Η πανδημία εκτός ελέγχου, η κυβέρνηση εκτός τόπου και χρόνου

Η πανδημία εκτός ελέγχου, η κυβέρνηση εκτός τόπου και χρόνου

  • |

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει διδαχθεί τίποτα από τα εγκληματικά λάθη των άλλων και τα πραγματικά φρικαλέα και δύσκολα ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει.

Η Ατ­τι­κή μπήκε στον προ­θά­λα­μο ενός νέου λο­κντά­ουν. Πρέ­πει να το κά­νου­με πολύ λιανά για να κα­τα­λα­βαι­νό­μα­στε πλέον – η στρα­τη­γι­κή της κυ­βέρ­νη­σης της ΝΔ για την αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας του κο­ρω­νοϊ­ού εξα­ντλεί­ται σε δύο, μόνο ερ­γα­λεία, το λο­κντά­ουν κά­ποιας χρο­νι­κής και γε­ω­γρα­φι­κής έκτα­σης και τη χρήση μά­σκας, εκεί όπου με­σο­λα­βεί ένα διά­στη­μα με­τα­ξύ των δύο λο­κντά­ουν, προ­κει­μέ­νου να επα­νεκ­κι­νη­θεί κάπως, κάπου, κά­πο­τε η οι­κο­νο­μία, και για την ακρί­βεια, το­μείς της οι­κο­νο­μί­ας που απαι­τούν τη «φυ­σι­κή» ερ­γα­σία και εκ­με­τάλ­λευ­ση και την ανά­λο­γη κι­νη­τι­κό­τη­τα αν­θρώ­πων και κε­φα­λαί­ων. Κα­τε­ξο­χήν τέ­τοιος το­μέ­ας είναι ο του­ρι­σμός και εί­δα­με τα απο­τε­λέ­σμα­τα, με τον τρόπο και τις κου­το­πο­νη­ριές, τα επι­χει­ρη­μα­τι­κά χα­τί­ρια και τις εκ­δου­λεύ­σεις που πρυ­τά­νευ­σαν σε σχέση με την προ­στα­σία της δη­μό­σιας υγεί­ας.

Γιάννης Νικολόπουλος

Στο ίδιο πλαί­σιο εντάσ­σο­νται από άλλη σκο­πιά, η γε­ωρ­γία, η κτη­νο­τρο­φία, η αλιεία, οι με­τα­φο­ρές και το ίδιο το σύ­στη­μα υγεί­ας. Γι’ αυτό τα πε­ρισ­σό­τε­ρα και μα­ζι­κό­τε­ρα κρού­σμα­τα ασθε­νών ανε­ξαρ­τή­τως συμ­πτω­μά­των στη Δυ­τι­κή Ευ­ρώ­πη ήταν πρώτα με­τα­ξύ ηλι­κιω­μέ­νων και μετά με­τα­ξύ ερ­γα­ζο­μέ­νων που δεν μπο­ρού­σαν να εντα­χθούν εκ των πραγ­μά­των σε κά­ποιο κα­θε­στώς εξ απο­στά­σε­ως ερ­γα­σί­ας. Πα­ρε­μπι­πτό­ντως, η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση και τα συ­ναρ­μό­δια υπουρ­γεία Υγεί­ας και Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης ακόμη δεν φαί­νε­ται να έχουν κά­ποιο σχέ­διο για τις χει­με­ρι­νές, αγρο­τι­κές και κτη­νο­τρο­φι­κές, ερ­γα­σί­ες που κά­νουν συ­νή­θως με­τα­νά­στες ερ­γά­τες από τον επι­βα­ρυ­μέ­νο επι­δη­μιο­λο­γι­κά, βαλ­κα­νι­κό χώρο.

Όσοι έχου­με ζήσει και με­λε­τή­σει την κα­τά­στα­ση της πε­ρα­σμέ­νης άνοι­ξης στη Δυ­τι­κή Ευ­ρώ­πη, μόνο με φρίκη δια­βά­ζου­με, βλέ­που­με και ακού­με, στο ίντερ­νετ, τις αντα­πο­κρί­σεις, τα ρε­πορ­τάζ και την κα­θη­με­ρι­νή «ενη­μέ­ρω­ση» των Χαρ­δα­λιά-Μα­γιορ­κί­νη – δεν έχει καν μπει η «ψυχρή» φθι­νο­πω­ρι­νή πε­ρί­ο­δος και ήδη το 60% των κρε­βα­τιών ΜΕΘ στην Ατ­τι­κή των 5 εκα­τομ­μυ­ρί­ων κα­τοί­κων είναι κα­τει­λημ­μέ­να από βα­ριές πε­ρι­πτώ­σεις ασθε­νών με covid-19.

Μέσα σε 15 μέρες, δι­πλα­σιά­στη­κε ο αριθ­μός των δια­σω­λη­νω­μέ­νων. Με τους ρυθ­μούς που κα­τα­γρά­φο­νται, σε δέκα- δε­κα­πέ­ντε μέρες, οι ΜΕΘ θα «κρα­σά­ρουν» – τι θα κά­νουν οι για­τροί; Θα δια­λέ­γουν ασθε­νείς; Ποιος ζει και ποιος πε­θαί­νει; Όπως γι­νό­ταν στην Ιτα­λία, τη Γαλ­λία, την Ισπα­νία και την Ολ­λαν­δία τον πε­ρα­σμέ­νο θα­να­τη­φό­ρο Απρί­λιο;

Το ρολόι της κυ­βέρ­νη­σης Μη­τσο­τά­κη λει­τουρ­γεί με σπα­σμέ­νους δεί­κτες στην παν­δη­μία και δεί­χνει το πίσω των άλλων. Η Ελ­λά­δα έχει μπρο­στά της το «Μπέρ­γκα­μο» και το «Τίλ­μπουργκ» που στην Ιτα­λία και την Ολ­λαν­δία κά­νουν συ­νε­χείς προ­σπά­θειες για να μην τα ξα­να­ζή­σουν -ακό­μη και με κα­θυ­στε­ρή­σεις, εσκεμ­μέ­νες εν πολ­λοίς, στην λο­γι­κή του μι­κρό­τε­ρου δυ­να­τού κό­στους όχι αν­θρώ­πι­νου, αλλά οι­κο­νο­μι­κού. Πολύ επι­κίν­δυ­νη η ιδε­ο­λη­ψία του νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού, τέ­τοιες ώρες.

Η εξά­πλω­ση έχει έρθει ξανά τού­μπα ως προς τις ηλι­κί­ες που πλήτ­το­νται – ο δεί­κτης δεί­χνει αν­θρώ­πους άνω των 50-60 ετών. Τα ενερ­γά κρού­σμα­τα βρί­σκο­νται σε τε­τρα­ψή­φιο αριθ­μό, ανε­ξάρ­τη­τα από τη βα­ρύ­τη­τα της κα­τά­στα­σης τους για πρώτη φορά από τον πε­ρα­σμέ­νο Μάρ­τιο. Δεν έχει ξα­να­συμ­βεί αυτό στην Ελ­λά­δα.

Οι χρό­νοι αντα­πό­κρι­σης του ΕΣΥ δεν μπο­ρούν να δια­τη­ρη­θούν σε αν­θρώ­πι­να και απο­δο­τι­κά επί­πε­δα, αντι­κει­με­νι­κά και δεν μπο­ρεί να αντέ­ξει το σύ­στη­μα το χάος που έρ­χε­ται, ανα­πό­δρα­στα αν και όχι ανα­πό­φευ­κτα. Ο ιδιω­τι­κός το­μέ­ας υγεί­ας δεν έχει επι­τα­χθεί, αντί­θε­τα τρώει με δέκα μα­σέ­λες από το υστέ­ρη­μα και τις υπερ­κο­στο­λο­γή­σεις.

