Αγωνιστικό κάλεσμα οργανώσεων για τη διοργάνωση του φετινού τριημέρου του Πολυτεχνείου

Αγωνιστικό κάλεσμα οργανώσεων για τη διοργάνωση του φετινού τριημέρου του Πολυτεχνείου

  • |

Πλησιάζοντας στον 46ο εορτασμό της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, το ανατρεπτικό του στίγμα είναι ακόμα και σήμερα επίκαιρο.

Το κε­φά­λαιο και οι κυ­βερ­νή­σεις του, προ­σπα­θούν συ­ντε­ταγ­μέ­να τα τε­λευ­ταία χρό­νια να απο­πο­λι­τι­κο­ποι­ή­σουν το μή­νυ­μα του πο­λυ­τε­χνεί­ου, δί­νο­ντας του ένα χλια­ρό και ακίν­δυ­νο νόημα φέρ­νο­ντας την ιστο­ρία στα μέτρα τους. Από την άλλη κάθε χρόνο προ­σπα­θούν να τρο­μο­κρα­τή­σουν τον κόσμο που συρ­ρέ­ει στο πο­λυ­τε­χνείο, με κι­νη­το­ποί­η­ση χι­λιά­δων αστυ­νο­μι­κών και δη­μιουρ­γώ­ντας ένα κλίμα έντα­σης γύρω από το χώρο του εορ­τα­σμού.

Κοινό κάλεσμα οργανώσεων

Σαν να μην έφτα­ναν αυτά, ο πα­ρο­ξυ­σμός κα­τα­στο­λής της νέας κυ­βέρ­νη­σης, που θέλει να βάλει το λαό και τη νε­ο­λαία στο γύψο για να περ­νά­ει ανε­μπό­δι­στα την ακόμα πιο σκλη­ρή αντι­λαϊ­κή της ατζέ­ντα, κλι­μα­κώ­νε­ται συ­νε­χώς και επι­κίν­δυ­να. Το πρωί της Δευ­τέ­ρας, δό­θη­κε στα ΜΑΤ εντο­λή επί­θε­σης, στην προ­σπά­θεια φοι­τη­τών να σπά­σουν το απα­ρά­δε­κτο λοκ αουτ της ΑΣΟΕΕ και να κά­νουν την κα­θο­ρι­σμέ­νη συ­νέ­λευ­ση του φοι­τη­τι­κού συλ­λό­γου, εν όψει και του τρι­ή­με­ρου εορ­τα­σμού. Πα­ρα­βί­α­σαν το πα­νε­πι­στη­μια­κό άσυλο πα­ρα­μέ­νο­ντας στον χώρο και δη­μιουρ­γώ­ντας μια απο­πνι­κτι­κή από τα χη­μι­κά ατμό­σφαι­ρα, ενώ δεν άφη­ναν τους τραυ­μα­τί­ες να φύ­γουν από το χώρο ή να τους πα­ρα­σχε­θεί ια­τρι­κή βο­ή­θεια. Όμως παρά τις προσ­δο­κί­ες της κυ­βέρ­νη­σης, της ΔΑΠ και των κα­θε­στω­τι­κών ΜΜΕ, το μα­χό­με­νο φοι­τη­τι­κό κί­νη­μα έδει­ξε στην πράξη πως η κα­τάρ­γη­ση του πα­νε­πι­στη­μια­κού ασύ­λου και η επί­θε­ση στα δη­μο­κρα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα δεν θα μεί­νει ανα­πά­ντη­τη. Η από­πει­ρα τρο­μο­κρά­τη­σης αγω­νι­στών μέσα από αναί­τιες προ­σα­γω­γές και σύλ­λη­ψη δύο εξ αυτών και το όργιο κα­τα­στο­λής δεν μας φο­βί­ζει. Απο­τε­λεί πρω­το­φα­νές γε­γο­νός η σύλ­λη­ψη αγω­νι­στή κάτω από το σπίτι του και η κρά­τη­ση του για 13 ώρες χωρίς να του επι­τρα­πεί η επι­κοι­νω­νία με δι­κη­γό­ρο. Η ανυ­πο­χώ­ρη­τη στάση των φοι­τη­τών που έμει­ναν στον χώρο της ΑΣΟΕΕ παρά την τρο­μο­κρα­τία, η εγρή­γορ­ση του αλ­λη­λέγ­γυου κό­σμου που έσπευ­σε στο ση­μείο, ακόμη πε­ρισ­σό­τε­ρο το με­γα­λειώ­δες απο­γευ­μα­τι­νό συλ­λα­λη­τή­ριο και η αντα­πό­κρι­ση των φοι­τη­τών που βρέ­θη­καν με μα­ζι­κό­τη­τα στις Γε­νι­κές Συ­νε­λεύ­σεις της επό­με­νης μέρας αμ­φι­σβη­τώ­ντας έμπρα­κτα και τα σχέ­δια γε­νι­κευ­μέ­νων λοκ άουτ στις σχο­λές δεί­χνει ότι ΤΙ­ΠΟ­ΤΑ ΔΕΝ ΤΕ­ΛΕΙΩ­ΣΕ, ΟΛΑ ΤΩΡΑ ΑΡ­ΧΙ­ΖΟΥΝ!

