Με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, η κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει το αφήγημα της «ατομικής ευθύνης», να «ξεπλύνει» τις ευθύνες της

Με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, η κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει το αφήγημα της «ατομικής ευθύνης», να «ξεπλύνει» τις ευθύνες της

  • |

Η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού.

Φέρ­νει την υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τα λέ­γο­ντας χο­ντρο­κομ­μέ­να, ανε­ρυ­θρί­α­στα ψέ­μα­τα ,ότι δήθεν εξά­ντλη­σε όλα τα πε­ρι­θώ­ρια ενη­μέ­ρω­σης των ερ­γα­ζο­μέ­νων στις μο­νά­δες φρο­ντί­δας ηλι­κιω­μέ­νων και ατό­μων με ανα­πη­ρία καθώς και στις μο­νά­δες υγεί­ας.

H αλή­θεια είναι ότι καμία στο­χευ­μέ­νη ενη­μέ­ρω­ση και ευαι­σθη­το­ποί­η­ση για τον εμ­βο­λια­σμό δεν υπήρ­ξε. Καμία προ­σπά­θεια να απα­ντη­θούν ερω­τη­μα­τι­κά ,να ξε­πε­ρα­στούν δι­σταγ­μοί .Απε­να­ντί­ας κυ­βερ­νη­τι­κές πα­λι­νω­δί­ες, ξε­χεί­λω­μα των υγειο­νο­μι­κών πρω­το­κόλ­λων για τις ανά­γκες των του­ρι­στι­κών ομί­λων , αντιε­πι­στη­μο­νι­κή πα­ρα­φι­λο­λο­γία εκ μέ­ρους της ίδιας της κυ­βέρ­νη­σης, επι­στη­μο­νι­κο­φα­νή «επι­χει­ρή­μα­τα» κυ­βερ­νη­τι­κών πα­ρα­γό­ντων που εμ­φα­νί­ζο­νται ως «έγκρι­τοι επι­στή­μο­νες» για να δι­καιο­λο­γούν προει­λημ­μέ­νες κυ­βερ­νη­τι­κές απο­φά­σεις, η με­τα­τρο­πή μιας επι­στη­μο­νι­κής κα­τά­κτη­σης όπως είναι το εμ­βό­λιο σε προ­ϊ­όν συ­ναλ­λα­γής και εξα­γο­ράς. Αυτές είναι οι αι­τί­ες για τους φό­βους και επι­φυ­λά­ξεις όσων δεν είναι αρ­νη­τές ή ανορ­θο­λο­γι­στές. Αυτά ρί­χνουν νερό στο μύλο του ανορ­θο­λο­γι­σμού, των θε­ω­ριών συ­νο­μω­σί­ας , βο­λι­κό αντί­πα­λο της κυ­βέρ­νη­σης για να απε­μπο­λή­σει τις δικές της ευ­θύ­νες.

Η κυ­βέρ­νη­ση έγρα­ψε στα πα­λαιό­τε­ρα των υπο­δη­μά­των της ακόμα και τις συ­στά­σεις της εθνι­κής επι­τρο­πής βιοη­θι­κής για «εκ­στρα­τεί­ες στο­χευ­μέ­νης ενη­μέ­ρω­σης και ευαι­σθη­το­ποί­η­σης για εκού­σιο εμ­βο­λια­σμό, προ­σαρ­μο­σμέ­νες σε κάθε επαγ­γελ­μα­τι­κή ομάδα , οι οποί­ες θα βα­σί­ζο­νται σε επι­στη­μο­νι­κά στοι­χεία που επι­και­ρο­ποιού­νται συ­νε­χώς με προ­ϋ­πό­θε­ση την προη­γού­με­νη κα­τα­νό­η­ση των φόβων και των γε­νι­κό­τε­ρων αντι­λή­ψε­ων ».