Ο ΕΟΔΥ ανα­κοι­νώ­νει κρού­σμα­τα, όταν και όπως γου­στά­ρει κα­τα­φεύ­γο­ντας σε Greek Statistics στην πιο επι­κίν­δυ­νη και φαι­δρή εκ­δο­χή τους – εδώ και τρεις μέρες είναι γνω­στό ότι υπάρ­χει ασθε­νής covid-19 και μά­λι­στα εκ­παι­δευ­τι­κός στη Λήμνο και στην επί­ση­μη «ενη­μέ­ρω­ση» του ορ­γα­νι­σμού, το κρού­σμα δεν πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται. Της λωλής τους, τον χαβά στον ΕΟΔΥ. Αλή­θεια, κάθε μέρα, ποια ακρι­βώς κρού­σμα­τα ανα­κοι­νώ­νει ο ορ­γα­νι­σμός; Αυτά που προ­κύ­πτουν από τις δικές του δειγ­μα­το­λη­ψί­ες και τα ερ­γα­στή­ρια του ΕΣΥ; Τα ιδιω­τι­κά δια­γνω­στι­κά, τα κρού­σμα­τα που προ­κύ­πτουν από θε­τι­κά τεστ στον ιδιω­τι­κό τομέα υγεί­ας, συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στις ανα­κοι­νώ­σεις του ΕΟΔΥ;

Η παν­δη­μία είναι εκτός ελέγ­χου και η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη είναι εκτός τόπου και χρό­νου.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός Μω­υ­σής (άντε μην πω καμιά βαριά κου­βέ­ντα τώρα…) τάζει 1.200 νέες κλί­νες ΜΕΘ μέχρι τις 31 Δε­κεμ­βρί­ου – Μω­υ­σής Άγιος Βα­σί­λης με σάκο γε­μά­το εξο­πλι­στι­κά προ­γράμ­μα­τα και άδεια χέρια για την κοι­νω­νία. Η Ολ­λαν­δία θα προ­σθέ­σει 1.200 νέες κλί­νες ΜΕΘ για ασθε­νείς covid-19, στις 2.780 που έχει σή­με­ρα, έως τις 30 Οκτω­βρί­ου. Μι­λά­με πάντα για κλί­νες ΜΕΘ μόνο για ασθε­νείς του κο­ρω­νοϊ­ού. Πέρα από όλες τις υπό­λοι­πες, τις τα­κτι­κές, ας τις πούμε. Στην Ελ­λά­δα έχουν απο­μεί­νει μόνο 188 κλί­νες ΜΕΘ για κο­βι­ντο­πα­θείς βα­ριάς μορ­φής. Οι υπουρ­γοί και τα ΜΜΕ ασχο­λού­νται με πα­γου­ρί­να, υδρο­δο­χεία, μά­σκες σε μέ­γε­θος αλε­ξί­πτω­του, ακ­κι­σμούς και χα­ριε­ντι­σμούς, με τα σό­σιαλ μί­ντια του Χαρ­δα­λιά ή τα «άγρια νιάτα» του Μα­γιορ­κί­νη. Η ξε­φτί­λα σε όλο της το με­γα­λείο. Οι γε­λοί­οι που κοι­τά­ζο­νται στον κα­θρέ­φτη και ο κα­θρέ­φτης τους φτύ­νει και αυτοί νο­μί­ζουν ότι βρέ­χει.

