Κύπρος: Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες δείχνουν το δρόμο απέναντι στα πειράματα απορρύθμισης της εργασίας

Κύπρος: Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες δείχνουν το δρόμο απέναντι στα πειράματα απορρύθμισης της εργασίας

  • |

Την ώρα που οι διαδικασίες απορρύθμισης της εργασίας ολοένα και επιταχύνονται, οι μορφές εργασιακής εκμετάλλευσης πληθαίνουν, με τη Κύπρο να διατηρεί ένα από τα πιο πολύπλοκα και καλά σχεδιασμένα εκμεταλλευτικά συστήματα.

Τον πε­ρα­σμέ­νο Δε­κέμ­βρη πρό­σφυ­γες και με­τα­νά­στες φοι­τη­τές δια­νο­μείς πραγ­μα­το­ποί­η­σαν με­γά­λη νι­κη­φό­ρα  απερ­γία ως αντί­δρα­ση στις αδια­νό­η­τες συν­θή­κες ερ­γα­σια­κής εκ­με­τάλ­λευ­σης υπεν­θυ­μί­ζο­ντας σε όλους μας την ανά­γκη για πε­ρισ­σό­τε­ρη ορ­γά­νω­ση και δράση.

Σταύρος Σταύρου

Παρ’ όλο που το μο­ντέ­λο της gig economy όλως πε­ριέρ­γως δεν εφευ­ρέ­θη­κε στην Κύπρο, το βρα­βείο με­τε­ξέ­λι­ξης της μπο­ρεί εύ­κο­λα να  της απο­δο­θεί. Οι εξαι­ρε­τι­κά κακές συν­θή­κες ερ­γα­σί­ας στο χώρο της δια­νο­μής έτοι­μου φα­γη­τού σε συν­δυα­σμό με τις ρα­τσι­στι­κές πο­λι­τι­κές της κυ­βέρ­νη­σης έδω­σαν χώρο και ζω­η­ρό­τη­τα στη δη­μιουρ­γι­κό­τη­τα του κε­φα­λαί­ου κα­τα­σκευά­ζο­ντας ένα νέο μο­ντέ­λο που συν­δυά­ζει χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά του μο­ντέ­λου της gig economy και της ερ­γα­σί­ας μέσω ατζέ­ντη­δων.

Ας το πά­ρου­με όμως από την αρχή:

Η γνω­στή πλατ­φόρ­μα WOLT δια­θέ­τει δύο δια­φο­ρε­τι­κά μο­ντέ­λα ερ­γα­σί­ας. Η πρώτη κα­τη­γο­ρία αφορά σε ένα μικρό αριθ­μό κυ­ρί­ως με­τα­να­στών και προ­σφύ­γων που έχουν απο­κτή­σει πλήρη πρό­σβα­ση στην αγορά ερ­γα­σί­ας και ερ­γά­ζο­νται ως αυ­τό-ερ­γο­δο­τού­με­νοι ή «συ­νερ­γά­τες» όπως προ­τι­μά η εται­ρεία να τους απο­κα­λεί. Οι ανα­φε­ρό­με­νοι ερ­γά­ζο­νται με το κομ­μά­τι, χρη­σι­μο­ποιούν το δικό τους μη­χα­νά­κι του οποί­ου επι­βα­ρύ­νο­νται τα έξοδα συ­ντή­ρη­σης,  ενώ πλη­ρώ­νουν κοι­νω­νι­κές ασφα­λί­σεις και ει­σφο­ρά στο Γε­νι­κό Σύ­στη­μα Υγεί­ας που προ­νο­ούν οι αντί­στοι­χες νο­μο­θε­σί­ες. Η δεύ­τε­ρη κα­τη­γο­ρία, αφορά αι­τού­ντες άσυλο και με­τα­νά­στες φοι­τη­τές που ερ­γά­ζο­νται κάτω από πολύ πε­ριο­ρι­στι­κές συν­θή­κες. Επι­γραμ­μα­τι­κά, και οι δύο πλη­θυ­σμοί μπο­ρούν να ερ­γα­στούν νό­μι­μα στην Κύπρο μόνο σε συ­γκε­κρι­μέ­νες οι­κο­νο­μι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες και συ­γκε­κρι­μέ­νες θέ­σεις ερ­γα­σί­ας μέσω τυ­πο­ποι­η­μέ­νων συμ­βο­λαί­ων που κα­τα­θέ­το­νται προς έγκρι­ση στο Τμήμα Ερ­γα­σί­ας με ανώ­τε­ρο εβδο­μα­διαίο όριο, τις 48 και 20  ώρες αντί­στοι­χα συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των υπε­ρω­ριών.

