Μουντιάλ 2030: Να αποτρέψουμε την εγκληματική υποψηφιότητα Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας-Αιγύπτου

Μουντιάλ 2030: Να αποτρέψουμε την εγκληματική υποψηφιότητα Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας-Αιγύπτου

  • |

Λίγους μόνο μήνες μετά το αιματοβαμμένο Μουντιάλ του Κατάρ και η συζήτηση για συνδιοργάνωση του Μουντιάλ του 2030 από τη Σαουδική Αραβία, την Ελλάδα και την Αίγυπτο ξανανοίγει.

Πρό­κει­ται για μια ωμή πρό­κλη­ση για την ερ­γα­τι­κή τάξη που έχασε το μέ­τρη­μα των νε­κρών της στα γή­πε­δα των πε­τρο­δό­λα­ρων τα προη­γού­με­να χρό­νια. Όμως, ποιος νοιά­ζε­ται για το αίμα των ερ­γα­τών και για τα κα­τα­πα­τη­μέ­να δι­καιώ­μα­τα χι­λιά­δων αν­θρώ­πων όταν μι­λά­με για… μπίζ­νες και κέρδη;

Νέος πόλος πο­δο­σφαι­ρι­κού κέρ­δους

Το Μου­ντιάλ του Κατάρ κα­τέ­στη­σε σαφές ότι ένας νέος πόλος χρη­μα­το­δό­τη­σης και κέρ­δους ανοί­γε­ται για την πα­γκό­σμια πο­δο­σφαι­ρι­κή βιο­μη­χα­νία. Το αρα­βι­κό μπά­σι­μο στο δη­μο­φι­λέ­στε­ρο σπορ του πλα­νή­τη είναι το ακρι­βό πε­ρι­τύ­λιγ­μα πίσω από το οποίο κρύ­βο­νται ευ­ρύ­τε­ρες επι­χει­ρη­μα­τι­κές και γε­ω­πο­λι­τι­κές επι­διώ­ξεις. Και τα τε­λευ­ταία χρό­νια είναι πολύ χο­ντρό. Οι Κα­τα­ρια­νοί για πάνω από μια δε­κα­ε­τία έχουν δα­πα­νή­σει δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ στην Παρί Σεν Ζερ­μέν, ενώ φήμες τους θέ­λουν να ει­σέρ­χο­νται στη βι­τρί­να του πα­γκό­σμιου πο­δο­σφαί­ρου, την Premier League, δεί­χνο­ντας εν­δια­φέ­ρον για την Τό­τε­ναμ. Οι Σα­ου­δά­ρα­βες αγό­ρα­σαν την Νιού­κα­στλ τον Οκτώ­βριο του 2021 ένα­ντι 305 εκα­τομ­μυ­ρί­ων λιρών, ενώ φήμες τους θέ­λουν να εν­δια­φέ­ρο­νται και για τη Λί­βερ­πουλ προ­σφέ­ρο­ντας 3,2 δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια λίρες για την αγορά της. Εκτός από τα πα­ρα­πά­νω, όμως, μόλις σε μιά­μι­ση βδο­μά­δα τον πε­ρα­σμέ­νο Ια­νουά­ριο διορ­γα­νώ­θη­καν στο Ριάντ τα Σού­περ Καπ Ισπα­νί­ας και Ιτα­λί­ας, αλλά και ένα φι­λι­κό ανά­με­σα στις ομά­δες του Λιο­νέλ Μέσι και του Κρι­στιά­νο Ρο­νάλ­ντο.

Μι­λά­με για ασύλ­λη­πτα ποσά, τα οποία ακού­γο­ντάς τα κά­ποιος πραγ­μα­τι­κά ζα­λί­ζε­ται. Γι’ αυτό και τα ανα­φέ­ρου­με. Όμως δεν αρκεί απλώς η εί­σο­δος και η επέν­δυ­ση σε ένα πο­δο­σφαι­ρι­κό club ούτε η τέ­λε­ση συ­γκε­κρι­μέ­νων αγώ­νων στη Σα­ου­δι­κή Αρα­βία, ώστε ο πλού­σιος αρα­βι­κός κό­σμος να κάνει σαφή την πα­ρου­σία του στο πο­δό­σφαι­ρο. Χρειά­ζε­ται η θε­σμι­κή επι­κύ­ρω­ση και ανα­γνώ­ρι­ση της πα­ρου­σί­ας του στο σπορ μέσα από την ανά­λη­ψη κο­ρυ­φαί­ων διορ­γα­νώ­σε­ων. Και η ση­μα­σία αυτής της επι­δί­ω­ξης έγινε ορατή με τον πιο εμ­φα­τι­κό τρόπο στο πρό­σφα­το Μου­ντιάλ του Κατάρ. Οι διορ­γα­νω­τές δα­πά­νη­σαν πολλά δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ για την οι­κο­δό­μη­ση των στα­δί­ων του θα­νά­του, εμπλέ­χτη­καν σε διε­θνή σκάν­δα­λα χρη­μα­τι­σμού ευ­ρω­βου­λευ­τών όπως το Qatar Gate, έκλει­σαν με­γά­λα επι­χει­ρη­μα­τι­κά deals, εξα­γό­ρα­σαν κυ­ριο­λε­κτι­κά τη FIFA και τους εκ­προ­σώ­πους της και δε δί­στα­σαν ακόμη και την ώρα της απο­νο­μής του τρο­παί­ου να φο­ρέ­σουν την πα­ρα­δο­σια­κή φο­ρε­σιά τους στον τρο­παιού­χο Λιο­νέλ Μέσι. Το τε­λευ­ταίο το ανα­φέ­ρου­με γιατί ακόμη και το πεδίο του συμ­βο­λι­σμού έχει τη ση­μα­σία του.

