«Ενάντια στην πολιτική που δολοφονεί»

«Ενάντια στην πολιτική που δολοφονεί»

  • |

Πανυγειονομική κινητοποίηση στις 16/2

Σε τι κα­τά­στα­ση βρί­σκο­νται τα νο­σο­κο­μεία λίγο πριν συ­μπλη­ρω­θεί ο πρώ­τος χρό­νος παν­δη­μί­ας στην χώρα;

Ένα χρόνο μετά την έναρ­ξη της σο­βα­ρής υγειο­νο­μι­κής κρί­σης, το ΕΣΥ νοσεί επί­σης σο­βα­ρά. Ήδη, πρίν ξε­κι­νή­σει η παν­δη­μία, εί­χα­με σο­βα­ρά προ­βλή­μα­τα λει­τουρ­γί­ας λόγω της με­γά­λης υπο­στε­λέ­χω­σης: υπερ­συσ­σώ­ρευ­ση οφει­λό­με­νων ρεπό, οφει­λό­με­νες άδειες, κού­ρα­ση, θυμός, burn out σε με­γά­λες ομά­δες του ια­τρο­νο­ση­λευ­τι­κού προ­σω­πι­κού. Σή­με­ρα, αυτή η πολύ κακή ει­κό­να έχει δυ­στυ­χώς με­γε­θυν­θεί. Το προ­σω­πι­κό είναι εξο­ντω­μέ­νο, πολύ κου­ρα­σμέ­νο, χωρίς καμία ελ­πί­δα βελ­τί­ω­σης της κα­τά­στα­σης. Έχου­με όλοι μας πολύ κακή ψυ­χο­λο­γία. Ιδιαί­τε­ρα στα νο­σο­κο­μεία και τα ΚΥ της Β. Ελ­λά­δας, εκεί που πραγ­μα­τι­κά οι συ­νά­δελ­φοι έζη­σαν και ακόμη ζουν ημέ­ρες Λομ­βαρ­δί­ας, η κα­τά­στα­ση είναι δρα­μα­τι­κή.

Συνέντευξη με τη Δέσποινα Τοσονίδου*

Το μόνο που κρα­τά­ει όρ­θιους τους ερ­γα­ζό­με­νους στο ΕΣΥ είναι η επί­γνω­ση της πολύ σο­βα­ρής, πολύ ση­μα­ντι­κής δου­λειάς που κά­νου­με για την υγεία και τη ζωή όλων των πο­λι­τών. Το σύν­θη­μα “Μόνο ο Λαός σώζει τον Λαό” γί­νε­ται κα­θη­με­ρι­νά πράξη σε κάθε νο­σο­κο­μείο, σε κάθε γωνιά της χώρας.

Τώρα με τους εμ­βο­λια­σμούς έχει αλ­λά­ξει κάτι ή απλά επι­βα­ρύ­νε­ται κι άλλο το ήδη εξου­θε­νω­μέ­νο, ελ­λι­πές υγειο­νο­μι­κό προ­σω­πι­κό;

Οι εξαγ­γε­λί­ες του Πρω­θυ­πουρ­γού και της πο­λι­τι­κής ηγε­σί­ας του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας για τη λει­τουρ­γία “1018 εμ­βο­λια­στι­κών κέ­ντρων” απο­δεί­χτη­καν φθηνή επι­κοι­νω­νια­κή πο­λι­τι­κή. Η με­τα­φο­ρά του με­γά­λου όγκου των εμ­βο­λια­σμών εντός των νο­σο­κο­μεί­ων κυ­ριο­λε­κτι­κά μέσα σε μία νύχτα, απο­τε­λεί άλλο ένα χτύ­πη­μα στη λει­τουρ­γία του ΕΣΥ, αφού υπο­βαθ­μί­ζε­ται η λει­τουρ­γία του δευ­τε­ρο­βάθ­μιου και τρι­το­βάθ­μιου νο­σο­κο­μεί­ου, εντα­τι­κο­ποιεί­ται ακόμη πε­ρισ­σό­τε­ρο η ερ­γα­σία του Για­τρού και του Νο­ση­λευ­τή, σε βαθμό επι­κίν­δυ­νο τόσο για τη λει­τουρ­γία του νο­σο­κο­μεί­ου όσο και για την ασφά­λεια των εμ­βο­λια­ζό­με­νων.

