ΟΧΙ στις ΣΔΙΤ – τα νοσοκομεία δεν είναι εταιρείες!

ΟΧΙ στις ΣΔΙΤ – τα νοσοκομεία δεν είναι εταιρείες!

  • |

Πιστή στη λογική της εμπορευματοποίησης των δημόσιων αγαθών, η κυβέρνηση προετοιμάζει την ιδιωτικοποίηση μιας σειράς νοσοκομείων, μέσω ΣΔΙΤ, στο πλαίσιο του πολυδιαφημισμένου προγράμματος «Ελλάδα 2.0», που στο κέντρο του έχει τη μοιρασιά των εκατομμυρίων ευρώ που αναμένουν οι εγχώριοι και μη καπιταλιστές, από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σπύρος Αντωνίου

Την υγειο­νο­μι­κή κρίση ως ευ­και­ρία για επι­χει­ρη­μα­τι­κά κέρδη, ακόμα και στο πεδίο της Υγεί­ας, βλέ­πει η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη, ο «πιο καλός μα­θη­τής της ΕΕ», σύμ­φω­να με πρό­σφα­το άρθρο του Economist. Και μά­λι­στα σε μια πε­ρί­ο­δο, που απο­δεί­χτη­κε ότι χωρίς ισχυ­ρά, πλή­ρως στε­λε­χω­μέ­να και επαρ­κώς χρη­μα­το­δο­τού­με­να, δη­μό­σια συ­στή­μα­τα υγεί­ας, δεν είναι εφι­κτό να αντι­με­τω­πι­στούν παν­δη­μί­ες όπως αυτή του κο­ρω­νοϊ­ού.

Στο στό­χα­στρο το Ασκλη­πιείο

Τα με­γα­λε­πή­βο­λα σχέ­δια των φα­να­τι­κών οπα­δών της αγο­ράς, απο­κα­λύ­φθη­καν από τις προ­ε­τοι­μα­σί­ες και την σχε­τι­κή επι­βε­βαί­ω­ση της διοί­κη­σης στο «Ασκλη­πιείο Βού­λας». Με ένα Δ.Τ. στις 18/5, ο διοι­κη­τής του νο­σο­κο­μεί­ου, ενη­μέ­ρω­νε γε­μά­τος εν­θου­σια­σμό για την προ­ο­πτι­κή πε­ραι­τέ­ρω εμπλο­κής των ιδιω­τών στη χρη­μα­το­δό­τη­ση του νο­σο­κο­μεί­ου και στην προ­σέλ­κυ­ση επεν­δυ­τών:

«Είναι με­γά­λη μας τιμή που το νο­σο­κο­μείο μας επι­λέ­χθη­κε μαζί με πέντε άλλα με­γά­λα και πρω­το­πό­ρα νο­σο­κο­μεία της Ατ­τι­κής για να προ­βλη­θεί σε διε­θνές επί­πε­δο, η επι­τυ­χής αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας από το Εθνι­κό Δη­μό­σιο Σύ­στη­μα Υγεί­ας (…). Επι­πλέ­ον, στα πλαί­σια του προ­γράμ­μα­τος ΕΛ­ΛΑ­ΔΑ 2.0 όπου προ­βλέ­πο­νται επεν­δύ­σεις 1.​500.​000.​000€ στον τομέα της υγεί­ας στην Ελ­λά­δα, η προ­βο­λή των νο­σο­κο­μεί­ων που έχουν την δυ­να­τό­τη­τα να διεκ­δι­κή­σουν με­γά­λο κομ­μά­τι αυτών και να τις απορ­ρο­φή­σουν, είναι αυ­τα­πό­δει­κτα ση­μα­ντι­κή. Η δε προ­βο­λή των όσων έχουν επι­τευ­χθεί και αλ­λά­ζουν την ει­κό­να του νο­σο­κο­μεί­ου μέσω του επι­τυ­χη­μέ­νου μο­ντέ­λου των δω­ρε­ών, είναι αυ­το­νό­η­το ότι θα βοη­θή­σει στην προ­σέλ­κυ­ση ακόμα πε­ρισ­σό­τε­ρων».

