Ταξικοί ελκυστές και πολιτικές ροπές στην νεοεκλεγείσα ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Ταξικοί ελκυστές και πολιτικές ροπές στην νεοεκλεγείσα ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

  • |

Το τρίτο και τελευταίο άρθρο για την Κεντρική Επιτροπή που εκλέχτηκε από το πρόσφατο 2ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ αφορά την ταυτοποίηση του ταξικού χαρακτήρα των Μελών της και την αναγνώριση των πολιτικών δυναμικών που απορρέουν αλληλεπιδραστικά, αντιπαραθετικά και συμπωτικά, από την πολλαπλότητά τους.

  • του Κώστα Λαμπρόπουλου | ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | red line

Τα ευρήματα της εμπειρικής έρευνας προσδιορισμού του ταξικού χαρακτήρα των Μελών της νεοεκλεγείσας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας : Οι ταξικές συντεταγμένες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ
Α/Α Τύπος επαγγελματικής απασχόλησης μέλους Κεντρικής Επιτροπής Πλήθος Πλήθος / Σύνολο Ομαδοποιήσεις
1 Κομματικό Στέλεχος 25 0,1497 0,1497
2 Μισθωτός Δημοτικού Τομέα 11 0,0659 0,1317
3 Μισθωτός Δημόσιου Τομέα – πλην Εκπαιδευτικών 7 0,0419
4 Μισθωτός ΔΕΚΟ 4 0,0240
5 Μισθωτός Δημόσιου Τομέα – Εκπαιδευτικός 30 0,1796 0,1796
6 Αγρότης 1 0,0060 0,3713
7 Αυτοαπασχολούμενος 48 0,2874
8 Επιχειρηματίας (Μικρο-) 13 0,0778
9 Μισθωτός Ιδιωτικού Τομέα 18 0,1078 0,1138
10 Άνεργος 1 0,0060
11 Φοιτητής 4 0,0240 0,0539
12 Συνταξιούχος 5 0,0299
Σύνολο* 167 1,0000 1,0000

 

Σημείωση: το άθροισμα υπερβαίνει το πλήθος των Μελών της ΚΕ (151) καθότι υφίστανται διπλοί προσδιορισμοί (“και”).

 

Από τα δεδομένα του Πίνακα προκύπτει ότι η πολιτική λειτουργία της ΚΕ εκρέει από την αλληλεπίδραση έξη σύνθετων ταξικών ομαδοποιήσεων των Μελών της.

Α. Η πρώτη Ομάδα συντίθεται από τα ίδια τα Κομματικά Στελέχη. Η σχετική ισχύς στη λήψη αποφάσεων ανέρχεται περίπου στο 15% ± 1,5%.

Β. Η δεύτερη Ομάδα συντίθεται από τους Δημόσιους / Δημοτικούς Υπαλλήλους που δεν είναι Εκπαιδευτικοί. Η σχετική ισχύς στη λήψη αποφάσεων ανέρχεται περίπου στο 13% ± 1,5%.

Γ. Η τρίτη Ομάδα συντίθεται από τους τους Δημόσιους Υπαλλήλους που είναι Εκπαιδευτικοί. Η σχετική ισχύς στη λήψη αποφάσεων ανέρχεται περίπου στο 18% ± 1,5%.

Δ. Η τέταρτη Ομάδα συντίθεται από τους Αυτοαπασχολούμενους και Μικροεπιχειρηματίες. Η σχετική ισχύς στη λήψη αποφάσεων ανέρχεται περίπου στο 37% ± 1,5%.

Ε. Η πέμπτη Ομάδα συντίθεται από τους Μισθωτούς του Ιδιωτικού Τομέα και τους Άνεργους. Η σχετική ισχύς στη λήψη αποφάσεων ανέρχεται περίπου στο 11% ± 1,5%.

ΣΤ. Η έκτη και τελευταία Ομάδα συντίθεται από τους υπόλοιπους (Φοιτητές, Συνταξιούχοι). Η σχετική ισχύς στη λήψη αποφάσεων ανέρχεται περίπου στο 5% ± 1,5%.

Η Ομάδα #1 (Κομματικά Στελέχη) είναι φορέας της οργανωσιακής λειτουργίας του κόμματος. Για το λόγο αυτό συνιστά διακριτό Λειτουργικό Πόλο.

Η Ομάδα #2 (Δημόσιοι Υπάλληλοι πλην Εκπαιδευτικών) είναι φορέας ταυτόσημων ίδιων επαγγελματικών συμφερόντων (διατήρηση και επέκταση του Δημόσιου τομέα) και πολιτικής άποψης (Κοινωνικό κράτος).Για το λόγο αυτό συνιστά διακριτό Λειτουργικό Πόλο.

Η Ομάδα #3 (Εκπαιδευτικοί) είναι φορέας ίδιων επαγγελματικών συμφερόντων (διατήρηση και επέκταση του Δημόσιου τομέα) αλλά επίσης και της άσκησης της ιδεολογικής λειτουργίας του κόμματος (κοινωνικό κράτος – οικονομία αναγκών). Για το λόγο αυτό συνιστά διακριτό Λειτουργικό Πόλο.

