ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε.Θ.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε.Θ.

  • |

Με την ανοικτή μας επιστολή, καλούμε όλες τις αριστερές, ριζοσπαστικές, προοδευτικές, δημοκρατικές, αντιμνημονιακές δυνάμεις, σε μια κοινή συγκέντρωση και πορεία το Σάββατο 8 Αυγούστου, στα πλαίσια των εγκαινίων της ΔΕΘ.

Χωρίς αμ­φι­βο­λία, η φε­τι­νή ΔΕΘ βρί­σκει τη χώρα και την κοι­νω­νία σε δρα­μα­τι­κή κα­τά­στα­ση, εγκλω­βι­σμέ­νες στον μο­νό­δρο­μο της διαρ­κούς επι­τρο­πεί­ας.

 

Με τα ανα­ρίθ­μη­τα εν­σω­μα­τω­μέ­να μνη­μο­νι­κά προ­γράμ­μα­τα, την εκτί­να­ξη του δη­μό­σιου χρέ­ους στο 180% του ΑΕΠ, την ανερ­γία σε πολύ υψη­λό­τε­ρα πο­σο­στά της επί­ση­μης (20%), τους τρι­το­κο­σμι­κούς μι­σθούς και τις συρ­ρι­κνω­μέ­νες συ­ντά­ξεις, το δη­μό­σιο πλού­το να απο­τε­λεί την παχιά αγε­λά­δα που θρέ­φει τα δυ­σθε­ώ­ρη­τα πρω­το­γε­νή πλε­ο­νά­σμα­τα, τη λαϊκή πε­ριου­σία να βγαί­νει στο σφυρί παρά τις διαρ­κείς προ­σπά­θειες του κι­νή­μα­τος, η αφή­γη­ση της κυ­βέρ­νη­σης για το τέλος της Οδύσ­σειας προ­κα­λεί τη νοη­μο­σύ­νη του ελ­λη­νι­κού λαού.

 

Η πα­ρου­σία του Τσί­πρα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, ιδιαί­τε­ρα φέτος όπου οι ΗΠΑ είναι η «τι­μώ­με­νη χώρα» της ΔΕΘ, ση­μα­το­δο­τεί την αυ­ταρ­χι­κή, την ανάλ­γη­τη, την ξε­νό­δου­λη πο­λι­τι­κή μιας κυ­βέρ­νη­σης, πα­ρα­δο­μέ­νης στα συμ­φέ­ρο­ντα των ΗΠΑ και της γερ­μα­νο­κρα­τού­με­νης ΕΕ.

 

Η απά­ντη­σή μας στην ΔΕΘ πρέ­πει να είναι μα­ζι­κή, ενω­τι­κή, δυ­να­μι­κή. Αυτό απαι­τούν οι πε­ρι­στά­σεις και το λαϊκό αί­σθη­μα.

Όλοι σε μια κοινή συ­γκέ­ντρω­ση και πο­ρεία το Σάβ­βα­το 08/09.