Αλήθειες και ψέματα των κομμάτων για τις εκλογές

Αλήθειες και ψέματα των κομμάτων για τις εκλογές

Είναι αλήθεια πως η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε για τα καλά. Εξάλλου αυτό φαίνεται ήδη από τα τηλεοπτικά πάνελ. Επίσης αλήθεια είναι πως πλέον είναι πολύ δύσκολο να παραποιηθεί η πραγματικότητα αφού οι μάσκες έχουν πέσει από το σύνολο του πολιτικού συστήματος(συμπεριλαμβανομένου και τις χ.α. η οποία έδρασε ως εγκληματική οργάνωση) και είδαμε πραγματικά ποιες είναι οι διαθέσεις τους. Η ρητορική των κομμάτων ξεκίνησε με το ποιος θα είναι ο καλύτερος διαχειριστής του μνημονίου για να φέρει την ανάπτυξη στον τόπο αλλά και για να λυτρώσει τους πολίτες από την φτώχεια-λιτότητα.

by rproject.gr | του Νίκου Τζαχρήστα

Θα έπρε­πε όμως εξαρ­χής να εξε­τά­σου­με τι εν­νο­εί ο κα­θέ­νας ανά­πτυ­ξη και αν πρα­κτι­κά μπο­ρεί να υπάρ­χει ελ­πί­δα για τα με­σαία και φτωχά στρώ­μα­τα στον τόπο μας.

Ανά­πτυ­ξη για την Νέα Δη­μο­κρα­τία,το ΠΑ.ΣΟ.Κ., το Πο­τά­μι και τέλος ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ση­μαί­νει ότι θα πρέ­πει να υπο­χω­ρή­σουν τα ερ­γα­σια­κά δι­καιώ­μα­τα και η φο­ρο­λο­γία για τις με­γά­λες επι­χει­ρή­σεις ώστε η χώρα μας να γίνει ει­δυλ­λια­κός τόπος για επεν­δύ­σεις που θα έρ­θουν κατά πρώ­τον από το εξω­τε­ρι­κό και μετά από ντό­πιους επεν­δυ­τές. Με μια με­γά­λη δε­ξα­με­νή ανέρ­γων, με τον κα­τώ­τα­το μισθό στα τάρ­τα­ρα, με ερ­γα­σια­κά δι­καιώ­μα­τα μη­δε­νι­κά, με δι­καί­ω­μα αντί­δρα­σης από τους ερ­γα­ζο­μέ­νους κα­νέ­να(λοκ άουτ) αλλά και με χα­μη­λή φο­ρο­λό­γη­ση του κέρ­δους των εται­ρειών και βέ­βαια θα έρ­θουν επεν­δύ­σεις αλλά δεν νο­μί­ζω ότι την πλειο­ψη­φία του λαού την εν­δια­φέ­ρει μια τέ­τοια ανά­πτυ­ξη. Κάτι άλλο εξί­σου ση­μα­ντι­κό για το θέμα της ανά­πτυ­ξης είναι πως οποια­δή­πο­τε υπό­σχε­ση για την ελά­φρυν­ση των μέ­τρων και των συ­νε­πειών για τους ερ­γα­ζό­με­νους και τους συ­ντα­ξιού­χους από το 3ο μνη­μό­νιο πέ­φτει στο κενό για δυο λό­γους. Ο πρώ­τος λόγος είναι η στενή επο­πτεία από πλευ­ράς κουαρ­τέ­του για την τή­ρη­ση της συμ­φω­νί­ας και ο δεύ­τε­ρος λόγος είναι ότι δεν μπο­ρεί να υπάρ­χει αντί­βα­ρο στα σκλη­ρά μέτρα εφό­σον οποιο­δή­πο­τε μέτρο θα θε­ω­ρη­θεί μο­νο­με­ρείς ενέρ­γεια εάν δεν ικα­νο­ποιεί τους στό­χους και πα­ρεκ­κλί­νει του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού.

