Ποιος φταίει για τις ελλείψεις φαρμάκων

Ποιος φταίει για τις ελλείψεις φαρμάκων

  • |

Οι ελλείψεις σε φάρμακα δεν είναι ένα καινούργιο φαινόμενο, αλλά έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια στην Ελλάδα, κυρίως από την εφαρμογή των μνημονιακών απαιτήσεων και μετά.

Ένα φαι­νό­με­νο, που έχει εντα­θεί τε­λευ­ταία, με απο­κο­ρύ­φω­μα σή­με­ρα, που κά­ποια σκευά­σμα­τα (κυ­ρί­ως ει­σα­γό­με­να) έχουν εξα­φα­νι­στεί τε­λεί­ως και κά­ποια άλλα κυ­κλο­φο­ρούν με το στα­γο­νό­με­τρο.

Το αφή­γη­μα, ότι για τις ελ­λεί­ψεις αυτές φταί­νε οι ια­τροί, που υπερ­συ­ντα­γο­γρα­φούν, οι φαρ­μα­κο­ποιοί, που τα μοι­ρά­ζουν απλό­χε­ρα και κυ­ρί­ως οι ασθε­νείς που τα «στο­κά­ρουν» είναι το λι­γό­τε­ρο αστείο.

Νίκη Λυκουργιά* |

Αυτό που κατά βάση φταί­ει, είναι ο διαρ­κώς μειού­με­νος κλει­στός προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός για την υγεία.

Για το μεν ΕΣΥ αυτό με­τα­φρά­ζε­ται στην υπο­στε­λέ­χω­ση και την εξό­ντω­ση των ερ­γα­ζο­μέ­νων του. Στη δε πε­ρί­πτω­ση φαρ­μα­κευ­τι­κών, αλλά και πα­ρα­φαρ­μα­κευ­τι­κών σκευα­σμά­των στις τε­ρά­στιες ελ­λεί­ψεις, που τώρα πα­ρου­σιά­ζουν.

Η επι­λο­γή των κυ­βερ­νή­σε­ων από το 2010 και μετά να πλη­ρώ­νουν όσο γί­νε­ται λι­γό­τε­ρο για τη φαρ­μα­κευ­τι­κή κά­λυ­ψη των ασθε­νών, οδή­γη­σε με τη συ­νε­χή μεί­ω­ση των τιμών τους σε δυο φαι­νό­με­να:

1) Στην επι­λο­γή των εται­ρειών, από τις οποί­ες η χώρα μας ει­σά­γει φάρ­μα­κα, στο να στέλ­νου­νε όλο και μειού­με­νες πο­σό­τη­τες, που στο τέλος δεν επαρ­κούν για την κά­λυ­ψη όλου του πλη­θυ­σμού. Και

2) Στο φαι­νό­με­νο της εξα­γω­γής των φαρ­μά­κων αυτών από τη χώρα μας, προς χώρες της υπό­λοι­πης ή/και όχι μόνο Ευ­ρώ­πης, στις οποί­ες η τιμή του εκά­στο­τε σκευά­σμα­τος είναι υπερ­πολ­λα­πλά­σια.

Μία λύση, έστω και προ­σω­ρι­νή, θα μπο­ρού­σε να ήταν το στα­μά­τη­μα των εξα­γω­γών, ώστε όσα σκευά­σμα­τα ει­σά­γο­νται να πα­ρα­μέ­νουν δια­θέ­σι­μα στη χώρα. Αυτό δε λύνει όμως το πρό­βλη­μα της μειω­μέ­νης ει­σα­γω­γής.

Το να πα­ρα­χθούν τα σκευά­σμα­τα που λεί­πουν από την εγ­χώ­ρια φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νία (ακόμα και με επί­τα­ξή της αν κρι­θεί ανα­γκαίο) ή μέσω της δη­μιουρ­γί­ας μιας κρα­τι­κής βιο­μη­χα­νί­ας, θα μπο­ρού­σε να ήταν μια λύση. Αλλά θα ήταν μια λύση, που απαι­τεί πολύ χρόνο για το σχε­δια­σμό και την υλο­ποί­η­ση της και δε λύνει το πρό­βλη­μα του «ο ασθε­νής χρειά­ζε­ται το φάρ­μα­κο του σή­με­ρα». Επί­σης δε θα μπο­ρού­σε να απο­τε­λέ­σει λύση για τα σκευά­σμα­τα, τα οποία είναι πα­τε­ντα­ρι­σμέ­να, παρά μόνο με ένα διε­θνές κί­νη­μα ενά­ντια στις πα­τέ­ντες των φαρ­μά­κων.

Γε­νι­κώς η επί­λυ­ση του προ­βλή­μα­τος των ελ­λεί­ψε­ων, όπως και πολ­λών άλλων προ­βλη­μά­των, μπο­ρεί να γίνει μόνο με αλ­λα­γή κα­τεύ­θυν­σης της κυ­βερ­νη­τι­κής πο­λι­τι­κής. Μια επι­λο­γή, που θα έβαζε προ­τε­ραιό­τη­τα την επέν­δυ­ση στην υγεία και στον πο­λί­τη και όχι στη βία, τη θρη­σκο­λη­ψία, την κα­τα­στο­λή και τον πό­λε­μο.

Αλλά αυτή σί­γου­ρα δεν είναι η επι­λο­γή της κυ­βέρ­νη­σης αυτής, αλλά ούτε και όσων όλα αυτά τα χρό­νια στή­ρι­ξαν τις μνη­μο­νια­κές επι­τα­γές.

*Η Νίκη Λυ­κουρ­γιά είναι φαρ­μα­κο­ποιός

**Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από την Ερ­γα­τι­κή Αρι­στε­ρά

***Σκί­τσο του Τάσου Ανα­στα­σί­ου για την «Αυγή»

rproject.gr/

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος