Νέο νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση: Από τη συρρίκνωση στην κατάργηση της αυτοδιοίκησης

Νέο νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση: Από τη συρρίκνωση στην κατάργηση της αυτοδιοίκησης

  • |

Η δημοτική κίνησή Ζωγράφου – Ανυπότακτη Πόλη συζήτησε και συνυπογράφει μαζί με άλλες 5 δημοτικές κινήσεις (Ανυπότακτη Αθήνα, Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Βύρωνα, Ασυμβίβαστο Ίλιον, Ανυπότακτος Κορυδαλλός, Κόντρα στο Ρεύμα σε Νίκαια-Ρέντη, Δίκτυο Πολιτών Παπάγου-Χολαργού) το παρακάτω κείμενο για το επερχόμενο νομοσχέδιο Βορίδη για την τοπική αυτοδιοίκηση που επιχειρεί να αλλάξει το τοπίο προς το χειρότερο:

Σε συ­νέ­χεια του «επι­τε­λι­κού κρά­τους», η ΝΔ και ο Μη­τσο­τά­κης, σχε­διά­ζουν «πε­ρι­φέ­ρειες με στρα­τη­γι­κό ρόλο» και «επι­τε­λι­κούς δή­μους» που θα στη­ρί­ζουν και θα επι­βλέ­πουν το έργο των ιδιω­τών-ερ­γο­λά­βων και θα επι­βάλ­λουν τέλη και επι­πλέ­ον φό­ρους στους δη­μό­τες.

Κοινό Κείμενο Δημοτικών Κινήσεων

Το νο­μο­σχέ­διο έρ­χε­ται για να διευ­κο­λύ­νει την εφαρ­μο­γή τριών βα­σι­κών στρα­τη­γι­κών κα­τευ­θύν­σε­ων που έχουν προ­ω­θή­σει από κοι­νού όλες οι μνη­μο­νια­κές κυ­βερ­νή­σεις (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ):

την επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα των Δήμων, ιδρύ­ο­ντας ανα­πτυ­ξια­κές εται­ρεί­ες Α.Ε. ξε­που­λώ­ντας ελευ­θέ­ρους χώ­ρους αλ­λοιώ­νο­ντας το πε­ρι­βάλ­λον σε όφε­λος επι­χει­ρη­μα­τι­κών funds

την ενί­σχυ­ση και διεύ­ρυν­ση της αντα­πο­δο­τι­κό­τη­τας με συ­νέ­πεια να έχου­με Δή­μους δια­φο­ρε­τι­κών

κα­τη­γο­ριών αλλά κυ­ρί­ως πο­λί­τες πολ­λα­πλών τα­χυ­τή­των. Δη­λα­δή αν μια φορά πλή­ρω­νε ο πο­λί­της στην κε­ντρι­κή εξου­σία και άλλη μια στη το­πι­κή αυ­το­διοί­κη­ση, τώρα θα πλη­ρώ­νει επι­πλέ­ον για υπη­ρε­σί­ες που θα του πα­ρέ­χο­νται αντα­πο­δο­τι­κά και θα είναι δια­φο­ρε­τι­κές από Δήμο σε Δήμο

την οι­κο­νο­μι­κή επι­τρο­πεία της το­πι­κής αυ­το­διοί­κη­σης (Τ.Α.) με μεί­ω­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σης ενώ αυ­ξά­νο­νται οι αρ­μο­διό­τη­τες και με ισο­σκε­λι­σμέ­νους προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς στην μνη­μο­νια­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, θέ­το­ντας σαφή και αδια­πραγ­μά­τευ­τα όρια εις βάρος των πολ­λών, των πο­λι­τών.

Για να επι­τα­χυν­θούν όλα τα πα­ρα­πά­νω χρειά­ζε­ται και το ανά­λο­γο εκλο­γι­κό σύ­στη­μα. Επι­διώ­κουν Δή­μους και Πε­ρι­φέ­ρειες πιο συ­γκε­ντρω­τι­κούς, πιο επι­τε­λι­κούς, πιο αυ­ταρ­χι­κούς. Αυτό που αλ­λά­ζει είναι:

• οι Δή­μαρ­χοι και οι Πε­ρι­φε­ρειάρ­χες να εκλέ­γο­νται ακόμα και με 43% και να παίρ­νουν τα 3/5 των εδρών!

• Την ίδια στιγ­μή δυ­σχε­ραί­νει τη συμ­με­το­χή πο­λι­τών ως υπο­ψη­φί­ων αυ­ξά­νο­ντας τα πα­ρά­βο­λα πάνω από 50%.

• Ο νόμος γί­νε­ται ακόμα σκλη­ρό­τε­ρος και άδι­κος για δη­μο­τι­κές και πε­ρι­φε­ρεια­κές κι­νή­σεις που εκ­προ­σω­πού­νται σή­με­ρα με το ισχύ­ον εκλο­γι­κό σύ­στη­μα, θέ­το­ντας το όριο του 3% για την εκλο­γή συμ­βού­λων και συ­ζη­τώ­ντας να γίνει ίσως και 5%.