Η μεί­ω­ση της ανερ­γί­ας είναι κάτι που επι­κα­λού­νται όλα τα κόμ­μα­τα του μνη­μο­νια­κού τόξου τα οποία όμως δεν μας εξη­γούν πως μπο­ρεί να γίνει αυτή η μεί­ω­ση όταν ακο­λου­θεί­ται για Πέμ­πτη συ­νε­χή χρο­νιά η ίδια συ­ντα­γή της λι­τό­τη­τας μέσω του 3ου μνη­μο­νί­ου. Η αγο­ρα­στι­κή δύ­να­μη της πλειο­ψη­φί­ας των πο­λι­τών λόγω της αύ­ξη­σης του φ.π.α. στα προ­ϊ­ό­ντα, την μι­σθο­λο­γι­κή μεί­ω­ση, την σκλη­ρή φο­ρο­λό­γη­ση των αγρο­τών, η μεί­ω­ση των συ­ντά­ξε­ων θα μειώ­σει την κα­τα­νά­λω­ση η οποία ως απο­τέ­λε­σμα θα έχει την πε­ραι­τέ­ρω μεί­ω­ση της ζή­τη­σης και τα πε­ρισ­σό­τε­ρα λου­κέ­τα στις επι­χει­ρή­σεις. Οπότε μι­λά­με για πε­ραι­τέ­ρω αύ­ξη­ση της ανερ­γί­ας. Εκτός αν έρ­θουν οι επεν­δύ­σεις που λέ­γα­με πα­ρα­πά­νω(επεν­δύ­σεις υπό σκλη­ρούς όρους για τον ερ­γά­τη) και προ­σλά­βουν μα­ζι­κά ερ­γά­τες με ελα­στι­κές συν­θή­κες ερ­γα­σί­ας ή τον μισθό των 360€, με μη­δα­μι­νές ασφα­λι­στι­κές ει­σφο­ρές από πλευ­ράς ερ­γο­δο­σί­ας. Αν εν­νο­ούν πως θα φέ­ρουν έτσι μεί­ω­ση εν μέρει της ανερ­γί­ας δεν νο­μί­ζω πως εν­δια­φέ­ρουν τον πο­λί­τη τέ­τοιες πο­λι­τι­κές εφό­σον θα φυ­το­ζω­εί.

Η προ­κή­ρυ­ξη εκλο­γών από μέ­ρους του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ λέει το Μα­ξί­μου έγινε για να πάρει ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ κα­θα­ρή με­γά­λη εντο­λή ώστε να συ­νε­χί­σει και να μας βγά­λει από τα μνη­μό­νια. Όταν κα­ταρ­χήν παίρ­νεις δη­μό­σια τις ευ­λο­γί­ες της Μέρ­κελ, του Γιούν­κερ και του Ντάιν­σε­μπλουμ για την διε­νέρ­γεια των εκλο­γών (νο­μί­ζω πως υπήρ­ξε πα­ρό­τρυν­ση) πάει να πει πως η ανα­γκαιό­τη­τα ήρθε από τα έξω προς τα μέσα. Επί­σης η κυρία Μέρ­κελ σε τε­λευ­ταία της συ­νέ­ντευ­ξη ανέ­φε­ρε πως οποια­δή­πο­τε είναι η κυ­βέρ­νη­ση από τα τέλη του Σε­πτέμ­βρη θα πρέ­πει να αρ­χί­σουν να εφαρ­μό­ζο­νται τα μέτρα που υπέ­γρα­ψε η κυ­βέρ­νη­ση. Στα τέλη Σε­πτεμ­βρί­ου οι συ­ντα­ξιού­χοι θα δούνε μειω­μέ­νη κατά πολύ την σύ­ντα­ξή τους και θα πρέ­πει πρώτα να γί­νουν οι εκλο­γές και μετά να πά­ρουν την σύ­ντα­ξη για να μην κα­τα­λά­βουν εντε­λώς τι έχει γίνει(-6% στην κύρια σύ­ντα­ξη και -6% στις επι­κου­ρι­κές θα είναι ένα με­γά­λο πλήγ­μα για τους συ­ντα­ξιού­χους οι οποί­οι είδαν και τα προη­γού­με­να χρό­νια να συρ­ρι­κνώ­νε­ται η σύ­ντα­ξή τους). Και δεν είναι μόνο αυτό. Από τα μέσα του φθι­νο­πώ­ρου θα κα­τα­λά­βου­με όλοι μας  το τι συ­νέ­βη με την υπο­γρα­φή του 3ου μνη­μο­νί­ου και αυτό θα ήταν κα­τα­στρο­φι­κό για τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και ει­δι­κά για το Μα­ξί­μου. Για εμάς του πο­λί­τες όμως θα ήταν αρ­κε­τά δια­φω­τι­στι­κό(και επί­πο­νο βέ­βαια) να πά­ρου­με μια γεύση από το 3ο μνη­μό­νιο. Είναι η βα­σι­κή αιτία προ­κή­ρυ­ξης των εκλο­γών που ο μνη­μο­νια­κός πλέον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ αρ­νεί­ται πει­σμα­τι­κά να πα­ρα­δε­χτεί.