Κα­νείς από τους “άρι­στους” της κυ­βέρ­νη­σης δεν απα­ντά στο πιο απλό ερώ­τη­μα, που θέ­τουν τόσο τα τα­ξι­κά πρω­το­βάθ­μια σω­μα­τεία όσο και η ΟΕΝΓΕ: με ποιο τρόπο εξα­σφα­λί­ζε­ται η πρό­λη­ψη της δια­σπο­ράς της νόσου, όταν υπο­χρε­ώ­νεις τον υγιή κατά βάση πλη­θυ­σμό να συ­νω­στί­ζε­ται σε χώ­ρους όπου ερ­γά­ζο­νται υγειο­νο­μι­κοί που έρ­χο­νται κα­θη­με­ρι­νά σε επαφή με νο­σού­ντες από Covid19; Ήδη, εί­χα­με πε­ρι­στα­τι­κό στο Γ.Κ Νί­καιας, όπου ο συ­νά­δελ­φος για­τρός βρέ­θη­κε θε­τι­κός μετά από πεν­θή­με­ρη ερ­γα­σία στο εμ­βο­λια­στι­κό κέ­ντρο του νο­σο­κο­μεί­ου.

Για άλλη μία φορά, η κυ­βέρ­νη­ση επι­λέ­γει να πλη­ρώ­σει το μάρ­μα­ρο ο ερ­γα­ζό­με­νος λαός, σε βάρος της υγεί­ας και της ζωής τόσο των Υγειο­νο­μι­κών, όσο και των πο­λι­τών.

Η κυ­βέρ­νη­ση έχει απο­τύ­χει να αντι­με­τω­πί­σει την παν­δη­μία. Γιατί τα στε­λέ­χη της και στο Υπουρ­γείο Υγεί­ας δη­λώ­νουν ικα­νο­ποι­η­μέ­να;

Γιατί σε αντί­θε­τη πε­ρί­πτω­ση θα έπρε­πε να πα­ραι­τη­θούν ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, απο­δε­χό­με­νοι τις εγκλη­μα­τι­κές ευ­θύ­νες τους για τους χι­λιά­δες νε­κρούς και βαριά νο­σού­ντες που με­τρά­με ήδη στη χώρα. Οι πε­ρισ­σό­τε­ροι από 5000 νε­κροί από την  Covid19 θα μπο­ρού­σαν να έχουν απο­φευ­χθεί, αν εφαρ­μο­ζό­ταν μία άλλη πο­λι­τι­κή δη­μό­σιας υγεί­ας. Οι άγνω­στο πόσοι χρό­νιοι πά­σχο­ντες που έχουν χει­ρο­τε­ρέ­ψει σο­βα­ρά λόγω της με­τα­τρο­πής του ΕΣΥ σε σύ­στη­μα υγεί­ας μίας νόσου, με απο­τέ­λε­σμα να στε­ρού­νται της συ­στη­μα­τι­κής ια­τρι­κής πα­ρα­κο­λού­θη­σης, ση­κώ­νουν το δά­χτυ­λο και  δεί­χνουν τους κυ­ρί­ους Κι­κί­λια, Κο­ντο­ζα­μά­νη και Μη­τσο­τά­κη, που επι­μέ­νουν να πρι­μο­δο­τούν τα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα στον χώρο της υγεί­ας, αφή­νο­ντας τον λαό απρο­στά­τευ­το. Ακόμη και σή­με­ρα, το αδιέ­ξο­δο του εμ­βο­λια­στι­κού προ­γράμ­μα­τος, όπου εκα­τομ­μύ­ρια λαού πε­ρι­μέ­νουν να τα βρουν με­τα­ξύ τους οι φαρ­μα­κευ­τι­κές εται­ρεί­ες και οι κυ­βερ­νή­σεις των χωρών της ΕΕ και κρα­τούν την ανάσα τους πα­ρα­κο­λου­θώ­ντας το στυ­γνό πα­ζά­ρι, δεί­χνει τους ενό­χους.

