«Νέο ΕΣΥ»: Εμπόδια στην πρόσβαση – Πλήρης ιδιωτικοποίηση

«Νέο ΕΣΥ»: Εμπόδια στην πρόσβαση – Πλήρης ιδιωτικοποίηση

  • |

Σαρωτικές αλλαγές στον χώρο της πρωτοβάθμιας υγείας (ΠΦΥ) και του ΕΟΠΥΥ φέρνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, που αναμένεται να παρουσιαστεί και επίσημα το επόμενο διάστημα. Η ψήφιση του ενδέχεται να γίνει ακόμα και πριν από το Πάσχα.

Σε δεύ­τε­ρο χρόνο θα κα­τα­τε­θούν τα νο­μο­σχέ­δια για το ΕΣΥ που θα συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νουν με­τα­ξύ άλλων τη λει­τουρ­γία των απο­γευ­μα­τι­νών χει­ρουρ­γεί­ων και τις ερ­γα­σια­κές σχέ­σεις των υγειο­νο­μι­κών.

Με πρό­σχη­μα τη δήθεν «αλό­γι­στη σπα­τά­λη» υπη­ρε­σιών υγεί­ας, τα κυ­βερ­νη­τι­κά σχέ­δια για το «νέο ΕΣΥ» οδη­γούν σε πε­ραι­τέ­ρω εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της Υγεί­ας, αλλά και σε χει­ρό­τε­ρες ερ­γα­σια­κές σχέ­σεις για τους ερ­γα­ζό­με­νους σε αυτό. Τα νο­σο­κο­μεία-επι­χει­ρή­σεις, επι­πλέ­ον ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις και ασθε­νείς που θα βά­ζουν το χέρι στην τσέπη διαρ­κώς, είναι οι βα­σι­κές επι­δί­ω­ξεις του Πλεύ­ρη και των εμπό­ρων της Υγεί­ας.

Εν μέσω παν­δη­μί­ας, απο­δεί­χτη­κε η ανά­γκη γεν­ναί­ας ενί­σχυ­σης του ΕΣΥ. Όμως, τα κον­δύ­λια για τη δη­μό­σια Υγεία πε­ρι­κό­πτο­νται διαρ­κώς (μόλις 5% του ΑΕΠ,  από 7,5% που είναι ο μ.ό. στην ΕΕ), ενώ οι ελ­λεί­ψεις σε δομές, προ­σω­πι­κό και υλικά πα­ρα­μέ­νουν δρα­μα­τι­κές. Η εγκλη­μα­τι­κή δια­χεί­ρι­ση των «αρί­στων» την τε­λευ­ταία διε­τία, έφερε 27.000 νε­κρούς από τις επι­πλο­κές του covid. Το πρό­σφα­το έγ­γρα­φο του ΕΟΔΥ που δεί­χνει ότι πε­ρί­που 7 στους 10 ασθε­νείς που νό­ση­σαν από κο­ρω­νο­ϊό πέ­θα­ναν εκτός ΜΕΘ, ήταν ακόμα ένα ισχυ­ρό τεκ­μή­ριο της κυ­βερ­νη­τι­κής αναλ­γη­σί­ας, όταν ο Μη­τσο­τά­κης δή­λω­νε ξε­διά­ντρο­πα πως «δεν έχου­με εν­δεί­ξεις ότι έχου­με με­γα­λύ­τε­ρη θνη­σι­μό­τη­τα στους ασθε­νείς που βρί­σκο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι εκτός ΜΕΘ».

Άλλοι 12.000 πε­ρί­που άν­θρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους από λοι­πές πα­θή­σεις, εξαι­τί­ας της με­τα­τρο­πής του συ­στή­μα­τος Υγεί­ας σε σύ­στη­μα μιας νόσου. Για να αντι­με­τω­πι­στούν τα εκα­το­ντά­δες χι­λιά­δες χει­ρουρ­γεία που ανα­βλή­θη­καν τα τε­λευ­ταία δύο χρό­νια, η κυ­βέρ­νη­ση προ­ω­θεί τη λει­τουρ­γία απο­γευ­μα­τι­νών χει­ρουρ­γεί­ων, στο πρό­τυ­πο των απο­γευ­μα­τι­νών ια­τρεί­ων, δη­λα­δή επί πλη­ρω­μή, από για­τρούς του ΕΣΥ και όχι μόνο. Γιατί το με­γά­λο παι­χνί­δι είναι η με­γα­λύ­τε­ρη εί­σο­δος των ιδιω­τών της Υγεί­ας στα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία, μέσα από τις πε­ρί­φη­μες «συ­μπρά­ξεις» με το Δη­μό­σιο.

