ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

  • |

Η Ανώτατη Διοίκηση ΕνώσεωνΔημοσίων Υπαλλήλων(Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) προκηρύσσει θέσηυπαλλήλουγενικών καθηκόντων(γραμματειακή υποστήριξη, μεταφράσεις, εξωτερικές εργασίες), 12μηνηςπλήρης απασχόλησης, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου,για τα γραφεία της στην Αθήνα(Ψύλλα2 και Φιλελλήνων, Σύνταγμα).Απαραίτητα προσόντα:1.ΠτυχίοΤριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ).2.Άριστη γνώσητης Ελληνική γλώσσας.3.Άριστη γνώσητηςΑγγλικήςγλώσσας(επιπέδου Proficiency).Hγνώση περισσοτέρωνξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθείως επιπλέον προσόν.4.Πολύ καλή γνώσηχειρισμούΗ/Υστα αντικείμενα: α.επεξεργασίας κειμένων,β. υπολογιστικών φύλλωνκαιγ.υπηρεσιών τουΔιαδικτύου.

Η πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ στα ως άνω αντικείμενα αποδεικνύεται ωςεξής:Α. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ήγνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από Φορείς, οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού –ΕΟΠΠΕΠ (πρώην Ο.Ε.Ε.Κ)και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την τελευταία (κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης) προκήρυξης θέσεων του Α.Σ.Ε.Π.ήΒ.Μετίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μετα-δευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.

Πέραν των ανωτέρω θα συνεκτιμηθεί η ύπαρξη διπλώματος δικύκλου ή αυτοκινήτου για τις εξωτερικές εργασίες της ΑΔΕΔΥ.Οι ενδιαφερόμενοι/εςπρέπει να υποβάλουν, σε κλειστό φάκελο,πλήρες βιογραφικό σημείωμα,συνοδευόμενοαπό επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικώντουςκαι σύντομη επιστολήστην οποία να εκθέτουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι είναι κατάλληλοι για τη θέση.

Οι ανωτέρω φάκελοι θα πρέπει να παραδοθούν στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.από τη Δευτέρα 9έως την Τρίτη 31Μαρτίου 2020.Οι δέκα(10)επικρατέστεροι υποψήφιοι/εςθα κληθούν σε συνέντευξηενώπιον επιτροπής.Διεύθυνση κατάθεσης αιτήσεων: Α.Δ.Ε.Δ.Υ. –Ψύλλα 2 και Φιλελλήνων–10557,Αθήνα(08:00-15:00).Απότην Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