Πρωτοβουλία πανεπιστηµιακών κι ερευνητών για το Ακαδηµαϊκό Μποϊκοτάζ του Ισραήλ

Πρωτοβουλία πανεπιστηµιακών κι ερευνητών για το Ακαδηµαϊκό Μποϊκοτάζ του Ισραήλ

  • |

Οι υπογράφοντες και υπογράφουσες πανεπιστηµιακοί και πανεπιστηµιακές, ερευνητές κι ερευνήτριες, εκφράζουµε την αντίθεσή µας στις συνεχιζόµενες ισραηλινές παραβιάσεις των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωµάτων των Παλαιστινίων και κάνουµε έκκληση για γενικό µποϊκοτάζ των ισραηλινών ακαδηµαϊκών θεσµών που συνεργάζονται σε αυτές τις παραβιάσεις.

Δια­κι­νού­µε το κεί­µε­νο αυτό προς συλ­λο­γή υπο­γρα­φών από συ­να­δέλ­φισ­σες και συ­νά­δελ­φους στα πα­νε­πι­στή­µια, κι ερευ­νη­τι­κά ιδρύ­µα­τα της χώρας και του εξω­τε­ρι­κού.

Εδώ και 12 χρό­νια το Ισ­ρα­ήλ δια­τη­ρεί µία πα­ρά­νο­µη πο­λιορ­κία στη Λω­ρί­δα της Γάζας, πε­ριο­ρί­ζο­ντας την κυ­κλο­φο­ρία αν­θρώ­πων και αγα­θών µέσα και έξω από αυτή. Στη Δυ­τι­κή Όχθη, οι Πα­λαι­στί­νιοι εκ­διώ­κο­νται από τα εδάφη τους και στε­ρού­νται βα­σι­κά µέσα δια­βί­ω­σης, ενώ το Τεί­χος πε­ριο­ρί­ζει όχι µόνο την ελευ­θε­ρία κί­νη­σης αλλά και την εκ­παί­δευ­ση.

Οι πρό­σφα­τες ψυ­χρές δο­λο­φο­νί­ες δε­κά­δων άο­πλων δια­δη­λω­τών και εθε­λο­ντών νο­ση­λευ­τών στις «Πο­ρεί­ες της Επι­στρο­φής» στην Γάζα είναι µια ακόµα υπεν­θύ­µι­ση ότι κυ­βερ­νή­σεις και διε­θνή ΜΜΕ δεν υπο­χρε­ώ­νουν το Ισ­ρα­ήλ να λο­γο­δο­τεί. Αυτές κι άλλες πολ­λές συ­νε­χι­ζό­µε­νες πα­ρα­βιά­σεις δεν θα πά­ψουν αν οι πο­λί­τες σε όλο τον υπό­λοι­πο κόσµο δεν κά­νου­µε αυτά στα οποία κυ­βερ­νή­σεις και διε­θνείς ορ­γα­νι­σµοί έχουν απο­τύ­χει.

Ως ερ­γα­ζό­µε­νες κι ερ­γα­ζό­µε­νοι ή συ­νε­γρα­ζό­µε­νες και συ­νερ­γα­ζό­µε­νοι µε Ανώ­τα­τα Εκ­παι­δευ­τι­κά Ιδρύ­µα­τα έχου­µε ιδιαί­τε­ρη ευ­θύ­νη κατ’ αρχήν να αντι­τα­χθού­µε στις εκτε­τα­µέ­νες και συ­στη­µα­τι­κές πα­ρα­βιά­σεις του δι­καιώ­µα­τος στην πα­νε­πι­στη­µια­κή εκ­παί­δευ­ση των Πα­λαι­στι­νί­ων και στις δύο πλευ­ρές των συ­νό­ρων. Οι πα­ρα­βιά­σεις έχουν διοι­κη­τι­κές, νο­µι­κές αλλά και πο­λε­µι­κές εκ­φάν­σεις. Οι ισ­ραη­λι­νές δυ­νά­µεις εµπο­δί­ζουν συ­στη­µα­τι­κά την πρό­σβα­ση στο Πα­νε­πι­στή­µιο Al Quds στην Ιε­ρου­σα­λήµ, στο Αρα­βι­κό Αµε­ρι­κα­νι­κό Πα­νε­πι­στή­µιο της Τζε­νίν και στο Πα­νε­πι­στή­µιο Birzeit κοντά στη Ρα­µά­λα.

