Κάλεσμα σε συνάντηση – συζήτηση όλων των Φορέων και των Σωµατείων

Κάλεσμα σε συνάντηση – συζήτηση όλων των Φορέων και των Σωµατείων

Το Σωµατείο «∆ικαίωµα στη Ζωή» καλεί στη συνάντηση – συζήτηση, όλους τους Φορείς και Σωµατεία, την Παρασκευή 17-2-2017 στα Γραφεία της Β’ ΕΛΜΕ – ∆ιαλέτη 7 και ώρα 21.00.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ:

 Πλειστηριασµοί – Κατασχέσεις – Κόκκινα δάνεια.
 Χρέη προς το ∆ηµόσιο – ∆ΕΚΟ – Ασφαλιστικά Ταµεία.
 ∆ιακοπές ρεύµατος και νερού.
 Υγεία.

Όλοι µαζί µπορούµε να βρούµε τρόπους δράσης και ενηµέρωσης των πολιτών.

Με εκτίµηση
Σωµατείο «∆ικαίωµα στη Ζωή»