Στα απο­γευ­μα­τι­νά χει­ρουρ­γεία, πέρα από τα προ­βλή­μα­τα που θα δη­μιουρ­γή­σουν στα ωρά­ρια ερ­γα­σί­ας, ο ασθε­νής θα επι­βα­ρύ­νε­ται με το 30% του κό­στους και επι­πλέ­ον με την αμοι­βή του για­τρού. Θα μπο­ρεί βέ­βαια να γί­νε­ται χρήση ιδιω­τι­κής ασφά­λι­σης, συ­νε­χί­ζο­ντας τις πα­ρο­χές στον ιδιω­τι­κό τομέα, ο οποί­ος θη­σαύ­ρι­σε μέσα στην παν­δη­μία. Αν η κυ­βέρ­νη­ση ήθελε να εξα­λεί­ψει τις τε­ρά­στιες ανα­μο­νές, θα προ­χω­ρού­σε σε μό­νι­μες προ­σλή­ψεις, θα ανα­βάθ­μι­ζε την υλι­κο­τε­χνι­κή υπο­δο­μή των χει­ρουρ­γεί­ων και δεν θα απα­γό­ρευε την πλήρη λει­τουρ­γία τους μέσα στην παν­δη­μία.

«Κό­φτης»

Στο σχέ­διο νόμο του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, θα πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται και το δια­βό­η­το «gatekeeping», το οποίο έχει ήδη ξε­ση­κώ­σει αντι­δρά­σεις, ακόμα και από τον ΠΙΣ. Η επί­μα­χη διά­τα­ξη θα προ­βλέ­πει ότι η πα­ρα­πο­μπή του ασθε­νή σε συ­γκε­κρι­μέ­νες ει­δι­κό­τη­τες για­τρών ή σε ια­τρι­κές πρά­ξεις στο ΕΣΥ θα γί­νε­ται μόνο κα­τό­πιν γνω­μά­τευ­σης του θε­ρά­πο­ντος προ­σω­πι­κού για­τρού. Στην πράξη αυτό ση­μαί­νει ότι ο ΕΟΠΥΥ θα κα­λύ­πτει οι­κο­νο­μι­κά επι­σκέ­ψεις σε για­τρούς και ια­τρι­κές πρά­ξεις στο ΕΣΥ μόνο μετά από πα­ρα­πο­μπή του προ­σω­πι­κού για­τρού (μόλις 1,5 εκα­τομ­μύ­ριο πο­λί­τες έχουν εγ­γρα­φεί στο σχε­τι­κό πρό­γραμ­μα από το 2014).

Στο σύ­στη­μα θα εντα­χθούν και τα ιδιω­τι­κά πο­λυ­ϊ­α­τρεία, οι για­τροί των οποί­ων θα μπο­ρούν να εγ­γρά­φουν εξε­τά­σεις ως θε­ρά­πο­ντες για­τροί. Επί­σης, οι για­τροί που τώρα υπη­ρε­τούν στην ΠΦΥ θα μπο­ρούν πα­ράλ­λη­λα να γί­νο­νται θε­ρά­πο­ντες ια­τροί, με μειω­μέ­νη όμως απο­ζη­μί­ω­ση. Ο οι­κο­γε­νεια­κός για­τρός θα λει­τουρ­γεί ου­σια­στι­κά ως «κό­φτης» στην πρό­σβα­ση των αρ­ρώ­στων στις υπη­ρε­σί­ες Υγεί­ας. Επι­πλέ­ον, θα δη­μιουρ­γη­θεί μια αντα­γω­νι­στι­κή ζού­γκλα για αύ­ξη­ση της πε­λα­τεί­ας, με βα­σι­κό απο­δέ­κτη τους ασθε­νείς που θα κλη­θούν να βά­λουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και θα πρέ­πει να πε­ρά­σουν από το ιδιω­τι­κό ια­τρείο για να νο­ση­λευ­τούν ή να χει­ρουρ­γη­θούν.

Θυ­μί­ζου­με ότι, στο ήδη υπο­στε­λε­χω­μέ­νο σύ­στη­μα Υγεί­ας, υπάρ­χει σο­βα­ρή πι­θα­νό­τη­τα για την  από­λυ­ση ή τη συ­νέ­χι­ση της ανα­στο­λής 4.000 ανεμ­βο­λί­α­στων υγειο­νο­μι­κών από την 1η Απρι­λί­ου. Συγ­χρό­νως, δεν θα υπάρ­ξει καμία νο­μι­μο­ποί­η­ση συμ­βα­σιού­χου. Αντί­θε­τα, ετοι­μά­ζο­νται να απο­λύ­σουν 8.000 συμ­βα­σιού­χους ορι­σμέ­νου χρό­νου που ερ­γά­ζο­νται στις υπη­ρε­σί­ες στή­ρι­ξης (κα­θα­ριό­τη­τα, φύ­λα­ξη, εστί­α­ση) στις 31 Μαρ­τί­ου ή μετά από τρί­μη­νη πα­ρά­τα­ση, ώστε μετά να επι­στρέ­ψουν οι «κα­λο­ταϊ­σμέ­νοι» ερ­γο­λά­βοι.