Το κα­λο­καί­ρι του 2014, ισ­ραη­λι­νός ενα­έ­ριος βο­µβαρ­δι­σµός κα­τέ­στρε­ψε µε­γά­λο µέρος του Ισλα­µι­κού Πα­νε­πι­στη­µί­ου της Γάζας. Γε­νι­κό­τε­ρα, το ισ­ραη­λι­νό κρά­τος προ­βαί­νει σε δια­κρί­σεις εις βάρος Πα­λαι­στι­νί­ων φοι­τη­τών στα ισ­ραη­λι­νά πα­νε­πι­στή­µια και απο­µο­νώ­νει τον πα­λαι­στι­νια­κό ακα­δη­µαϊ­κό χώρο, µε­τα­ξύ άλλων, για να εµπο­δί­σει ξέ­νους ακα­δη­µαϊ­κούς να επι­σκέ­πτο­νται πα­λαι­στι­νια­κά ιδρύ­µα­τα στη Γάζα και τη Δυ­τι­κή Όχθη. Ανη­συ­χού­µε, επί­σης, για τη µακρά ιστο­ρία των κα­τα­σχέ­σε­ων των πα­λαι­στι­νια­κών αρ­χεί­ων και την κα­τα­στρο­φή των βι­βλιο­θη­κών και των ερευ­νη­τι­κών κέ­ντρων.

Τα ισ­ραη­λι­νά ακα­δη­µαϊ­κά ιδρύ­µα­τα συ­νει­σφέ­ρουν στην κα­το­χή και την κα­τα­πί­ε­ση των Πα­λαι­στι­νί­ων. Το Πα­νε­πι­στή­µιο του Τελ Αβίβ, το Εβραϊ­κό Πα­νε­πι­στή­µιο της Ιε­ρου­σα­λήµ, το Πα­νε­πι­στή­µιο BarIlan, το Πα­νε­πι­στή­µιο της Χάιφα, το Technion και το Πα­νε­πι­στή­µιο BenGurion δή­λω­σαν δη­µο­σί­ως την άνευ όρων στή­ρι­ξή τους στον ισ­ραη­λι­νό στρα­τό. Επι­πλέ­ον, υπάρ­χουν στε­νές σχέ­σεις µε­τα­ξύ των ισ­ραη­λι­νών ακα­δη­µαϊ­κών ιδρυ­µά­των και του στρα­τού, των υπη­ρε­σιών ασφα­λεί­ας και της κυ­βέρ­νη­σης του Ισ­ρα­ήλ. Για πα­ρά­δει­γµα, το Πα­νε­πι­στή­µιο του Τελ Αβίβ εµπλέ­κε­ται άµεσα µέσω του Ιν­στι­τού­του Με­λε­τών Εθνι­κής Ασφά­λειας (INSS) στην ανά­πτυ­ξη του δό­γµα­τος Dahiya, το οποίο ενέ­κρι­νε ο ισ­ραη­λι­νός στρα­τός στις επι­θέ­σεις του στο Λί­βα­νο και στη Γάζα το 2006. Το δόγµα της Dahiya υπο­στη­ρί­ζει την εκτε­τα­µέ­νη κα­τα­στρο­φή των υπο­δο­µών και τη λε­γό­µε­νη «έντο­νη τα­λαι­πω­ρία» του άµα­χου πλη­θυ­σµού ως µέσο για την υπό­τα­ξη οποιασ­δή­πο­τε αντί­στα­σης.