Σα­ου­δά­ρα­βες και Μη­τσο­τά­κης

Μέσα σε αυτή την αδη­φα­γία και κερ­δο­λα­γνία, ακού­γε­ται εδώ και μήνες η φήμη ότι οι Σα­ου­δά­ρα­βες θέ­λουν να ανα­λά­βουν τη διορ­γά­νω­ση του Μου­ντιάλ του 2030. Όμως, επει­δή είναι πολύ δύ­σκο­λο να πε­τύ­χουν κάτι τέ­τοιο, μόλις 8 χρό­νια μετά τη διορ­γά­νω­ση του Μου­ντιάλ από χώρα της πε­ριο­χής, χρειά­ζο­νται ένα πει­στι­κό προ­κά­λυμ­μα. Η Ελ­λά­δα του Κυ­ριά­κου Μη­τσο­τά­κη φαί­νε­ται πως φά­νη­κε πρό­θυ­μη να παί­ξει αυτό το ρόλο. Το ρόλο του «μπρο­στι­νού» δη­λα­δή ώστε να εξυ­πη­ρε­τη­θούν τα ευ­ρύ­τε­ρα σα­ου­δα­ρα­βι­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Αυτό μά­λι­στα απο­δει­κνύ­ε­ται από την επί­σκε­ψη του Κυ­ριά­κου Μη­τσο­τά­κη στη Σα­ου­δι­κή Αρα­βία τον Ιού­λιο του 2022, αλλά και από το γε­γο­νός ότι ο Μο­χά­μεντ Μπιν Σαλ­μάν, ο διά­δο­χος του θρό­νου στη Σα­ου­δι­κή Αρα­βία, επέ­λε­ξε την Αθήνα ως πρώτη πόλη επί­σκε­ψής του στην Ευ­ρω­παϊ­κή Ένωση, σπά­ζο­ντας εδώ την απο­μό­νω­σή του λόγω της δο­λο­φο­νία Κα­σό­γκι.

Οι φήμες όμως έχουν γίνει πλέον βά­σι­μες πλη­ρο­φο­ρί­ες. Ένα απο­κα­λυ­πτι­κό άρθρο του Politico ανα­φέ­ρει ότι οι Σα­ούντ προ­σφέρ­θη­καν να πλη­ρώ­σουν απο­κλει­στι­κά για την κα­τα­σκευή νέων γη­πέ­δων σε Ελ­λά­δα και Αί­γυ­πτο εάν συμ­φω­νή­σουν τα δύο κράτη να συ­νερ­γα­στούν στο Μου­ντιάλ του 2030, με αντάλ­λαγ­μα να πάρει η Σαουδ. Αρα­βία τα ¾ των αγώ­νων. Πρό­κει­ται για μια προ­σφο­ρά δι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ, η οποία σύμ­φω­να με πηγές του ίδιου μέσου, συ­ζη­τή­θη­κε κατά την επί­σκε­ψη του Έλ­λη­να πρω­θυ­πουρ­γού στο Ριάντ τον Ιού­λιο του 2022. Κάπως έτσι μετά την εξα­γο­ρά ευ­ρω­βου­λευ­τών, έχου­με πι­θα­νώς και την πρώτη εξα­γο­ρά πρω­θυ­πουρ­γού, τά­ζο­ντάς του λα­γούς με πε­τρα­χή­λια. Οι Σα­ου­δά­ρα­βες πο­ντά­ρουν πολλά στην υπο­τα­κτι­κό­τη­τα του Μη­τσο­τά­κη στο κέρ­δος, καθώς το επι­χεί­ρη­μά τους για την ανά­λη­ψη του θε­σμού είναι ότι αυτός θα διε­ξα­χθεί σε τρεις ηπεί­ρους. Πρό­κει­ται για ένα δυ­να­τό επι­χεί­ρη­μα απέ­να­ντι στις αντα­γω­νι­στι­κές συ­μπρά­ξεις Ισπα­νί­ας, Πορ­το­γα­λί­ας και Ου­κρα­νί­ας από τη μία, και Αρ­γε­ντι­νής, Ου­ρου­γο­ουά­ης, Πα­ρα­γουά­ης και Χιλής από την άλλη, ενό­ψει της διά­σκε­ψης της FIFA το 2024.

