ΜΕΡΚΕΛ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ!

ΜΕΡΚΕΛ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ!

Αθήνα: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΓΕΝΑΡΗ 6μμ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΕ

Την εκ­πρό­σω­πο του γερ­μα­νι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού, Άν­γκε­λα Μέρ­κελ, ετοι­μά­ζε­ται να υπο­δε­χτεί η κυ­βέρ­νη­ση Τσί­πρα. Για πρώτη φορά μετά το 2014, και αφού το  «Go Back» του Τσί­πρα προς τη Μέρ­κελ το 2014 έχει με­τα­τρα­πεί σε πλήρη υπο­τα­γή του στα συμ­φέ­ρο­ντα του ντό­πιου και Ευ­ρω­παϊ­κού Κε­φα­λαί­ου και των Αμε­ρι­κά­νων ιμπε­ρια­λι­στών των ΗΠΑ, η Μέρ­κελ έρ­χε­ται στη χώρα μας, με σκοπό να προ­ω­θή­σει τα ιδιαί­τε­ρα συμ­φέ­ρο­ντα της γερ­μα­νι­κής πο­λι­τι­κής στα Βαλ­κά­νια και την πε­ριο­χή της Ανα­το­λι­κής Με­σο­γεί­ου:

– Να πιέ­σει ακόμη μια φορά για την υπερ­ψή­φι­ση της συμ­φω­νί­ας Τσί­πρα-Ζά­εφ και την απρό­σκο­πτη έντα­ξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

– Να δη­λώ­σει το «παρών» στις ση­μα­ντι­κές και επι­κίν­δυ­νες για τους λαούς εξε­λί­ξεις που  παίρ­νουν μια νέα τροπή μετά και την ανα­κοί­νω­ση των ΗΠΑ για απο­χώ­ρη­σή τους από τη Συρία και εμπλέ­κουν άμεσα Ελ­λά­δα, Κύπρο και Τουρ­κία.

– Να κλει­δώ­σει τη “μετα”μνη­μο­νια­κή πο­λι­τι­κή στα­θε­ρό­τη­τας στην Ελ­λά­δα, μέσα από τη δι­καί­ω­ση των πο­λι­τι­κών ΕΕ – Γερ­μα­νί­ας, προ­βάλ­λο­ντας την ΕΕ σαν μο­να­δι­κό εγ­γυ­η­τή για τους λαούς απέ­να­ντι στην κρίση.

Γιαυ­τό κα­λού­με σε

ΣΥ­ΓΚΕ­ΝΤΡΩ­ΣΗ ΤΗΝ ΠΕΜ­ΠΤΗ 10 ΓΕ­ΝΑ­ΡΗ 6μμ ΣΤΑ ΠΡΟ­ΠΥ­ΛΑΙΑ ΚΑΙ  ΠΟ­ΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΓΡΑ­ΦΕΙΑ ΕΕ

Αρι­στε­ρές Ορ­γα­νώ­σεις και Συλ­λο­γι­κό­τη­τες ενά­ντια στην επί­σκε­ψη Μέρ­κελ

Στη­ρί­ζουν οι πα­ρα­κά­τω Ορ­γα­νώ­σεις και Συλ­λο­γι­κό­τη­τες:

ΑΝΑ­ΜΕ­ΤΡΗ­ΣΗ- Ομάδα Κομ­μου­νι­στών/Κομ­μου­νι­στριών

ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ

ΑΡΙ­ΣΤΕ­ΡΗ ΑΝΑ­ΣΥΝ­ΘΕ­ΣΗ

ΑΡΙ­ΣΤΕ­ΡΗ ΑΝΤΙ­ΚΑ­ΠΙ­ΤΑ­ΛΙ­ΣΤΙ­ΚΗ ΣΥ­ΣΠΕΙ­ΡΩ­ΣΗ

ΔΙΕ­ΘΝΙ­ΣΤΙ­ΚΗ ΕΡ­ΓΑ­ΤΙ­ΚΗ ΑΡΙ­ΣΤΕ­ΡΑ

ΈΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙ­ΚΑΙΩΝ

ΚΙ­ΝΗ­ΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕ­ΛΕΥ­ΘΕ­ΡΩ­ΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

ΚΟΚ­ΚΙ­ΝΟ ΔΙ­ΚΤΥΟ

ΛΑΪΚΗ ΑΝΤΙ­ΣΤΑ­ΣΗ-ΑΡΙ­ΣΤΕ­ΡΗ ΑΝΤΙ­Ι­ΜΠΕ­ΡΙΑ­ΛΙ­ΣΤΙ­ΚΗ ΣΥ­ΝΕΡ­ΓΑ­ΣΙΑ

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟ­ΤΗ­ΤΑ

ΝΕΟ ΑΡΙ­ΣΤΕ­ΡΟ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜ­ΜΟΥ­ΝΙ­ΣΤΙ­ΚΗ ΑΠΕ­ΛΕΥ­ΘΕ­ΡΩ­ΣΗ

ΠΟ­ΛΙ­ΤΙ­ΚΗ ΚΙ­ΝΗ­ΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓ­ΧΡΟ­ΝΟ ΚΟΜ­ΜΟΥ­ΝΙ­ΣΤΙ­ΚΟ ΣΧΕ­ΔΙΟ

ΣΥΛ­ΛΟ­ΓΟΣ «Γ.ΚΟΡ­ΔΑ­ΤΟΣ»

rproject.gr/