Μπρο­στά σε αυτή την πρα­γµα­τι­κό­τη­τα, ως κοι­νό­τη­τα ακα­δη­µαϊ­κών – ερευ­νη­τών, που µε­λε­τούν και σχο­λιά­ζουν ζη­τή­µα­τα εξου­σί­ας, κα­τα­πί­ε­σης και πο­λι­τι­σµι­κής ηγε­µο­νί­ας έχου­µε την ηθική ευ­θύ­νη να µι­λά­µε και να απαι­τού­µε λο­γο­δο­σία από το Ισ­ρα­ήλ και τις κυ­βερ­νή­σεις µας που συ­νερ­γά­ζο­νται µαζί του. Ως κοι­νω­νι­κοί επι­στή­µο­νες αι­σθα­νό­µα­στε υπο­χρε­ω­µέ­νοι να συ­ντα­χθού­µε µε πα­νε­πι­στη­µια­κούς από όλο τον κόσµο, που υπο­στη­ρί­ζουν την πα­λαι­στι­νια­κή έκ­κλη­ση για µποϊ­κο­τάζ στους ισ­ραη­λι­νούς πα­νε­πι­στη­µια­κούς θε­σµούς.

Αυτή η πρό­σκλη­ση απο­τε­λεί µέρος µιας µα­κρό­χρο­νης έκ­κλη­σης των πα­λαι­στι­νια­κών ορ­γα­νώ­σε­ων της κοι­νω­νί­ας πο­λι­τών για την ολο­κλη­ρω­µέ­νη εφα­ρµο­γή του λε­γό­µε­νου BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) Mποϊ­κο­τάζ, Aπο­ε­πεν­δύ­σεις, Kυ­ρώ­σεις στο Ισ­ρα­ήλ και υπο­στη­ρί­ζε­ται από την Πα­λαι­στι­νια­κή Οµο­σπον­δία Πα­νε­πι­στη­µια­κών Κα­θη­γη­τών και Ερ­γα­ζο­µέ­νων (PFUUPE) και την Πα­λαι­στι­νια­κή Εκ­στρα­τεία για το Ακα­δη­µαϊ­κό και Πο­λι­τι­στι­κό Μποϊ­κο­τάζ του Ισ­ρα­ήλ (PACBI).

Ακο­λου­θώ­ντας τα βή­µα­τα του αυ­ξα­νό­µε­νου αρι­θµού πα­νε­πι­στη­µια­κών ενώ­σε­ων, όπως η Αµε­ρι­κα­νι­κή Ένωση Αν­θρω­πο­λο­γί­ας, η Βρε­τα­νι­κή Ενωση Κα­θη­γη­τών, Η Πρω­το­βου­λία Ακα­δη­µαϊ­κών από την Νότια Αφρι­κή, κι άλλες ενώ­σεις πα­νε­πι­στη­µια­κών ανά τον κόσµο, που ενέ­κρι­ναν ψη­φί­σµα­τα µποϊ­κο­τάζ, κα­λού­µε τους συ­να­δέλ­φους πα­νε­πι­στη­µια­κούς και ερευ­νη­τές να µποϊ­κο­τά­ρουν τα ισ­ραη­λι­νά ακα­δη­µαϊ­κά κι ερευ­νη­τι­κά ιδρύ­µα­τα.