Σε μια συ­γκυ­ρία σκλη­ρής επί­θε­σης του αντι­πά­λου, αλλά και ση­μα­ντι­κού κι­νη­μα­τι­κού ανα­βρα­σμού, είναι ση­μα­ντι­κό ο εορ­τα­σμός να δώσει νέο νόημα για τους αγώ­νες του σή­με­ρα. Το φε­τι­νό πο­λυ­τε­χνείο πρέ­πει να είναι μα­ζι­κό, ανοι­χτό προς όλο τον λαό και πάνω από όλα πρέ­πει να δώσει ένα μύ­νη­μα στους από πάνω, ότι 46 χρό­νια μετά εί­μα­στε εδώ και πρέ­πει να μας φο­βού­νται. Κό­ντρα στην κυ­βέρ­νη­ση που θέλει να γίνει ο οδο­στρω­τή­ρας των λαϊ­κών και ερ­γα­τι­κών δι­καιω­μά­των, από την παι­δεία, μέχρι τους όρους που δου­λεύ­ου­με αλλά και τις δη­μο­κρα­τι­κές ελευ­θε­ρί­ες. Κό­ντρα στον ιμπε­ριαλ­σμό, τον πό­λε­μο, και τα φι­λο-ΝΑ­ΤΟι­κά σχέ­δια της αστι­κής τάξης και των κυ­βερ­νή­σε­ών της, που βά­ζουν μπα­ρού­τι στην πε­ριο­χή, αλλά με πρό­ταγ­μα για την ει­ρή­νη και την συ­νερ­γα­σία των λαών. Κό­ντρα στον φα­σι­σμό και τον εθνι­κι­σμό, που στο­χο­ποιεί τους πρό­σφυ­γες και τους αγω­νι­στές, που θέλει να χτί­σει νέες αυ­τα­πά­τες “εθνι­κής ενό­τη­τας” και να τσα­κί­σει κάθε φωνή αλ­λη­λεγ­γύ­ης και αντί­στα­σης. Να βα­δί­σου­με ξανά τον δρόμο του Νο­έμ­βρη, τον δρόμο του ανυ­πο­χώ­ρη­του αγώνα και της εξέ­γερ­σης, για τα πο­λυ­τε­χνεία της γε­νιάς μας, για να δι­καιω­θεί τε­λι­κά ο αγώ­νας για ‘‘ΨΩ­ΜΙ-ΠΑΙ­ΔΕΙΑ-ΕΛΕΥ­ΘΕ­ΡΙΑ­’’!

Κα­λού­με όλο το λαό και τη νε­ο­λαία, τα σω­μα­τεία και τους συλ­λό­γους να συμ­με­τά­σχουν ενιαία στις εκ­δη­λώ­σεις και τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις για τον τρι­ή­με­ρο εορ­τα­σμό!

Υπο­γρα­φές:

Ανα­μέ­τρη­ση – Ομάδα Κομ­μου­νι­στών / στριών

Αρι­στε­ρή Ανα­σύν­θε­ση

Αρι­στε­ρή Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή Συ­σπεί­ρω­ση

Αρι­στε­ρή Συ­σπεί­ρω­ση

Διε­θνι­στι­κή Ερ­γα­τι­κή Αρι­στε­ρά

Ερ­γα­τι­κό Επα­να­στα­τι­κό Κόμμα

νε­ο­λαία Κομ­μου­νι­στι­κή Απε­λευ­θέ­ρω­ση

Νέο Αρι­στε­ρό Ρεύμα για την Κομ­μου­νι­στι­κή Απε­λευ­θέ­ρω­ση

ΟΚΔΕ

ΟΚΔΕ Σπάρ­τα­κος

Σο­σια­λι­στι­κό Ερ­γα­τι­κό Κόμμα – ΣΕΚ

Σύγ­χρο­νο Κομ­μου­νι­στι­κό Σχέ­διο

Συ­νά­ντη­ση για μία Διε­θνι­στι­κή και Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή Αρι­στε­ρά

Συ­σπεί­ρω­ση Νε­ο­λαί­ων ΕΚΚΕ

rproject.gr/