Κάπου εδώ είναι που επι­στρα­τεύ­ε­ται η εφευ­ρε­τι­κό­τη­τα του κε­φα­λαί­ου. Επει­δή η νο­μο­θε­σία απα­γο­ρεύ­ει στους αι­τη­τές ασύ­λου και τους φοι­τη­τές να ερ­γά­ζο­νται ως αυ­τό-ερ­γο­δο­τού­με­νοι, οι άν­θρω­ποι ερ­γά­ζο­νται σε εται­ρεί­ες δια­χεί­ρι­σης στό­λου (ατζέ­ντη­δες) οι οποί­ες απο­κό­πτουν αυ­θαί­ρε­τα πε­ρί­που το 30% του μι­σθού των ερ­γα­ζο­μέ­νων πέραν των κοι­νω­νι­κών ασφα­λί­σε­ων και των ει­σφο­ρών στο Γε­νι­κό Σύ­στη­μα Υγεί­ας (στο οποίο να ση­μειώ­σου­με δεν έχουν πρό­σβα­ση), χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το δικό τους μη­χα­νά­κι ή πο­δή­λα­το (με ενοί­κιο 200 ευρώ το μήνα) και εξο­πλι­σμό 100 ευρώ από τον πρώτο μισθό, ενώ ερ­γά­ζο­νται μέσω της πλατ­φόρ­μας υπό το κα­θε­στώς του κομ­μα­τιού.

Με τις πά­ρα­πά­νω αδια­νό­η­τες απο­κο­πές, οι ερ­γα­ζό­με­νοι ανα­γκά­ζο­νται να ερ­γα­στούν πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρες από τις επι­τρε­πό­με­νες ώρες για να μπο­ρούν να επι­βιώ­σουν και να κα­λύ­ψουν τα βα­σι­κά. Την ίδια ώρα η WOLT προ­χω­ρεί σε μειώ­σεις στην τιμή του κομ­μα­τιού από  4 ευρώ πε­ρί­που ανά  πα­ρά­δο­ση, στα 2.26.

Η εξέ­λι­ξη αυτή οδή­γη­σε σε μια πρω­τό­γνω­ρη για τα Κυ­πρια­κά δε­δο­μέ­να απερ­γία. Με­τα­νά­στες φοι­τη­τές και αι­τη­τές ασύ­λου, βγή­καν στους δρό­μους απαι­τώ­ντας κα­λύ­τε­ρες συν­θή­κες ερ­γα­σί­ας. Την ίδια ώρα που πα­ρα­βιά­ζο­νται συ­νε­χώς και ποι­κι­λο­τρό­πως τα ερ­γα­σια­κά δι­καιώ­μα­τα των Κυ­πρί­ων και κοι­νο­τι­κών ερ­γα­τών, των οποί­ων η πα­ρα­μο­νής τους στη χώρα δεν συν­δέ­ε­ται κατ’ ου­δέ­να τρόπο με την ερ­γα­σία τους είτε νο­μι­κά είτε ως συν­θή­κη επι­βί­ω­σης, είναι δύ­σκο­λο να εντο­πί­σου­με πα­ρό­μοια πα­ρα­δείγ­μα­τα αγω­νι­στι­κό­τη­τας. Παρά τις απει­λές των ατζέ­ντη­δων και τη προ­κλη­τι­κή στάση των αστυ­νο­μι­κών, η απερ­γία επε­κτά­θη­κε σε όλες τις πό­λεις και συ­νέ­χι­σε για 10 μέρες. Η απερ­γία κα­λύ­φθη­κε από την Πα­γκύ­πρια Ερ­γα­τι­κή Ορ­γά­νω­ση (ΠΕΟ) η οποία πρό­σκει­ται στο κε­ντρο­α­ρι­στε­ρό ΑΚΕΛ,  με δυ­να­μι­κή πα­ρου­σία στο χώρο και τους Βιο­μη­χα­νι­κούς Ερ­γά­τες του Κό­σμου (IWW Cyprus), ενώ στη­ρί­χτη­κε και από διά­φο­ρες αλ­λη­λέγ­γυ­ες ομά­δες.

Η πρω­το­φα­νής εντυ­πω­σια­κή αυτή αντί­στα­ση οδή­γη­σε στην έναρ­ξη θε­σμο­θε­τη­μέ­νου δια­λό­γου με στόχο την ρύθ­μι­ση των ερ­γα­σια­κών δι­καιω­μά­των των ερ­γα­ζο­μέ­νων του κλά­δου, δια­γρά­φο­ντας μια νίκη σε μια πε­ρί­ο­δο όπου τα δι­καιώ­μα­τα των ερ­γα­ζο­μέ­νων και κυ­ρί­ως των με­τα­να­στών και προ­σφύ­γων πα­ρα­βιά­ζο­νται ασύ­στο­λα. Μια αντί­στα­ση σε μια πε­ρί­ο­δο όπου η με­τα­νά­στευ­ση και η προ­σφυ­γο­ποί­η­ση κα­τέ­στη κε­ντρι­κό ζή­τη­μα για τις επερ­χό­με­νες προ­ε­δρι­κές εκλο­γές και ερ­γα­λείο ρη­το­ρι­κής μί­σους για τη συ­σπεί­ρω­ση της δε­ξιάς. Μια αντί­στα­ση σε μια πε­ρί­ο­δο κι­νη­μα­τι­κής αδρά­νειας και συν­δι­κα­λι­στι­κής συμ­βι­βα­στι­κό­τη­τας. Μια αντί­στα­ση και μια νίκη, ορ­γα­νω­μέ­νη από τους πιο ευά­λω­τους ερ­γά­τες, απέ­να­ντι στο κε­φά­λαιο και τον πιο πιστό εκ­φρα­στή του, το ρα­τσι­στι­κό κυ­πρια­κό κρά­τος.

rproject.gr