Αγωνιστικό κάλεσμα για τον τριήμερο εορτασμό του Πολυτεχνείου

Αγωνιστικό κάλεσμα για τον τριήμερο εορτασμό του Πολυτεχνείου

  • |

45 χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, το διαχρονικό του νόημα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.

Η ανά­γκης διαρ­κούς επα­να­νοη­μα­το­δό­τη­σης του είναι κομ­βι­κή ει­δι­κά φέτος με την έντα­ση της επί­θε­σης της κυ­βέρ­νη­σης και του κε­φα­λαί­ου προς τα δι­καιώ­μα­τα του λαού και της νε­ο­λαί­ας, και με τα σύν­νε­φα του πο­λέ­μου που πυ­κνώ­νουν διαρ­κώς στην πε­ριο­χή μας. Επι­διώ­κου­με το φε­τι­νό πο­λυ­τε­χνείο να γίνει κόμ­βος αγω­νι­στι­κής ανα­φο­ράς του κι­νή­μα­τος με χα­ρα­κτή­ρα:

Αντι­κυ­βερ­νη­τι­κό, ενά­ντια στις πο­λι­τι­κές της λι­τό­τη­τας, στην επί­θε­ση στα δι­καιώ­μα­τα λαού και νε­ο­λαί­ας, τον ερ­γα­σια­κό με­σαί­ω­να.
Αντι­πο­λε­μι­κό – αντι­μπε­ρια­λι­στι­κό, για την απο­τρο­πή του πο­λέ­μου, της επι­κίν­δυ­νης πο­λε­μι­κής προ­ε­τοι­μα­σί­ας, της ολο­έ­να εντει­νό­με­νης ανα­βάθ­μι­σης του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στην πε­ριο­χή και της όξυν­σης των αντα­γω­νι­σμών. Για την ει­ρή­νη των λαών των βαλ­κά­νιων και της με­σο­γεί­ου.
Αντι­φα­σι­στι­κό – αντιε­θνι­κι­στι­κό – δη­μο­κρα­τι­κό, για τις δη­μο­κρα­τι­κές ελευ­θε­ρί­ες της νέας επο­χής, ενά­ντια στην κα­τα­στο­λή και την αυ­ταρ­χι­κή θω­ρά­κι­ση του κρά­τους, ενά­ντια στις φα­σι­στι­κές συμ­μο­ρί­ες, ενά­ντια στην όξυν­ση των εθνι­κι­σμών και του ρα­τσι­μού.
Ει­δι­κά σε μια πε­ρί­ο­δο που το νε­ο­λαι­ί­στι­κο κί­νη­μα φαί­νε­ται να “επι­στρέ­φει” και οι δυ­νά­μεις του συ­στή­μα­τος έχουν ανά­γει το ζή­τη­μα της κα­τάρ­γη­σης του ασύ­λου σε κο­ρυ­φαίο είναι επι­τα­κτι­κό όλες οι μα­χό­με­νες, αγω­νι­στι­κές δυ­νά­μεις να ανα­λά­βουν τις ευ­θύ­νες τους. Με βάση και την περ­σι­νή αρ­νη­τι­κή εμπει­ρία, χρειά­ζε­ται ο μέ­γι­στος δυ­να­τός συ­ντο­νι­σμός για την πο­λι­τι­κή αλλά και ορ­γα­νω­τι­κή επι­τυ­χία του φε­τι­νού τρι­η­μέ­ρου, ώστε το Πο­λυ­τε­χνείο να είναι ανοι­χτό σε όλο τον λαό και να απο­τε­λεί πραγ­μα­τι­κό κέ­ντρο ανά­πτυ­ξης του κι­νή­μα­τος.

Κα­λού­με όλο το λαό και τη νε­ο­λαία, τα σω­μα­τεία και τους συλ­λό­γους να συμ­με­τά­σχουν στο τρι­ή­με­ρο εορ­τα­σμό!

Ανα­μέ­τρη­ση

Ανα­σύν­θε­ση-ΟΝ­ΡΑ

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.

ΑΡ.Α.Σ.

ΑΡ.ΑΝ.

ΑΡΚ-Αρι­στε­ρή Ρι­ζο­σπα­στι­κή Κί­νη­ση

ΑΡΙ.Σ.

ΔΕΑ

Δί­κτυο για τα Πο­λι­τι­κά και Κοι­νω­νι­κά Δι­καιώ­μα­τα

Δι­κτύ­ω­ση για τη Ρι­ζο­σπα­στι­κή Αρι­στέ­ρα

ΕΚΚΕ

νέ­οι-ες ΛΑΕ

νε­ο­λαία Κομ­μου­νι­στι­κή Απε­λευ­θέ­ρω­ση

νε­ο­λαί­οι του ΚΚΕ (μ-λ)

Πα­ρέμ­βα­ση

ΣΕΚ

/rproject.gr/