Στό­χος της είναι να ενι­σχύ­σει το αφή­γη­μα της ατο­μι­κής ευ­θύ­νης , να καλ­λιερ­γή­σει τον κοι­νω­νι­κό αυ­το­μα­τι­σμό, για να ξε­πλύ­νει τις εγκλη­μα­τι­κές της ευ­θύ­νες για την δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας. Τις ευ­θύ­νες της για το τρα­γι­κά υπο­στε­λε­χω­μέ­νο δη­μό­σιο σύ­στη­μα υγεί­ας ,για την ανύ­παρ­κτη ΠΦΥ, το συ­νω­στι­σμό στα ΜΜΜ, το ξε­χεί­λω­μα των υγειο­νο­μι­κών πρω­το­κόλ­λων στους χώ­ρους δου­λειάς, τους δειγ­μα­το­λη­πτι­κούς ελέγ­χους στις πύλες ει­σό­δου της χώρας προς όφε­λος του του­ρι­στι­κού κε­φα­λαί­ου, τις κα­θυ­στε­ρή­σεις στο πρό­γραμ­μα του εμ­βο­λια­σμού.

Η υπο­κρι­σία ξε­χει­λί­ζει. Κό­πτε­ται δήθεν η κυ­βέρ­νη­ση για τις ευά­λω­τες ομά­δες του πλη­θυ­σμού τη στιγ­μή που 7 μήνες μετά την έναρ­ξη του προ­γράμ­μα­τος εμ­βο­λια­σμού, με απο­κλει­στι­κά δική της ευ­θύ­νη :

-οι εμ­βο­λια­σμοί κατ’ οίκον ξε­κί­νη­σαν μόλις την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα

– στους οί­κους ευ­γη­ρί­ας δεν έχουν ακόμα ολο­κλη­ρω­θεί

– το 97% των φι­λο­ξε­νού­με­νων στις δομές προ­σφύ­γων πα­ρα­μέ­νουν ανεμ­βο­λί­α­στοι

Θέλει με­γά­λο θρά­σος να λέει ο Υπουρ­γός Υγεί­ας ότι όσοι υγειο­νο­μι­κοί δεν έχουν ακόμα εμ­βο­λια­στεί δε σέ­βο­νται τον αν­θρώ­πι­νο πόνο και την αξία της αν­θρώ­πι­νης ζωής , τη στιγ­μή που η κυ­βέρ­νη­ση άφηνε δια­σω­λη­νω­μέ­νους ασθε­νείς να ξε­ψυ­χούν εκτός ΜΕΘ, για να μην πει­ρά­ξουν ούτε τρίχα από τους ομί­λους στην ιδιω­τι­κή υγεία .

Όλοι οι νο­σο­κο­μεια­κοί για­τροί όπως και η πλειο­ψη­φία του υπό­λοι­που υγειο­νο­μι­κού προ­σω­πι­κού, είτε είναι εμ­βο­λια­σμέ­νοι είτε έχουν ανο­σία επει­δή έχουν νο­σή­σει. Τα πο­σο­στά είναι υψη­λό­τε­ρα από τις πε­ρισ­σό­τε­ρες ευ­ρω­παϊ­κές χώρες. Αδιά­ψευ­στο κρι­τή­ριο το γε­γο­νός ότι πριν τον εμ­βο­λια­σμό , ως τον Φε­βρουά­ριο του 2021 θρη­νού­σα­με δε­κά­δες συ­να­δέλ­φους υγειο­νο­μι­κούς όλων των κλά­δων. Αρ­ρώ­στη­σαν και έχα­σαν τη δου­λειά τους από COVID19.Μετά τον Φε­βρουά­ριο του 2021 δεν έχου­με κα­τα­γρά­ψει σχε­δόν καμία απώ­λεια .Πα­ρε­μπι­πτό­ντως όχι μόνο δεν ανα­γνω­ρί­στη­κε η απώ­λεια ως ερ­γα­τι­κό ατύ­χη­μα, αλλά ούτε καν κά­ποιο συλ­λυ­πη­τή­ριο μή­νυ­μα δεν μπή­καν στον κόπο να στεί­λουν.

Η κυ­βέρ­νη­ση εδώ και καιρό, σκό­πι­μα πα­ρα­πλη­ρο­φο­ρεί και στο­χο­ποιεί τους υγειο­νο­μι­κούς για να κου­κου­λώ­σει τις τε­ρά­στιες ευ­θύ­νες της. Σκό­πι­μη και υπο­βο­λι­μιαία πα­ρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση, με τους υπουρ­γούς της κυ­βέρ­νη­σης σε μοι­ρα­σμέ­νους ρό­λους. Άλλα να λέει ο υπουρ­γός Υγεί­ας και άλλα υπουρ­γοί της ίδιας κυ­βέρ­νη­σης άσχε­των υπουρ­γεί­ων. Σκό­πι­μα σή­κω­σαν επι­κοι­νω­νια­κό «κουρ­νια­χτό» δυ­σφή­μι­σης, για να έρ­θουν στη συ­νέ­χεια να νο­μο­θε­τή­σουν την υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τα. Με την επί­κλη­ση της δη­μό­σιας υγεί­ας ,την οποία η ίδια η κυ­βέρ­νη­ση εκ­θέ­τει σε κίν­δυ­νο ,και με πρό­σχη­μα τον ανα­γκαίο εμ­βο­λια­σμό, που η ίδια υπο­νο­μεύ­ει , φέρ­νουν τρο­πο­λο­γία που ανοί­γει το δρόμο για απλή­ρω­τη δου­λειά , πε­ρι­κο­πές μι­σθών και απο­λύ­σεις.