Πι­στεύ­ου­µε ότι αυτό το µποϊ­κο­τάζ είναι η µόνη µη βίαιη µορφή πί­ε­σης που θα µπο­ρού­σε να πεί­σει το Ισ­ρα­ήλ να προ­βεί σε αλ­λα­γές που θα δρο­µο­λο­γού­σαν µια ει­ρη­νι­κή επί­λυ­ση του πα­λαι­στι­νια­κού ζη­τή­µα­τος. Η αλ­λη­λεγ­γύη µε την πα­λαι­στι­νια­κή κοι­νω­νία πο­λι­τών συ­νε­χί­ζει µια επι­στη­µο­νι­κή πα­ρά­δο­ση υπο­στή­ρι­ξης των αντι-αποι­κια­κών αγώ­νων αλλά και των αγώ­νων υπο­στή­ρι­ξης των αν­θρω­πί­νων δι­καιω­µά­των, όπως η επι­τυ­χη­µέ­νη πρω­το­βου­λία µποϊ­κο­τάζ για την άρση του απαρ­χάϊντ στη Νότια Αφρι­κή.

Ως ερ­γα­ζό­µε­νες κι ερ­γα­ζό­µε­νοι της ανώ­τα­της εκ­παί­δευ­σης και της επι­στη­μο­νι­κής έρευ­νας:

1. Δε­σµευό­µα­στε να µη συ­νερ­γα­στού­µε στο πλαί­σιο προ­γρα­µµά­των και εκ­δη­λώ­σε­ων που αφο­ρούν ισ­ραη­λι­νούς πα­νε­πι­στη­µια­κούς κι ερευ­νη­τι­κούς φο­ρείς. Η δέ­σµευ­σή µας αυτή επι­κε­ντρώ­νε­ται σε άρ­νη­ση συ­νερ­γα­σί­ας µε φο­ρείς που υπο­στη­ρί­ζουν το αποι­κιο­κρα­τι­κό δόγµα του Ισ­ρα­ήλ και θα διαρ­κέ­σει µέ­χρις ότου αυτοί τε­ρµα­τί­σουν την πα­ρα­βί­α­ση των δι­καιω­µά­των των Πα­λαι­στι­νί­ων και σε­βα­στούν τους κα­νό­νες του διε­θνούς δι­καί­ου.

2. Κα­λού­µε το Ισ­ρα­ήλ:

– Να τε­ρµα­τί­σει την πα­ρά­νο­µη και απάν­θρω­πη πο­λιορ­κία της Λω­ρί­δας της Γάζας, την κα­το­χή όλων των αρα­βι­κών εδα­φών που κα­τέ­λα­βε τον Ιού­νιο του 1967, να δια­λύ­σει τους εποι­κι­σµούς και τα τείχη.

– Να ανα­γνω­ρί­σει τα θε­µε­λιώ­δη δι­καιώ­µα­τα των Αρα­βο­πα­λαι­στι­νί­ων πο­λι­τών του Ισ­ρα­ήλ και των Πα­λαι­στί­νιων Βε­δουί­νων της Negev, εκ­χω­ρώ­ντας τους κα­θε­στώς πλή­ρους ισό­τη­τας και ισο­νο­µί­ας.

– Να σε­βα­στεί, να προ­στα­τεύ­σει και να προ­ω­θή­σει τα δι­καιώ­µα­τα των Πα­λαι­στι­νί­ων προ­σφύ­γων ώστε να κα­τα­στεί δυ­να­τό να επι­στρέ­ψουν στα σπί­τια τους και στις πε­ριου­σί­ες τους, όπως ορί­ζε­ται στο ψή­φι­σµα 194 του ΟΗΕ.

3. Ζη­τού­µε από την ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση:

– Να τη­ρή­σει απο­στά­σεις από το αποι­κιο­κρα­τι­κό κα­θε­στώς του Ισ­ρα­ήλ µέχρι την συ­µµόρ­φω­σή του µε τις απο­φά­σεις του ΟΗΕ και τους κα­νό­νες του διε­θνούς δι­καί­ου.

