέτρα προ­στα­σί­ας και δεν γί­νε­ται κα­τα­γρα­φή προ­σω­πι­κών στοι­χεί­ων, σε πε­ρί­πτω­ση που χρεια­στεί να γίνει ιχνη­λά­τη­ση. Πρό­τει­νε τη λύση του live streaming, δη­λώ­νο­ντας πως όσοι συμ­με­τέ­χο­ντες το δε­χτούν θα λά­βουν κα­νο­νι­κά την αμοι­βή τους, άφησε όμως στον αέρα το ζή­τη­μα της απο­ζη­μί­ω­σης όσων δεν θα συμ­με­τά­σχουν σε αυτό. Ταυ­τό­χρο­να, δεν απά­ντη­σε στην εύ­λο­γη απο­ρία συμ­με­τε­χό­ντων, σω­μα­τεί­ων και της Συ­νο­μο­σπον­δί­ας, κατά πόσο υπήρ­χε η δυ­να­τό­τη­τα να πραγ­μα­το­ποι­η­θούν οι εκ­δη­λώ­σεις με το επι­τρε­πτό όριο κα­θη­μέ­νων.

Από τις αρχές Μαρ­τί­ου, που έγινε ανα­στο­λή όλων των καλ­λι­τε­χνι­κών δρα­στη­ριο­τή­των, ο κό­σμος της τέ­χνης έχει βρε­θεί στον αέρα. Τα πρό­σφα­τα πα­ρα­δείγ­μα­τα της μα­ταί­ω­σης των καλ­λι­τε­χνι­κών και πο­λι­τι­στι­κών εκ­δη­λώ­σε­ων είναι μόνο ένα ακόμα πα­ρά­δειγ­μα για την αντι­με­τώ­πι­ση που έχει επι­φυ­λά­ξει μέχρι τώρα το κρά­τος στους αν­θρώ­πους του πο­λι­τι­σμού. Η κρα­τι­κή αδια­φο­ρία δεν επέ­τρε­ψε να υπάρ­ξει ολο­κλη­ρω­μέ­νο σχέ­διο για να στη­ρι­χτεί ο πο­λι­τι­σμός και οι ερ­γα­ζό­με­νοι σε αυτόν. Τα ημί­με­τρα στή­ρι­ξης με το έκτα­κτο βο­ή­θη­μα που άφησε απέξω χι­λιά­δες ερ­γα­ζό­με­νους, η γε­λοιό­τη­τα της πλατ­φόρ­μας η οποία υπο­λει­τούρ­γη­σε, στε­ρώ­ντας από δι­καιού­χους την κρί­σι­μη αυτή βο­ή­θεια, η νέα ακύ­ρω­ση των εκ­δη­λώ­σε­ων ενώ την ίδια στιγ­μή γί­νε­ται ένα άναρ­χο άνοιγ­μα του του­ρι­σμού με ελά­χι­στους πε­ριο­ρι­σμούς, δεί­χνουν πως η κυ­βέρ­νη­ση όχι μόνο αδια­φο­ρεί, αλλά στρέ­φε­ται ενα­ντί­ον των ερ­γα­ζο­μέ­νων στην τέχνη.

Μπαί­νο­ντας στο Σε­πτέμ­βρη, δεν υπάρ­χει κα­νέ­νας προ­γραμ­μα­τι­σμός για το πώς και αν θα ανοί­ξουν οι εσω­τε­ρι­κοί καλ­λι­τε­χνι­κοί χώροι για τη σεζόν που έρ­χε­ται, και για το αν θα υπάρ­ξει επι­δό­τη­ση των ανέρ­γων και όσων λόγω κο­ρω­νοϊ­ού δεν μπο­ρούν να ερ­γα­στούν. Οι αγω­νι­ζό­με­νοι άν­θρω­ποι της τέ­χνης μαζί με τη Συ­νο­μο­σπον­δία και τα σω­μα­τεία του χώρου θα συ­νε­χί­σουν να διεκ­δι­κούν πραγ­μα­τι­κή στή­ρι­ξη από το κρά­τος, με την υλο­ποί­η­ση των δε­σμεύ­σε­ων για κά­λυ­ψη του συ­νό­λου των ερ­γα­ζο­μέ­νων στον πο­λι­τι­σμό με τα μέτρα στή­ρι­ξης και επέ­κτα­ση των μέ­τρων στή­ρι­ξης τους μήνες του κα­λο­και­ριού για όλους τους πλητ­τό­με­νους.

*Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από την Ερ­γα­τι­κή Αρι­στε­ρά

 

Ακο­λου­θούν κα­λέ­σμα­τα για κι­νη­το­ποί­η­ση στις 10 Σε­πτέμ­βρη
ΕΝΩΣΗ ΕΚ­ΠΑΙ­ΔΕΥ­ΤΙ­ΚΩΝ ΕΙ­ΚΑ­ΣΤΙ­ΚΩΝ ΜΑ­ΘΗ­ΜΑ­ΤΩΝ ΚΑ­ΛΕ­ΣΜΑ Την Πέμ­πτη 10 Σε­πτεμ­βρί­ου, ώρα 6.00μ.μ. όλοι στα Προ­πύ­λαια στη συ­γκέ­ντρω­ση των καλ­λι­τε­χνών δη­μιουρ­γών και όλων των ερ­γα­ζό­με­νων στο Θέαμα – Ακρό­α­μα.   Τα με­γά­λα θέ­μα­τα των ει­κα­στι­κών καλ­λι­τε­χνών που πα­ρα­μέ­νουν άλυτα: • Απα­ξί­ω­ση της Γε­νι­κής Παι­δεί­ας, εξω­στρα­κι­σμός των Τε­χνών από το Λύ­κειο, απάν­θρω­πες συν­θή­κες ερ­γα­σί­ας για τους ανα­πλη­ρω­τές εκ­παι­δευ­τι­κούς… • Ανερ­γία • Άλυτο το ασφα­λι­στι­κό-συ­ντα­ξιο­δο­τι­κό • Υπέρ­με­τρη φο­ρο­λο­γία • Μη εφαρ­μο­γή του νόμου του 1% για τη δη­μιουρ­γία και το­πο­θέ­τη­ση έργων ει­κα­στι­κών τε­χνών σε δη­μό­σιους χώ­ρους και κτί­ρια, από το 1997 που ψη­φί­ση­κε! • Απα­ξί­ω­ση της Τέ­χνης και έντα­ξή της στον 4412/16! Για τις «προ­μή­θεις».. • Χτύ­πη­μα του θε­σμού των Καλ­λι­τε­χνι­κών Δια­γω­νι­σμών • Απα­ξί­ω­ση της καλ­λι­τε­χνι­κής ερ­γα­σί­ας  Δελ­τίο Τύπου Σω­μα­τεί­ων & Φο­ρέ­ων Καλ­λι­τε­χνών

 

Καλ­λι­τέ­χνες, δη­μιουρ­γοί και ερ­γα­ζό­με­νοι όλων των ει­δι­κο­τή­των στο Θέαμα – Ακρό­α­μα, ση­μαί­νου­με συ­να­γερ­μό! Βρι­σκό­μα­στε στα όρια της επι­βί­ω­σης. Αρ­κε­τοί από εμάς κάτω και από αυτά. Οι πε­ρισ­σό­τε­ροι δεν αντι­με­τω­πί­ζου­με για πρώτη φορά την ανέ­χεια. Η υπο­α­πα­σχό­λη­ση, η ανερ­γία και η ετε­ρο­α­πα­σχό­λη­ση απο­τε­λούν βα­σι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά της ζωής μας. Αιτία απο­τε­λούν οι Κυ­βερ­νη­τι­κές πο­λι­τι­κές της υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης και της πα­ρά­δο­σης της Τέ­χνης στην εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση που υπη­ρέ­τη­σαν πιστά όλες οι Κυ­βερ­νή­σεις των τε­λευ­ταί­ων χρό­νων. Μέσα σε αυτό το πλαί­σιο, ερ­γα­ζό­μα­στε εντα­τι­κά με μια μορφή ερ­γα­σί­ας που απαι­τεί συν­δυα­σμό πνευ­μα­τι­κής και σω­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας, που απαι­τεί αφιέ­ρω­ση και σκλη­ρά ωρά­ρια. Άπει­ρες ερ­γα­το­ώ­ρες για με­λέ­τη, σχε­δια­σμό και εξά­σκη­ση, που τις πε­ρισ­σό­τε­ρες φορές είναι απλή­ρω­τη. Οι δη­μιουρ­γοί συχνά ανα­γκά­ζο­νται να εκ­ποι­ή­σουν πε­ριου­σια­κά τους στοι­χεία προ­κει­μέ­νου να υλο­ποι­ή­σουν το έργο τους. Στην κα­λύ­τε­ρη πε­ρί­πτω­ση βρί­σκου­με ένα ερ­γο­δό­τη, που τις πε­ρισ­σό­τε­ρες φορές πλη­ρώ­νει «μαύρα» για τη δου­λειά μας. Αυτά συμ­βαί­νουν όταν ο Πο­λι­τι­σμός αφή­νε­ται στα χέρια επι­χει­ρη­μα­τιών που στόχο έχουν τα κέρδη τους.

