Αγωνιστικό κάλεσμα οργανώσεων για τη διοργάνωση του φετινού τριημέρου του Πολυτεχνείου

Αγωνιστικό κάλεσμα οργανώσεων για τη διοργάνωση του φετινού τριημέρου του Πολυτεχνείου

Πλησιάζοντας στον 46ο εορτασμό της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, το ανατρεπτικό του στίγμα είναι ακόμα και σήμερα επίκαιρο.

Το κε­φά­λαιο και οι κυ­βερ­νή­σεις του, προ­σπα­θούν συ­ντε­ταγ­μέ­να τα τε­λευ­ταία χρό­νια να απο­πο­λι­τι­κο­ποι­ή­σουν το μή­νυ­μα του πο­λυ­τε­χνεί­ου, δί­νο­ντας του ένα χλια­ρό και ακίν­δυ­νο νόημα φέρ­νο­ντας την ιστο­ρία στα μέτρα τους. Από την άλλη κάθε χρόνο προ­σπα­θούν να τρο­μο­κρα­τή­σουν τον κόσμο που συρ­ρέ­ει στο πο­λυ­τε­χνείο, με κι­νη­το­ποί­η­ση χι­λιά­δων αστυ­νο­μι­κών και δη­μιουρ­γώ­ντας ένα κλίμα έντα­σης γύρω από το χώρο του εορ­τα­σμού.

Κοινό κάλεσμα οργανώσεων

Σαν να μην έφτα­ναν αυτά, ο πα­ρο­ξυ­σμός κα­τα­στο­λής της νέας κυ­βέρ­νη­σης, που θέλει να βάλει το λαό και τη νε­ο­λαία στο γύψο για να περ­νά­ει ανε­μπό­δι­στα την ακόμα πιο σκλη­ρή αντι­λαϊ­κή της ατζέ­ντα, κλι­μα­κώ­νε­ται συ­νε­χώς και επι­κίν­δυ­να. Το πρωί της Δευ­τέ­ρας, δό­θη­κε στα ΜΑΤ εντο­λή επί­θε­σης, στην προ­σπά­θεια φοι­τη­τών να σπά­σουν το απα­ρά­δε­κτο λοκ αουτ της ΑΣΟΕΕ και να κά­νουν την κα­θο­ρι­σμέ­νη συ­νέ­λευ­ση του φοι­τη­τι­κού συλ­λό­γου, εν όψει και του τρι­ή­με­ρου εορ­τα­σμού. Πα­ρα­βί­α­σαν το πα­νε­πι­στη­μια­κό άσυλο πα­ρα­μέ­νο­ντας στον χώρο και δη­μιουρ­γώ­ντας μια απο­πνι­κτι­κή από τα χη­μι­κά ατμό­σφαι­ρα, ενώ δεν άφη­ναν τους τραυ­μα­τί­ες να φύ­γουν από το χώρο ή να τους πα­ρα­σχε­θεί ια­τρι­κή βο­ή­θεια. Όμως παρά τις προσ­δο­κί­ες της κυ­βέρ­νη­σης, της ΔΑΠ και των κα­θε­στω­τι­κών ΜΜΕ, το μα­χό­με­νο φοι­τη­τι­κό κί­νη­μα έδει­ξε στην πράξη πως η κα­τάρ­γη­ση του πα­νε­πι­στη­μια­κού ασύ­λου και η επί­θε­ση στα δη­μο­κρα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα δεν θα μεί­νει ανα­πά­ντη­τη. Η από­πει­ρα τρο­μο­κρά­τη­σης αγω­νι­στών μέσα από αναί­τιες προ­σα­γω­γές και σύλ­λη­ψη δύο εξ αυτών και το όργιο κα­τα­στο­λής δεν μας φο­βί­ζει. Απο­τε­λεί πρω­το­φα­νές γε­γο­νός η σύλ­λη­ψη αγω­νι­στή κάτω από το σπίτι του και η κρά­τη­ση του για 13 ώρες χωρίς να του επι­τρα­πεί η επι­κοι­νω­νία με δι­κη­γό­ρο. Η ανυ­πο­χώ­ρη­τη στάση των φοι­τη­τών που έμει­ναν στον χώρο της ΑΣΟΕΕ παρά την τρο­μο­κρα­τία, η εγρή­γορ­ση του αλ­λη­λέγ­γυου κό­σμου που έσπευ­σε στο ση­μείο, ακόμη πε­ρισ­σό­τε­ρο το με­γα­λειώ­δες απο­γευ­μα­τι­νό συλ­λα­λη­τή­ριο και η αντα­πό­κρι­ση των φοι­τη­τών που βρέ­θη­καν με μα­ζι­κό­τη­τα στις Γε­νι­κές Συ­νε­λεύ­σεις της επό­με­νης μέρας αμ­φι­σβη­τώ­ντας έμπρα­κτα και τα σχέ­δια γε­νι­κευ­μέ­νων λοκ άουτ στις σχο­λές δεί­χνει ότι ΤΙ­ΠΟ­ΤΑ ΔΕΝ ΤΕ­ΛΕΙΩ­ΣΕ, ΟΛΑ ΤΩΡΑ ΑΡ­ΧΙ­ΖΟΥΝ!

