Αγωνιστικό κάλεσμα για τον τριήμερο εορτασμό του Πολυτεχνείου

Αγωνιστικό κάλεσμα για τον τριήμερο εορτασμό του Πολυτεχνείου

45 χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, το διαχρονικό του νόημα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.

Η ανά­γκης διαρ­κούς επα­να­νοη­μα­το­δό­τη­σης του είναι κομ­βι­κή ει­δι­κά φέτος με την έντα­ση της επί­θε­σης της κυ­βέρ­νη­σης και του κε­φα­λαί­ου προς τα δι­καιώ­μα­τα του λαού και της νε­ο­λαί­ας, και με τα σύν­νε­φα του πο­λέ­μου που πυ­κνώ­νουν διαρ­κώς στην πε­ριο­χή μας. Επι­διώ­κου­με το φε­τι­νό πο­λυ­τε­χνείο να γίνει κόμ­βος αγω­νι­στι­κής ανα­φο­ράς του κι­νή­μα­τος με χα­ρα­κτή­ρα:

Αντι­κυ­βερ­νη­τι­κό, ενά­ντια στις πο­λι­τι­κές της λι­τό­τη­τας, στην επί­θε­ση στα δι­καιώ­μα­τα λαού και νε­ο­λαί­ας, τον ερ­γα­σια­κό με­σαί­ω­να.
Αντι­πο­λε­μι­κό – αντι­μπε­ρια­λι­στι­κό, για την απο­τρο­πή του πο­λέ­μου, της επι­κίν­δυ­νης πο­λε­μι­κής προ­ε­τοι­μα­σί­ας, της ολο­έ­να εντει­νό­με­νης ανα­βάθ­μι­σης του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στην πε­ριο­χή και της όξυν­σης των αντα­γω­νι­σμών. Για την ει­ρή­νη των λαών των βαλ­κά­νιων και της με­σο­γεί­ου.
Αντι­φα­σι­στι­κό – αντιε­θνι­κι­στι­κό – δη­μο­κρα­τι­κό, για τις δη­μο­κρα­τι­κές ελευ­θε­ρί­ες της νέας επο­χής, ενά­ντια στην κα­τα­στο­λή και την αυ­ταρ­χι­κή θω­ρά­κι­ση του κρά­τους, ενά­ντια στις φα­σι­στι­κές συμ­μο­ρί­ες, ενά­ντια στην όξυν­ση των εθνι­κι­σμών και του ρα­τσι­μού.
Ει­δι­κά σε μια πε­ρί­ο­δο που το νε­ο­λαι­ί­στι­κο κί­νη­μα φαί­νε­ται να “επι­στρέ­φει” και οι δυ­νά­μεις του συ­στή­μα­τος έχουν ανά­γει το ζή­τη­μα της κα­τάρ­γη­σης του ασύ­λου σε κο­ρυ­φαίο είναι επι­τα­κτι­κό όλες οι μα­χό­με­νες, αγω­νι­στι­κές δυ­νά­μεις να ανα­λά­βουν τις ευ­θύ­νες τους. Με βάση και την περ­σι­νή αρ­νη­τι­κή εμπει­ρία, χρειά­ζε­ται ο μέ­γι­στος δυ­να­τός συ­ντο­νι­σμός για την πο­λι­τι­κή αλλά και ορ­γα­νω­τι­κή επι­τυ­χία του φε­τι­νού τρι­η­μέ­ρου, ώστε το Πο­λυ­τε­χνείο να είναι ανοι­χτό σε όλο τον λαό και να απο­τε­λεί πραγ­μα­τι­κό κέ­ντρο ανά­πτυ­ξης του κι­νή­μα­τος.

Κα­λού­με όλο το λαό και τη νε­ο­λαία, τα σω­μα­τεία και τους συλ­λό­γους να συμ­με­τά­σχουν στο τρι­ή­με­ρο εορ­τα­σμό!

Ανα­μέ­τρη­ση

Ανα­σύν­θε­ση-ΟΝ­ΡΑ

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.

ΑΡ.Α.Σ.

ΑΡ.ΑΝ.

ΑΡΚ-Αρι­στε­ρή Ρι­ζο­σπα­στι­κή Κί­νη­ση

ΑΡΙ.Σ.

ΔΕΑ

Δί­κτυο για τα Πο­λι­τι­κά και Κοι­νω­νι­κά Δι­καιώ­μα­τα

Δι­κτύ­ω­ση για τη Ρι­ζο­σπα­στι­κή Αρι­στέ­ρα

ΕΚΚΕ

νέ­οι-ες ΛΑΕ

νε­ο­λαία Κομ­μου­νι­στι­κή Απε­λευ­θέ­ρω­ση

νε­ο­λαί­οι του ΚΚΕ (μ-λ)

Πα­ρέμ­βα­ση

ΣΕΚ

/rproject.gr/