Γ. Παπαναστασίου: Οι αριθμοί λένε την αλήθεια.

Γ. Παπαναστασίου: Οι αριθμοί λένε την αλήθεια.

  • |

Η μείωση δαπανών, ανταποδίδεται στους δημότες με νέα έργα.

 Τα έργα πουυλοποιούνται με ίδιους πόρους σε όλο το εύρος του Δήμου,αλλά και το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος από το υφιστάμενο πλεόνασμα έχει δεσμευτεί για νέες παρεμβάσεις,αποτελούν την αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι το αποθεματικό που δημιουργήθηκε, ως αποτέλεσμα της αυστηρής και ορθής διαχείρισης που ακολουθείται, ανταποδίδεται στους δημότες.

Με το μήνυμα αυτό και με ταυτόχρονο κάλεσμα στην αντιπολίτευση να συνδράμει την προσπάθεια της δημοτικής αρχής, με εποικοδομητική στάση, ο κ. Γ. Παπαναστασίου παρουσίασε,τον Ισολογισμό-Απολογισμό του 2015, στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο κ. Παπαναστασίου τόνισε ότι μειώθηκε η σπατάλη και ταυτόχρονα αυξήθηκε το έργοσε όλους τους κρίσιμους τομείς.

«Μειώσαμε τις δαπάνες για μίσθωση μηχανημάτων έργων αξιοποιώντας στο έπακρο τα μηχανήματα του Δήμου. Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους, δυστυχώς για κάποιους, λένε μόνο την αλήθεια. Το οικονομικό μαξιλάρι του Δήμου είναι πλέον ισχυρό», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαναστασίου.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αναχρηματοδότηση των δανείων του Δήμουμε τη μείωσητου κόστους των τοκοχρεολυσίωνκαι την επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής.

«Καταστήσαμε ακόμα πιο βιώσιμο το Δήμο μας. Ας μην ξεχνάμεόμως, ότι κάποιοι μας λοιδόρησανόταν ενταχθήκαμε στα ληξιπρόθεσμα!».

Ο Δήμαρχος Αγρινίου κάλεσε την αντιπολίτευση «να μην κάνει το άσπρο μαύρο και να μην πετάει ρουκέτες στον αέρα». Προκάλεσε δε τον προκάτοχό του«να μας πει, με συγκεκριμένα στοιχεία, πως προέκυψε το ποσό των 162 εκ. ευρώ για δήθεν «έργα» που επικαλείται μονίμως ότι δημοπράτησε κατά τη διάρκεια της θητείας του», διανέμοντας ταυτόχρονα και τα στοιχεία πληρωμών των έργων από τα οποία προκύπτει ότι τα έργα αυτά ήταν περί τα 50 εκ. ευρώ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Σχετικές, για τον ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ είναι οι διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3463/2006 : «Απολογισμός – Ισολογισμός Δήμων» και για τον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ οι διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 : «Κλαδικό Λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

Έσοδα εισπραχθέντα              54.238.683,07

Τακτικά                29.859.772,65

Έκτακτα                 13.656.649,65

Εισπράξεις ΠΟΕ & υπέρ τρίτων                   5.236.870,14

Χρηματικό υπόλοιπο (1-1-2015)                 5.485.390,63

 

Έξοδα πληρωθέντα                 46.518.850,59

Έξοδα                    25.461.594,23

Επενδύσεις                    13.005.405,47

Πληρωμές ΠΟΕ & αποδόσεις                      8.051.850,89

Χρηματικό Υπόλοιπο (31-12-2015)            7.719.832,48

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       2.472.451,16

Απαιτήσεις       9.891.666,88

Διαθέσιμα  (31-12-2015)                        7.719.832,48

 

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Απαιτήσεις                      9.891.666,88

Διαθέσιμα         7.719.832,48

ΣΥΝΟΛΟ :          17.611.499,36

 

Ο δείκτης που καθορίζει τη σχέση κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις έχει ως εξής :

17.611.499,36/2.472.451,16 = 7,12

 

Οι αντίστοιχοι δείκτες τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια είχαν ως εξής :

2014 : 4,39,  2013:2,59,  2012:1,35,  2011:1,18

 

Ο παραπάνω δείκτης αφού ληφθούν υπόψη και οι Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού και Παθητικού, διαμορφώνεται ως εξής :

20.765.856,86/3996.779.33 = 5,19

Οι αντίστοιχοι δείκτες τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια είχαν ως εξής :

2014:4,45, 2013:2,40, 2012:1,50, 2011:1,43

 

Αποτελέσματα

Το συνολικό αποτέλεσμα του Δήμου από το 2011 (εφαρμογή του νόμου 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης») μέχρι σήμερα (χρήση του 2015) ανέρχεται στο ποσό των 3.194.143,58 € (πλεόνασμα) και το οποίο εμφανίζεται στο λογαριασμό του παθητικού «Υπόλοιπο πλεονάσματος σε νέο»

Τα αποτελέσματα της χρήσεως συμπεριλαμβανομένων  και των αποσβέσεων, διαμορφώνονται ως εξής :

Έσοδα χρήσεως   :   37.271.791,20 €

Έξοδα χρήσεως   :  -36.210.703,19 €

Αποτελέσματα χρήσεως  : 1.061.088,01  €

Τα αποτελέσματα προ αποσβέσεων διαμορφώνονται σε :3.062.662,15 €

Το αποτέλεσμα της χρήσης του 2015 κινήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα με το αποτέλεσμα του έτους 2014 (πλεόνασμα ποσού : 1.046.409,04 €) σημειώνοντας αύξηση ποσού : 14.678,97 €.

 

Δάνεια του Δήμου.

Τα δάνεια του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των 11.875.941,56 € και έχουν ως εξής :

Εθνική Τράπεζα                 :    1.473.931,35

Τράπεζα Πειραιώς             :       185.987,01

Ταμείο Παρακ. & Δανείων  :  10.216.023,20

Αναχρηματοδότηση δανείων Τ.Π. & Δανείων(διατάξεις του άρθ. 81 του ν. 4316/2014 – σύμβαση 1961/31-03-2016).

Άληκτο κεφάλαιο αναχρηματοδότησης :  10.216.023,20 €

Συγχωνεύτηκε σε δύο δάνεια με επιτόκιο 4,3%

  • Δάνειο 8.870.950,72 € για επενδυτικούς σκοπούς με διάρκεια αποπληρωμής 20 ετών (έως 31-12-2035).
  • Δάνειο 1.345.072,48 € για ληξιπρόθεσμες οφειλές με διάρκεια αποπληρωμής 15 ετών (έως 31-12-2030).

 

Ετήσια επιβάρυνση από 01-01-2016 για τοκοχρεολύσια :

  • Πριν την αναχρηματοδότηση : 1.210.800,00 €
  • Μετά την αναχρηματοδότηση :   793.725,92 €