Αδια­φο­ρία στο έγκλη­μα

Όλα τα πα­ρα­πά­νω είναι βά­σι­μα και με το πα­ρα­πά­νω. Μετά την απο­κά­λυ­ψη του Politico, ο υφυ­πουρ­γός Αθλη­τι­σμού Λευ­τέ­ρης Αυ­γε­νά­κης, με τι­τί­βι­σμά του στο twitter, έσπευ­σε να δια­ψεύ­σει τα περί «εξα­γο­ράς» του πρω­θυ­πουρ­γού, χωρίς όμως να δια­ψεύ­δει την ύπαρ­ξη σο­βα­ρών συ­νο­μι­λιών ανά­με­σα στις τρεις χώρες. Ο πρό­ε­δρος της FIFA, Τζιά­νι Ιν­φα­ντί­νο, όταν ρω­τή­θη­κε για το εν­δε­χό­με­νο επα­να­διορ­γά­νω­σης του Μου­ντιάλ από Αρα­βι­κή χώρα δή­λω­σε «γιατί όχι;», ενώ πα­ράλ­λη­λα τό­νι­σε ότι μια εν­δε­χό­με­νη υπο­ψη­φιό­τη­τα Σα­ου­δι­κής Αρα­βί­ας-Ελ­λά­δας-Αι­γύ­πτου, θα ανε­βά­σει το επί­πε­δο του αντα­γω­νι­σμού καθώς «θα ωθή­σει κάθε υπο­ψη­φιό­τη­τα να πρά­ξει το κα­λύ­τε­ρο». Ο συ­νο­μι­λη­τής του Κα­σι­διά­ρη, Τάκης Μπαλ­τά­κος που αφού απο­πέμ­φθη­κε από σύμ­βου­λος του πρω­θυ­πουρ­γού Αντώ­νη Σα­μα­ρά, πλέον ηγεί­ται της Ελ­λη­νι­κής Πο­δο­σφαι­ρι­κής Ομο­σπον­δί­ας ως πρό­ε­δρός της, όταν ρω­τή­θη­κε για εν­δε­χό­με­νη ανά­λη­ψη του Μου­ντιάλ του 2030 από τη χώρα μας, δή­λω­σε ότι «αν ο πρω­θυ­πουρ­γός το απο­φα­σί­σει, εγώ θα υπο­γρά­ψω και με τα δύο χέρια».

Όλοι οι πα­ρα­πά­νω μυ­ρί­ζο­νται τρελά κέρδη και σπεύ­δουν να υπο­κλι­θούν στα σα­ου­δα­ρα­βι­κό επι­χει­ρείν με τον πιο γλοιώ­δη τρόπο. Ξε­χνούν βέ­βαια αυτά που δεν μπο­ρού­με να ξε­χά­σου­με όλοι οι υπό­λοι­ποι. Ότι μι­λά­με για κράτη στα οποία οι γυ­ναί­κες και τα μέλη της lgbtqi κοι­νό­τη­τας δέ­χο­νται πρω­το­φα­νή κα­τα­πά­τη­ση δι­καιω­μά­των. Ότι μι­λά­με για κα­θε­στώ­τα που ακόμη και για μια μη αρε­στή ανάρ­τη­ση στο ίντερ­νετ μπο­ρεί να βρε­θεί κά­ποιος με πα­ρα­πά­νω από δέκα χρό­νια φυ­λά­κι­ση στην πλάτη. Ότι μι­λά­με για χώρες στις οποί­ες στο όνομα του κέρ­δους σκο­τώ­νο­νται σε ερ­γα­τι­κά κά­τερ­γα χι­λιά­δες ερ­γά­τες καθώς επι­κρα­τούν επί­ση­μα συν­θή­κες -κυ­ριο­λε­κτι­κής- σκλα­βιάς. Ότι μι­λά­με για γε­ω­πο­λι­τι­κές δυ­νά­μεις που επι­χει­ρούν να ανα­δια­τά­ξουν το διε­θνές σκη­νι­κό στη Μέση Ανα­το­λή και τον αρα­βι­κό κόσμο είτε βομ­βαρ­δί­ζο­ντας άλλα κράτη όπως η Υε­μέ­νη, είτε επι­χει­ρώ­ντας να ηγε­μο­νεύ­σουν στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή νο­μι­μο­ποιώ­ντας τα εγκλή­μα­τά τους μέσα από φα­ντα­σμα­γο­ρι­κές πο­λι­τι­σμι­κές εκ­δη­λώ­σεις. Πολλά από τα πα­ρα­πά­νω έχουν κα­ταγ­γεί­λει επα­νει­λημ­μέ­νως διε­θνείς ορ­γα­νι­σμοί προ­στα­σί­ας δι­καιω­μά­των με προ­ε­ξάρ­χου­σα τη Διε­θνή Αμνη­στία που έχει αντι­τα­χθεί στο κλεί­σι­μο του μα­τιού από τη FIFA στη Σα­ου­δι­κή Αρα­βία.