Η ανω­τε­ρό­τη­τα του Δη­μο­σί­ου Τομέα σε σχέση με τον Ιδιω­τι­κό, στην αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας, στη­ρί­χτη­κε στις πλά­τες των ερ­γα­ζο­μέ­νων στα νο­σο­κο­μεία. Ποιο είναι το «ευ­χα­ρι­στώ» της κυ­βέρ­νη­σης για αυτό;

Ακού­γε­ται ως ανέκ­δο­το, να μι­λά­ει κα­νείς για “ευ­χα­ρι­στώ” της κυ­βέρ­νη­σης Μη­τσο­τά­κη. Την άνοι­ξη πα­ρα­κα­λού­σα­με για ΜΑΠ, και όταν οι για­τροί του Σω­τη­ρία κα­τήγ­γει­λαν τις ακα­τάλ­λη­λες μά­σκες ει­σέ­πρα­ξαν την προ­σβο­λή του Κο­ντο­ζα­μά­νη, ο οποί­ος τόλ­μη­σε να μι­λή­σει για “fake news”. Στη συ­νέ­χεια, μας χει­ρο­κρό­τη­σαν οι Μα­ρέ­βες στα μπαλ­κό­νια, αλλά όταν βγή­κα­με να κα­ταγ­γεί­λου­με την τρα­γι­κή υπο­στε­λέ­χω­ση, έβα­λαν τους ει­σαγ­γε­λείς και τους διοι­κη­τές των νο­σο­κο­μεί­ων και των ΥΠΕ να ασκή­σουν διώ­ξεις: ήδη η Πρό­ε­δρος της ΕΝΙΘ Δ. Κα­τσί­μπα υφί­στα­ται ει­σαγ­γε­λι­κή δίωξη, πλη­θώ­ρα άλλων συ­να­δέλ­φων κυ­νη­γή­θη­καν ή κυ­νη­γιού­νται από τις Διοι­κή­σεις, με τε­λευ­ταίο πα­ρά­δειγ­μα την Για­τρό του ΓΝ Ρε­θύ­μνου,  Ε. Ιω­αν­νί­δου, η οποία απει­λή­θη­κε από τον Διοι­κη­τή του Νο­σο­κο­μεί­ου της επει­δή “τόλ­μη­σε’ να πει την αλή­θεια της υπο­στε­λέ­χω­σης.

Μας υπο­σχέ­θη­καν “μο­νι­μο­ποί­η­ση”, αλλά όχι  μόνο δεν έχει μο­νι­μο­ποι­η­θεί ΚΑ­ΝΕ­ΝΑΣ συμ­βα­σιού­χος συ­νά­δελ­φος, αλλά σε λίγες ημέ­ρες απο­λύ­ε­ται ο Πρό­ε­δρος του Σω­μα­τεί­ου Ερ­γα­ζο­μέ­νων του Αγ. Σάββα Κ. Κα­τα­ρα­χιάς, επι­κου­ρι­κός για­τρός, επει­δή ηγεί­ται ενός αγω­νι­στι­κού σω­μα­τεί­ου που συ­σπει­ρώ­νει τους υγειο­νο­μι­κούς στην κα­τεύ­θυν­ση του τα­ξι­κού συν­δι­κα­λι­στι­κού κι­νή­μα­τος.

Μας υπο­σχέ­θη­καν “έντα­ξη στα ΒΑΕ”, αλλά μόλις πρό­σφα­τα μας είπαν ότι “κο­στί­ζου­με ακρι­βά”. Ούτε καν το πε­ρί­φη­μο “βο­ή­θη­μα” των Χρι­στου­γέν­νων δεν έδω­σαν. Δεν πε­ρίσ­σευαν φαί­νε­ται, τα έδω­σαν όλα στα Ραφάλ και στις φο­ρο­α­παλ­λα­γές για την άρ­χου­σα τάξη.