 

Σή­με­ρα, η Κυ­βέρ­νη­ση που συ­νε­χί­ζει πιστά αυτή την πο­λι­τι­κή για τον Πο­λι­τι­σμό που πα­ρέ­λα­βε από τους προη­γού­με­νους, μας λέει ότι η επι­βί­ω­σή μας είναι ατο­μι­κή μας ευ­θύ­νη. Μας λέει ότι δε μπο­ρεί να μας βοη­θή­σει γιατί δου­λεύ­ου­με «μαύρα», ρί­χνο­ντας σε εμάς τις δικές τους ευ­θύ­νες. Άραγε όταν οι ερ­γο­δό­τες μας το επι­βά­λουν εμείς έχου­με επι­λο­γή; Μήπως εμείς φταί­με που όλα αυτά τα χρό­νια οι κρα­τι­κοί ελεγ­κτι­κοί μη­χα­νι­σμοί που ελέγ­χουν τους ερ­γο­δό­τες έχουν δια­λυ­θεί;

 

Μετά από δύο μήνες κα­ρα­ντί­νας και ένα κα­λο­καί­ρι με πολ­λές ακυ­ρώ­σεις και μέτρα απα­γό­ρευ­σης της ερ­γα­σί­ας μας, με τους πε­ρισ­σό­τε­ρους να έχουν να δου­λέ­ψουν από το Φλε­βά­ρη, η κα­τά­στα­ση γί­νε­ται τρα­γι­κή. Το κα­λο­καί­ρι που μας πέ­ρα­σε, η Κυ­βέρ­νη­ση πέ­τα­ξε στα σκου­πί­δια τις θυ­σί­ες που έκανε ο ελ­λη­νι­κός λαός στη διάρ­κεια της κα­ρα­ντί­νας, για χάρη των κερ­δών των Ξε­νο­δό­χων και των αε­ρο­πο­ρι­κών εται­ρειών. Μπρο­στά στην επα­νεκ­κί­νη­ση της οι­κο­νο­μί­ας και της ανά­καμ­ψης των επι­χει­ρη­μα­τι­κών κερ­δών, τα υγειο­νο­μι­κά πρω­τό­κολ­λα πήγαν πε­ρί­πα­το. Η ευ­θύ­νη της Κυ­βέρ­νη­σης που άνοι­ξε τα σύ­νο­ρα χωρίς κα­νέ­να έλεγ­χο με­τα­φέρ­θη­κε εύ­κο­λα στην ατο­μι­κή στάση προ­φύ­λα­ξης. Θύμα αυτής της αντι­φα­τι­κής πο­λι­τι­κής ήταν και ο χώρος μας, με πλη­θώ­ρα απα­γο­ρεύ­σε­ων και ακυ­ρώ­σε­ων εκ­δη­λώ­σε­ων, πα­ρα­στά­σε­ων και εκ­θέ­σε­ων, με ωρά­ρια λει­τουρ­γί­ας που απα­γο­ρεύ­ουν κάθε λει­τουρ­γία του χώρου της δια­σκέ­δα­σης, πα­ρό­λο που με αυ­στη­ρή τή­ρη­ση όλων των ανα­γκαί­ων υγειο­νο­μι­κών πρω­το­κόλ­λων θα μπο­ρού­σαν να γί­νουν με ασφά­λεια πα­ρα­στά­σεις, εκ­δη­λώ­σεις και εκ­θέ­σεις. Ζη­τά­με να ορι­στούν άμεσα υγειο­νο­μι­κά πρω­τό­κολ­λα για τους χώ­ρους αυ­τούς.