• Με τη μεί­ω­ση των δη­μο­τι­κών και πε­ρι­φε­ρεια­κών συμ­βού­λων, την κα­τάρ­γη­ση Δη­μο­τι­κών Κοι­νο­τή­των και την με­τά­θε­ση κρί­σι­μων απο­φα­σι­στι­κών αρ­μο­διο­τή­των στις επι­τρο­πές του δήμου που ελέγ­χο­νται πλή­ρως από τους δη­μάρ­χους, μειώ­νε­ται η δυ­να­τό­τη­τα εκ­προ­σώ­πη­σης πολ­λών κοι­νω­νι­κών ομά­δων και επι­διώ­κουν Δη­μο­τι­κά και Πε­ρι­φε­ρεια­κά Συμ­βού­λια απο­στει­ρω­μέ­να,

που να μη συ­ζη­τά­νε τι απα­σχο­λεί τους πολ­λούς και το κυ­ριό­τε­ρο χωρίς τη συμ­με­το­χή και τη πα­ρέμ­βα­ση των ενερ­γών πο­λι­τών.

• Με την κα­τάρ­γη­ση της ξε­χω­ρι­στής κάλ­πης των δη­μο­τι­κών κοι­νο­τή­των -σε όσες πε­ριο­χές δια­τη­ρού­νται- και της δυ­να­τό­τη­τας αυ­τό­νο­μων συν­δυα­σμών που συμ­με­τέ­χουν μόνο σε αυτές, επι­διώ­κουν τον πλήρη έλεγ­χο από τα κόμ­μα­τα και τους με­γά­λους συν­δυα­σμούς των κοι­νο­τι­κών συμ­βού­λων, μειώ­νο­ντας και στο κοι­νο­τι­κό επί­πε­δο τη δυ­να­τό­τη­τα αυ­τό­νο­μης έκ­φρα­σης πο­λι­τών και το­πι­κών συλ­λο­γι­κο­τή­των.

Απαι­τού­με:

• την από­συρ­ση του σχε­δί­ου νόμου

• την άμεση ενί­σχυ­ση της Το­πι­κής Αυ­το­διοί­κη­σης με αν­θρώ­πι­νο δυ­να­μι­κό και οι­κο­νο­μι­κούς πό­ρους

• την επι­στρο­φή των πα­ρα­κρα­τη­θέ­ντων που σε βάθος δε­κα­ε­τί­ας ξε­περ­νά­νε τα 25 δισ.

• την ενί­σχυ­ση του δη­μό­σιου και κοι­νω­νι­κού χα­ρα­κτή­ρα τους.

Αγω­νι­ζό­μα­στε για την πιο πλα­τιά δη­μο­κρα­τι­κή και ενερ­γή συμ­με­το­χή των πο­λι­τών, για δη­μο­τι­κές και πε­ρι­φε­ρεια­κές αρχές που να υπη­ρε­τούν τα λαϊκά συμ­φέ­ρο­ντα, με το­πι­κά δη­μο­ψη­φί­σμα­τα με δε­σμευ­τι­κό και όχι συμ­βου­λευ­τι­κό χα­ρα­κτή­ρα ή μέχρι εκεί που το επι­τρέ­πουν οι δα­νει­στές.

Το εκλο­γι­κό σύ­στη­μα που μπο­ρεί να αντα­πο­κρι­θεί στα πα­ρα­πά­νω, είναι μια ολο­κλη­ρω­μέ­νη -και όχι κο­λο­βή- απλή ανα­λο­γι­κή χωρίς προ­σω­πο­κε­ντρι­κό χα­ρα­κτή­ρα, με εκλο­γή δη­μάρ­χων και πε­ρι­φε­ρειαρ­χών εμ­μέ­σως από τα συμ­βού­λια, με κε­ντρι­κό και απο­φα­σι­στι­κό χα­ρα­κτή­ρα των δη­μο­τι­κών και πε­ρι­φε­ρεια­κών συμ­βου­λί­ων στη διοί­κη­ση των ΟΤΑ.

Από την πλευ­ρά μας, κα­λού­με τους πο­λί­τες και όλες τις πα­ρα­τά­ξεις να στα­θούν απέ­να­ντι σε αυτό το νο­μο­σχέ­διο. Κα­λού­με σε δρά­σεις στο επό­με­νο διά­στη­μα στις γει­το­νιές μας και την ημέρα της ψή­φι­σής του στη Βουλή όταν αυτή ανα­κοι­νω­θεί.

Κα­λού­με σε συ­γκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο Υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών την Πέμ­πτη 15/4 στις 17.00

rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.