Η Κη­φι­σιά, λέει, ως δήμος, έχει μπει στο «κόκ­κι­νο» – σή­με­ρα μπήκε η Κη­φι­σιά στο «κόκ­κι­νο»; Από τον πε­ρα­σμέ­νο Μάρ­τιο, η Κη­φι­σιά, μαζί με την Κα­στο­ριά και γε­νι­κά την πε­ριο­χή της Δυ­τι­κής Μα­κε­δο­νί­ας και τα μειο­νο­τι­κά χωριά της Ξάν­θης, ήταν το επί­κε­ντρο της παν­δη­μί­ας στην Ελ­λά­δα. Τι πήγε στρα­βά όλο αυτό το διά­στη­μα και δεν μπο­ρού­σε να τι­θα­σευ­τεί ο ιός σε δήμο που ήταν γνω­στή (γνω­στή;) η εξαι­ρε­τι­κή και στα­θε­ρή πα­ρου­σία του ιού και η αύ­ξη­ση του επι­δη­μιο­λο­γι­κού φορ­τί­ου (τα λέμε και επι­στη­μο­νι­κά). Ακόμη και σή­με­ρα στην Ελ­λά­δα, πέρα από την υστέ­ρη­ση στα τεστ, δεν έχει κα­τα­νοη­θεί στο ελά­χι­στο, η σπου­δαιό­τη­τα να απο­κα­λυ­φθούν όσο το δυ­να­τό πε­ρισ­σό­τε­ροι ασυμ­πτω­μα­τι­κοί ασθε­νείς του ιού, ανε­ξαρ­τή­τως ηλι­κί­ας, επαγ­γέλ­μα­τος, θέσης, υπο­κει­μέ­νων νο­ση­μά­των, ώστε αυτοί να λά­βουν τις κα­τάλ­λη­λες οδη­γί­ες, να απο­μο­νω­θούν και να ια­θούν, πάντα με την πα­ρα­κο­λού­θη­ση για­τρού.

Ο ασυμ­πτω­μα­τι­κός είναι ασθε­νής. Με­τα­δί­δει τον ιό, ακόμη και για 22 ημέ­ρες. Πρέ­πει να τύχει ια­τρι­κής πε­ρί­θαλ­ψης, πα­ρα­κο­λού­θη­σης, ίασης και απο­μό­νω­σης. Η ασθέ­νεια δεν είναι στίγ­μα, είναι μέσα στη ζωή, ει­δι­κά σε αυτές τις εξαι­ρε­τι­κές και επι­θε­τι­κές συν­θή­κες. Το να νο­σή­σει κά­ποιος από κο­ρω­νο­ϊό δεν τον κα­τα­τάσ­σει στους πα­ρί­ες – αλλά μπο­ρεί να απο­δει­χθεί πολύ επι­κίν­δυ­νη κάθε κα­θυ­στέ­ρη­ση στη φρο­ντί­δα και τη στο­χευ­μέ­νη θε­ρα­πεία και απο­μό­νω­ση του. Ακόμη και για τον ίδιο – όλες οι κα­τα­γε­γραμ­μέ­νες επα­να­μο­λύν­σεις ασθε­νών από κο­ρω­νο­ϊό σχε­τί­ζο­νται είτε με ασυμ­πτω­μα­τι­κούς είτε με ήπιων την πρώτη φορά συμ­πτω­μά­των πε­ρι­πτώ­σεις.Πόσα τεστ έχουν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στην Κη­φι­σιά και πόσοι ασυμ­πτω­μα­τι­κοί βρέ­θη­καν όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα, ώστε να πα­ρα­μεί­νουν κατ΄οίκον ή σε απο­μό­νω­ση προ­κει­μέ­νου να μη με­τα­δώ­σουν τον ιό στις κοι­νω­νι­κές και επαγ­γελ­μα­τι­κές τους συ­να­να­στρο­φές;

Το επα­να­λαμ­βά­νου­με – η παν­δη­μία είναι εκτός ελέγ­χου και η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη, εκτός τόπου και χρό­νου.