 

Ο χει­μώ­νας που έρ­χε­ται θα είναι ο πιο δύ­σκο­λος που έχου­με ζήσει οι ερ­γα­ζό­με­νοι του κλά­δου έως τώρα. H Κυ­βερ­νη­τι­κή απά­ντη­ση σε αυτή την εφιαλ­τι­κή κα­τά­στα­ση, είναι υπο­τυ­πώ­δη μέτρα για τους ερ­γα­ζό­με­νους στον Πο­λι­τι­σμό και τη δια­σκέ­δα­ση και αυτά μετά από τις πιο μα­ζι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις Καλ­λι­τε­χνών που έχουν γίνει τις τε­λευ­ταί­ες δε­κα­ε­τί­ες. Εν­διά­με­σα σε όποια ελά­χι­στη στή­ρι­ξη λά­βα­με, μας τάι­ζαν κο­ροϊ­δία και υπο­σχέ­σεις.

 

Μόνη τους φρο­ντί­δα, να δια­μορ­φώ­σουν την επό­με­νη μέρα στο χώρο μας, επι­δο­τώ­ντας πα­ρα­στά­σεις με μη­νιαί­ους μι­σθούς 300 με 500 ευρώ για τους συ­ντε­λε­στές, με απλή­ρω­τες πρό­βες και πα­ρα­χώ­ρη­ση όλων των πνευ­μα­τι­κών και συγ­γε­νι­κών μας δι­καιω­μά­των ως προ­ϋ­πό­θε­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σης. «Νί­πτουν τας χεί­ρας τους» για την κα­τά­στα­ση που επι­κρα­τεί σε θέ­α­τρα, νυ­χτε­ρι­νά μα­γα­ζιά, καλ­λι­τε­χνι­κές σχο­λές και κι­νη­μα­το­γρα­φι­κές αί­θου­σες, κάτι που αντι­κει­με­νι­κά ευ­νο­εί τους με­γά­λους κάθε χώρου και θα έχει σαν απο­τέ­λε­σμα το μα­ζι­κό κλεί­σι­μο μι­κρών χώρων. Σε αυτή την κρί­σι­μη στιγ­μή τα λόγια και οι υπο­σχέ­σεις είναι πε­ριτ­τά.

 

Πα­λεύ­ου­με να μην πλη­ρώ­σου­με εμείς και αυτή τη κρίση. Ζη­τά­με από την Κυ­βέρ­νη­ση να εξα­σφα­λί­σει την επι­βί­ω­ση όλων των ερ­γα­ζο­μέ­νων στο Θέαμα – Ακρό­α­μα που έχουν εγ­γρα­φεί στο ΕΡ­ΓΑ­ΝΗ από 1/1/2019 ως σή­με­ρα, καθώς και όλων των καλ­λι­τε­χνών και δη­μιουρ­γών (αυ­το­α­πα­σχο­λού­με­νων χωρίς προ­σω­πι­κό) πα­ρέ­χο­ντας:

 

•        Μη­νιαίο επί­δο­μα 534€ με πλήρη ασφα­λι­στι­κή κά­λυ­ψη και επι­δό­τη­ση ενοι­κί­ου για όσο η παν­δη­μία επη­ρε­ά­ζει τη δου­λειά μας. Να δί­νε­ται το μη­νιαίο επί­δο­μα και σε πε­ρι­πτώ­σεις ερ­γα­ζο­μέ­νων με λίγες ώρες ή οι αμοι­βές που παίρ­νουν να αφαι­ρού­νται από το επί­δο­μα (ωδεία, συ­ναυ­λί­ες, νυ­χτε­ρι­νά κέ­ντρα).

•        Ανα­στο­λή πλη­ρω­μής λη­ξι­πρό­θε­σμων οφει­λών σε εφο­ρία, τρά­πε­ζες και ΔΕΚΟ, με σχέ­διο στα­δια­κής απο­πλη­ρω­μής μετά τη λήξη των συ­νε­πειών της παν­δη­μί­ας στο επάγ­γελ­μά μας.

•        Ασφα­λι­στι­κή ικα­νό­τη­τα για όλους.

•        Μεί­ω­ση για το 2020, στα 25 των ανα­γκαί­ων εν­σή­μων για να εντα­χθούν οι καλ­λι­τέ­χνες στο επί­δο­μα ανερ­γί­ας.