Η ΟΕΝΓΕ, οι Ενώ­σεις Νο­σο­κο­μεια­κών Για­τρών μέλη της ΟΕΝΓΕ, όλοι οι νο­σο­κο­μεια­κοί για­τροί της χώρας από την πρώτη στιγ­μή ρι­χτή­κα­με στη μάχη της επι­στη­μο­νι­κής ενη­μέ­ρω­σης υπέρ του κα­θο­λι­κού εμ­βο­λια­σμού. Ως ΟΕΝΓΕ εί­χα­με διορ­γα­νώ­σει τον Ια­νουά­ριο επι­στη­μο­νι­κή ημε­ρί­δα με θέμα την νόσο COVID19 και την αξία του εμ­βο­λια­σμού. Οι για­τροί του δη­μό­σιου συ­στή­μα­τος υγεί­ας έχου­με κα­θο­ρι­στι­κή συμ­βο­λή στον εμ­βο­λια­σμό του γε­νι­κού πλη­θυ­σμού στα εμ­βο­λια­στι­κά κέ­ντρα των δη­μό­σιων νο­σο­κο­μεί­ων και των ΚΥ αλλά και στα εξω­τε­ρι­κά εμ­βο­λια­στι­κά κέ­ντρα. Παρά τις αντί­ξο­ες συν­θή­κες, τις δυ­σκο­λί­ες και την απα­ρά­δε­κτη στάση της κυ­βέρ­νη­σης που επι­δί­ω­ξε να μας εξα­να­γκά­ζει σε εξο­ντω­τι­κή και απλή­ρω­τη υπε­ρερ­γα­σία. Ακόμα δεν έχει εξα­σφα­λί­σει την πλη­ρω­μή όσων δου­λεύ­ουν στα εμ­βο­λια­στι­κά κέ­ντρα τις κα­θη­με­ρι­νές πέραν του τα­κτι­κού ωρα­ρί­ου. Από την πρώτη στιγ­μή εί­χα­με απαι­τή­σει τον κα­θο­λι­κό εμ­βο­λια­σμό των ίδιων των υγειο­νο­μι­κών. Εί­χα­με κα­ταγ­γεί­λει τις απα­ρά­δε­κτες κα­θυ­στε­ρή­σεις στον προ­γραμ­μα­τι­σμό του εμ­βο­λια­σμού των υγειο­νο­μι­κών δη­μό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα.Εί­χα­με αντι­δρά­σει στις αθλιό­τη­τες να τρέ­χουν να εμ­βο­λια­στούν πρώ­τοι πρώ­τοι , πριν τους υγειο­νο­μι­κούς και τις ευ­πα­θείς ομά­δες ,εκτός σει­ράς , διά­φο­ροι κυ­βερ­νη­τι­κοί πα­ρα­τρε­χά­με­νοι.

Πάει πολύ να μας κου­νά­νε το δά­κτυ­λο!

Τα εμ­βό­λια είναι κα­τά­κτη­ση της αν­θρω­πό­τη­τας και της επι­στή­μης με απο­δε­δειγ­μέ­να απο­τε­λέ­σμα­τα στη μεί­ω­ση ή εξά­λει­ψη λοι­μω­δών νο­ση­μά­των .Δεν είναι προ­ϊ­όν εξα­γο­ράς συ­ναλ­λα­γής ούτε μέσο εκ­βια­σμών και απει­λών σε βάρος των ερ­γα­ζο­μέ­νων .Ο κα­θο­λι­κός ,σύμ­φω­να με τις επι­στη­μο­νι­κές εν­δεί­ξεις, μα­ζι­κός εμ­βο­λια­σμός είναι ανα­γκαί­ος για την αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας .

Δε θα σας επι­τρέ­ψου­με να τον αξιο­ποι­ή­σε­τε σαν δού­ρειο ίππο για την κλι­μά­κω­ση της αντι­λαϊ­κής επί­θε­σης Το όπλο που έχου­με στα χέρια μας για την προ­στα­σία της υγεί­ας και της ζωής μας δε θα σας αφή­σου­με να το με­τα­τρέ­ψε­τε σε όπλο για να χτυ­πή­σε­τε τα δι­καιώ­μα­τα μας.

Η κυ­βέρ­νη­ση έχει σο­βα­ρό­τα­τες ευ­θύ­νες για την υπο­νό­μευ­ση της κα­θο­λι­κό­τη­τας του εμ­βο­λια­σμού και τώρα επι­σεί­ει «το βούρ­δου­λα» της υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τας.

Απαι­τού­με να απο­συρ­θεί άμεσα η απα­ρά­δε­κτη τρο­πο­λο­γία της κυ­βέρ­νη­σης. Δεν πρό­κει­ται να δε­χτού­με καμία δια­θε­σι­μό­τη­τα ,καμία από­λυ­ση συ­να­δέλ­φου.

Διεκ­δι­κού­με :

-Κα­θο­λι­κό πρό­γραμ­μα δη­μό­σιου δω­ρε­άν εμ­βο­λια­σμού με όλα τα απο­τε­λε­σμα­τι­κά και ασφα­λή εμ­βό­λια. Εκ­στρα­τεί­ες στο­χευ­μέ­νης ενη­μέ­ρω­σης και ευαι­σθη­το­ποί­η­σης για εκού­σιο εμ­βο­λια­σμό, οι οποί­ες θα βα­σί­ζο­νται σε επι­στη­μο­νι­κά στοι­χεία που επι­και­ρο­ποιού­νται.

-Δω­ρε­άν πλήρη προ­λη­πτι­κό ια­τρι­κό έλεγ­χο πριν τον εμ­βο­λια­σμό και κα­το­χύ­ρω­ση για όσους πρέ­πει να εξαι­ρε­θούν ότι δε θα υφί­στα­νται καμία συ­νέ­πεια ή διά­κρι­ση.

-Εξα­σφά­λι­ση της ανα­γκαί­ας φαρ­μα­κο­ε­πα­γρύ­πνη­σης με στα­θε­ρή πα­ρα­κο­λού­θη­ση των εμ­βο­λια­σμέ­νων για έγκαι­ρη πα­ρέμ­βα­ση σε τυχόν πα­ρε­νέρ­γειες και επι­στη­μο­νι­κή κα­τα­γρα­φή των απο­τε­λε­σμά­των του εμ­βο­λια­σμού

-Στε­λέ­χω­ση με όλο το ανα­γκαίο μό­νι­μο προ­σω­πι­κό και απο­φα­σι­στι­κή ενί­σχυ­ση με υπο­δο­μές και εξο­πλι­σμό των νο­σο­κο­μεί­ων και της ΠΦΥ

-Μέ­τρα προ­στα­σί­ας στους χώ­ρους δου­λειάς,στα σχο­λεία,στις σχο­λές ,στα ΜΜΕ

-Εκτε­τα­μέ­νη ιχνη­λά­τι­ση και επι­δη­μιο­λο­γι­κή επι­τή­ρη­ση.

Συ­νε­χί­σου­με με όλες μας τις δυ­νά­μεις τον αγώνα για να στα­θού­με όρ­θιοι και υγιείς.

Ενά­ντια στα εγκλη­μα­τι­κά σχέ­δια της κυ­βέρ­νη­σης για το νέο ΕΣΥ, ενά­ντια στη συρ­ρί­κνω­ση και το κλεί­σι­μο τμη­μά­των ,κλι­νι­κών και νο­σο­κο­μεί­ων. Ενά­ντια στην ενί­σχυ­ση της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης –εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης της υγεί­ας.

Συ­νε­χί­ζου­με τον αγώνα για την ανα­τρο­πή της δια­χρο­νι­κής αντι­λαϊ­κής πο­λι­τι­κής ,για να είναι η υγεία κα­το­χυ­ρω­μέ­νο κοι­νω­νι­κό αγαθό και όχι εμπό­ρευ­μα!

ΟΕΝΓΕ |

/rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.