Στο ίδιο νο­μο­σχέ­διο θα επι­χει­ρη­θεί και ο έλεγ­χος της δα­πά­νης του ΕΟΠΥΥ. Στό­χος της κυ­βέρ­νη­σης είναι ο με­τα­σχη­μα­τι­σμός του ΕΟΠΥΥ σε αγο­ρα­στή υπη­ρε­σιών υγεί­ας και η λει­τουρ­γία του ως ασφα­λι­στι­κού ορ­γα­νι­σμού, προ­φα­νώς προς όφε­λος των συμ­βαλ­λό­με­νων ιδιω­τών που θα απο­ζη­μιώ­νο­νται με «ποιο­τι­κά κρι­τή­ρια» (της αγο­ράς). Ακόμα και ο έλεγ­χος σε όλες τις υπη­ρε­σί­ες, θα γί­νε­ται σε σύ­μπρα­ξη με ιδιω­τι­κές ελεγ­κτι­κές εται­ρεί­ες. Κα­νέ­νας ιδιώ­της δεν μένει χωρίς αντι­κεί­με­νο κερ­δο­φο­ρί­ας στο «επι­τε­λι­κό κρά­τος» των Πλεύ­ρη-Μη­τσο­τά­κη!

Αν κάτι μας δί­δα­ξε η παν­δη­μία είναι η ανά­γκη για την ου­σια­στι­κή ενί­σχυ­ση και στε­λέ­χω­ση των δη­μό­σιων δομών Υγεί­ας, αλλά και τη δη­μιουρ­γία νέων, με έμ­φα­ση στην Πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα Υγεί­ας. Απέ­να­ντι όμως στην ανα­γκαιό­τη­τα πα­ρο­χής ποιο­τι­κών υπη­ρε­σιών Υγεί­ας για τους πολ­λούς, οι νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ροι κα­νί­βα­λοι που μας κυ­βερ­νούν, βρή­καν την τέ­λεια ευ­και­ρία για να δρο­μο­λο­γή­σουν το δια­βό­η­το «νέο ΕΣΥ».

Χωρίς άλλη κα­θυ­στέ­ρη­ση, πρέ­πει να ακυ­ρώ­σου­με τα αντι­κοι­νω­νι­κά σχέ­διά τους, με τους ανυ­πο­χώ­ρη­τους αγώ­νες των υγειο­νο­μι­κών και κάθε κλά­δου ερ­γα­ζο­μέ­νων. Ανά­με­σα στα αι­τή­μα­τα της Γε­νι­κής Απερ­γί­ας, στις 6 Απρί­λη, χρειά­ζε­ται να διεκ­δι­κή­σου­με και ανα­βαθ­μι­σμέ­νη Δη­μό­σια και (πραγ­μα­τι­κά) Δω­ρε­άν Υγεία. Όπως κα­τα­λή­γει και  στην ανα­κοί­νω­σή της η Ένωση Ια­τρών Νο­σο­κο­μεί­ων Αχα­ΐ­ας:

«Να μην επι­τρέ­ψου­με να γυ­ρί­σει η Δη­μό­σια Πε­ρί­θαλ­ψη κυ­ριο­λε­κτι­κά μισό αιώνα πίσω, στην προ-Γεν­νη­μα­τά εποχή, που έπρε­πε να που­λή­σεις το χω­ρά­φι σου για να χει­ρουρ­γη­θείς ή να έχεις πο­λι­τι­κό μέσο για να νο­ση­λευ­τείς σε νο­σο­κο­μείο.

Με ανυ­πο­χώ­ρη­το αγώνα, μαζί με την κοι­νω­νία, διεκ­δι­κώ­ντας το Δι­καί­ω­μα στην πραγ­μα­τι­κή Δη­μό­σια και Δω­ρε­άν Υγεία. Είναι η ώρα της ενερ­γο­ποί­η­σης και του συλ­λο­γι­κού αγώνα. Δεν πρέ­πει και δεν μπο­ρού­με να αρ­κε­στού­με στην πα­θη­τι­κή ανα­μο­νή και την απλή δια­μαρ­τυ­ρία.

Να μην πε­ρά­σουν τα νέα μέτρα διά­λυ­σης του ΕΣΥ – Κα­νέ­νας προ­σχη­μα­τι­κός διά­λο­γος με τους ορ­κι­σμέ­νους εχθρούς του – Να γίνει η υπε­ρά­σπι­ση και ενί­σχυ­ση του ΕΣΥ υπό­θε­ση όλης της κοι­νω­νί­ας».

rproject.gr