ΟΙ ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ!

ΟΙ ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ!

Η αναγόρευση των ΗΠΑ σε «τιμώμενη χώρα» στο πλαίσιο της ΔΕΘ 2018 αποτελεί ανοιχτή εκδήλωση υποταγής στον Αμερικανικά πολεμικά και οικονομικά συμφέροντα και μια ανοιχτή πρόκληση στα αντιπολεμικά, αντιιμπεριαλιστικά αισθήματα του λαού μας.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ και ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ της Θεσσαλονίκης

Ιδιαί­τε­ρα σε μια πε­ρί­ο­δο που ο Αμε­ρι­κά­νι­κος ιμπε­ρια­λι­σμός πρω­το­στα­τεί στον εν­δοι­μπε­ρια­λι­στι­κό αντα­γω­νι­σμό για το ξα­να­μοί­ρα­σμα του κό­σμου, δια­λύ­ο­ντας χώρες και κομ­μα­τιά­ζο­ντας λαούς. Η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ απο­δει­κνύ­ε­ται η πιο πιστή σύμ­μα­χος των φο­νιά­δων των λαών σε Ανα­το­λι­κή Με­σό­γειο και Βαλ­κά­νια για να εξυ­πη­ρε­τή­σει τα συμ­φέ­ρο­ντα της αστι­κής τάξης, εμπλέ­κο­ντας σε με­γά­λους κιν­δύ­νους τον λαό και την χώρα. Οι εθνι­κι­στι­κές κραυ­γές ου­σια­στι­κά στη­ρί­ζουν αυτή την πο­ρεία και δεν αμ­φι­σβη­τούν στο ελά­χι­στο την πρόσ­δε­ση σε ΗΠΑ-ΝΑ­ΤΟ.Την ίδια στιγ­μή, τα αντι­λαϊ­κά και αντερ­γα­τι­κά μέτρα της κυ­βέρ­νη­σης, κομ­μέ­να και ραμ­μέ­να από  την Ε.Ε., το ΔΝΤ και τον ΟΟΣΑ,  είναι συ­στα­τι­κά στοι­χεία μιας συ­νο­λι­κής πο­λι­τι­κής που θέλει να δη­μιουρ­γή­σει ερ­γα­ζό­με­νους-συγ­χρό­νους σκλά­βους. Άλ­λω­στε, παρά τις κο­ρώ­νες τις κυ­βέρ­νη­σης για έξοδο από τα μνη­μό­νια, η επί­θε­ση στους ερ­γα­ζο­μέ­νους θα συ­νε­χί­ζε­ται με με­γα­λύ­τε­ρη έντα­ση και για πολλά χρό­νια ακόμα. Δε μας βγά­ζουν από τα μνη­μό­νια, αλλά τα κά­νουν αιώ­νια.

Για όλους αυ­τούς τους λό­γους, η πα­ρου­σία του Αμε­ρι­κά­νι­κου ιμπε­ρια­λι­σμού στην πόλη μας, και η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ, πρέ­πει να βρουν απέ­να­ντι το ορ­γα­νω­μέ­νο αντι­πο­λε­μι­κό, αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό, λαϊκό κί­νη­μα.

Κα­λού­με όλες τις δυ­νά­μεις τους κι­νή­μα­τος την μέρα της δια­δή­λω­σης, Σάβ­βα­το 8 Σε­πτεμ­βρί­ου,  να συ­μπο­ρευ­τούν ώστε να υπάρ­ξει η με­γα­λύ­τε­ρη δυ­να­τή απά­ντη­ση σ’ αυτήν την πρό­κλη­ση.

Πα­ράλ­λη­λα, όσοι υπο­γρά­φου­με αυτό το κεί­με­νο, προ­χω­ρά­με σε πα­ρεμ­βά­σεις ενη­μέ­ρω­σης και κα­ταγ­γε­λί­ας της πρό­κλη­σης:

Τρίτη 4 Σε­πτεμ­βρί­ου, 7 μ.μ. στην πλα­τεία Ευό­σμου.
Πέμ­πτη 6 Σε­πτεμ­βρί­ου, 7 μ.μ. στην Αγία Βαρ­βά­ρα, (Άνω Τού­μπα).

 

ΟΙ ΦΟ­ΝΙΑ­ΔΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕ­ΠΙ­ΘΥ­ΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ!

Ø ΕΞΩ Η ΕΛ­ΛΑ­ΔΑ ΑΠΟΤΟ ΝΑΤΟ. ΕΞΩ ΟΙ ΑΜΕ­ΡΙ­ΚΑ­ΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑ, ΤΑ ΒΑΛ­ΚΑ­ΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Μ. ΑΝΑ­ΤΟ­ΛΗ

Ø ΝΑ ΚΛΕΙ­ΣΟΥΝ ΟΙ ΝΑ­ΤΟΪ­ΚΕΣ ΒΑ­ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΑ­ΝΑ­ΤΟΥ

Ø ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΙΜΠΕ­ΡΙΑ­ΛΙ­ΣΜΟ, ΤΟΝ ΠΟ­ΛΕ­ΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΘΝΙ­ΚΙ­ΣΜΟ – ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟ­ΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΙΜΠΕ­ΡΙΑ­ΛΙ­ΣΤΙ­ΚΑ ΣΧΕ­ΔΙΑ

Ø ΑΛ­ΛΗ­ΛΕΓ­ΓΥΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ- ΑΛ­ΛΗ­ΛΕΓ­ΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟ­ΣΦΥ­ΓΕΣ

Ø ΚΑΤΩ ΤΑ ΑΝΤΙ­ΛΑΪ­ΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΕΡ­ΓΑ­ΤΙ­ΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥ­ΒΕΡ­ΝΗ­ΣΗΣ-ΔΝΤ-ΕΕ

Ø ΑΓΩ­ΝΑΣ ΓΙΑ ΕΙ­ΡΗ­ΝΗ, ΔΟΥ­ΛΕΙΑ, ΔΗ­ΜΟ­ΚΡΑ­ΤΙΑ

Λαϊκή Ενό­τη­τα, ΚΚΕ (μ-λ), ΝΑΡ, ΑΡΙΣ, (Μ-Λ) ΚΚΕ, ΠΑ­ΡΕΜ­ΒΑ­ΣΗ