Ανακοίνωση της Επιτροπής Δικαιωμάτων της Λαϊκής Ενότητας για τους πρόσφατους θανάτους στις φυλακές

Ανακοίνωση της Επιτροπής Δικαιωμάτων της Λαϊκής Ενότητας για τους πρόσφατους θανάτους στις φυλακές

Ανήμερα τα Χριστούγεννα, πέθανε στην απομόνωση των πειθαρχείων της Δ’ Πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού 27χρονος υπόδικος κρατούμενος, ο οποίος συμμετείχε σε πρόγραμμα απεξάρτησης μεθαδόνης, μέσω του ΟΚΑΝΑ. Η διεύθυνση των φυλακών Κορυδαλλού δεν έχει ακόμα απαντήσει για τα αίτια του θανάτου αυτού, αν και έχουν περάσει πολλές μέρες από τότε που ο υπόδικος κρατούμενος έχασε τη ζωή του.

Ακόμα κι αν απο­δει­χθεί ότι ο θά­να­τός του οφεί­λε­ται σε πα­θο­λο­γι­κά αίτια, η διεύ­θυν­ση των φυ­λα­κών Κο­ρυ­δαλ­λού, αλλά και ο υπουρ­γός Δι­καιο­σύ­νης, Μι­χά­λης Κα­λο­γή­ρου, φέ­ρουν τε­ρά­στια ευ­θύ­νη για την πρό­κλη­ση του θα­νά­του αυτού: φέ­ρουν ευ­θύ­νη γιατί κα­νέ­νας κρα­τού­με­νος με πρό­βλη­μα υγεί­ας δεν επι­τρέ­πε­ται να κλεί­νε­ται ολο­μό­να­χος στο πει­θαρ­χείο, όπου είναι γνω­στό ότι επι­κρα­τούν συν­θή­κες κο­λα­στη­ρί­ου. Και η διεύ­θυν­ση των φυ­λα­κών οφεί­λει να έχει υπο­βά­λει τους κρα­τού­με­νους σε εξε­τά­σεις και να γνω­ρί­ζει τα πι­θα­νά προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν.  Χωρίς βε­βαί­ως να απο­κλεί­ε­ται το εν­δε­χό­με­νο ο θά­να­τός του να οφεί­λε­ται σε μη πα­θο­λο­γι­κά αίτια, οπότε  η ευ­θύ­νη της διεύ­θυν­σης των φυ­λα­κών και του υπουρ­γεί­ου θα είναι ακόμα βα­ρύ­τε­ρη.

Τις ίδιες μέρες, ένας δεύ­τε­ρος κρα­τού­με­νος αυ­το­κτό­νη­σε στο ψυ­χια­τρείο, λίγες μέρες πριν απο­φυ­λα­κι­στεί.

Οι δύο αυτοί πρό­σφα­τοι θά­να­τοι, απο­πνέ­ουν τη δυ­σω­δία του σω­φρο­νι­στι­κού συ­στή­μα­τος, που θε­ω­ρεί την αν­θρώ­πι­νη ζωή ανα­λώ­σι­μη. Δεν είναι οι πρώ­τοι άν­θρω­ποι που πε­θαί­νουν στις φυ­λα­κές, όπου οι συν­θή­κες δια­βί­ω­σης των κρα­του­μέ­νων τούς επι­βάλ­λουν, έμ­με­σα, ακόμα και την θα­να­τι­κή ποινή.  Παρά το γε­γο­νός ότι ο ισχύ­ων  νόμος Πα­ρα­σκευό­που­λου, ο οποί­ος όμως εφαρ­μό­ζε­ται επι­λε­κτι­κά και πολ­λές φορές αυ­θαί­ρε­τα, προ­βλέ­πει ότι κρα­τού­με­νοι με σο­βα­ρά προ­βλή­μα­τα υγεί­ας απο­φυ­λα­κί­ζο­νται. Είναι άλ­λω­στε γνω­στό ότι η χώρα μας έχει κα­τα­δι­κα­στεί επα­νει­λημ­μέ­να από το Ευ­ρω­παϊ­κό Δι­κα­στή­ριο Αν­θρω­πί­νων Δι­καιω­μά­των ανα­φο­ρι­κά με τους απάν­θρω­πους όρους και συν­θή­κες κρά­τη­σής σε φυ­λα­κές της χώρας, ενώ έκ­θε­ση Ευ­ρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής του Συμ­βου­λί­ου της Ευ­ρώ­πης για την πρό­λη­ψη των Βα­σα­νι­στη­ρί­ων και της απάν­θρω­πης ή εξευ­τε­λι­στι­κής με­τα­χεί­ρι­σης και τι­μω­ρί­ας (CPT), καλεί τις ελ­λη­νι­κές αρχές να εγκα­τα­λεί­ψουν την πρα­κτι­κή που αφορά τις συν­θή­κες κρά­τη­σης στο Ψυ­χια­τρι­κό Νο­σο­κο­μείο.

Η Λαϊκή Ενό­τη­τα απαι­τεί από τη Διεύ­θυν­ση των φυ­λα­κών Κο­ρυ­δαλ­λού και το υπουρ­γείο Δι­καιο­σύ­νης να απα­ντή­σουν άμεσα για τα αίτια του θα­νά­του αυτού και να απο­δώ­σουν τις ανα­λο­γού­σες ποι­νι­κές και διοι­κη­τι­κές ευ­θύ­νες.

Καλεί την κυ­βέρ­νη­ση, η οποία αρ­νή­θη­κε στο πα­ρελ­θόν να χο­ρη­γή­σει άδεια στην Επι­τρο­πή Δι­καιω­μά­των της ΛΑ.Ε. να επι­σκε­φθεί τις φυ­λα­κές Κο­ρυ­δαλ­λού και το νο­σο­κο­μείο κρα­του­μέ­νων, να λάβει άμεσα μέτρα για τη βελ­τί­ω­ση των συν­θη­κών δια­βί­ω­σης των κρα­τού­με­νων. Ιδιαί­τε­ρα αφού η κυ­βέρ­νη­ση αυτή επι­χεί­ρη­σε να «αμ­βλύ­νει» την μνη­μο­νια­κή της με­τα­στρο­φή επι­κα­λού­με­νη την δήθεν πρό­θε­σή της να υπε­ρα­σπι­στεί τα αν­θρώ­πι­να δι­καιώ­μα­τα. Αυτά ακρι­βώς τα δι­καιώ­μα­τα που συ­νε­χί­ζει, όπως και οι προ­κά­το­χοι της, να κα­τα­πα­τά βά­ναυ­σα.

rproject.gr