Αυτές τις μέρες ξε­κι­νά­ει μια σειρά κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων των ερ­γα­ζο­μέ­νων στα νο­σο­κο­μεία. Ποιες είναι οι διεκ­δι­κή­σεις σας;

Έχου­με μπρο­στά μας την πα­νυ­γειο­νο­μι­κή κι­νη­το­ποί­η­ση στις 16 Φε­βρουα­ρί­ου, ημέρα στά­σης ερ­γα­σί­ας για την ΠΟ­Ε­ΔΗΝ, αλλά 24ω­ρης απερ­γί­ας για την ΟΕΝΓΕ. Όλοι όσοι συμ­με­τέ­χου­με στο  Ενω­τι­κό Κί­νη­μα για την Ανα­τρο­πή ερ­γα­ζό­μα­στε για την επι­τυ­χία αυτής της κι­νη­το­ποί­η­σης. Είναι και­ρός να ορ­θώ­σου­με το ανά­στη­μα μας όλοι ακι όλες, ενά­ντια στην πο­λι­τι­κή που δο­λο­φο­νεί, δη­μιουρ­γεί κοι­νω­νία απελ­πι­σμέ­νων, φτω­χών, αμόρ­φω­των αν­θρώ­πων.

Διεκ­δι­κού­με μα­ζι­κές προ­σλή­ψεις ΜΟ­ΝΙ­ΜΟΥ προ­σω­πι­κού στο ΕΣΥ, ενί­σχυ­ση και διεύ­ρυν­ση του δι­κτύ­ου ΠΦΥ, πλήρη μα­ζι­κή εμ­βο­λια­στι­κή κά­λυ­ψη του πλη­θυ­σμού, μο­νι­μο­ποί­η­ση ΟΛΩΝ των συμ­βα­σιού­χων χωρίς όρους και προ­ϋ­πο­θέ­σεις (επι­κου­ρι­κοί, ΟΑΕΔ, ερ­γο­λα­βι­κοί), έντα­ξη στα ΒΑΕ. Και πολλά άλλα, αλλά αυτά είναι τα πιο βα­σι­κά.

Είναι απα­ραί­τη­το αυτές οι κι­νη­το­ποι­ή­σεις να συ­νε­χι­στούν και πώς;

Χρειά­ζε­ται να δου­λέ­ψου­με σε βάθος στα πρω­το­βάθ­μια σω­μα­τεία. Όχι μόνο του ΕΣΥ, αλλά σε όλο τον δη­μό­σιο και ιδιω­τι­κό τομέα, όπου υπάρ­χει τα­ξι­κός προ­σα­να­το­λι­σμός. Η υπε­ρά­σπι­ση της υγεί­ας του Λαού δεν είναι και δεν μπο­ρεί να είναι έργο μόνο των Υγειο­νο­μι­κών. Πρέ­πει να γίνει αιχμή του δό­ρα­τος για όλη την αγω­νι­ζό­με­νη κοι­νω­νία.

Απέ­να­ντι σε μία κυ­βέρ­νη­ση που εντεί­νει τον αυ­ταρ­χι­σμό και την κα­τα­στο­λή απέ­να­ντι σε όποιον αγω­νί­ζε­ται, η απά­ντη­ση μπο­ρεί να έρθει μόνο με την ενω­τι­κή δράση, στη βάση ενός καλά συ­ζη­τη­μέ­νου πλαι­σί­ου αγω­νι­στι­κών διεκ­δι­κή­σε­ων.

Το σύν­θη­μα “Ψωμί, Υγεία, Παι­δεία, Ελευ­θε­ρία” φω­νά­ζε­ται από ολο­έ­να και πε­ρισ­σό­τε­ρους. Στον δρόμο θα σπά­σου­με την πο­λι­τι­κή των δο­λο­φό­νων.

 

*Πρό­ε­δρος του σω­μα­τεί­ου ερ­γα­ζο­μέ­νων στο Ασκλη­πιείο Βού­λας και μέλος του ΔΣ της ΟΕΝΓΕ

/rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.