Λο­γι­κή αντί­δρα­ση για ένα διοι­κη­τή που αυ­το­δια­φη­μί­ζε­ται ως μά­να­τζερ που δού­λε­ψε στην ορ­γά­νω­ση των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων 2004 και βλέ­πει το ξε­πού­λη­μα των δη­μό­σιων νο­σο­κο­μεί­ων, ως προ­α­ναγ­γε­λία της «Νέας Επο­χής». Γιατί για τη νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη αντί­λη­ψη, η επι­στρο­φή στις απο­τυ­χη­μέ­νες συ­ντα­γές τις Θά­τσερ και του Ρή­γκαν από οπι­σθο­δρό­μη­ση, φα­ντά­ζει ως «πρό­ο­δος». Ήδη μά­λι­στα η διοί­κη­ση του Ασκλη­πιεί­ου έχει προ­χω­ρή­σει σε συ­ζη­τή­σεις με επεν­δυ­τές από Ελ­βε­τία και αλλού, για να εντά­ξουν το «business plan» του νο­σο­κο­μεί­ου στα οφέλη του Τα­μεί­ου Ανά­καμ­ψης, κάτι που προ­ϋ­πο­θέ­τει τη λει­τουρ­γία του με ιδιω­τι­κο­οι­κο­νο­μι­κά κρι­τή­ρια.

Οι ιδέες αυτές δεν είναι τω­ρι­νή και­νο­το­μία, ούτε προ­έ­κυ­ψαν λόγω των ση­με­ρι­νών συν­θη­κών. Οι κοι­νο­πρα­ξί­ες, υπό τη μορφή συ­μπρά­ξε­ων δη­μό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα, εφαρ­μό­ζο­νται εδώ και μια δε­κα­ε­τία στην Ελ­λά­δα. Κυ­ρί­ως στην κα­τα­σκευή δη­μό­σιων υπο­δο­μών, δρό­μων, σχο­λεί­ων, αλλά και σε μια σειρά υπη­ρε­σί­ες, ιδιαί­τε­ρα στους ΟΤΑ. Το κε­φά­λαιο με αυτό το «ερ­γα­λείο» κα­το­χυ­ρώ­νει πεδία δρά­σης που του απο­φέ­ρουν κέρδη, χωρίς κα­νέ­να επι­χει­ρη­μα­τι­κό ρίσκο.

Από τη δε­κα­ε­τία του 1980, στη Βρε­τα­νία, στις ΗΠΑ κ.α. εται­ρεί­ες και τρά­πε­ζες θη­σαυ­ρί­ζουν στις πλά­τες όλων μας. Πριν από με­ρι­κά χρό­νια, μια με­λέ­τη του ΤΕΕ ανέ­φε­ρε χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά: «Στο Ηνω­μέ­νο Βα­σί­λειο υπο­λο­γί­στη­κε ότι το συ­νο­λι­κό κό­στος κα­τα­σκευ­ής νο­σο­κο­μεια­κών μο­νά­δων μέσω ΣΔΙΤ ήταν έως και πέντε φορές υψη­λό­τε­ρο από ό,τι εάν αυτές κα­τα­σκευά­ζο­νταν απευ­θεί­ας από το Δη­μό­σιο. Το κό­στος συ­ντή­ρη­σης και λει­τουρ­γί­ας ήταν κατά πολύ υψη­λό­τε­ρο, ο αριθ­μός των ασθε­νών που μπο­ρού­σε να εξυ­πη­ρε­τη­θεί μι­κρό­τε­ρος και η ποιό­τη­τα των πα­ρε­χό­με­νων υπη­ρε­σιών φτω­χό­τε­ρη. Τα ίδια ακρι­βώς προ­βλή­μα­τα πα­ρα­τη­ρή­θη­καν και στις σχο­λι­κές μο­νά­δες που κα­τα­σκευά­στη­καν με ΣΔΙΤ».

Αντί­δρα­ση του σω­μα­τεί­ου

Μόλις έγινε γνω­στή η με­θό­δευ­ση της διοί­κη­σης, άμεση υπήρ­ξε η αντί­δρα­ση του σω­μα­τεί­ου ερ­γα­ζο­μέ­νων του νο­σο­κο­μεί­ου και το­πι­κών φο­ρέ­ων. Σε ένα κα­τά­με­στο αμ­φι­θέ­α­τρο, γε­μά­το από ερ­γα­ζό­με­νους που αγω­νιούν για το μέλ­λον του νο­σο­κο­μεί­ου και εξε­γεί­ρο­νται απέ­να­ντι στα σχέ­δια της κυ­βέρ­νη­σης για ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση μέ­ρους ή όλου του Ασκλη­πιεί­ου, η Γ.Σ. πήρε ομό­φω­νη από­φα­ση, δια­μη­νύ­ο­ντας προς κάθε κα­τεύ­θυν­ση:  «δεν δε­χό­μα­στε καμία ΣΔΙΤ, δεν θέ­λου­με επεν­δύ­σεις, αλλά γεν­ναία κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση. Η υγεία είναι δι­καί­ω­μα για όλους, δεν πω­λεί­ται, δεν αγο­ρά­ζε­ται».