Η Ατ­τι­κή οδεύ­ει, με μα­θη­μα­τι­κή ακρί­βεια, σε νέο λο­κντά­ουν και αυτή η από­φα­ση θα παρ­θεί μόλις οι ΜΕΘ για covid-19 «κρα­σά­ρουν», τα κα­θη­με­ρι­νά (επί­ση­μα και ανα­κοι­νώ­σι­μα) κρού­σμα­τα «χτυ­πή­σουν» 500σά­ρι­κο με τον Κα­πο­δί­στρια (παλιά, καλή δραχ­μού­λα!) – αν βέ­βαια δεν μα­γει­ρέ­ψει τα στοι­χεία ο ΕΟΔΥ, και η Ελ­λά­δα βρε­θεί για πρώτη φορά σε μια μέρα, να έχει δι­ψή­φιο αριθ­μό νε­κρών. Πότε θα γίνει αυτό; Μέσα στις επό­με­νες 15-20 μέρες. Μέσα στον Οκτώ­βριο. Και τα χει­ρό­τε­ρα θα είναι ακόμη πιο μπρο­στά, ο χει­μώ­νας θα είναι βα­ρύ­τα­τος. Εί­πα­με, με τον τρόπο που πο­ρεύ­τη­κε η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη στην «κα­κο­και­ρία» του κο­ρω­νοϊ­ού, το ό,τι βρέ­ξει, ας κα­τε­βά­σει, θα είναι μία πάρα πολύ δύ­σκο­λη και φρι­κα­λέα πραγ­μα­τι­κό­τη­τα.

Αν μι­λού­σα­με για πο­δο­σφαι­ρι­κή ομάδα, θα λέ­γα­με ότι ο προ­πο­νη­τής της κυ­βέρ­νη­σης και της ΝΔ δεν θα προ­λά­βει να κάνει πα­ρέ­λα­ση στις 28 Οκτω­βρί­ου.

Ο Κυ­ριά­κος είναι μπου­ντα­λάς, δεν νιώ­θει, όπως και ο μπα­μπάς του, οπότε δεν πρό­κει­ται και να απο­χω­ρή­σει ή να πα­ραι­τη­θεί από μόνος του. Ο φελ­λός ανέ­βη­κε στην πρω­θυ­πουρ­γι­κή κα­ρέ­κλα, που νο­μί­ζει ότι του ανήκε πα­τρο­γο­νι­κά και κλη­ρο­νο­μι­κά, και είναι ικα­νός πρώτα να την «κάψει» και να την «πάρει μαζί του», παρά να την αφή­σει ήρεμα και πο­λι­τι­σμέ­να.

Το ζή­τη­μα είναι πλέον ότι όσο αυτή η κυ­βέρ­νη­ση «μένει ασφα­λής στο Μέ­γα­ρο Μα­ξί­μου» και στην κο­σμά­ρα της, τί­θε­νται σε άμεσο κίν­δυ­νο, αν­θρώ­πι­νες ζωές. Και κά­ποια στιγ­μή ο ιε­ρο­ψάλ­της της λοι­μω­ξιο­λο­γί­ας, Σω­τή­ρης Τσιό­δρας είχε κάνει τον κόπο να με­τρή­σει τα φέ­ρε­τρα σε μια Ελ­λά­δα χωρίς την «πο­λυ­τέ­λεια» ενός κα­θο­λι­κού λο­κντά­ουν – του­λά­χι­στον 13.685 νε­κρούς είχε προ­βλέ­ψει ο κύ­ριος κα­θη­γη­τής και πάλαι ποτέ τα­κτι­κός εκ­πρό­σω­πος τύπου της κυ­βέρ­νη­σης. Του­λά­χι­στον. Δύο φορές τους νε­κρούς που έχει από τον Μάρ­τιο έως χθες, η Ολ­λαν­δία των 17,5 εκα­τομ­μυ­ρί­ων κα­τοί­κων και της αρ­χι­κής επέν­δυ­σης στην ανο­σία της αγέ­λης.

Πόσοι πι­στεύ­ε­τε, στα αλή­θεια, ότι ο αριθ­μός αυτός δεν είναι ένα απο­κύ­η­μα φι­λο­κυ­βερ­νη­τι­κής φα­ντα­σί­ας, αλλά μία αυ­το­εκ­πλη­ρού­με­νη προ­φη­τεία, από τη στιγ­μή που η παν­δη­μία είναι εκτός ελέγ­χου και η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη, εκτός τόπου και χρό­νου;

rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.