Πώς οι πρώην δηµοτικοί αστυνοµικοί θα… επιστρέψουν στη Δηµοτική Αστυνοµία

Πώς οι πρώην δηµοτικοί αστυνοµικοί θα… επιστρέψουν στη Δηµοτική Αστυνοµία

  • |

Με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, την οποία υπογράφει ο Πάνος Σκουρλέτης, δίνονται διευκρινίσεις για τον τρόπο που θα γίνει η μετάταξη πρώην δηµοτικών αστυνοµικών α̟πό Καταστήµατα Κράτησης σε υ̟πηρεσίες ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον «Κλεισθένη», ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το άρθρο 278 του ν. 4555/2018 προβλέπει ότι υπάλληλοι που εµ̟πί̟πτουν στο ̟πεδίο εφαρµογής της ̟αρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 (Α΄224) δύνανται µε αίτησή τους να µετατάσσονται σε υ̟πηρεσίες ∆ηµοτικής Αστυνοµίας των ∆ήµων, ως ειδικό ένστολο προσω̟πικό ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του άρθρου 2 του ν. 3731/2008 (Α΄26), µε αίτηση ̟που υ̟ποβάλλεται στον οικείο δήµο και α̟πόφαση του αρµόδιου για το διορισµό οργάνου του δήµου.

Η διάταξη αφορά τους υ̟παλλήλους ̟που µετατάχθηκαν σε Καταστήµατα Κράτησης, α̟πό θέσεις κλάδου ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, οι ο̟ποίες καταργήθηκαν κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄167).

Υπάλληλοι, οι ο̟ποίοι εµ̟πί̟πτουν στο ρυθµιστικό ̟πεδίο της διάταξης, µ̟πορούν να υ̟ποβάλλουν την αίτησή τους στο δήµο ̟που ε̟πιθυµούν να µεταταγούν. Σηµειώνεται ότι σε ̟περί̟πτωση ̟που αυτή δεν γίνει δεκτή, µ̟πορούν να ε̟πανέλθουν µε νέα αίτηση σε άλλο δήµο.

Η α̟πόφαση της µετάταξης εκδίδεται α̟πό τον οικείο δήµαρχο.

Θέσεις της δηµοτικής αστυνοµίας ̟που ανασυστάθηκαν αυτοδίκαια µε το άρθρο 19 του ν.4325/2015 και είναι κενές µ̟πορούν να καλυφθούν µε τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Για τη διενέργεια της µετάταξης το ̟ποσοστό κάλυψης των θέσεων, στον φορέα ̟προέλευσης του κλάδου στον ο̟ποίο ανήκει ο υ̟πάλληλος, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟ποβολής των αιτήσεων, ̟πρέ̟πει να ανέρχεται σε ̟ποσοστό τουλάχιστον ̟50%. Ο αιτών υ̟πάλληλος ̟πρέ̟πει να µην είναι ο µοναδικός ̟που υ̟πηρετεί στον οικείο κλάδο, εκτός αν στο οργανόγραµµα του φορέα ̟προβλέ̟πεται µόνο µία θέση του εν λόγω κλάδου.

Οι µετατασσόµενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς.

∆ήµοι οι ο̟ποίοι έλαβαν α̟πόφαση µη ε̟πανασύστασης της Υ̟ηρεσίας ∆ηµοτικής Αστυνοµίας µε τις διατάξεις του άρθρου 19 ̟αρ. 3β του ν. 4325/2015, µε συνέ̟πεια την κατάργηση θέσεων δηµοτικών αστυνοµικών, µ̟ορούν να λάβουν νέα α̟πόφαση σύστασης της υ̟πηρεσίας και των αναγκαίων θέσεων ειδικού ένστολου ̟προσω̟πικού δηµοτικής αστυνοµίας, µε τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007. Στην ̟περί̟πτωση αυτή, µ̟πορούν να καλύψουν τις θέσεις αυτές α̟πό υ̟παλλήλους ̟που θα υ̟ποβάλουν σχετική αίτηση µετάταξης µε την ̟παρούσα διαδικασία.

Όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο, προθεσµίες για την υ̟ποβολή των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων και για την έκδοση των α̟ποφάσεων µετάταξης δεν τίθενται εκ του νόµου, ωστόσο, ̟συστήνεται στους ενδιαφερόµενους όσο και τους εµ̟πλεκόµενους φορείς, η όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας, ̟προκειµένου να στελεχωθούν οι νευραλγικές αυτές υ̟πηρεσίες των ΟΤΑ και να αξιο̟ποιηθεί η εµ̟πειρία των ενδιαφεροµένων στην άσκηση των σχετικών αρµοδιοτήτων.

asfalistiko.gr