Ανά­γκη ξε­κά­θα­ρης αντί­θε­σης

Ας εί­μα­στε όμως ξε­κά­θα­ροι. Η υπο­βο­λή κοι­νής υπο­ψη­φιό­τη­τας Ελ­λά­δας-Σα­ου­δι­κής Αρα­βί­ας-Αι­γύ­πτου δεν απο­τε­λεί ένα αυ­το­τε­λές αθλη­τι­κό πρό­τζεκτ. Εντάσ­σε­ται σε μια ευ­ρύ­τε­ρη, γε­ω­πο­λι­τι­κού χα­ρα­κτή­ρα στρα­τη­γι­κή συμ­φω­νία και συμ­μα­χία. Πρό­κει­ται για ένα τρί­γω­νο χωρών που επι­χει­ρούν να ανα­βα­πτι­σθούν στο διε­θνές σκη­νι­κό, από δια­φο­ρε­τι­κές αφε­τη­ρί­ες και με δια­φο­ρε­τι­κές επι­διώ­ξεις η κάθε μία. Το πο­δό­σφαι­ρο είναι απλώς ο άρτος και το θέαμα, πίσω από ευ­ρύ­τε­ρα συμ­φέ­ρο­ντα, σε μια πε­ριο­χή του χάρτη όπου οξύ­νο­νται οι αντα­γω­νι­σμοί και ελ­λο­χεύ­ουν οι κίν­δυ­νοι. Είναι σαφές ότι το ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα και η Αρι­στε­ρά πρέ­πει να αντι­τα­χθούν σε αυτή την εγκλη­μα­τι­κή υπο­ψη­φιό­τη­τα. Οι πρό­σφα­τες κα­ταγ­γε­λί­ες από τα κά­τερ­γα του Κατάρ πρέ­πει να λει­τουρ­γή­σουν προει­δο­ποι­η­τι­κά. Δεν πρέ­πει σε καμία πε­ρί­πτω­ση να επι­τρέ­ψου­με στο όνομα του πο­δο­σφαί­ρου να με­τα­τρα­πεί η Ελ­λά­δα σε ένα ερ­γα­τι­κό κο­λα­στή­ριο, όπου κερ­δι­σμέ­νοι θα είναι οι ερ­γο­λά­βοι, οι χο­ρη­γοί και οι πάσης φύ­σε­ως με­γα­λο­πα­ρά­γο­ντες.

Πρέ­πει από τώρα, όσο είναι ακόμη νωρίς, να υψώ­σου­με την αντί­θε­σή μας στη συν­διορ­γά­νω­ση του Μου­ντιάλ από κοι­νού με το αντι­δρα­στι­κό Βα­σί­λειο της Σα­ου­δι­κής Αρα­βί­ας και το ανε­λεύ­θε­ρο κα­θε­στώς της Αι­γύ­πτου. Και σε αυτή την κα­τεύ­θυν­ση πρέ­πει να στη­θούν πρω­το­βου­λί­ες ενη­μέ­ρω­σης για το τι θα σή­μαι­νε ένα τέ­τοιο εν­δε­χό­με­νο. Στην Ελ­λά­δα που ακόμη οι ερ­γα­ζό­με­νοι πλη­ρώ­νουν τη φού­σκα των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων του 2004, την ώρα που τα ολυ­μπια­κά ακί­νη­τα είτε σα­πί­ζουν, είτε ιδιω­τι­κο­ποιού­νται, έχου­με και την εμπει­ρία και την αντί­λη­ψη να κα­τα­νο­ή­σου­με τι δια­κυ­βεύ­ε­ται από μια τέ­τοια πρό­τα­ση. Απέ­να­ντι στις εξα­γο­ρα­σμέ­νες συμ­φω­νί­ες των από πάνω, πρέ­πει να προ­βάλ­λου­με τη δύ­να­μη των από κάτω. Απέ­να­ντι στα φα­ντα­σμα­γο­ρι­κά θε­ά­μα­τα, πρέ­πει να αντι­πα­ρα­θέ­σου­με την τα­ξι­κή βα­ναυ­σό­τη­τα. Απέ­να­ντι στα κέρδη τους πρέ­πει να υπε­ρα­σπι­στού­με τη ζωή μας.

rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.