Στην ανα­κοί­νω­ση του σω­μα­τεί­ου, απο­κα­λύ­πτε­ται όλος ο φι­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κός σχε­δια­σμός της κυ­βέρ­νη­σης και οι τα­ξι­κοί δια­χω­ρι­σμοί που επω­ά­ζο­νται, πίσω από τα ωραία λόγια των τε­χνο­κρα­τών:

«η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη εντάσ­σει το νο­σο­κο­μείο μας στον σχε­δια­σμό ανά­πλα­σης του πα­ρα­λια­κού με­τώ­που, όπου η επέν­δυ­ση Λάτση στο Ελ­λη­νι­κό κα­τέ­χει πε­ρί­ο­πτη θέση. Θέ­λουν ένα νο­σο­κο­μείο που θα υπο­δέ­χε­ται τους πλού­σιους κα­τοί­κους της νέας πόλης του Ελ­λη­νι­κού, τους πε­λά­τες των ασφα­λι­στι­κών εται­ρειών, τους έχο­ντες. Θέ­λουν ένα νο­σο­κο­μείο όπου οι φτω­χοί δεν θα έχουν πρό­σβα­ση, με τον ίδιο τρόπο που θα είναι απο­κλει­σμέ­νοι από τις μα­ρί­νες, τις πλού­σιες κα­τοι­κί­ες, τα γιοτ. Επι­πλέ­ον, θέ­λουν ένα νο­σο­κο­μείο όπου οι ερ­γα­ζό­με­νοι θα σω­παί­νουν, θα δου­λεύ­ουν όσο πει το αφε­ντι­κό, θα φο­βού­νται. Θέ­λουν ένα Ασκλη­πιείο μίας, δύο, πολ­λών τα­χυ­τή­των. Από τη μία τα νέα κτί­ρια των δω­ρε­ών – επεν­δύ­σε­ων, όπου οι με­γα­λο­διευ­θυ­ντές ετοι­μά­ζουν τις ακρι­βές κλι­νι­κές τους στη «νέα εποχή», οι πλού­σιοι πε­λά­τες, οι πε­λά­τες των ασφα­λι­στι­κών εται­ρειών. Από την άλλη, τα κτί­ρια που δεν ανα­και­νί­ζο­νται, οι «δευ­τε­ρο­κλα­σά­τοι» για­τροί, νο­ση­λευ­τές, πα­ρα­σκευα­στές και διοι­κη­τι­κοί, οι συμ­βα­σιού­χοι, οι ΟΑΕΔ, οι ερ­γο­λα­βι­κοί, οι φτω­χοί ασθε­νείς. Οι πα­τρί­κιοι και οι πλη­βεί­οι».

Στις επό­με­νες δρά­σεις των ερ­γα­ζο­μέ­νων, προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται συ­νέ­ντευ­ξη τύπου που θα δοθεί από κοι­νού με την ΟΕΝΓΕ και την ΠΟ­Ε­ΔΗΝ την Τε­τάρ­τη 26 Μάη και η διορ­γά­νω­ση πλα­τιάς σύ­σκε­ψης με τους φο­ρείς των νο­τί­ων προ­α­στί­ων της Ατ­τι­κής, για τη συ­γκρό­τη­ση επι­τρο­πής υπε­ρά­σπι­σης του δη­μό­σιου χα­ρα­κτή­ρα του Ασκλη­πιεί­ου. Επί­σης κρί­σι­μο, για την ακύ­ρω­ση των σχε­δί­ων ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης του Ασκλη­πιεί­ου Βού­λας, είναι ο συ­ντο­νι­σμός με τα σω­μα­τεία ερ­γα­ζο­μέ­νων των υπό­λοι­πων νο­σο­κο­μεί­ων που συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στο «Ελ­λά­δα 2.0» (Ευαγ­γε­λι­σμός, Ατ­τι­κό, ΚΑΤ, Παί­δων Αγ. Σοφία).

Για τους ερ­γα­ζό­με­νους του Ασκλη­πιεί­ου Βού­λας ξε­κι­νά­ει ένας μα­κρύς, επί­μο­νος, ανυ­πο­χώ­ρη­τος αγώ­νας. Ένας αγώ­νας που δεν πρέ­πει να τον δώ­σουν μόνοι τους. Η συ­μπα­ρά­στα­ση της το­πι­κής κοι­νω­νί­ας, σω­μα­τεί­ων, δη­μο­τι­κών κι­νή­σε­ων και συλ­λο­γι­κο­τή­των γει­το­νιάς, όλων των κομ­μά­των και ορ­γα­νώ­σε­ων της Αρι­στε­ράς, θα είναι κρί­σι­μος πα­ρά­γο­ντας για να ορ­θώ­σουν τεί­χος αντί­στα­σης στα σχέ­δια ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης του νο­σο­κο­μεί­ου.

/rproject.gr