Σε μια συ­γκυ­ρία σκλη­ρής επί­θε­σης του αντι­πά­λου, αλλά και ση­μα­ντι­κού κι­νη­μα­τι­κού ανα­βρα­σμού, είναι ση­μα­ντι­κό ο εορ­τα­σμός να δώσει νέο νόημα για τους αγώ­νες του σή­με­ρα. Το φε­τι­νό πο­λυ­τε­χνείο πρέ­πει να είναι μα­ζι­κό, ανοι­χτό προς όλο τον λαό και πάνω από όλα πρέ­πει να δώσει ένα μύ­νη­μα στους από πάνω, ότι 46 χρό­νια μετά εί­μα­στε εδώ και πρέ­πει να μας φο­βού­νται. Κό­ντρα στην κυ­βέρ­νη­ση που θέλει να γίνει ο οδο­στρω­τή­ρας των λαϊ­κών και ερ­γα­τι­κών δι­καιω­μά­των, από την παι­δεία, μέχρι τους όρους που δου­λεύ­ου­με αλλά και τις δη­μο­κρα­τι­κές ελευ­θε­ρί­ες. Κό­ντρα στον ιμπε­ριαλ­σμό, τον πό­λε­μο, και τα φι­λο-ΝΑ­ΤΟι­κά σχέ­δια της αστι­κής τάξης και των κυ­βερ­νή­σε­ών της, που βά­ζουν μπα­ρού­τι στην πε­ριο­χή, αλλά με πρό­ταγ­μα για την ει­ρή­νη και την συ­νερ­γα­σία των λαών. Κό­ντρα στον φα­σι­σμό και τον εθνι­κι­σμό, που στο­χο­ποιεί τους πρό­σφυ­γες και τους αγω­νι­στές, που θέλει να χτί­σει νέες αυ­τα­πά­τες “εθνι­κής ενό­τη­τας” και να τσα­κί­σει κάθε φωνή αλ­λη­λεγ­γύ­ης και αντί­στα­σης. Να βα­δί­σου­με ξανά τον δρόμο του Νο­έμ­βρη, τον δρόμο του ανυ­πο­χώ­ρη­του αγώνα και της εξέ­γερ­σης, για τα πο­λυ­τε­χνεία της γε­νιάς μας, για να δι­καιω­θεί τε­λι­κά ο αγώ­νας για ‘‘ΨΩ­ΜΙ-ΠΑΙ­ΔΕΙΑ-ΕΛΕΥ­ΘΕ­ΡΙΑ­’’!

Κα­λού­με όλο το λαό και τη νε­ο­λαία, τα σω­μα­τεία και τους συλ­λό­γους να συμ­με­τά­σχουν ενιαία στις εκ­δη­λώ­σεις και τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις για τον τρι­ή­με­ρο εορ­τα­σμό!

Υπο­γρα­φές:

Ανα­μέ­τρη­ση – Ομάδα Κομ­μου­νι­στών / στριών

Αρι­στε­ρή Ανα­σύν­θε­ση

Αρι­στε­ρή Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή Συ­σπεί­ρω­ση

Αρι­στε­ρή Συ­σπεί­ρω­ση

Διε­θνι­στι­κή Ερ­γα­τι­κή Αρι­στε­ρά

Ερ­γα­τι­κό Επα­να­στα­τι­κό Κόμμα

νε­ο­λαία Κομ­μου­νι­στι­κή Απε­λευ­θέ­ρω­ση

Νέο Αρι­στε­ρό Ρεύμα για την Κομ­μου­νι­στι­κή Απε­λευ­θέ­ρω­ση

ΟΚΔΕ

ΟΚΔΕ Σπάρ­τα­κος

Σο­σια­λι­στι­κό Ερ­γα­τι­κό Κόμμα – ΣΕΚ

Σύγ­χρο­νο Κομ­μου­νι­στι­κό Σχέ­διο

Συ­νά­ντη­ση για μία Διε­θνι­στι­κή και Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή Αρι­στε­ρά

Συ­σπεί­ρω­ση Νε­ο­λαί­ων ΕΚΚΕ

rproject.gr/