Από το «πράσινο διαβατήριο»…στο «Πράσινο Μίλι»

Από το «πράσινο διαβατήριο»…στο «Πράσινο Μίλι»

  • |

Mε τα γνωστά επιχειρήματα αυτοθαυμασμού για τις επιδώσεις της κυβέρνησής του στη διαχείριση της πανδημίας και «ενέσεις» ψευδεπίγραφης αισιοδοξίας, ο Κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε απόψε αυστηρότερα μέτρα για την Αττική.

Σπύρος Αντωνίου

Με τα κρού­σμα­τα και την πίεση στα νο­σο­κο­μεία να αυ­ξά­νο­νται και πάλι δρα­μα­τι­κά, η λο­γι­κή του σκλη­ρό­τε­ρου lockdown επι­λέ­γε­ται ξανά ως «φυ­σι­κή εξέ­λι­ξη», εφό­σον εδώ και ένα χρόνο δεν υπήρ­ξε καμιά ου­σια­στι­κή ενί­σχυ­ση του ΕΣΥ: «Δεν είναι πολ­λοί αυτοί που μας κλεί­νουν, αλλά μόνον ένας. Και αυτός είναι ο Κο­ρω­νο­ϊ­ός, που πρέ­πει να νι­κή­σου­με», μας ενη­μέ­ρω­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός που έχει αντι­κα­τα­στή­σει τα μέτρα προ­στα­σί­ας της δη­μό­σιας υγεί­ας, με κα­τα­στο­λή, πρό­στι­μα και απα­γο­ρεύ­σεις. Μπά­τσοι πα­ντού, για­τροί που­θε­νά, όπως ση­μειώ­νει εύ­στο­χα και το γνω­στό σύν­θη­μα.

Λια­νε­μπό­ριο και σχο­λεία κλεί­νουν λίγο μετά το πρό­σφα­το άνοιγ­μά τους, ενώ ανα­μέ­νε­ται αύριο η εξει­δί­κευ­ση των υπό­λοι­πων μέ­τρων. Σε κάθε πε­ρί­πτω­ση βέ­βαια, κατά τις πρω­ι­νές ώρες, θα συ­νε­χί­ζε­ται κα­νο­νι­κά ο συ­νω­στι­σμός-χω­ρίς ελέγ­χους-στους χώ­ρους ερ­γα­σί­ας και στα ΜΜΜ. Κατά το βράδυ, που ο ιός φαί­νε­ται να είναι «πιο με­τα­δο­τι­κός», θα συ­νε­χί­σουν να μας πε­ριο­ρί­ζουν στο σπίτι από τις 9μμ και στις 6μμ , στις ασκή­σεις αυ­ταρ­χι­σμού του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου.

Φυ­σι­κά θα ακού­σου­με για τα ψί­χου­λα των 534 ευρώ και τα αστεία επι­δό­μα­τα ανερ­γί­ας, ενώ οι ορι­ζό­ντιες πα­ρο­χές προς τις επι­χει­ρή­σεις, θα ευ­νο­ή­σουν και πάλι τους ισχυ­ρό­τε­ρους παί­κτες της αγο­ράς. Γιατί δια­φο­ρε­τι­κά δεν μπο­ρεί να εξη­γη­θεί η επι­δό­τη­ση ενοι­κί­ου και η δυ­να­τό­τη­τα ανα­στο­λής συμ­βά­σε­ων ερ­γα­σί­ας και σε επι­χει­ρή­σεις χωρίς μεί­ω­ση τζί­ρου.

Και επει­δή η κοι­νω­νία είναι εξου­θε­νω­μέ­νη από τον πο­λύ­μη­νο εγκλει­σμό, την ανερ­γία, τις ει­σο­δη­μα­τι­κές απώ­λειες και τον κίν­δυ­νο της μό­λυν­σης από τον covid (χώρια τις ανα­βο­λές σε τα­κτι­κά ια­τρεία και επεμ­βά­σεις για λοιπά νο­σή­μα­τα), ο Κυ­ριά­κος μας σέρ­βι­ρε ξανά ως «φως στο τού­νελ» το εμ­βο­λια­στι­κό πρό­γραμ­μα, ση­μειώ­νο­ντας ότι «σε λίγο οι εμ­βο­λια­σμοί στη χώρα θα φτά­σουν τις 500.000». Αριθ­μός που απέ­χει αρ­κε­τά από το πε­ρί­φη­μο 70% του πλη­θυ­σμού, που χρειά­ζε­ται να εμ­βο­λια­στεί για να επι­τευ­χθεί μα­ζι­κή ανο­σία. Ανά­λο­γες υπο­σχέ­σεις μας έδινε και τα Χρι­στού­γεν­να, μαζί με τις ευ­ρω­η­γε­σί­ες, για να μας προει­δο­ποι­ή­σει τε­λι­κά σή­με­ρα ότι το «ακορ­ντε­όν» (που πρώτα και κύρια πλήτ­τει του ερ­γα­ζό­με­νους/ες και τους φτω­χούς), έχει ακόμα δρόμο: «στο δί­μη­νο που ακο­λου­θεί η βε­ντά­λια των πε­ριο­ρι­σμών εν­δε­χο­μέ­νως θα ανοί­γει και θα κλεί­νει ανά­λο­γα με τα επί­πε­δα του συ­να­γερ­μού».

Ο οπα­δός των αντι­με­ταρ­ρυθ­μί­σε­ων πρω­θυ­πουρ­γός, μετά το «πρά­σι­νο δια­βα­τή­ριο» στον του­ρι­σμό, για το οποίο πα­ρα­κα­λού­σε χθες το σφα­γέα του πα­λαι­στι­νια­κού λαού Μπε­νια­μίν Νε­τα­νιά­χου, ως άλλος Γ. Κων­στα­ντί­νου στην ελ­λη­νι­κή κω­μω­δία «Καλώς ήλθε το δο­λά­ριο» (στη θέση των ναυ­τών του στό­λου, βάλτε του­ρί­στες από το Ισ­ρα­ήλ), είπε να κλεί­σει το απο­ψι­νό του μή­νυ­μα του με λίγο Χό­λυ­γουντ και το «Πρά­σι­νο Μίλι»*, ισχυ­ρι­ζό­με­νος πως πρό­κει­ται για «το τε­λευ­ταίο μίλι προς την ελευ­θε­ρία».

Και αυτό γιατί είναι βέ­βαιο πώς όσο δεν υλο­ποιού­νται τα αι­τή­μα­τα των υγειο­νο­μι­κών, θα συ­νε­χί­σου­με να νο­σού­με, να νο­ση­λευό­μα­στε, να χά­νου­με ζωές, δι­καιώ­μα­τα και ελευ­θε­ρί­ες, εξαι­τί­ας της εγκλη­μα­τι­κής πο­λι­τι­κής Μη­τσο­τά­κη.

 

 

(*)Οι πτέ­ρυ­γες όπου κρα­τού­νταν οι μελ­λο­θά­να­τοι ήταν απο­μο­νω­μέ­νες από τις υπό­λοι­πες φυ­λα­κές και γνω­στές ως «το τε­λευ­ταίο μίλι» (last mile). Η συ­γκε­κρι­μέ­νη λόγω του χρώ­μα­τος του δα­πέ­δου, που ήταν σαν αυτό του άγου­ρου λε­μο­νιού, απο­κα­λού­νταν «πρά­σι­νο μίλι» (green mile).

/rproject.gr/