•        Απα­γό­ρευ­ση δια­κο­πής ρεύ­μα­τος, εξώ­σε­ων και πλει­στη­ρια­σμών κα­τοι­κιών.

•        Χρο­νι­κή επέ­κτα­ση του επι­δό­μα­τος ανερ­γί­ας για τους ανέρ­γους που η επι­δό­τη­σή τους έληξε στο διά­στη­μα από 15/2/2020 μέχρι σή­με­ρα.

•        Επι­δό­τη­ση όλων των μα­κρο­χρό­νια ανέρ­γων του κλά­δου.

•        Εξα­σφά­λι­ση πνευ­μα­τι­κών και συγ­γε­νι­κών δι­καιω­μά­των στην ανα­πα­ρα­γω­γή του ψη­φια­κού υλι­κού σε δια­δί­κτυο και αλλού.

•        Για τις ει­δι­κό­τη­τες που δεν υπάρ­χει κω­δι­κός επαγ­γέλ­μα­τος στον ΕΦΚΑ να επι­δο­τη­θούν οι ερ­γα­ζό­με­νοι της ει­δι­κό­τη­τας με βε­βαί­ω­ση από επαγ­γελ­μα­τι­κό Σω­μα­τείο, ή Συλ­λο­γι­κό Φορέα.

•        Κα­τάρ­γη­ση του φόρου επι­τη­δεύ­μα­τος και ΦΠΑ στο Δελ­τίο Πα­ρο­χής Υπη­ρε­σιών.

•        Δω­ρε­άν τεστ COVID-19 με κρα­τι­κή ευ­θύ­νη σε όλους τους ερ­γα­ζό­με­νους του κλά­δου που ξε­κι­νούν δου­λειά.

•        Πλήρη απο­ζη­μί­ω­ση των ερ­γα­ζο­μέ­νων σε εκ­δη­λώ­σεις που είχαν προ­γραμ­μα­τι­στεί και ακυ­ρώ­θη­καν.

•        Αγο­ρές και ανα­θέ­σεις έργων ει­κα­στι­κών τε­χνών και καλ­λι­τε­χνι­κών υπη­ρε­σιών των επαγ­γελ­μα­τιών του Θε­ά­μα­τος – Ακρο­ά­μα­τος, σύμ­φω­να με την εξαγ­γε­λία της Υπουρ­γού Πο­λι­τι­σμού, που να απευ­θύ­νο­νται υπο­χρε­ω­τι­κά σε – φυ­σι­κά πρό­σω­πα – ζώ­ντες καλ­λι­τέ­χνες (για τους ει­κα­στι­κούς μέλη του Επι­με­λη­τη­ρί­ου Ει­κα­στι­κών Τε­χνών Ελ­λά­δος) με ανοι­χτή πρό­σκλη­ση εν­δια­φέ­ρο­ντος ή με Πα­νελ­λή­νιους Καλ­λι­τε­χνι­κούς Δια­γω­νι­σμούς.

•        Κα­τάρ­γη­ση της κυ­βερ­νη­τι­κής από­φα­σης «έξω­σης» των τε­χνών από το Λύ­κειο. Κά­λυ­ψη όλων των πραγ­μα­τι­κών «κενών» της δη­μό­σιας εκ­παί­δευ­σης με μό­νι­μους εκ­παι­δευ­τι­κούς καλ­λι­τέ­χνες. Κα­νέ­να σχο­λείο χωρίς τέχνη και καλ­λι­τέ­χνες εκ­παι­δευ­τι­κούς. Μο­νι­μο­ποί­η­ση όλων των ανα­πλη­ρω­τών εκ­παι­δευ­τι­κών.

 

Κλι­μα­κώ­νου­με δί­νο­ντας ένα δυ­να­μι­κό «παρόν» την Πέμ­πτη 10 Σε­πτεμ­βρί­ου

και ώρα 18 : 00 (συ­γκέ­ντρω­ση για την Αθήνα στα Προ­πύ­λαια στην Πα­νε­πι­στη­μί­ου).

 

Ημέρα αγώνα των καλ­λι­τε­χνών δη­μιουρ­γών και όλων των ερ­γα­ζό­με­νων

στο Θέαμα – Ακρό­α­μα.

/rproject.g