Η Ομάδα #4 (Αυτοαπασχολούμενοι και Μικροεπιχειρηματίες, Αγρότες) είναι φορέας ίδιων επαγγελματικών συμφερόντων (δημόσιες προμήθειες και έργα, αποκατάσταση της χρηματοδοτικής λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, κρατική στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας). Για το λόγο αυτό συνιστά διακριτό Λειτουργικό Πόλο.

Η Ομάδα #5 (Μισθωτοί Ιδιωτικού Τομέα και Άνεργοι) αν και είναι φορέας ίδιων επαγγελματικών συμφερόντων δεν εμφανίζεται ως τέτοιος (συνεργατική και αλληλέγγυα επιχειρηματικότητα). Για το λόγο αυτό και δεδομένης της ποσοτικά περιορισμένης  ισχύος της στη λήψη αποφάσεων (11%) δεν συνιστά διακριτό Λειτουργικό Πόλο αλλά Χώρο. Ο Χώρος έλκεται -διασπώμενος- πρωτευόντως από τον Μικροαστικό Πόλο και δευτερευόντως (άνεργοι) από το Δημόσιο Πόλο.

Η Ομάδα #6 (Μη Οικονομικά Ενεργοί) λόγω της ανομοιογένειας και της ασήμαντης ισχύος στη λήψη των αποφάσεων (5%) δεν συνιστά διακριτό Πόλο αλλά Χώρο. Ο Χώρος έλκεται -διασπώμενος- πρωτευόντως από τον Δημόσιο πόλο και δευτερευόντως από τον Μικροαστικό Πόλο (Αγρότες, Φοιτητές).

Είναι προφανές ότι οι Πόλοι #2 και #3 είναι συγγενείς. Η σύνθεσή τους ορίζει τη Ροπή του Κοινωνικού Κράτους με συνδυασμένη ισχύ στη λήψη αποφάσεων 31% ± 1,5%. Η ροπή αυτή έλκει στοιχεία από τονΠόλο #1 (Κομματικά Στελέχη) και το Χώρο #6 (Φοιτητές, Συνταξιούχοι). Ως -πρακτικά ανέφικτο- μέγιστο τυπικό όριο, η συνδυασμένη ισχύς της Ροπής στη λήψη των αποφάσεων ανέρχεται στο 51%.

Ο Πόλος #4με ισχύ στη λήψη αποφάσεων 37% ± 1,5% έλκει στοιχεία από τον πόλο #1 (Κομματικά Στελέχη) και τους Χώρους #5 (Μισθωτοί Ιδιωτικού Τομέα και Άνεργοι) και το Χώρο #6 (Λοιποί – μη συμπεριλαμβανόμενοι αλλού). Η σύνθεσή τους ορίζει τη Ροπή των Κοινωνικών Συμμαχιών.Ως -πρακτικά ανέφικτο- μέγιστο τυπικό όριο, η συνδυασμένη ισχύς της Ροπής στη λήψη των αποφάσεων ανέρχεται στο 68%.

Οι δύο αντίπαλες ροπές συνυπάρχουν ανταγωνιστικά στο κοινό και για τις δύο ιδεολογικό πλαίσιο της πάλης ενάντια σε μία εγχωρίωςκαλλιεργηθείσα εκδοχή του περιβόητου «νεοφιλελευθερισμού» (που χωράει -ανιστόρητα και αντιεπιστημολογικά- τα “αντικαπιταλιστικά” πάντα όλα).

Συνεπώς,το εκάστοτε αποτέλεσμα της πολιτικής λειτουργίας της ΚΕ προκύπτει από την αντιπαράθεση και τη σύνθεση των δύο ροπών που με τη σειρά τους απορρέουν από διακριτά ταξικά συμφέροντα τα οποία και απεικονίζουν παραστατικά στο εσωτερικό της.

Κατά την περίοδο ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ προς την εξουσία οι αντιθέσεις των ροπών αυτών ελαχιστοποιούνταν ενώ οι συμπτώσεις τους μεγιστοποιούνταν, τουλάχιστον στα λόγια. Την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η λογοδιαφυγή είναι πλέον άχρηστη στην κυβερνητική πράξη.

Η ποσοτικά αλλά όχι ιδεολογικά κυρίαρχη μικροαστική συνιστώσα του κόμματος έχει ήδη βγάλει το (ευθύς εξαρχής αυτονόητο) συμπέρασμα ότι ο μικροαστισμός μπορεί να υπάρξει μόνο ως παρακολούθημα του μεγάλου καπιταλισμού. Κι’ αυτός σήμερα συνεπάγεται / προϋποθέτει / επιδιώκει την κατάλυση του κοινωνικού κράτους, άρα και την πολιτική ήττα της σχετικής αντανάκλασής του στο εσωτερικό της νεοεκλεγείσας ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ.

Την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ #3 στην οποία η μετάβαση θα ολοκληρωθεί και τυπικά με το μετασυνεδριακό ανασχηματισμό της Κυβέρνησης, το μπλοκ της ΚΕ υπέρ της διατήρησης του κοινωνικού κράτους θα δώσει τις τελευταίες μάχες οπισθοφυλακών πριν εξαερωθεί στις επερχόμενες εκλογές που η ήττα του θα επιφέρει.