– Να ανα­θε­ω­ρή­σει τη στάση της σε κρί­σι­µες ψη­φο­φο­ρί­ες διε­θνών ορ­γα­νι­σµών (βλ. την πρό­σφα­τη στάση της ελ­λη­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης να θέσει βέτο σε από­φα­ση της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης ενά­ντια στους πα­ρά­νο­µους εποι­κι­σµούς, καθώς και στην αρ­νη­τι­κή της ψήφο σχε­τι­κά µε την επι­κρι­τι­κή από­φα­ση από την εκτε­λε­στι­κή επι­τρο­πή της UNESCO).

(Το τε­λι­κό κεί­µε­νο µε τις υπο­γρα­φές θα στα­λεί στον Πρό­ε­δρο της Δη­µο­κρα­τί­ας, στον Πρω­θυ­πουρ­γό, στον Πρό­ε­δρο της Βου­λής, στους αρ­χη­γούς των κο­µµά­των, στα µέλη του υπουρ­γι­κού συ­µβου­λί­ου, στις πρε­σβεί­ες Ισ­ρα­ήλ και Πα­λαι­στί­νης, στις αντι­προ­σω­πεί­ες της Ευ­ρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής και του Ευ­ρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου στην Ελ­λά­δα, στις αντι­προ­σω­πεί­ες του ΟΗΕ στην Ελ­λά­δα και θα δη­µο­σιευ­θεί στον ελ­λη­νι­κό τύπο).

Υπο­γρα­φές (µε αλ­φα­βη­τι­κή σειρά):

Θα­νά­σης Αλε­ξί­ου, Πα­νε­πι­στή­μιο Αι­γαί­ου

Παύ­λος Αντω­νιά­δης, ΙΡΚΑΜ, Πα­ρί­σι

Λί­λιαν Αντω­νί­ου, Πα­νε­πι­στή­μιο Δυ­τι­κής Ατ­τι­κής

Ράνια Αστρι­νά­κη, Πά­ντειο Πα­νε­πι­στή­μιο Κοι­νω­νι­κών και Πο­λι­τι­κών Επι­στη­μών

Λε­ω­νί­δας Βα­τι­κιώ­της, ΣΕΠ, Ελ­λη­νι­κό Ανοι­κτό Πα­νε­πι­στή­μιο

Μαρία Βε­λιώ­τη, Πα­νε­πι­στή­μιο Πε­λο­πον­νή­σου

Λίνα Βε­ντού­ρα, Πά­ντειο Πα­νε­πι­στή­μιο Κοι­νω­νι­κών και Πο­λι­τι­κών Επι­στη­μών

Βλά­χας Πα­ντε­λής, Τε­χνο­λο­γι­κό Ιν­στι­τού­το Ζυ­ρί­χης (ΕΤΗ)

Αι­μι­λία Βουλ­βού­λη, Αρι­στο­τέ­λειο Πα­νε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης

Εύη Βουλ­γα­ρά­κη – Πι­σί­να, ΕΚΠΑ

Να­́ντα Γα­ντούρ-Δε­μι­́ρη, Αμε­ρι­κα­νι­κό Πα­νε­πι­στη­́μιο Βη­ρυ­τού

Μαρία Γιαν­νη­σο­πού­λου Πα­νε­πι­στή­μιο Κρή­της

Χρή­στος Γιο­βα­νό­που­λος, ερευ­νη­τής, Vrije Universiteit Amsterdam

Στρα­́τος Γε­ωρ­γου­́λας, Πα­νε­πι­στη­́μιο Αι­γαι­́ου

Μαρία Γκα­σού­κα, Πα­νε­πι­στή­μιο Αι­γαί­ου

Στέ­λιος Γκιά­λης Τμ. Γε­ω­γρα­φί­ας, Παν. Αι­γαί­ου

Διο­νύ­σης Γου­βιάς, Πα­νε­πι­στή­μιο Αι­γαί­ου

Δη­μή­τρης Δα­λά­κο­γλου, Vrije Universiteit Amsterdam

Βα­σί­λης Δαλ­κα­βού­κης, Δη­μο­κρί­τειο Πα­νε­πι­στή­μιο Θρά­κης

Δου­κα­κά­ρου Μαρία, Πα­νε­πι­στή­μιο Αι­γαί­ου

Νι­́κος Ευ­στρα­τι­́ου, Αρι­στο­τε­́λειο Πα­νε­πι­στη­́μιο Θεσ­σα­λο­νι­́κης

Τίνα Ζορ­μπα­λά, Πα­νε­πι­στή­μιο Αι­γαί­ου

Αφρο­δί­τη Καν­τσά, Πα­νε­πι­στή­μιο Αι­γαί­ου

Αύρα Κα­ρα­φί­λη, Πα­νε­πι­στή­μιο Αι­γαί­ου

Κων­στα­ντής Κα­στρι­σια­να­́κης, Ανε­ξά­ρτ­ητος ερευ­νη­τής

Κυ­ριά­κος Κα­τζου­ρά­κης Ομό­τι­μος κα­θη­γη­τής ΑΠΘ

Ζα­μπία Κα­τσα­νε­βά­κη, ΕΜΠ

Στυ­λια­νός Κα­τσα­ού­νης, Δρ. Παι­δα­γω­γι­κής

Αλέ­ξαν­δρος Κιουπ­κιο­λής, Αρι­στο­τέ­λειο Πα­νε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης

Νι­κό­λα­ος Κο­ντου­δά­κης, Charles Sturt University, NSW, Australia

Νι­κο­́λας Κο­σμα­το­́πο­υλος, Αμε­ρι­κα­νι­κό Πα­νε­πι­στη­́μιο Βη­ρυ­τού

Χαρά Κούκη, University of Durham

Πα­́νος Κουρ­γιω­́της, Πα­νε­πι­στή­μιο Μα­κε­δο­νί­ας

Χρή­στος Κου­ρού­τζας, Πα­νε­πι­στή­μιο Αι­γαί­ου

Ελένη Κυ­τί­νου, Πα­νε­πι­στή­μιο Αι­γαί­ου

Δέ­σποι­να Λα­λά­κη, Πα­νε­πι­στή­μιο της Πόλης της Νέας Υόρ­κης-CUNY

Ελενα Λοι­ζι­δου, Βirkbeck College

Γιάν­νης Μα­ΐ­στρος, ΕΜΠ

Ελένη Μα­ρα­γκου­δά­κη, Πα­νε­πι­στή­μιο Ιω­αν­νί­νων

Σπύ­ρος Μαρ­κέ­τος, Τμήμα Πο­λι­τι­κών Επι­στη­μών ΑΠΘ

Εύ­χα­ρις Μάσχα, Ελ­λη­νι­κό Ανοι­κτό Πα­νε­πι­στή­μιο

Χρυ­σού­λα Μη­τσο­πού­λου, Πά­ντειο Πα­νε­πι­στή­μιο Κοι­νω­νι­κών και Πο­λι­τι­κών Επι­στη­μών