Τέλος θα ήθελα να υπο­γραμ­μί­σω ότι το ξε­πού­λη­μα της δη­μό­σιας πε­ριου­σί­ας και των ορ­γα­νι­σμών θα συ­νε­χί­σει με ποιο βάρ­βα­ρο ρυθμό. Οι ζη­μιο­γό­νοι ορ­γα­νι­σμοί κατά την ρη­το­ρι­κή της Νέας Δη­μο­κρα­τί­ας και του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν θα ήταν ζη­μιο­γό­νοι αν ανα­λάμ­βα­ναν την διοί­κη­σή τους άν­θρω­ποι που δεν θα ήταν φυ­τευ­τοί από τις κυ­βερ­νή­σεις της 40ε­τί­ας. Η λέξη δη­μό­σιο management για τους ορ­γα­νι­σμούς που θα πα­ρεί­χαν ποιο­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα στην κα­λύ­τε­ρη δυ­να­τή τιμή από πλευ­ράς πο­λι­τεί­ας ήταν έν­νοιες άγνω­στες για αυ­τούς που ήθε­λαν να δώ­σουν, επι­κοι­νω­νί­ες, με­τα­φο­ρές,λι­μά­νια, λο­τα­ρία σε φί­λους και συ­νερ­γά­τες. Αν θέ­λου­με ένα κοι­νω­νι­κό κρά­τος δεν μπο­ρεί το κρά­τος να κα­τα­στεί ένας φο­ρο­μπη­χτη­κός πυ­λώ­νας χωρίς να προ­σφέ­ρει τί­πο­τε άλλο στους πο­λί­τες.

Η ηγε­μο­νία της Ε.Ε. δεν θα πε­ρά­σει ποτέ όπως έχει αυτή η Ε.Ε. στα χέρια αν­θρώ­πων που θα πα­λεύ­ουν για τον ερ­γά­τη, για την δη­μο­κρα­τία, για την ισό­τη­τα των λαών. Η αντι­με­τώ­πι­ση του αν­θρώ­που από την Ε.Ε. φαί­νε­ται κα­θα­ρά τον τε­λευ­ταίο καιρό με το πως αντι­με­τω­πί­ζει τους πρό­σφυ­γες που η ίδια η Ε.Ε. και οι πο­λι­τι­κές της δη­μιούρ­γη­σαν. Μέσα σε μια οι­κο­γέ­νεια όπως μας λένε ότι είναι η Ευ­ρω­παϊ­κή οι­κο­γέ­νεια δεν μπο­ρούν να υπάρ­χουν εκ­βια­στές ούτε βα­σα­νι­στές. Εμείς οι πο­λί­τες για 6 χρό­νια εκ­βια­ζό­μα­στε και βα­σα­νι­ζό­μα­στε από τα προ­γράμ­μα­τα διά­σω­σης που σκο­τώ­νουν και που μας επι­βάλ­λουν. Είναι και­ρός να επι­λέ­ξου­με. Να επι­λέ­ξου­με εάν θέ­λου­με μια πο­λι­τεία και μια Ευ­ρώ­πη των αν­θρώ­πων ή μια Ευ­ρώ­πη των τρα­πε­ζών. Το μόνο σί­γου­ρο είναι πως η επι­λο­γή του κα­θε­νός μας στις επι­κεί­με­νες εκλο­γές θα μας δώσει ένα μέλ­λον το οποίο δια­λέ­ξα­με εμείς.