Αλε­ξάν­δρα Μπα­λά­ντι­να, ΤΕΙ Στε­ρε­άς Ελ­λά­δας

Τρύ­φω­νας Μπα­μπί­λης, Ολ­λαν­δι­κό Ιν­στι­τού­των Αθη­νών

Κώ­στας Μπου­γιού­κος, Πα­νε­πι­στή­μιο Paris Diderot

Μαρία Μο­σκο­φό­γλου – Χιο­νί­δου, Πα­νε­πι­στή­μιο Αι­γαί­ου

Μαρία Νι­κο­λα­κά­κη, Πα­νε­πι­στή­μιο Πε­λο­πον­νή­σου

Δη­μή­τρης Πα­πα­γε­ωρ­γί­ου, Πα­νε­πι­στή­μιο Αι­γαί­ου

Ει­ρή­νη Πα­πα­δά­κη, University of Edinburgh

Δη­μή­τρης Πα­ρα­σκευό­που­λος, Πα­νε­πι­στή­μιο Αι­γαί­ου

Δη­μή­τριος Πασ­σά­κος, Ανώ­τα­τη Εκ­κλη­σια­στι­κή Ακα­δη­μία Αθη­νών

Δη­μή­τρης Πα­τέ­λης Αναπλ. Πο­λυ­τε­χνείο Κρή­της

Μαρία Πε­ντα­ρά­κη, Queen’s University Belfast

Διο­νύ­σιος Περ­δί­κης, Νευ­ρο­λο­γι­κή Κλι­νι­κή Πα­νε­πι­στη­μια­κού Νο­σο­κο­μεί­ου Charité, Βε­ρο­λί­νο,

Δη­μή­τρης Πε­τρό­που­λος, ΤΕΙ Πε­λο­πον­νή­σου

Κρί­στη Πε­τρο­πού­λου, Πα­νε­πι­στή­μιο Αι­γαί­ου

Βαγ­γέ­λης Πισ­σί­ας, ΤΕΙ Αθη­νών

Εμ­μα­νου­ήλ Πλειώ­νης, Αρι­στο­τέ­λειο Πα­νε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης

Έφη Πλε­ξου­σά­κη, Πα­νε­πι­στή­μιο Αι­γαί­ου

Τάκης Πο­λί­της, Πα­νε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λί­ας

Πα­ρα­σκευάς Πο­τη­ρό­που­λος, Κέ­ντρο Ερεύ­νης Ελ­λη­νι­κής Λα­ο­γρα­φί­ας

Μαρία Σα­κελ­λά­ρη, University of Brighton

Δη­μή­τρης Σε­ρε­μέ­της, Πα­νε­πι­στή­μιο Αι­γαί­ου

Μάνος Σπυ­ρι­δά­κης, Παν/μιο Πε­λο­πον­νή­σου

Ελένη Στε­φά­νου, Ελ­λη­νι­κό Ανοι­κτό Πα­νε­πι­στή­μιο

Πα­να­γιώ­της Σω­τή­ρης, ΣΕΠ, Ελ­λη­νι­κό Ανοι­χτό Πα­νε­πι­στή­μιο

Αι­μί­λιος Τσε­κέ­νης, Πα­νε­πι­στή­μιο Αι­γαί­ου

Γιώρ­γος Τσι­μου­ρής, Πά­ντειο Πα­νε­πι­στή­μιο Κοι­νω­νι­κών και Πο­λι­τι­κών Επι­στη­μών

Φω­τει­νή Τσι­μπι­ρι­́δου, Πα­νε­πι­στη­́μιο Μα­κε­δο­νι­́ας

Γιάν­νης Τσιου­λά­κης, Queen’s University Belfast

Τέλης Τύ­μπας, ΕΚΠΑ

Σε­βα­στή Φι­λιπ­πί­δου, CEH, UK

Μαρία Φρα­γκα­κη, Πα­νε­πι­στή­μιο Πα­τρων

Χαρά Χαρ­σού, Πα­νε­πι­στή­μιο του Οσλο

Αντώ­νης Χα­τζη­κυ­ριά­κου, Πα­νε­πι­στή­μιο του Βο­σπό­ρου.

Νίκος Χρι­στο­φής, Πα­νε­πι­στή­μιο Μα­κε­δο­νί­ας

Χρονη Διο­νυ­σια, Εθνι­κό Με­τσό­βιο πο­λυ­τε­χνείο

Μι­χά­λης Ψη­μί­της, Πα­νε­πι­στή­μιο Αι­γαί­ου

Για προ­σθή­κη υπο­γρα­φής πα­ρα­κα­λού­µε στείλ­τε όνοµα, επώ­νυ­µο, ακα­δη­µαϊ­κή ιδιό­τη­τα/ίδρυ­µα στο AcadCultBDSGreece@​gmail.​com

rproject.gr